12 Awgrymiadau ar gyfer Deall Sut Mae Guys yn Tecstio Pan Maen nhw'n Eich Hoff Chi

Menyw yn anfon neges destun ar ffôn symudol

Yn yr Erthygl hon

Ar ddechrau perthynas bosibl, mae llawer o fenywod yn bryderus iawn ynghylch sut mae guys yn anfon neges destun pan fyddant yn hoffi chi.O ystyried ein bod ni ym myd y rhyngrwyd lle mae llawer o sgyrsiau yn digwydd trwy destunau, mae'n hanfodol gwybod sut mae dynion yn awgrymu eu bod yn hoffi chi trwy destunau. Bydd hynny’n dileu unrhyw amheuaeth ac yn eich helpu i ddeall bwriad y person.

Felly, pa mor aml y dylai dyn anfon neges destun os yw'n eich hoffi chi? Am beth mae dynion yn siarad pan maen nhw'n hoffi chi? A sut ydych chi'n gwybod bod dyn yn eich hoffi trwy negeseuon testun? Dysgwch yr atebion yn yr erthygl hon wrth i ni ddangos i chi sut i ddweud a yw'n hoffi chi dros destun.

A yw anfon neges destun yn effeithio ar sylfaen gychwynnol perthynas?

A yw anfon neges destun yn helpu neu'n dinistrio sylfaen gynnar perthynas? Os bydd dyn yn anfon neges destun atoch ar hap, a yw'n hoffi chi? Yn wir, beth mae dynion yn ei ddweud pan fyddant yn hoffi chi? Mae'r atebion yn amrywio yn dibynnu ar yr unigolion dan sylw a'r berthynas.

Ni allwch ddweud a fydd sut mae dynion yn anfon neges destun at eu gwasgfa yn helpu perthynas ai peidio. Yn gyntaf, mae'n dibynnu ar eich personoliaeth. Nid yw rhai pobl yn tanysgrifio i ymddygiad tecstio bechgyn fel arwydd o debygrwydd. Mae eraill yn teimlo os yw dyn yn anfon neges destun atoch yn gyflym, mae'n eich hoffi chi.

Serch hynny, mae cam cynnar perthynas yn hanfodol i adeiladu a perthynas iach a pharhaol . Mae'n fwy nag astudio geiriau mae dynion yn eu defnyddio pan maen nhw'n hoffi chi neu'r ffyrdd y mae dynion yn awgrymu pan maen nhw'n eich hoffi chi trwy destun.

Hefyd, efallai na fydd sut mae dynion yn anfon neges destun pan fyddant yn hoffi chi yn rhoi gwybodaeth gywir i chi am ei fwriad. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud mwy o ymchwil. Yn ffodus i chi, byddwch chi'n dysgu sut mae dynion yn anfon neges destun atoch chi pan maen nhw'n eich hoffi chi yn yr erthygl hon.

Sut ydych chi'n gwybod trwy negeseuon testun os yw dyn yn eich hoffi chi?

Beth yw'r ffyrdd y mae dynion yn awgrymu eu bod yn hoffi chi trwy negeseuon testun? Neu a yw'n neis yn anfon neges destun yn ôl ataf? A oes ganddo ddiddordeb ynof i trwy brofion? Beth mae dynion yn ei ddweud pan maen nhw'n hoffi chi?

Mae'r cwestiynau uchod a llawer o rai eraill fel arfer yn tarfu ar feddwl menyw pan fydd dyn yn eu holi. Felly, nid chi yw'r unig berson dryslyd am ymddygiad tecstio bechgyn. Yn wir, mae'n anodd dweud am fwriad unrhyw un trwy destunau, diolch i'n ffordd fodern o fyw.

Serch hynny, gallwch edrych am yr arwyddion canlynol yn sut mae dyn yn anfon neges destun atoch pan fydd yn eich hoffi chi:

1. Cysondeb

Pa mor aml y dylai dyn anfon neges destun os yw'n eich hoffi chi? Nid oes unrhyw adegau penodol y dylai dyn anfon neges destun atoch pan fydd yn eich hoffi chi, ond rhaid iddo fod yn gyson.

Bydd dyn sy'n wirioneddol hoffi chi yn anfon neges destun atoch o leiaf unwaith y dydd. Hefyd, ar ôl trafodaeth am ddod i adnabod ei gilydd, bydd yn anfon neges destun ar hap i wirio arnoch chi ac yn anfon neges destun atoch fore da a nos da.

|_+_|

2. Y geiriau a ddefnyddia

Beth mae dynion yn ei ddweud pan maen nhw'n hoffi chi? I ateb y cwestiwn hwn, mae angen ichi astudio'r geiriau y mae'n eu defnyddio. Mae'r geiriau mae dynion yn eu defnyddio pan maen nhw'n hoffi chi yn amrywio, ond mae yna ymadroddion cyffredin, gan gynnwys diddordeb ynoch chi, dymuno bod yn ffrind i chi, caru eich adnabod, diddordeb yn eich person, gadewch i ni fynd allan rywbryd, ac ati.

Dyn yn anfon neges destun gyda

Er mai dim ond enghreifftiau yw'r geiriau hyn, dylech fod yn edrych am ymadroddion sy'n dangos bod eich darpar bartner eisiau gwneud mwy na thecstio.

|_+_|

3. Mae'n defnyddio eich enw mewn testunau

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn dianc heb sôn am eich enw wrth anfon neges destun. Fodd bynnag, mae'n eich hoffi pan fydd dyn yn cynnwys eich enw mewn testun. Hefyd, pan fydd dyn yn dweud noson dda gyda'ch enw, mae ganddo ddiddordeb mewn gwybod mwy i chi.

Ymchwil yn dangos bod defnyddio enw person yn ystod sgwrs yn creu amgylchedd o barch, cydnabyddiaeth ac ystyriaeth. Byddai boi sy'n eich hoffi chi eisiau cyfleu hynny i chi.

12 awgrym i ddeall sut mae dynion yn tecstio pan maen nhw'n hoffi chi

Yn y byd dyddio, gall fod yn ddryslyd deall beth mae testunau dyn yn ei olygu. Os ydych chi'n treulio llawer o amser yn deall y bwriad y tu ôl i destunau dyn atoch chi, yna mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi.

Os ydych chi'n ceisio dysgu sut mae dynion yn tecstio pan maen nhw'n eich hoffi chi, dadansoddwch rai arwyddion dweud sy'n dangos eich diddordeb ynoch chi. Dyma rai arwyddion o'r fath a all eich helpu:

1. Y mae yn testyn yn gyntaf

I wybod sut mae dynion yn anfon neges destun pan maen nhw'n hoffi chi, gwiriwch pwy sy'n anfon negeseuon testun yn gyntaf. Ni fydd dyn sy'n wirioneddol hoffi chi yn aros am eich testun cyn i'r sgwrs ddechrau. Bydd yn ormod gan ei hoffter i chi boeni os byddwch yn anfon neges destun ai peidio.

2. Mae'n ymateb yn gyflym i destun

Os bydd dyn yn anfon neges destun atoch yn gyflym, mae siawns uchel bod ganddo ddiddordeb ynoch chi ac na fydd yn hoffi eich cadw chi i aros.

Mae ei gyflymder wrth ymateb yn dweud wrthych nad yw am roi cyfle i chi ei amau. Felly, mae'n sicrhau ei fod yn ateb ichi cyn gynted â phosibl. Ar ben hynny, dyma gam cynnar y berthynas, felly byddai am roi argraff dda i chi.

3. Bydd yn dod o hyd i resymau i anfon neges destun atoch

Mae'n arferol dal yn ôl rhag tecstio gormod pan fydd dyn yn dod i'ch adnabod chi. Fodd bynnag, bydd dyn sydd â llygaid i chi yn edrych am unrhyw reswm i anfon y neges Whatsapp honno. Mae swildod allan o'r hafaliad iddo, ac ni fydd arno ofn dangos i chi.

Bydd bob amser yn chwilio am resymau i gael y sgwrs yn treiglo . Er enghraifft, efallai y byddwch yn sylwi ar y testunau ar hap yn y prynhawn ar ôl i chi eu trafod yn y bore. Mae'r dull cyfathrebu digymell hwn yn arwydd ei fod am ddyddio chi.

4. Mae'n gofyn llawer o gwestiynau

Yn ystod sefydlu perthynas, mae rhai dynion fel arfer yn canolbwyntio ar eu hunain. Maen nhw eisiau i chi wybod eu cefndir, eu gyrfa, eu hoffterau a'u cas bethau. Maen nhw’n mwynhau siarad amdanyn nhw eu hunain gymaint fel nad ydyn nhw’n gofyn unrhyw gwestiynau i’w partner.

Serch hynny, bydd dyn sydd â diddordeb ynoch yn gofyn llawer o gwestiynau amdanoch chi. Dyna'r ffordd orau y gall ddod i'ch adnabod. Efallai y bydd o bryd i'w gilydd yn cymharu'ch diddordebau â'i ddiddordebau ef, ond chi fydd ffocws y sgwrs bob amser.

|_+_|

5. Mae yn siarad llawer am dano ei hun

Er ei fod yn swnio'n hunanol, arwydd arall o ymddygiad tecstio bechgyn yw canolbwyntio ychydig arnyn nhw eu hunain. Mae'n bwriadu eich gwneud yn debyg iddo; felly, ni fydd yn stopio dweud wrthych am ei gefndir cyffrous a hwyliog, ei yrfa lewyrchus, a'i deulu hyfryd.

Yn y cyfamser, mae'n hanfodol talu sylw i'r geiriau y mae dynion yn eu defnyddio pan fyddant yn hoffi chi. Gall fod yn faner goch os yw'n brolio am ei olwg.

6. Mae'n defnyddio emojis

Mewn byd tecstio, mae'n anodd peidio â dod gan unrhyw un nad yw'n defnyddio emojis. Fodd bynnag, weithiau mae dynion yn gyndyn o'u defnyddio.

Ond gallwch chi ddysgu sut mae dynion yn tecstio pan maen nhw'n hoffi chi os ydych chi'n derbyn tunnell o emojis. Ni all helpu ond dangos i chi ei fod eisiau mwy trwy emojis. Ymchwil yn dangos bod emojis yn cynnwys negeseuon personol a all gryfhau bondiau rhwng pobl.

Os ydych chi'n ceisio deall sut i ddweud a yw bachgen yn eich hoffi dros destun, sylwch yn ofalus ar eu defnydd o emojis o wahanol fathau. Gall yr emojis hyn gynnwys wynebau winc, wynebau cusanau, neu emojis cwtsh.

7. He dwbl-destynau

Mae'n debyg eich bod chi'n brysur pan ddaeth y neges gyntaf i mewn i'ch ffôn, felly ni wnaethoch chi sylwi arno cyn symud i bynciau eraill yn y sgwrs.

Yn nodweddiadol, bydd hyn yn peri gofid i unrhyw un a gallai wneud iddynt ddod i'r casgliad eich bod yn snobaidd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir gyda dyn sy'n eich hoffi chi.

Tecstio merch heini

Os ydych chi'n ceisio dysgu sut mae dynion yn anfon neges destun pan maen nhw'n eich hoffi chi, gallwch chi ddadansoddi sut mae'n ymateb pan na fyddwch chi'n ymateb i'w negeseuon testun ar unwaith. Bydd dyn sy'n eich hoffi yn anfon negeseuon lluosog atoch i gael eich sylw. Ni fydd yn cyfrif ond yn canolbwyntio ar gyfathrebu â chi.

|_+_|

8. Mae'n gadael i chi wybod pan mae'n brysur

Pan fydd dyn yn fath actif, efallai y byddwch chi'n gofyn i chi'ch hun, Pam mae'n ymddangos bod ganddo ddiddordeb ond nad yw'n anfon neges destun? Ond gallwch chi ddweud a yw bachgen yn eich hoffi trwy destun pan fydd yn dweud wrthych ei fod yn brysur.

Ar ddechrau perthynas, ni fydd am i chi feddwl nad yw o ddifrif. Felly, bydd yn eich hysbysu cyn ei gynllun, yn enwedig ei amserlen gyfiawn.

|_+_|

9. Mae'n pasio canmoliaeth ar hap

Bydd dyn sy'n eich hoffi yn gwneud ichi deimlo'n brydferth. Mae'n ffordd arall o sut mae dynion yn tecstio pan maen nhw'n hoffi chi. Bydd yn rhoi sylwadau am eich gwisgo, eich llais, a'ch canfyddiad. Wrth gwrs, mae'n rhaid bod hyn wedi dod ar ôl eich arsylwi'n agos - arwydd da bod gennych chi ef o dan eich cofleidiad.

Ymchwil yn dangos bod canmoliaeth yn ffordd bwysig o ffurfio bondiau rhwng pobl. Maent yn cynyddu boddhad perthynas. Os yw'r dyn yn rhoi canmoliaeth gyson i chi, gallwch gymryd yn ganiataol ei fod yn hoffi chi.

I ddysgu mwy am bŵer canmoliaeth, gwyliwch y fideo hwn:

10. Mae'n anfon neges destun atoch pan fydd gyda'i ffrindiau

Mae noson y bechgyn yn ddefod y mae llawer o ddynion yn ymroi iddi ac nid ydynt yn peryglu gan ymyrraeth allanol. Fodd bynnag, os yw'n eich hoffi chi, bydd yn anfon neges destun atoch i unrhyw le, gan gynnwys gyda'i ffrindiau.

Dylai fod yn mwynhau'r foment gyda'i ffrindiau, ond mae'n eich gwerthfawrogi digon i greu amser ar gyfer trafodaeth. Mae hynny'n golygu ei fod yn meddwl amdanoch chi hyd yn oed pan ddylai ganolbwyntio ar bethau eraill.

11. Mae e'n gwneud i chi chwerthin

Mae sut mae dynion yn anfon neges destun pan maen nhw'n hoffi chi yn dangos llawer yn ei jôcs. Os oes ganddo ddiddordeb ynoch chi, gallwch chi fetio y bydd bob amser yn dweud un jôc neu ddwy ym mhob sgwrs. Nid yw am eich diflasu a'ch gwneud yn awyddus i siarad ag ef unrhyw bryd.

|_+_|

12. Mae'n awgrymu treulio amser gyda'ch gilydd neu fynd ar ddêt

Ar ôl sgyrsiau diddiwedd am y ddau ohonoch, byddwch yn sylwi arno yn rhoi awgrym am dreulio peth amser gyda'ch gilydd neu eich gweld wyneb yn wyneb. Dyma un o'r ffyrdd y mae dynion yn awgrymu eu bod yn hoffi chi heb ddatgan mor benodol. Unwaith y byddwch wedi cyrraedd y cam hwn, byddwch yn gwybod hynny rydych chi wedi ei ennill dros.

|_+_|

Faint fydd dyn yn anfon neges destun os yw'n eich hoffi chi?

Pa mor aml y dylai dyn anfon neges destun os yw'n eich hoffi chi? Unwaith eto, nid oes unrhyw adegau pendant yn y ffordd y mae dynion yn anfon neges destun at eu gwasgfa neu rywun maen nhw'n ei hoffi. Ni all amlder ymddygiad tecstio bechgyn roi awgrym i chi ei fod yn wirioneddol hoffi chi; fodd bynnag, dyn sydd eisiau hyd yn hyn byddwch yn rhoi yn yr ymdrech.

Ar wahân i'r sgwrs arferol, bydd eich diddordeb cariad yn sicrhau bod y diwrnod yn dechrau gyda'i destun ac yn gorffen gyda'i destunau. Mewn geiriau eraill, bydd yn anfon neges destun atoch fore da a nos da. Hefyd, bydd yn anfon neges destun atoch ar hap i ddangos i chi ei fod yn meddwl amdanoch chi.

Meddyliau terfynol

I gloi, os yw'n eich hoffi chi, bydd yn anfon neges destun atoch. Mae sut mae dynion yn anfon neges destun atoch pan fyddant yn hoffi chi yn amrywio, ond mae rhai yn gyson. Er enghraifft, bydd dyn yn gofyn llawer o gwestiynau amdanoch chi, yn anfon neges destun yn gyntaf, yn eich canmol, yn anfon emojis, yn gwneud ichi chwerthin, yn dod o hyd i resymau i siarad â chi, ac yn rhoi awgrymiadau ar gyfer dyddiad. Mae yna ffyrdd eraill mae dynion yn awgrymu eu bod yn hoffi chi trwy destun, ond chi sydd i benderfynu ar ôl gweld yr arwyddion.

Ranna ’: