10 Ffordd i Arbed Fy Mhriodas Fy Hun

10 Ffordd i achub fy mhriodas fy hun

Yn yr Erthygl honDaw amser pan fydd a perthynas yn taro darn garw . Mae'n hollol iawn ac mae'n naturiol yng nghyfnod perthynas.Fodd bynnag, gallai pethau gymryd tro sydyn. Eich cyfrifoldeb chi yw sefyll dros eich priodas yn unig a rhoi eich ergyd orau iddi i'w hachub.

Mae’n wirioneddol heriol pan welwch ofyn ‘A gaf i achub fy mhriodas?’ Mae’n bosibl ond yn sicr nid yn hawdd.Felly, rhestrir isod ffyrdd o achub priodas pan mai dim ond un sy'n ceisio.

1. Cofiwch pam

Cyn i chi feddwl am gerdded perthynas, gofynnwch i'ch hun y rheswm yr oeddech chi mewn perthynas.

Weithiau, rydyn ni'n cymryd pethau'n rhy ddifrifol pan nad ydyn nhw mor ddifrifol â hynny.Mae'n bwysig gofyn i chi'ch hun pam eich bod chi mewn perthynas. Fel hyn, mae'n sicr y cewch ateb ynghylch sut mae cariad rhyngoch o hyd er gwaethaf y gwrthdaro neu'r camddealltwriaeth.

Felly, yn lle cerdded allan o'r briodas, mae'n well datrys y mater a bod gyda'n gilydd.

2. Does neb yn berffaith

Pan ydych yn pendroni ‘Sut i achub fy mhriodas fy hun? ’, peidiwch ag anghofio nad oes unrhyw un yn berffaith.Ni waeth pa mor dda a gofalu nid ydych yn berffaith o hyd.

Mae gan bob dynol ychydig o ddiffygion. Mae'r diffygion hyn yn ein gwneud ni'n ddynol yn unig. Felly, tra'ch bod chi'n chwilio am berffeithrwydd yn eich priod, edrychwch arnoch chi'ch hun.
dyddio vs perthynas

Yn lle yn disgwyl perffeithrwydd gan eich partner, dechreuwch gydnabod y diffygion.

Y foment y byddwch chi'n dechrau ei wneud, fe welwch y newid yn eich ymddygiad tuag atynt. Yn raddol, bydd pethau'n gwella a byddwch chi mewn lle gwell yn eich priodas.

3. Nodi'r broblem

Mae pob priodas yn mynd trwy broblem. Mae'n arferol ac nid oes unrhyw beth anghyffredin yn ei gylch.

Felly, os ydych chi'n teimlo bod eich priodas yn mynd trwy ddarn bras, peidiwch â cherdded allan ohoni.

Yn lle, wynebwch ef.

Ceisiwch ddarganfod y broblem .

Edrychwch beth sy'n eich poeni chi neu wthio'ch priodas i'r ymyl. Yn bendant mae yna ateb i'r holl broblemau. Peidiwch â rhoi'r gorau iddi mor fuan ac mor hawdd.

4. Ailffocysu ar beth gwahanol

Efallai, rydych chi'n canolbwyntio gormod ar y broblem sy'n eich poeni chi lawer.

Yn lle, dylech chi ddechrau canolbwyntio ar bethau pwysig eraill , fel eich priod arferion da .

Siawns, yr eiliad y byddech yn symud eich ffocws, byddech yn cael ateb i ‘achub fy mhriodas ar fy mhen fy hun’.

5. Stopiwch gardota a dechrau actio

Stopiwch gardota a dechrau actio

Wrth geisio dod o hyd i ‘sut i achub fy mhriodas yn unig’ rhaid i chi ddeall na ellir gwneud dim trwy gardota, crio neu ddim ond ceisio dilysiad am bethau.

Rhaid i chi roi'r gorau i'r rhain ar unwaith a dylech gymryd pethau yn eich rheolaeth.

Rhaid i chi ymladd drosto a dylech weithredu ar unwaith.

Gofynnwch am gyngor gan arbenigwyr, os oes angen.

Sgwrs i'ch partner ynglŷn â'ch priodas sy'n methu a'r camau y gallwch eu cymryd i'w reoli. Os ydych chi wir eisiau achub eich priodas yna mae'n rhaid i chi weithredu ar hyn o bryd a chymryd yr holl fesurau angenrheidiol i wneud hynny.

6. Byddwch yn gryf yn emosiynol

Mae'n sicr y bydd eiliadau a fydd yn eich gwanhau.

Pethau a fydd yn amau ​​eich hun ac efallai y cewch eich hun yn gofyn sut ydw i'n mynd i achub fy mhriodas fy hun neu pam ydw i'n ei wneud?

Ond, yn y naill achos neu'r llall, rhaid i chi beidio â rhoi'r gorau iddi.

Mae'n rhaid i chi fod yn gryf ac ymladd hyn i gyd ar eich pen eich hun. Bydd y daith yn un hir a blinedig, felly byddwch yn barod os ydych chi mewn gwirionedd yn barod i ymgymryd â'r her o ‘Achub fy mhriodas ar fy mhen fy hun’.

7. Gweithio'n bwrpasol tuag at achub eich priodas

Tybed sut i ymladd eich priodas yn unig?

Wel, mae angen yr ymroddiad a'r angerdd arnoch i achub eich priodas pan mai chi yw'r unig un sy'n gweithio tuag at ei hachub.

Nid yw'n mynd i fod yn hawdd oherwydd ar sawl achlysur byddech chi'n gofyn i chi'ch hun, 'A ellir arbed fy mhriodas?' Fodd bynnag, os ydych chi'n fodlon ac eisiau ei achub mewn gwirionedd, yna byddwch chi'n angerddol amdano ac yn gweithio'n ymroddedig tuag ato it.

Pwy a ŵyr, gan edrych ar eich angerdd a'ch brwdfrydedd, bydd eich partner yn ymuno â'i gilydd i achub y briodas.

8. Ail-werthuso'ch gweithredoedd

Os ydych yn un o’r rheini ‘rwy’n mynd i achub fy mhriodas ar fy mhen fy hun '' yn fath o berson, yna mae'n rhaid i chi ddeall y bydd yr un gweithredoedd bob amser yn rhoi canlyniad tebyg i chi.

Felly, mae angen i chi ail-werthuso'ch gweithredoedd a gwneud rhywbeth gwahanol os ydych chi eisiau canlyniad gwahanol.

Eisteddwch ac arsylwch beth ydych chi'n ei wneud yn anghywir .

Os ydych chi'n rhedeg y tu ôl i'ch partner i achub y briodas, yna mae'n rhaid i chi roi'r gorau i redeg.

Os ydych chi'n cymryd amser i ffwrdd yna mae'n rhaid i chi gymryd materion yn eich llaw a siarad â'ch partner am y materion. Bydd y gweithredoedd gwrthdroi hyn yn rhoi canlyniadau gwahanol i chi.

9. Ewch ar ddyddiad

Os ydych chi'n credu bod dyddio allan o'ch priodas, yna mae'n rhaid i chi ail-ystyried hyn.

Nid yw'n anghywir mynd ar ddyddiad gyda'ch partner ar ôl priodi. Gallwch barhau i fwynhau'ch amser ar eich pen eich hun. Felly, os mai chi yw cludwr y faner i ‘Rydw i’n mynd i achub fy mhriodas ar fy mhen fy hun’, yna cynlluniwch ddyddiad.

Treuliwch ychydig o amser gyda'ch priod, dim ond y ddau ohonoch chi.

Sôn am eich teimladau a'ch bywyd . Bydd getaways o'r fath yn eich helpu i adfywio'r rhamant sy'n marw.

Gwyliwch hefyd:


dynion ansicr mewn perthynas

10. Addo newid

‘Byddwch y newid rydych chi am ei weld.’

Cofiwch, os ydych chi am i'ch priodas fod yn berffaith ac os ydych chi am i'ch partner gyfrannu ati, bydd yn rhaid i chi ddechrau cyfrannu ati yn gyntaf.

Mae'n berthynas, ac mae popeth yn cael ei wneud gyda'i gilydd. Felly, rydych chi'n dechrau'r newid os ydych chi am iddyn nhw newid.