10 Awgrym ar gyfer Mis Mêl Hapus

Dyma 10 awgrym i wneud eich mis mêl yn achlysur hwyliog a chofiadwy Rydych chi wedi cynllunio'r briodas ac wedi dweud eich addunedau, a nawr mae'n bryd cymryd rhywfaint o amser ymlacio y mae mawr ei angen a mynd allan i'r byd fel cwpl sydd newydd briodi.

Yn yr Erthygl hon

P'un a ydych am ymlacio wrth ymyl y pwll, chwarae twristiaid am y dydd, heicio, neu fwynhau rhywfaint o hanes, dylai eich mis mêl fod yn un o deithiau rhamantus mwyaf cyffrous eich bywyd.

Yn ogystal â bod ar wyliau cyffrous fel newydd-briod, mae cymryd mis mêl gyda'ch gilydd yn rhyfeddol o bwysig. Eich mis mêl yw eich cyrch cyntaf i'r byd fel pâr priod. Dyma 10 awgrym i wneud eich mis mêl yn achlysur hwyliog a chofiadwy.

1. Ewch i rywle y mae'r ddau ohonoch wedi cyffroi yn ei gylch

Mae'n felys bod eisiau cynllunio mis mêl syndod i'ch priod, ond mae hwn yn wirioneddol yn wyliau y dylech fod yn ei gynllunio gyda'ch gilydd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis cyrchfan y mae gennych chi'ch dau ddiddordeb ynddo sydd â digon o weithgareddau y mae'r ddau ohonoch yn hoffi eu gwneud fel nad yw'r naill na'r llall ohonoch yn diflasu nac yn teimlo'n chwith allan o'r hwyl.

2. Dywedwch wrth bobl mai eich mis mêl chi yw hi

P'un a ydych chi'n archebu'ch taith nawr neu newydd gyrraedd, peidiwch â bod yn swil wrth ddweud wrth bobl mai dyna'ch mis mêl pan fyddwch chi'n teithio. Efallai y bydd gan eich cyrchfan neu westy brydau arbennig ar gyfer mis mêl a gall hyd yn oed gynnig anrhegion neu wasanaethau arbennig i'ch helpu i ddathlu'ch priodas.

P

3. Cynlluniwch ymlaen llaw

Mae yna gelfyddyd i gynllunio'ch gwyliau wrth fynd, gan ddewis beth i'w wneud unwaith y byddwch eisoes ar eich mis mêl. Fodd bynnag, mae llawer o barau yn ei chael hi'n fuddiol cynllunio ymlaen llaw. Nid oes yn rhaid i chi wneud teithlen funud-wrth-munud o'ch mis mêl, ond mae'n ddefnyddiol gwneud rhestr o olygfeydd yr hoffech eu gweld bob dydd yr ydych wedi mynd.

Bydd cynllunio'ch dyddiau o amgylch rhai cyrchfannau twristiaeth yn eich helpu i wneud y defnydd mwyaf effeithlon o'ch amser yn yr ardal honno. Mae hefyd yn helpu i leihau'r straen o benderfynu beth i'w wneud, pa lwybr i'w gymryd ac yn rhoi mwy o amser i chi fwynhau gyda'ch cariad.

Mae yna gelfyddyd i gynllunio

4. Archebwch o dan yr enw cywir

ID, os gwelwch yn dda! Brides, wrth archebu eich mis mêl, peidiwch ag anghofio defnyddio'r enw iawn! A fydd eich enw yn cael ei newid yn gyfreithiol erbyn i chi adael? Hyd yn oed os ydych chi'n gyffrous i ddefnyddio cyfenw eich priod, rhaid i chi archebu'ch gwyliau o dan yr un enw ag sy'n ymddangos ar eich llun adnabod.

5. Gwiriwch ddilysrwydd pasbort

Un peth pwysig i'w ystyried wrth gynllunio'ch mis mêl yw gwirio dilysrwydd eich pasbort. Mae'n bosibl y bydd gennych fisoedd o hyd cyn i'ch pasbort ddod i ben, ond mae llawer o wledydd yn mynnu bod gennych basbort a fydd yn ddilys am chwe mis ar ôl eich dyddiad teithio arfaethedig.

Os nad oes gennych basbort, dylech gael un cyn gynted â phosibl os ydych yn teithio y tu allan i'ch gwlad. Mae'r pasbort cyffredin yn cymryd tua 4-5 wythnos i'w brosesu, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi delio â chaffael neu adnewyddu eich pasbort a delio ag unrhyw newidiadau enwau cyfreithlon ymhell ymlaen llaw.

6. pacio a hanfodion

Un o'r darnau gorau o gyngor wrth bacio ar gyfer mis mêl yw paratoi. Gwiriwch ragolygon y tywydd ar-lein ar gyfer eich cyrchfan i weld pa dymheredd y dylech fod yn pacio ar ei gyfer. Efallai eich bod chi'n mynd i Hawaii heulog, ond nid yw hynny'n golygu na ddylech ddod â phâr o bants a siwmper rhag ofn.

Eitemau eraill efallai na fyddwch chi'n meddwl amdanyn nhw a fydd yn bendant yn ddefnyddiol yw'ch hoff ddull atal cenhedlu, siwt nofio, eli haul, pecyn cymorth cyntaf bach, sbectol haul, brwsh gwallt, llyfrau neu gylchgronau, glanweithydd dwylo, a llungopïau o unrhyw ddogfennau teithio pwysig.

Un o

7. Jet oedi ac amser yn newid

P'un a ydych yn teithio ar draws eich gwlad neu'n teithio dramor i wlad newydd, mae gwahaniaeth amser yn anochel. Er efallai na fydd gwahaniaeth amser dwy awr yn amharu ar eich amser gwyliau, bydd gwahaniaeth pump neu chwe awr.

Mae llawer yn ei chael hi'n ddefnyddiol aros wedi'i hydradu'n llawn wrth brofi jet lag. Cael noson dda o gwsg cyn i chi hedfan, osgoi coffi neu unrhyw ddiodydd caffeiniedig neu fyrbrydau eraill nes eich bod wedi addasu i'ch parth amser newydd a cheisiwch aros yn effro tan amser gwely lleol. Peidiwch ag anghofio cynllunio ymlaen llaw ar gyfer gwahaniaeth amser o ran pethau fel gosod eich larwm bore neu gymryd eich tabledi rheoli geni.

8. Penderfynwch pa mor hir sy'n rhy hir

Fel cwpl, eisteddwch i lawr a siaradwch am ba mor hir yr hoffech chi fynd i ffwrdd. Mae pob cwpl yn wahanol. Efallai y bydd rhai wrth eu bodd â'r syniad o dreulio pythefnos ar eu pen eu hunain gyda'i gilydd, tra bydd eraill yn mwynhau taith pum diwrnod ac yna'n edrych ymlaen at gyrraedd adref.

Mae cyllidebau, cyfrifoldebau yn ôl adref, ac amser i ffwrdd o'r gwaith hefyd yn ystyriaethau pwysig wrth gynllunio pa mor hir i fynd i ffwrdd. Y peth pwysig yw, ni waeth pa mor hir yr ydych wedi mynd i ffwrdd oherwydd eich bod yn mwynhau cwmni eich gilydd.

Fel cwpl, eisteddwch i lawr a siaradwch am ba mor hir yr hoffech chi fynd i ffwrdd

9. Peidiwch â bod ofn mynd yn ôl i'r gwesty

Mae llawer o barau'n teimlo, os byddant yn dychwelyd i'r gwesty gyda'r nos, y byddant yn ymuno'n swyddogol â rhengoedd yr hen glwb priod a chlwb priod, ond nid yw hyn yn wir.

Os yw eich gwyliau cyfan yn troi o gwmpas Go-Go-Go! mantra, cyn bo hir byddwch chi'n teimlo'ch bod wedi llosgi'n llwyr nag wedi ymlacio gan eich mis mêl. Yn lle cynllunio gweithgaredd ar gyfer pob awr o'r dydd, trefnwch ychydig o amser segur fel y gallwch chi ail-lenwi â thanwydd ac ymlacio gyda'ch gilydd.

10. Cael hwyl

Eich mis mêl yw un o'r adegau mwyaf cyffrous yn eich bywyd. Rydych chi'n dathlu priodas newydd ac yn cael eich dihangfa gyntaf ar ôl dechrau eich bywydau gyda'ch gilydd. Ni ddylai'r amser hwn i ffwrdd fod yn brofiad dirdynnol, dylai fod yn un cadarnhaol. Peidiwch ag anghofio cael hwyl a mwynhau cwmni eich gilydd tra byddwch i ffwrdd.

Meddyliau terfynol

Trwy gynllunio'ch mis mêl yn drylwyr a rhagweld unrhyw anawsterau ar hyd y ffordd, byddwch chi'n gallu datrys sefyllfaoedd llawn straen a chanolbwyntio ar gael amser gwych gyda'ch gilydd.

Ranna ’: