10 Awgrymiadau Ysgariad i Fenywod

10 Awgrym ysgariad i ferched

Yn yr Erthygl hon
gemau rhyw i gyplau

Pan oeddech chi'n ferch fach, roeddech chi'n ffanatigoli am ddyn eich breuddwydion. Pan wnaethoch chi gwrdd ag ef o'r diwedd, roeddech chi ben ar sodlau. Roedd eich breuddwydion wedi dod yn wir!Yna, pan briodoch chi gyntaf, mae'n debyg na ddigwyddodd y gair “ysgariad” i chi hyd yn oed.

Ond dyma chi, yn syllu ar y gair hwnnw yn yr wyneb. Ni waeth sut y gwnaethoch chi gyrraedd y pwynt hwn, y gwir yw bod eich priodas ar ben. Ac mae'n wir, yn brifo mewn gwirionedd.Mae eich breuddwyd wedi cael ei chwalu, neu dyna'r ffordd y mae'n teimlo. Does dim rhaid i'ch breuddwydion fod drosodd eto. Wrth i chi fynd trwy'r newid mawr hwn mewn bywyd, byddwch yn garedig â chi'ch hun.

Chwilio am adnoddau ysgariad credadwy i ferched?

Darllenwch y 10 awgrymiadau ysgariad i ferched isod a cheisiwch wneud y gorau o'r amser cyfnewidiol hwn yn eich bywyd.Pwy a ŵyr? Gyda rhywfaint o amser ac ymdrech, gallai hyn droi allan i fod yn newid mawr yn eich bywyd.

1. Cofiwch nad chi yw eich statws priodasol

Efallai y bydd rhai yn eich barnu’n hallt am eich statws priodasol newydd, ac eraill ddim.

Dim ond gwybod nad chi yw eich statws priodasol. Nid yw'r ffaith eich bod wedi ysgaru yn golygu mai dyna'r peth mwyaf amdanoch chi o bell.

Efallai y bydd yn ymddangos felly pan fyddwch chi'n llenwi ffurflen ac yn gorfod ysgrifennu “wedi ysgaru” neu os bydd rhywun yn gofyn am eich gŵr a bod yn rhaid i chi egluro nad ydych chi gyda'ch gilydd mwyach.

Mae cymaint mwy i chi nag a wnaethoch chi briodi ai peidio. Cofiwch hynny.

2. Cadwch bethau'n sifil gyda'ch cyn

Efallai y byddwch chi'n cael eich temtio i ddiystyru'ch cyn-aelod, ac efallai ei fod yn haeddu ychydig o ddarlith.

Ond mewn gwirionedd, meddyliwch am y canlyniadau posib.

Beth yw'r peth mwyaf tebygol a fydd yn digwydd? Bydd yn cythruddo a byddwch hyd yn oed yn fwy chwerw. Os oes angen i chi gael calon i galon i glirio'r awyr, yna gwnewch hynny dim ond os gallwch chi siarad yn sifil.

Os oes gennych chi deimladau llymach y mae angen iddynt ddod allan, ysgrifennwch nhw i lawr. Yna crymbl y papur hwnnw'n brydlon a'i daflu.

Byddwch yn rhedeg i mewn i'ch cyn-aelod eto a pheidiwch â gwneud pethau'n anoddach nag y mae angen iddynt fod.

Y ffordd orau o gael ysgariad yw cael ysgariad cyfeillgar neu ysgariad sifil. Nid yw'n awgrymu eich bod chi a'ch priod yn dod yn ffrindiau ar ôl ysgariad. Fodd bynnag, mae'n golygu, er gwaethaf eich terfyniad priodas, bod y ddau ohonoch yn cytuno i delerau ac amodau rhannu eiddo, alimoni a chynhaliaeth plant, hawliau ymweld, a dalfa plant .

Mae hefyd yn ddarn pwysig o gyngor ysgariad i famau sydd am amddiffyn eu plant rhag effeithiau negyddol ysgariad ac adfer hapusrwydd ym mywydau eu plentyn.

3. Siaradwch â chynlluniwr ariannol

Siaradwch â chynlluniwr ariannol

Paratoi ar gyfer ysgariad?

Gall ysgaru fod yn ddrud. Ffioedd llys, ffioedd cyfreithiwr, rhannu asedau, ac ati.

Un o'r awgrymiadau pwysig ar gyfer cael ysgariad yw sicrhau bod eich papurau mewn trefn, creu cyllideb i chi'ch hun, a chynllunio ar gyfer eich dyfodol.

Gofynnwch am gyngor cynlluniwr ariannol i sicrhau eich bod chi'n talu am eich holl seiliau ac yn cynnig help i chi i ferched sy'n mynd trwy ysgariad.

4. Cynllunio amser gyda theulu a ffrindiau

Ar ddiwrnod yr ysgariad, peidiwch â bod ar eich pen eich hun.

Casglwch rai o'ch cariadon gorau at ei gilydd a mynd allan i gael ychydig o hwyl. Pan ddaw'r gwyliau, peidiwch ag aros yn oddefol iddynt fynd a dod.

Cynlluniwch dreulio'r gwyliau gyda theulu neu ffrindiau, hyd yn oed os oes rhaid i chi wahodd eich hun.

Nid yw pobl o reidrwydd yn ansensitif, nid ydyn nhw'n talu sylw. Cysylltu â'r bobl rydych chi cariad yn aml, yn enwedig yn ystod yr amseroedd y byddech chi wedi'u treulio gyda'ch cyn.

5. Ymunwch â grŵp cymorth ysgariad

Mae cael ysgariad yn newid bywyd enfawr. Yn dilyn hynny mae pendroni sut i baratoi ar gyfer ysgariad hyd yn oed yn fwy brawychus.


disgwyliadau rhesymol priodas

Gall paratoi ar gyfer ysgariad, neu ddechrau o'r newydd i ferched ar ôl ysgariad greu llawer o gythrwfl mewn bywyd. Mae cefnogaeth ysgariad i fenywod yn hanfodol i'w helpu i ddelio ag anawsterau ar ôl ysgariad.

Bydd ymuno â grŵp cymorth yn rhoi cyfle i chi ei drafod mewn man diogel gydag eraill sy'n mynd trwy rywbeth tebyg.

I'r rhai sy'n profi wasgfa ariannol, byddai hefyd yn ddefnyddiol chwilio ar-lein clinigau pro bono neu gymorth ysgariad am ddim i fenywod, i gael cyngor cyfrinachol ac arbenigol, yn rhad ac am gost.

Ymunwch â grŵp cymorth ysgariad

6. Gwnewch rywbeth rydych chi wedi bod eisiau ei wneud erioed

Ar ryw lefel, ar ôl i chi ysgaru efallai y byddwch chi'n teimlo rhywfaint o ryddid i ddilyn eich diddordebau mewn ffyrdd nad ydych chi erioed o'r blaen. Ac efallai y cewch eich hun gydag amser rhydd ychwanegol.

Beth am wneud rhywbeth rydych chi wedi bod eisiau ei wneud erioed?

Ewch â dosbarth ffotograffiaeth, ymunwch â grŵp dawns, ewch i noson meic agored, neu gychwyn busnes.

Mae awgrymiadau ysgariad i ferched yn cynnwys dod o hyd i'ch angerdd a'i ddilyn.

Ar y pwynt hwn, os ydych chi'n cefnogi'ch hun, efallai y bydd angen i'r angerdd hwn fod ar gyrion eich bywyd am y tro.

Ond mae hynny'n iawn. Gwnewch amser ar ei gyfer a chymryd yr amser ar ei gyfer. Rydych chi'n werth chweil.

7. Cofiwch am eich bendithion

Rydych chi'n mynd i gael rhai amseroedd caled waeth pa mor barod am ysgariad ydych chi. A bydd yn anodd peidio â gadael i'r cyfan eich siomi.

Nawr yw'r amser i ddewis ble i roi eich ffocws. A wnewch chi ymglymu yn y negyddol, neu a fyddwch chi'n cofio'ch bendithion?

Dewis dyddiol, weithiau bob awr, yw dewis canolbwyntio ar y da.

Myfyrdod yn helpu, ac felly hefyd yn cadw dyddiadur diolchgar dyddiol. Hefyd o amgylch eich hun gyda phobl dda, cerddoriaeth, dyfyniadau hapus, ac ati. Dyma rai o'r awgrymiadau ysgariad i fenywod yn unig.

Cofiwch y pethau da mewn bywyd a bydd yn lluosi.

8. Sicrhewch fod y “dyddiad cyntaf ar ôl ysgariad” allan o'r ffordd

O ran dyddio ar ôl ysgariad, un o'r awgrymiadau ysgariad allweddol i ferched yw aros ychydig, ond ddim yn rhy hir.

Efallai na fyddwch chi byth yn teimlo'n “barod” felly ewch amdani. Efallai nad yw'n ddyddiad serol, ond felly beth? Ystyriwch ei fod yn cychwyn yn ôl i fyd dyddio.

Byddwch yn falch eich bod wedi gwneud hynny ac yn fwy parod y tro nesaf cyfle dyddio neu a newydd perthynas yn cyflwyno'i hun.

9. Byddwch yn garedig â chi'ch hun

Byddwch yn garedig â chi

Darn hanfodol o gyngor ysgariad i fenyw yw deall y bydd hyn yn cymryd peth amser.

Rydych chi'n mynd i deimlo eich bod chi ar roller coaster emosiynol am amser hir. Mae'n iawn. Dywedwch wrth eich hun y byddwch chi'n iawn, hyd yn oed os nad ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny.

Yn y bôn, mae awgrymiadau ysgariad i ferched yn pwysleisio ar drin eich hun gydag amynedd a charedigrwydd.

Cymerwch faddonau hir, cymerwch seibiannau, dywedwch na os oes angen. Rhowch amser i'ch hun alaru am eich colled ac i ystyried beth fydd gan y dyfodol.

Gwyliwch hefyd:

10. Gwel cwnselydd

Paratoi ar gyfer ysgariad neu geisio adfer normalrwydd mewn bywyd ar ôl ysgariad? Gallwch chi wneud popeth yn “iawn” ond dal i deimlo allan o bob math am yr holl sefyllfa ysgariad.

Un o'r awgrymiadau ysgariad hanfodol i fenywod yw derbyn bod hyn yn hollol normal. Ac mae'n bendant yn iawn ceisio cymorth allanol. Nid yw'n ildio - i'r gwrthwyneb. Mae siarad â chynghorydd yn cymryd dull rhagweithiol o ddelio â'r mynydd enfawr hwn sydd wedi datblygu.

Pan fydd cwnselydd arbenigol yn edrych ar bethau trwy lens ddiduedd ac yn cynnig cyngor ysgariad credadwy neu awgrymiadau ar sut i baratoi ar gyfer ysgariad i fenyw, mae'n gweithredu fel canllaw ysgariad defnyddiol i fenywod.

I ferched sy'n mynd trwy ysgariad, mae'n llawer delio ag ef ar eich pen eich hun, ac efallai mai dim ond yr hyn sydd ei angen arnoch chi yw ei drafod â gweithiwr proffesiynol hyfforddedig.