13 Awgrym ar Beth i'w Wneud Os Nid ydych yn Hoffi Eich Priod

Pâr yn eistedd ar soffa ddim yn siarad â

Yn yr Erthygl hon

Mae'n gas gen i fy mhriod!

Nid dyma'r datganiad rheolaidd rydych chi'n ei glywed bob dydd. Fodd bynnag, mae nifer sylweddol o bobl mewn rhyw fath o a perthynas cariad-casineb gyda'u priod. Nid taith gerdded yn y parc yw byw gyda phriod anodd. O dan yr amgylchiadau hyn, fodd bynnag, mae gwybod beth i'w wneud os nad ydych yn hoffi'ch priod yn bwysig.

Gall yr erthygl hon gael effaith fel y dylai'r sgwrs hon ei chael ar eich bywydau cariad a pherthynas. Byddwn yn delio â materion perthnasol fel sut i ddatrys problemau gyda'ch priod a mewnwelediad ymarferol ar briod anodd.

A yw'n normal cael teimladau atgas tuag at briod?

Dyma un cwestiwn sydd gan lawer o adar cariad. A yw casáu priod rhywun yn eu gwneud yn gythraul di-galon?

Pe bai rhywun yn gofyn i chi a ydych chi'n caru'ch partner, mae'n debyg y byddech chi'n ymateb yn gadarnhaol heb oedi ychydig. Fodd bynnag, ni waeth pa mor anodd ydych chi'n ceisio peidio â gwneud hynny, efallai y bydd adegau yn eich perthynas pan fyddwch chi'n edrych ar eich priod a'r cyfan y gallwch chi ei deimlo yw teimlad dwys o atgasedd.

Gallai hyn fod oherwydd eu bod wedi gwneud rhywbeth sy'n eich cythruddo neu'n cynhyrfu. Ymchwil wedi dangos bod dadleuon ac ymladd yn gyffredin yn perthnasoedd iach . Efallai y byddant yn dadlau hyd at saith gwaith y dydd.

O dan yr amgylchiadau hyn (yng ngwres dicter), nid yw teimlo'n flin gan eich priod yn annormal. Fodd bynnag, gall achosi pryder os bydd y teimlad hwn o atgasedd yn dechrau mynd yn ddwys ac yn ymestyn allan dros gyfnod hir.

Yn y bôn, nid yw cael eich cythruddo gan eich priod (ar ryw adeg yn y berthynas) yn gwbl ddieithr. Fodd bynnag, os teimlwch gasineb dwys na fyddai’n diflannu am amser hir, efallai y byddwch am oedi pethau ac ailasesu’r berthynas.

Gwahanol fathau o briod anodd

Cyn i chi ddysgu beth i'w wneud os nad ydych chi'n hoffi'ch priod, mae'n bwysig nodi beth sy'n eich casáu. Os ydych chi wedi bod yn cynnal teimladau atgas i'ch priod, gallai fod oherwydd eich bod mewn perthynas ag unrhyw un o'r mathau hyn o briod anodd.

1. Narcissist

Y peth cyntaf y byddech chi'n sylwi arno priod narsisaidd yw nad ydynt byth yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddrwgweithredu. Maen nhw'n treulio'u dyddiau'n egoistig, waeth beth wnaethon nhw a pha mor wael maen nhw'n eich brifo chi.

Byddai'n well gan narcissist chwarae i lawr ar eich emosiynau na chytuno nad nhw oedd y dioddefwr.

2. Priod amharchus

Nid oes dim yn brifo'n waeth na dod â'r diwrnod i ben a dod yn ôl adref at briod nad yw'n eich parchu ac nad yw'n araf i'ch dirmygu pryd bynnag y maent yn teimlo fel hynny.

|_+_|

3. Priod â phroblemau dibyniaeth

Ar y naill law, mae rhai pobl yn rhy gaeth; fydden nhw ddim yn rhoi lle i chi anadlu. Ar y llaw arall, mae rhai priod yn rhy annibynnol.

Byddech chi'n teimlo eich bod chi mewn perthynas â dieithryn llwyr. Mae angen i chi fod mewn perthynas â chyfuniad perffaith o annibyniaeth a dibyniaeth.

4. Priod anffyddlon

Ymchwil yn dangos fod anffyddlondeb yn parhau yn un o'r rhai blaenaf achosion priodasau drwg /perthynas yn chwalu yn America. Un o'r heriau mwyaf dyrys y gallech ei hwynebu yw pan fyddwch mewn perthynas â rhywun sydd â phroblemau anffyddlondeb. Mae'r effeithiau ar y berthynas y tu hwnt i'w dychmygu.

Sut ydych chi'n byw gyda priod anodd?

Mae byw gyda phriod rydych chi'n ei gasáu yn brofiad gwael ac ni all basio fel diffiniad unrhyw un o amser da.

Gall arwain at effeithiau hirdymor sy'n effeithio ar eich iechyd meddwl a chorfforol. Hefyd, mae'n cyfyngu ar eich siawns o hapusrwydd a boddhad o fywyd.

Cwpl blin yn osgoi ei gilydd yn yr ystafell wely

Fodd bynnag, os oes union resymau pam eich bod yn dal i gredu y dylech barhau â'r berthynas (er nad ydych yn hoffi'ch priod), mae'n bwysig gwybod beth i'w wneud os nad ydych yn hoffi'ch priod.

Gallwch geisio ymdopi â'r sefyllfa gan ddefnyddio dulliau ymdopi sy'n gweithio i chi neu ddod o hyd i ffyrdd o newid y sefyllfa er gwell. Ond os na fydd y rhain yn gweithio allan i chi, gallwch ystyried gwahaniad a fydd yn rhoi amser i chi'ch dau feddwl a myfyrio.

10 ffordd o ddelio â theimladau atgas i briod

Yn yr adran hon, byddwn yn trafod beth i'w wneud os nad ydych yn hoffi'ch priod. Ni fydd gadael y sefyllfa heb fynd i’r afael â hi neu fod mewn gwadiad yn datrys pethau. Gall hyd yn oed wneud pethau rhyngoch chi a'ch priod yn waeth.

Dyma rai awgrymiadau a all eich helpu i wella'r sefyllfa gydag amynedd, caredigrwydd ac ystyriaeth:

1. Sgyrsiau onest gyda chi'ch hun

Dyma un o'r pethau cyntaf i'w wneud os nad ydych yn hoffi'ch priod.

Mae amseroedd pan na allwch roi'r gorau i gasáu eich priod fel arfer yn diffinio eiliadau ar gyfer eich perthynas. Mae hyn oherwydd eich bod wedi cyrraedd y man hwnnw lle rydych chi'n sefyll ar ymyl clogwyn, a gall y camau gweithredu canlynol newid cwrs eich perthynas a'ch teulu yn llythrennol.

Wrth wneud yr ymarfer hwn, rhaid i chi ddadansoddi'n feirniadol yr hyn yr ydych yn ei deimlo a'i resymau . Os na allwch chi fod yn onest â chi'ch hun am yr hyn sy'n digwydd, efallai y bydd ceisio ymdopi yn ymarfer a fyddai'n dod i ben mewn oferedd.

2. Penderfynwch a yw'r berthynas yn werth chweil

Mae hwn hefyd yn un o'r pethau y dylech gymryd peth amser i'w wneud pan fyddwch chi'n cael yr eiliad honno o fewnsylliad gyda chi'ch hun.

Pan fyddwch chi'n ceisio darganfod beth i'w wneud os nad ydych chi'n hoffi'ch priod, mae angen i chi ailasesu a yw'n werth ceisio ymdopi â'r berthynas neu ai'r ffordd orau o weithredu fyddai ei galw i roi'r gorau iddi.

Pan fyddwch wedi penderfynu beth sy'n gwneud y berthynas yn werth y cythrwfl mewnol rydych chi'n delio ag ef ar hyn o bryd , byddai'n haws glynu pethau drwyddo a gwneud i'r berthynas weithio.

3. Peidiwch â gadael i'ch teimladau gwael orlifo

Mae'n un peth i deimlo eich bod yn digio'ch priod a pheth arall yw gadael i'ch drwgdeimladau tuag atynt gyrraedd berwbwynt. Os bydd eich teimladau byth yn cyrraedd berwbwynt, efallai y byddwch yn gwneud rhai pethau na fyddech yn falch ohonynt yn ddiweddarach .

Cwpl yn ymladd yn yr ystafell fyw

Os yw hyn yn golygu y dylech gymryd a torri o'r berthynas (fel, dianc oddi wrth eich partner), gwnewch hynny ar unwaith. Wrth ddysgu beth i'w wneud os nad ydych yn hoffi'ch priod, mae'n well cerdded i ffwrdd am ychydig yn lle taro allan.

4. Dewch â nhw i fyny i gyflymder

Gan ddweud, roeddwn i eisiau rhoi gwybod ichi fy mod yn eich casáu, ni fydd wyneb pocer yn ei dorri pan fyddwch chi'n ceisio darganfod beth i'w wneud os nad ydych chi'n hoffi'ch priod. Dyma pam byddai'n rhaid i chi ddewis eich geiriau yn ofalus wrth i chi rannu pethau gyda'ch priod .

Os ydynt eisoes wedi dechrau synhwyro rhywbeth i ffwrdd gyda'r berthynas, gallai hyn fod yn rhyddhad oherwydd mae'n gadael iddynt ddeall beth sy'n mynd o'i le yn y berthynas. Yna eto, arweiniwch y sgwrs trwy ddweud wrthynt yr union bethau rydych chi wedi'u nodi sy'n eich rhwystro.

Yna clowch trwy roi gwybod iddynt eich bod yn agored i drwsio pethau a gweithio ar y berthynas (os ydych wedi dewis mai dyna'r ffordd orau o weithredu i chi). Dyma un o'r pethau cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud os nad ydych yn hoffi'ch priod.

5. Canolbwyntiwch ar ailgynnau'r berthynas

Er gwaethaf pa mor ddrwg y mae pethau wedi mynd, roedd yna amser yr oeddech chi'n ei garu a chael cymaint o hwyl gyda'ch priod. Mae hwn yn amser gwych i ddychwelyd yr holl weithgareddau hwyliog hynny yr oeddech yn arfer cymryd rhan ynddynt ar y pryd.

Pan fydd y berthynas yn cael ei hail-ennyn, bydd eich teimladau o ddrwgdeimlad yn lleihau . Dyna pam ei bod yn hanfodol rhoi cynnig ar hyn wrth ddysgu beth i'w wneud os nad ydych yn hoffi'ch priod.

|_+_|

Gwyliwch y fideo hwn i ddod â chyfnod Mis Mêl yn ôl i'ch perthynas.

6. Canolbwyntiwch ar y pethau cadarnhaol

Felly, rydych chi wedi penderfynu bod y berthynas yn werth ergyd, iawn? Yna peidiwch ag amau ​​ac ystyriwch hwn yn amser gwych i wneud yn siŵr eich bod chi'n rhoi'ch cyfan .

Pan fyddwch wedi penderfynu eich bod am barhau i fyw gyda rhywun yr ydych yn ei gasáu a bod mewn perthynas gyda nhw, chi sydd i ail-addasu eich meddylfryd tuag atyn nhw.

I ddysgu beth i'w wneud os nad ydych yn hoffi'ch priod, canolbwyntiwch ar eu rhannau cadarnhaol. Ni all eu holl nodweddion fod yn ddrwg i gyd nawr, ydyn nhw? Rhaid fod rhyw rinweddau prynedigaethol yn eu cylch. Dyna le gwych i ganolbwyntio eich sylw.

7. Atgyfnerthu ymddygiad cadarnhaol

Nawr eich bod wedi nodi'r hyn nad ydych yn ei hoffi amdanynt a'ch bod wedi'u diweddaru'n gyflym, mae rhywbeth y gallwch chi ei wneud i annog eich priod i ddechrau'r cam hir hwnnw o gyfaddawd.

Pan maen nhw'n gwneud rhywbeth rydych chi'n ei hoffi, cymryd peth amser i'w gwerthfawrogi a'u canmol . Rhowch wybod iddynt fod eich llygaid ar agor, nid yn unig i'r negyddol ond i'r pethau cadarnhaol hefyd. Byddai hyn yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a byddant yn gwneud eu gorau i'ch cadw'n hapus.

|_+_|

8. Osgowch y gêm beio

Pwyntio bysedd yw'r unig beth a all wneud y sefyllfa hon yn waeth nag ydyw ar hyn o bryd. Os treuliwch weddill eich amser yn gweiddi at eich partner, yn pwyntio bysedd ato, ac yn gwneud iddynt deimlo'n ddibwys, efallai y byddant yn ymateb mewn ffordd y byddech yn anghymeradwyo.

Yn gymaint ag y mae o fewn chi, nid dyma'r amser i ddechrau pwyntio bysedd a chwilio am y peth nesaf i'w beio yn ei gylch. Bydden nhw ond yn mynd yn amddiffynnol ac yn bigog, a byddai hyn yn eu gwneud yn waeth nag yr oeddent cyn i chi ddechrau gyda'r gêm beio.

Ymchwil yn dangos hynny bai yn perthnasau agos yn y pen draw yn dwyn i gof adweithiau negyddol . Un o'r pethau i'w wneud os nad ydych chi'n hoffi'ch priod yw osgoi chwarae'r gêm bai honno gyda phopeth y tu mewn i chi.

9. Siaradwch â rhywun arall

Pan fyddwch chi'n ceisio darganfod beth i'w wneud os nad ydych chi'n hoffi'ch priod, mae'n debyg i fom amser ticio. Gall unrhyw gam-gam ar y cam hwn chwythu'ch perthynas i filiwn o sblintiau bach.

Ar hyn o bryd, nid yw ceisio cyngor gan eraill yn syniad ofnadwy. A oes ffrindiau y gallwch ymddiried ynddynt ac aelodau profiadol o'r teulu y gallwch gadw eich calon atynt ? Os oes, cymerwch amser i roi gwybod iddynt sut rydych chi'n teimlo.

Gall eu cyngor yn y cyd-destun hwn eich helpu i wneud hynny trwsio eich perthynas .

10. Ystyriwch gynghori

Cwnsela yw'r ffordd fwyaf gwybodus o ddarganfod beth i'w wneud os nad ydych yn hoffi'ch priod. Weithiau, efallai y bydd yn rhaid i chi weithio gyda gweithiwr proffesiynol i ddeall yn llwyr beth sy'n digwydd gyda chi a pham eich bod yn sydyn yn dechrau casáu eich priod.

Cwpl ifanc yn ceisio achub eu perthynas

Mae cwnsela yn ffordd wych o ddod dros y teimladau annymunol hyn sydd gennych. Yna eto, os yw'ch partner yn teimlo'n barod, efallai y byddwch yn mynd am cwnsela fel cwpl .

Crynodeb

Ar ryw adeg, efallai y byddwch chi'n digio'ch priod am lawer o resymau. Nid yw hyn yn eich gwneud yn ddiafol, gan ei bod yn arferol i chi deimlo'n flin o dan amodau penodol.

Fodd bynnag, pan fydd y teimladau hyn o gasineb dwys yn parhau dros gyfnod sylweddol o amser, efallai y byddwch am ymchwilio'n ddyfnach a darganfod yn union beth sy'n digwydd gyda chi.

Defnyddiwch y strategaethau ymdopi a drafodwyd gennym os credwch fod y berthynas yn werth ymladd amdani.

Ranna ’: