10 Peth Mae Angen i Chi eu Gwybod Cyn Dod yn Fam

10 Peth Mae Angen i Chi eu Gwybod Cyn Dod yn Fam Ni all y byd byth fynd heibio heb rolau mamau.

Yn yr Erthygl hon

Nid disodli ymdrechion tadau gwir ofalgar yw hyn. Yn wir, mae'r ddau riant yn gwneud yn dda wrth godi cartrefi hardd sy'n integreiddio cymdeithasau.Wrth i ferched dyfu maen nhw bob amser yn cael eu swyno gan y syniad o ddod yn famau. Maen nhw wir eisiau teimlo gwefr bod yn fam. Ond a gaf i eich herio mai cymysgedd yw mamolaeth. Mae'n gymysgedd o boenau a phleserau.

Ond, os oes gennych chi gefnogaeth gŵr cyfeillgar a chefnogol, a gaf i ddweud wrthych y gallai eich taith fel mamolaeth fod yn llai heriol?

Ond mae rhai pethau pwysig y mae angen i chi eu gwybod os ydych chi am i'ch profiad o fod yn fam fod yn beth pleserus iawn. A byddwn yn eich cyfeirio at y pethau pwysig hynny yn y darn hwn.

1. Canfyddiad gwahanol o wyliau

Byddwch yn darganfod y byddech yn mynd trwy ail-gyfeiriad cyflym o'r hyn y mae gwyliau ar ei gyfer, yn enwedig yn ystod dyddiau cynnar mamolaeth pan fydd y plant yn tyfu i fyny.

Fyddech chi ond yn ffurfio delwedd o'r adegau o hwyl a gawsoch gyda ffrindiau a theuluoedd cyn i chi setlo i lawr i fod yn fam. Ni ddylai hyn mewn unrhyw ffordd eich digalonni rhag bod yn fam wedi'r cyfan.

Dylai hyd yn oed eich sbarduno i ddod yn un mewn amser oherwydd po gynharaf y byddwch chi'n dod yn fam, y mwyaf tebygol yw hi y byddwch chi o ailafael yn eich bywyd gyda'ch cariad.

2. Byddwch yn ennill ac yn colli ffrindiau

Efallai y bydd yn rhaid i bethau newid. Efallai na fydd pethau yr un peth bellach.

Mae yna rai ffrindiau efallai y bydd yn rhaid i chi eu colli yn naturiol. Nid yw hyn o ganlyniad i falchder neu ego. Mae'n naturiol. Neu'r peth gorau all ddigwydd yw eu bod yn dod yn ffrindiau pell. A byddech chi'n gwneud rhai hefyd - boed gyda'r gweithwyr iechyd cyn-geni neu eni neu ôl-enedigol neu gyd-famau ifanc.

3. Byddwch yn gweld bod yn fam yn gyffrous

Mae bod yn fam yn eithaf anturus. Mae'n fath o archwiliadol. Mae'n heriol! Mae'n ... rydych chi'n ei enwi!

Gall eich mab sy'n ymddangos yn llai deallus droi'n arweinydd yn y dosbarth yn sydyn. Neu efallai y bydd eich Rose yn dod yn bencampwr hacathon nesaf pan wnaeth yn wael o ran codio yn ei dyddiau ysgol uwchradd.

Byddwch yn darganfod sut mae bywyd yn dod i ben yn raddol. Ac mai'r ffordd bwysicaf o wneud yn eithaf da heb edifeirwch yw sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o bob cyfnod o'ch bywyd.

4. Byddwch yn dod ar draws mamau-yng-nghyfraith

Wrth ichi ddod yn fam, byddwch yn barod i gymryd mam-yng-nghyfraith. Gall mamau-yng-nghyfraith fod yn gyffrous yn ogystal â rhwystredig lawer gwaith.

Mae’r cyfan yn dibynnu ar eich cydymddibyniaeth – i ba raddau rydych chi a’ch yng nghyfraith yn barod i wneud i bethau weithio, i ba raddau rydych chi’n fodlon deall eich gilydd a gwneud y cartref yn lle hapus a chariadus. Mae'r fam-yng-nghyfraith eisiau gweld ei mab a'i hwyrion. Mae'r fam eisiau cadw ei gŵr a gofalu am ei phlant.

A yw hynny'n ymddangos braidd yn wrthgyferbyniol? Dim o gwbl!

Fel maen nhw'n dweud, agwedd yw popeth. Byddwch yn barod i gymhwyso doethineb wrth reoli eich cartref yn hyn o beth.

5. Dyletswydd bwydo ar y fron

Byddwch chi'n gwneud llawer o fwydo ar y fron.

A ydych chi'n ymwybodol, am y chwe mis cyntaf, bod Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn argymell mai bwydo ar y fron yn unig ddylai fod yr unig fwyd priodol ar gyfer babi! Y chwe mis cyntaf ar gyfer mam newydd?

Rwy'n dweud wrthych! Ar adegau, byddai eich babi yn tarfu arnoch chi ganol nos i gael rhywfaint o fwydo ar y fron. Mae'n eithaf doniol y byddai'r babanod cariadus hyn yn cysgu trwy'r dydd cyfan ac yn aros yn effro bron trwy'r nos.

Yn gyhoeddus, byddent yn crio'r uffern i chi eu bwydo â'ch bronnau suddlon.

Gobeithio nad ydych chi'n dal i fod â chywilydd o ddod â'ch bronnau allan yn gyhoeddus at y diben hwnnw? Ar adegau byddant yn eich brathu â'u egin ddannedd. Mae'r cyfan yn mynd i fod yn hwyl! Mae'n rhaid i chi fod yn fwy strategol yn eich amserlenni cysgu.

Mae bwydo ar y fron yn dasg wych ond dyledus.

6. Efallai na fydd eich abdomen byth yn gwella

Hyd yn oed os penderfynwch ddod yn fam i un yn unig, efallai na fydd eich abdomen byth yn gwella.

Byddai naw mis cyfan o gario babanod yn sicrhau hyn. Ni fyddai unrhyw faint o ymarfer corff yn helpu. Ni fyddai unrhyw ymdrechion colli pwysau yn gwneud i chi ennill bol fflat cyn-fam yn ôl. Ac ni fyddech chithau hefyd yn poeni cymaint.

7. Byddwch yn dymuno car mwy addas

Byddwch chi eisiau car mwy addas Wrth i chi aros o'ch man preswyl i lefydd eraill, fe fyddech chi'n caru car sy'n eithaf call. Bydd car a allai eistedd yn iawn gyda phlentyn bach neu ddodwy babi yn addas iawn. A byddech wrth eich bodd yn cael un.

Os ydych chi'n gallu talu'r costau prynu car, byddai hynny'n iawn! Os na wnewch chi, fe fyddech chi'n chwenychu eich bod chi wedi gwneud hynny.

Mae rhai ceir hyd yn oed mor synhwyrol fel bod ganddyn nhw ddigon o le i blant bach sy'n chwarae llawer o gwmpas a phe bai'ch plant yn chwareus fel Tom a Jerry, byddech chi'n dymuno cael un er eu mwyn nhw.

Mae hyn i gyd yn dweud efallai y bydd yn rhaid i chi fod yn fwy diwyd i gael y gorau sy'n gweddu i'ch plentyn neu blant fel y bo'r achos. Ond hyd yn oed os nad oes gennych chi'r galluoedd ariannol, rydych chi'n dal yn dda i fynd.

8. Mae'n rhaid i chi roi ail le i'ch anifeiliaid anwes

Mae llawer ohonom yn hoff o anifeiliaid anwes. O gŵn i gathod i golomennod i bysgota ac ati, mae llawer ohonom yn aml yn magu anifail anwes.

Mae hyn yn fendigedig.

Nid yw hyd yn oed nawr yn gallu darganfod bod rhai pobl yn cwympo mewn cariad â'u hanifeiliaid anwes nad ydyn nhw'n gofalu am blant neu hubbies mwyach. Os nad ydych chi'n mynd i fod ymhlith yr eithafwyr hynny, ond yn awyddus i fagu plant dynol gwych fel yr oeddech chi, yna paratowch i roi'r ail anwyldeb i'ch anifeiliaid anwes.

Mae anifeiliaid anwes yn hoffus iawn. Ond dylech chi ddangos mwy o gariad i'ch plant.

Os ydych chi'n magu anifeiliaid anwes deallus byddent yn deall achos eich newid serch. Gallaf eich sicrhau! A dweud y gwir, dwi'n cofio pan oedd Harriet yn ddwy oed, roedd yn rhaid i ni adael i Jack, ein ci anwes ddefnyddio'r iard gefn. Roedd angen i mi sicrhau nad yw Harriet yn bwyta gweddillion Jac, ac yn yr un modd, mae Jack yn cadw draw oddi wrth fwyd bach Rose.

Ac fe weithiodd! Deallodd Jack yn dda iawn, y newid yn y cynllun o bethau.

Fy hubby, Abraham, ac yr wyf yn awr yn caru yn fwy am hynny. Pryd bynnag roedden ni gartref, yn enwedig ar benwythnosau, roedden ni'n gadael i Jac ddod i mewn dan wyliadwriaeth fanwl. Parhaodd yr holl addasiadau hyn nes i Harriet ddod yn bedair oed a llwyddodd i ymdopi'n dda â Jack.

9. Diapers yn troi drosodd

Yr amser cychwynnol y bydd eich babi yn gollwng trwy ei bants fydd yr agoriad llygad.

Yr agoriad llygad y byddwch chi'n dechrau meddwl sawl gwaith y byddai'n rhaid i chi wneud hyn dro ar ôl tro. Bydd yn rhaid i'ch dillad gwyn gadw gwyliau anfoddog, gan ystyried hyn yn unig. Cofiais mai tan i Charles glocio tua thri yr ailgydiais yn llwyr yn fy nillad gwyn.

Rydych chi'n gwybod mai gwisgo mewn gwyn oedd yr hyn rydw i'n ei edmygu fwyaf. Bu'n rhaid i mi ei ddigalonni am beth amser.

Peth arall y byddech chi'n sylwi arno yw nad oes un diapers sy'n addas i bawb. Nid yw'r diapers i gyd yr un peth, byddech chi'n darganfod. Dim ond ychydig fisoedd ar ôl y byddai'n rhaid i chi eu newid.

10. Canwch a dawnsiwch

Yn hytrach, nid y math ‘canu a dawnsio’ oeddwn i. Ond yr eiliad y cefais Charles ac yntau ddwy flynedd, dechreuais ganu a dawnsio i gyd.

Mae cerddoriaeth yn rhywbeth sy'n cyffroi'ch plant bach yn fawr wrth dyfu i fyny.

Mae cerddoriaeth yn eu gwefreiddio'n fawr. Nawr nid dim ond y gerddoriaeth maen nhw'n ei chlywed ar y radio neu ar y teledu yw hi. Mae ganddyn nhw ryw duedd naturiol i'ch clywed chi'n gwneud synau ystyrlon a hardd i'w clyw.

Maen nhw wrth eu bodd pan ti'n canu. Maen nhw wrth eu bodd yn fwy pan fyddwch chi'n dawnsio. Maen nhw hyd yn oed yn awr wrth eu bodd yn fwy pan fyddwch chi'n mynd yr ail filltir yn dysgu'r cerddi a'r caneuon iddynt.

Byddech yn gweld yr holl ymatebion cadarnhaol hyn gan bob un ohonynt. Dyma un gweithgaredd y byddech yn dod i addasu iddo yn ogystal â mwynhau. Mae'n mynd i fod yn hwyl ac yn ddaioni i gyd. Rwy'n meddwl mai dyma'r unig nodwedd sydd mewn gwirionedd yn cracio fy asennau pan oeddwn yn rhiant iau.

11. Mae'r cyfnod mamolaeth yn wirioneddol wych

Ydych chi'n meddwl bod y cyfnod hwn o fod yn fam yn wirioneddol wych? Mae'n debyg y byddech chi'n meddwl hynny. Ond peidiwch ag aros tan yr amser ar gyfer magu plant.

Ymdrechwch i baratoi ar ei gyfer. Dangoswch i'ch plant beth mae'n ei olygu i fod yn fam braf.

Gallwch fod yn sicr y byddent yn parhau i gadw'r atgofion ac ailadrodd yr ystumiau hyn pan fyddant yn dod yn wirioneddol aeddfed ac yn dod yn rhieni cyfrifol hefyd.

Ranna ’: