11 Arwyddion Rydych chi mewn Perthynas Drwg

Arwyddion Chi

Yn yr Erthygl hon

Pan ydych chi mewn perthynas newydd, mae popeth y mae eich partner yn ei wneud yn ymddangos yn anhygoel, ac eto nid yw'n ymddangos bod eich ffrindiau a'ch teulu'n gwisgo'r un sbectol lliw rhosyn ag yr ydych chi.A yw'ch perthynas yn eich cronni neu'n eich rhwygo i lawr? Dylai perthynas wych wneud i chi deimlo dros y lleuad, nid fel eich bod chi'n cerdded ar gregyn wyau.

Nid yw perthynas ddrwg bob amser yn hawdd ei gweld, yn enwedig pan rydych chi ynddi. Dyma 10 arwydd o berthynas wael y mae angen dod â nhw i ben. Er y gall dod allan o berthynas wael ymddangos yn dasg frawychus pan fo ymlyniad cryf (er yn afiach), dyma'r unig beth doeth i'w wneud.

Arwyddion perthynas ddrwg

1. Nid ydych yn teimlo eich bod wedi'ch adeiladu

Os byddai'n well gennych ymddiried yn dieithryn llwyr am gyflawniad yn eich bywyd yn hytrach na'ch ffrind, gallwch ei gymryd fel un o'r arwyddion eich bod mewn perthynas wael. Dylai perthnasoedd wneud i chi deimlo'n dda amdanoch chi'ch hun.

Dylid eich annog i ddilyn eich nodau. Pan fyddwch i lawr, dylai eich partner fod yno i'ch codi yn ôl a gwneud ichi wenu. Dylech allu dweud unrhyw beth wrth eich partner a disgwyl cefnogaeth ac anogaeth . Methu cyfathrebu'n rhydd yw'r gwaethaf o arwyddion cyfathrebu gwael mewn perthynas.

Afraid dweud, os nad ydych chi'n cael y pethau hyn, dyma un o'r arwyddion rydych chi mewn perthynas wael.

2. Nid yw eich anghenion emosiynol yn cael eu diwallu

Mae cael eich ysgogi'n emosiynol yn hanfodol ar gyfer perthynas iach, hapus.

Mae angen i chi wybod y gallwch chi gael sgyrsiau boddhaol gyda'ch partner.

Mae anghenion emosiynol yn amrywio o'r sicrwydd bod eich partner yn gofalu amdanoch ac yn eich parchu am fod angen cadw rhywfaint o ryddid ac annibyniaeth. Pan na fydd yr anghenion emosiynol hyn yn cael eu diwallu gall beri ichi deimlo'n isel eich ysbryd neu'n cael eich rheoli. Mae anghenion emosiynol sydd heb eu diwallu yn un o arwyddion amlwg perthynas sy'n methu.

3. Nid ydych yn sefydlog yn ariannol

Nid popeth yw arian, ond mae ei angen arnoch i dalu'r biliau.

Pan fydd y ddau barti mewn perthynas yn gweithredu fel partneriaid yn ariannol, mae'n cymryd baich a straen pob unigolyn. Pan nad ydych yn sefydlog yn ariannol mae'n arwain at ddadleuon , pryder, a drwgdeimlad.

Hefyd, mae arwyddion eraill eich bod mewn perthynas sy'n llawn ansefydlogrwydd a gwenwyndra yn cynnwys diffyg cydnawsedd ariannol a thryloywder rhwng partneriaid.

4. Rhoi i fyny gyda llawer ar gyfer rhyw yn unig

Os dewch chi o hyd i hynny rydych chi'n dioddef llawer o nonsens dim ond am y cyfle i gael rhyw gyda'ch partner , rydych yn bendant yn y berthynas anghywir.

Bydd perthynas iach yn diwallu eich anghenion corfforol ac emosiynol, nid yn gwneud ichi deimlo'ch bod yn cael eich twyllo dim ond i wobrwyo ymddygiad ymostyngol gyda chyfathrach rywiol. Bydd perthynas afiach yn y pen draw yn eich gadael i deimlo eich bod yn cael eich defnyddio mewn perthynas.

5. Rhoi a chymryd anghytbwys yn y berthynas

Anghydfod rhoi a chymryd yn y berthynas

Un o'r arwyddion rydych chi mewn perthynas wael yw pan fyddwch chi'n rhoi, rhoi, rhoi, a bod eich partner yn cymryd, yn cymryd ac yn cymryd yn ôl. Rhaid i berthnasoedd fod yn “rhoi a chymryd” gan y ddwy ochr, fel arall, byddwch chi'n profi alltud rhamantus yn gyflym iawn.

6. Nid yw eich anghenion corfforol yn cael eu diwallu

Mae rhyw yn bwysig mewn perthynas.

Nid yw eisiau mwy neu lai ohono yn eich gwneud chi'n berson drwg. Dyma'ch anghenion corfforol ac rydych chi am i'ch partner eu derbyn a'u parchu. Os nad yw'ch partner yn diwallu'ch anghenion corfforol neu'n gwneud yr ymdrech i sicrhau eich bod yn fodlon yn rhywiol, rydych chi mewn perthynas wael.

Gyda chariad hunanol, i gist!

Pan na chyflawnir dymuniadau rhywiol, rydych yn chwilio am drafferth.

Efallai y byddwch chi'n dechrau digio'ch ffrind ac efallai y byddwch chi hyd yn oed yn dechrau edrych y tu allan i'r berthynas am foddhad. Osgoi'r broblem hon trwy siarad yn agored ac yn onest ar ddechrau eich perthynas am eich disgwyliadau rhywiol.

7. Rydych chi'n anwybyddu greddf eich perfedd

Mae'r ymadrodd “ Gwrandewch ar eich perfedd ”Allan yna am reswm. Gallwch chi ddweud llawer am eich anghenion a'ch dymuniadau trwy wrando ar eich greddf yn unig.

Os ydych chi'n teimlo nad yw'ch ffrind yn eich trin chi'n dda, od ydych chi'n iawn. Trwy anwybyddu'ch dyfarniadau personol am rywun efallai eich bod yn gorfodi'ch hun i aros mewn perthynas anhapus neu ymosodol.

8. Rydych chi'n ystyried perthynas

Chi

Un o'r arwyddion eich bod chi mewn perthynas wael yw pan rydych chi mor sâl o'ch partner nes eich bod chi'n dechrau ystyried cael perthynas.

Nid yw hynny'n dweud bod gan bawb faterion oherwydd eu bod mewn perthnasoedd gwael, ond yn sicr mae'n rheswm. Pan rydych chi mor ddiflas neu anhapus eich bod yn ffantasïo ynglŷn â dechrau gyda rhywun arall ac yn ddifater am fradychu ymddiriedaeth eich partner, mae'n bryd mynd allan.

9. Rydych chi'n rhesymoli ymddygiad gwael

Os ydych chi'n cael eich cam-drin gan eich partner trwy siarad â chi neu gael eich cam-drin yn gorfforol a'i esgusodi gyda: “ Roedd hi'n cael diwrnod gwael yn unig ”Neu“ Roedd yn anghywir, ond mae'n ymddangos yn flin iawn ganddo ”Rydych chi mewn perthynas wael.

Ni ddylai'ch partner byth siarad â chi, hyd yn oed yn ystod dadl. Os ydyn nhw'n cam-drin ar lafar, dyna un o arwyddion chwedlonol cariad neu gariad drwg.

Bydd perthynas iach yn gwneud ichi deimlo eich bod yn annwyl ac yn ddiogel, ni waeth beth mae'r ddau ohonoch yn mynd drwyddo. Mae esgusodi ymddygiad gwael yn debyg iawn i ddweud celwydd wrthych chi'ch hun . Yn sicr, gallwch chi ddweud wrth eich hun nad oes teiar fflat ar eich car, ond y gwir yw nad ydych chi'n mynd i unrhyw le.

10. Rydych chi bob amser yn ymladd

Mae dadleuon cyson yn arwydd na allwch chi a'ch partner gyfathrebu, dangos parch na chyfaddawdu. Cadarn, mae'n arferol i gyplau ymladd.

Mewn dosau bach, gall fod yn iach mewn gwirionedd a gwella proses gyfathrebu cwpl. Ond os gwelwch eich bod yn ymladd yn gyson mae'n debyg nad ydych mewn perthynas iach. Nid yw ymladd bob dydd yn normal a gall fod yn batrwm dinistriol i gyplau. Os oes gennych bartner dadleuol ac anwadal, sy'n gwylltio ar y pethau lleiaf, yna mae'r rhain yn arwyddion o gariad neu gariad drwg.

Gwyliwch hefyd:

11. Yn gorwedd gyda'ch ffrindiau a'ch teulu

Un o'r arwyddion allweddol eich bod mewn perthynas wael yw pan fyddwch chi'n dechrau dweud celwydd wrth eich ffrindiau a'ch teulu am yr hyn sy'n digwydd yn eich bywyd.

Yn debyg iawn i resymoli ymddygiad gwael, mae'n debyg nad ydych chi am i'r rhai sy'n agos atoch chi wybod am y digwyddiadau go iawn o ran sut mae'ch perthynas yn gweithredu. Os ydych chi'n poeni y bydd eich ffrindiau'n meddwl eich bod chi'n cael eich cam-drin, ods dyna yw gwir y mater.

Os ydych chi'n profi un neu fwy o'r arwyddion rhybuddio am berthynas wael ar y rhestr hon, mae'r rhain yn arwyddion sy'n fflachio rydych chi mewn perthynas wael.

Ar sut i ddod allan o berthynas wael, atgoffwch eich hun eich bod yn haeddu bod gyda rhywun sy'n eich cefnogi ac yn gwneud ichi deimlo'n arbennig. Peidiwch â gwerthu'ch hun yn fyr trwy ganiatáu i rywun fynd â chi'n ganiataol a pharhau perthynas wenwynig.

Trwy ffactoreiddio symptomau'r berthynas wenwynig, byddwch yn gallu sylweddoli sut mae gwawdio ar yr anghenion perthynas pwysicaf a'r angen i ollwng y berthynas.

Ranna ’: