15 Arwyddion Eich bod yn Drwg yn y Gwely a Beth i'w Wneud Amdano

Cwpl yn y gwely

Yn yr Erthygl hon

Mae rhyw yn bwnc preifat a sensitif, ac nid yw'n syndod os nad ydych erioed wedi cael sgwrs amdano gydag unrhyw un. Fodd bynnag, os ydych chi'n chwilio am arwyddion ei fod yn meddwl eich bod chi'n ddrwg yn y gwely, yna mae'n bryd cloddio ychydig.

Gall bod yn ddrwg am ryw olygu naill ai nad ydych chi’n cael unrhyw bleser mewn rhyw neu fod eich partner yn cau i lawr ar ôl rhyw ac nid yw’n ymddangos ei fod yn ei fwynhau. Nid yw'n drosedd - ac mae'n bendant yn rhywbeth y gallwch chi weithio arno. Darllenwch ymlaen i wybod beth allai fod yn arwyddion ei fod yn meddwl eich bod yn wael yn y gwely a sut i weithio ar eich un chi bywyd rhywiol .

15 arwydd i wybod a ydych chi'n ddrwg yn y gwely

Cwpl ifanc yn ffraeo yn y gwely

Dyma rai arwyddion clir i ddeall a ydych chi'n ddrwg yn y gwely:

1. Nid chi yw'r cefnogwr mwyaf o ryw

Rydych chi wedi'i weld mewn ffilmiau, rydych chi wedi'i ddarllen mewn llyfrau, ac mae'n ymddangos nad yw'ch ffrindiau'n gallu siarad amdano - ond rydych chi'n teimlo dim byd o gwbl o ran rhyw. Mae’n naturiol meddwl, ‘ydw i’n ddrwg am ryw’? Os nad ydych chi'n cael unrhyw bleser, yna gallai fod yn arwydd eich bod chi'n ddrwg yn y gwely neu'ch partner.

2. Rydych chi'n teimlo cywilydd neu embaras o'ch rhywioldeb

Mae rhywbeth am ryw yn eich gwneud chi'n anghyfforddus. Rydych chi'n teimlo cywilydd pan fydd eich partner yn eich canmol yn rhywiol. Neu, rydych chi wedi ymgolli gormod mewn gorfeddwl am yr hyn sy'n gwneud menyw (neu ddyn) yn ddrwg yn y gwely. Y naill ffordd neu'r llall, mae rhyw yn achosi gormod o straen i chi, ac rydych chi'n meddwl nad yw'n werth chweil o gwbl.

|_+_|

3. Fel arfer mae'n rhaid i chi gynllunio'r weithred gyfan cyn i chi ei gwneud

Rydych chi'n hoffi gwybod beth sy'n dod. Pan fyddwch chi'n gwybod eich bod chi'n mynd i gael rhyw, rydych chi'n ceisio cynllunio'r cyfan a gwneud yn siŵr bod eich partner yn dilyn eich cynllun. Efallai bod hyn wedi bod yn rhywiol ar y dechrau, ond mae cadw at yr un ddau symudiad yn gwneud dyn (neu fenyw) yn wael yn y gwely, a gallai eich partner golli diddordeb yn gyflym.

4. Fel arfer mae'n ymddangos nad oes gan eich partner ddiddordeb mewn rhyw

Rydych chi wedi rhoi cynnig ar bopeth, ond nid oes gan eich partner ddiddordeb mewn cael rhyw gyda chi. Efallai bod pethau'n boeth ac yn drwm yn y dechrau eich perthynas , ond bu farw'r fflamau yn gyflym. A allai hynny fod yn arwydd ei fod yn meddwl eich bod yn ddrwg yn y gwely? Yn anffodus, yr ateb yw ydy.

5. Nid ydych erioed wedi gofyn i'ch partner beth mae'n ei hoffi yn y gwely

Efallai eich bod wedi sylwi eich bod chi a’ch partner ond yn cael rhyw yn y ffordd rydych chi ei eisiau. Meddyliwch a ydych chi erioed wedi gofyn beth mae hi eisiau? Efallai eich bod chi newydd feddwl bod merch yn ddrwg yn y gwely a dim ond eich ffordd chi sy'n gweithio. Mae'r math hwnnw o resymu yn arwydd da o sut i wybod a ydych chi'n ddrwg yn y gwely.

6. Nid ydych chi a'ch partner byth yn cael siarad gobennydd

Cwpl ifanc yn gwylio ffilm

Mae gennych chi ryw angerddol, ac yna rydych chi wedi gorffen. Mae'ch partner yn ceisio siarad ar ôl, ond nid oes gennych unrhyw ddiddordeb mewn siarad am unrhyw beth. Mae siarad ar ôl rhyw yn bwysig ar gyfer perthynas, ac mae peidio â siarad yn ddangosydd da o'r hyn sy'n gwneud dyn yn ddrwg yn y gwely.

|_+_|

7. Rydych chi'n trin rhyw fel tasg arall am y dydd

Os, ar ddiwedd y dydd, rydych chi'n cael rhyw dim ond i'w ddileu o'ch rhestr, mae'n arwydd eich bod chi'n ddrwg yn y gwely. Ymchwil yn dangos bod trin rhyw fel tasg yn aml iawn yn cael ei weld mewn perthnasoedd priodasol, lle mae pleser yn cael ei gymryd yn ganiataol.

Peidio â diwallu anghenion partner yw'r hyn sy'n gwneud gwraig neu ŵr yn ddrwg yn y gwely yn bennaf.

8. Dydych chi byth yn cymryd rhan mewn foreplay

Rydych chi'n meddwl bod foreplay ar gyfer collwyr a bob amser yn mynd yn iawn i mewn iddo. Mae hynny'n arwydd eich bod yn amatur a'ch bod yn ôl pob tebyg yn ddrwg am ryw. Mae foreplay yn ffordd dda o ddechrau, cynhesu'ch partner a'i roi ar waith. Mae peidio â gofalu am sut mae'ch partner yn teimlo yn gallu bod yn brofiad enfawr.

|_+_|

9. Ni allwch fynd heibio'r dyddiad cyntaf hwnnw

Nid oes gennych unrhyw broblem cael rhywun i mewn i'r gwely unwaith, ond y diwrnod wedyn nid ydynt am ddim i'w wneud â chi. Gallai hyn fod yn un o lawer o arwyddion ei fod yn meddwl eich bod yn ddrwg yn y gwely ac yn chwilio am well partner rhywiol. Felly efallai eich bod yn cael llawer o bartneriaid newid, ond neb sy'n glynu.

10. Nid oes gennych chi berthynas emosiynol yn union

Mae eich perthynas â'ch partner y tu allan i'r ystafell wely yn cael effaith uniongyrchol ar eich perthynas yn y gwely. Os nad oes gennych chi gysylltiad emosiynol â'ch partner, bydd eich perthynas rywiol hefyd yn dioddef.

Ymchwil yn dangos, os nad oes perthynas emosiynol, yna efallai na fydd eich partner yn teimlo'n ddiogel neu'n gyfforddus i gymryd rhan mewn rhyw, sy'n ei gwneud yn fwy o straen i'r ddau ohonoch.

11. Rydych chi'n canolbwyntio arnoch chi'ch hun yn unig

Mae pleser rhywiol yn stryd ddwy ffordd. Mae angen i chi a'ch partner gael llais cyfartal yn eich bywyd rhywiol. Os ydych chi'n bodloni'ch anghenion eich hun yn hunanol, mae'n bendant yn arwydd ei fod yn meddwl eich bod chi'n ddrwg yn y gwely.

12. Rydych chi'n ymddiheuro o hyd

Ymddiheuro pan fyddwch chi'n croesi'r llinell yn dda. Mae dweud sori bob tro y byddwch chi'n newid safle neu'n dangos pryder diangen yn gallu difetha'r hwyliau a gall hefyd fod yn rhwystredig. Gall ymddiheuro pan fydd eich partner yn gweld nad oes angen hynny fod yn arwydd eich bod yn ddrwg am ryw ac mae'n rhywbeth sy'n dod i ben ar unwaith.

13. Rydych chi'n bod yn rhy ymwthgar

Gall dangos diddordeb mewn cael rhyw gyda’ch partner fod yn fwy gwenieithus, ond gall bod yn rhy ymwthgar yn ei gylch fod yn ddiraddiol a gall hyd yn oed droi eich partner yn ei erbyn. Mae'n arwydd clasurol mae hi'n meddwl rydych chi'n ddrwg am ryw os ydych chi'n erfyn amdano'n barhaus.

14. Nid ydych yn gwneud dim o'r gwaith

Nid yw rhyw yn unochrog - mae angen i chi a'ch partner fod yn rhan o'r weithred er mwyn iddo fod yn dda. Os ydych chi'n gorwedd ac yn disgwyl i'ch partner wneud yr holl waith, yna mae'n arwydd sicr eich bod chi'n ddrwg yn y gwely.

15. Rydych chi'n or-hyderus

Bod yn hyderus amdanoch chi'ch hun a'ch corff yn rhywiog; nid yw bod yn or-hyderus ac yn rhyfygus. Efallai y bydd eich partner yn cymryd yn ganiataol eich bod yn gwneud bravado ffug i guddio pa mor ddrwg ydych chi yn y gwely, a gall hefyd fod yn ddiffodd.

Os ydych chi'n ddrwg yn y gwely, a allwch chi wella?

Nid yw bod yn dda neu'n ddrwg am ryw yn rhywbeth y mae pobl yn cael eu geni ag ef. Mae’n rhywbeth rydych chi’n gweithio arno dros y blynyddoedd ac yn sicr yn gallu gwella.

Y cam cyntaf i ddod yn dda yw bod yn ymwybodol o'ch problemau yn y gwely, a gallwch chi weithio'n araf ar wella'ch hun. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am 10 ffordd y gallwch chi wella rhyw.

10 ffordd o wella rhyw drwg

Cwpl ifanc yn gorwedd ar y gwely

Yn meddwl tybed sut y gallwch chi wneud eich bywyd rhywiol yn well? Dyma 10 ffordd i'w wella:

1. Gweithiwch ar eich lefelau hyder

Felly nawr eich bod chi'n gwybod sut y gall hyder isel iawn neu uchel iawn effeithio ar eich perfformiad yn y gwely, mae'n bryd gweithio arno. Os nad oes gennych lawer o hyder, ceisiwch ei adeiladu'n araf gan ddefnyddio technegau cadarnhau, fel meddwl yn gadarnhaol amdanoch chi'ch hun neu gymryd rhan mewn gweithgareddau magu hyder.

Mae'r rhywolegydd hwn yn siarad mwy am sut i fagu hyder yn yr ystafell wely -

Os byddwch chi'n gweld bod eich gorhyder a'ch diystyriaeth am eich partner yn troi i ffwrdd, yna bod yn ymwybodol pan fyddwch chi'n ymddwyn fel hyn yw'r cam cyntaf. Ceisiwch dalu mwy o sylw i'ch partner a'u hanghenion, a chanolbwyntiwch ychydig yn llai ar eich un chi. Gall eich helpu i wella yn y gwely.

2. Gwaith ar gyfathrebu yn y gwely

Mae pobl yn meddwl mai gweithred gorfforol yn unig yw rhyw, ac ni allant fod yn fwy anghywir. Mae siarad yn ystod rhyw yn bwysig. Gwyddonwyr dywedwch hefyd y gallwch chi siarad yn ystod rhyw gan ddefnyddio ciwiau di-eiriau, a gall wneud i'ch partner deimlo'n fwy cyfforddus.

Gallwch hefyd geisio gofyn cwestiynau i'ch partner am yr hyn sy'n teimlo'n dda a pha sefyllfaoedd nad ydynt efallai'n ei wneud iddynt. Gall siarad trwyddo eich helpu i ddod yn llawer gwell mewn rhyw a bydd yn gwneud i'ch partner newid ei feddwl a ydych chi'n ddrwg yn y gwely.

3. Rhowch gynnig ar bethau newydd

Os mai dim ond trefn un ystafell wely sydd gennych, bydd eich partner yn diflasu. Ac mae partner diflasu yn arwydd ei fod yn meddwl eich bod chi'n ddrwg yn y gwely. Newid pethau i fyny. Chwarae gêm fudr neu rhowch gynnig ar chwarae rôl. Gofynnwch i'ch partner am ei ffantasi gwylltaf ac ewch â hi i'r lefel nesaf. Mewn geiriau eraill, rhowch gynnig ar rywbeth newydd.

4. Cysegrwch noson neu ddwy i anghenion eich partner

Os gwelwch mai dim ond pethau rydych chi'n eu hoffi yn yr ystafell wely rydych chi'n eu gwneud, mae'n bryd cymryd cam yn ôl. Gwerthuswch anghenion eich partner.

Ceisiwch ddarparu ar eu cyfer. Trowch eich noson dyddiad nesaf yn noson yn eich ystafell wely sy'n ymroddedig i plesio eich partner . Gwnewch y cyfan amdanyn nhw a gweld sut mae hynny'n newid y ffordd maen nhw'n eich gweld chi yn y gwely.

5. Gweithiwch ar eich cysylltiad emosiynol

Cwpl yn cael brecwast yn y gwely

Os ydych chi'n pendroni beth i'w wneud pan fyddwch chi'n wael yn y gwely, yna mae trwsio'ch perthynas y tu allan i'r ystafell wely yn allweddol. Os ydych chi eisiau mynd heibio rhyw ddiystyr, yna a cysylltiad emosiynol bydd yn mynd â chi yno. Gall hefyd wneud rhyw yn llawer mwy pleserus i'ch partner.

Ewch allan ar ddyddiadau a dewch o hyd i rywbeth yn gyffredin - efallai bod y ddau ohonoch yn hoffi parciau difyrion neu wylio sioe mewn pyliau. Gall gwneud pethau heblaw rhyw yn unig gyda'ch partner helpu pethau yn yr ystafell wely.

6. Rhowch ergyd foreplay

Mae blaenchwarae yn rhan o ryw sy'n cael ei hanwybyddu'n aml. Hyd yn oed os ydych yn yr hwyliau, ni allwch gymryd yn ganiataol bod eich partner yn barod i fynd.

Mae'n bwysig mesur eich diddordeb rhywiol partner, a gall ychydig o chwarae blaen eich helpu i wella yn y gwely. Gall hefyd helpu eich partner, a byddwch yn llacio. Os ydyn nhw'n teimlo'n anghyfforddus, helpwch y ddau ohonoch i ddatblygu cemeg.

7. Rhowch gynnig ar therapi rhyw

Gallai hyn ymddangos fel gor-ymateb, ond gall mynd i therapi rhyw wneud rhyfeddodau i'ch perfformiad yn y gwely. Gall therapyddion rhyw eich helpu i nodi pa broblemau y gallech fod yn eu cael ac o ble maent yn dod.

Os yw rhyw yn fwy o broblem partner, yna gall mynychu sesiynau therapi gyda'ch gilydd helpu i feithrin eich cydberthynas, trwsio problemau yn eich perthnasoedd y tu mewn a'r tu allan i'ch ystafell wely, a'ch helpu i wneud rhyw yn rhan hwyliog o'ch bywyd caru.

|_+_|

8. Cael sgwrs agored

Arwydd chwedlonol ei fod yn meddwl eich bod yn ddrwg yn y gwely yw os nad yw byth yn siarad â chi am ryw. Ond peidiwch ag aros i'ch partner ddechrau'r sgwrs.

Cymerwch ofal a dechreuwch ofyn cwestiynau: beth ydych chi'n ei hoffi yn yr ystafell wely? Beth ydych chi'n ei hoffi am fy nghorff? Sut mae sefyllfa benodol yn gwneud i chi deimlo? Dyma rai cwestiynau y gallwch eu gofyn i'ch partner i ddechrau sgwrs.

Os ydych chi'n teimlo'n lletchwith neu'n anghyfforddus yn siarad amdano, yna ystyriwch wneud gêm allan ohoni. Gallwch hefyd ddod o hyd i lawer o gwestiynau dyddio cyplau ar-lein. Nid oes rhaid iddo fod yn sgwrs ddifrifol; dim ond canolbwyntio ar ddod yn gyfforddus i siarad yn agored am ryw. Nid yw'n ddim byd i fod â chywilydd ohono!

|_+_|

9. Cymerwch bethau'n araf

Mae llawer o bobl yn meddwl os ydych chi'n cymryd pethau'n araf, yna mae'n arwydd eich bod chi'n ddrwg am ryw. Mae hynny'n gamsyniad cyffredin. Gall cymryd pethau'n araf wneud rhyw yn fwy pleserus i chi a'ch partner gan ei fod yn ei wneud yn fwy cyffrous. Mae hefyd yn rhoi digon o amser i chi a'ch partner ddod yn gyfforddus â'ch gilydd.

10. Byddwch yn ddigymell

Gall cael perthynas arferol fynd yn ddiflas yn gyflym, a gall hyn hefyd effeithio ar eich perfformiad yn y gwely. Cymerwch siawns a byddwch yn ddigymell.

Chwisgwch eich partner gyda a noson dyddiad syndod neu daith dros nos. Gall bod yn ddigymell wneud eich perthynas yn fwy cyffrous, a gall hefyd wneud i chi deimlo'n fwy bwmpio ac egni yn y gwely.

Casgliad

Nid yw bod yn ddrwg am ryw yn rheithfarn na ellir ei dirymu. Fel unrhyw beth arall, mae'n sgil rydych chi'n gweithio arno.

Gallwch chi weithio ar wneud eich bywyd rhywiol yn well trwy gyfathrebu'n agored â'ch partner, rhoi cynnig ar bethau newydd yn yr ystafell wely, a gweithio ar eich hunanhyder eich hun. Mae mynd i therapi rhyw neu gwnsela hefyd yn ffordd wych o wella eich bywyd rhywiol.

Mae llawer o bobl yn cael trafferth perfformio yn y gwely oherwydd straen, ac mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi goresgyn pryder rhywiol . Gall gweithio ar eich bywyd rhywiol gymryd llawer o amser, yn ddryslyd, a gall gael effaith emosiynol.

Ond, ar ddiwedd y dydd, gall eich gwneud yn llawer gwell yn y gwely a gwella'ch perthynas â'ch partner. Cofiwch ei fod yn sgil, a gwellhewch arno gymaint ag y gallwch. Mae rhyw wych yn gofyn am waith!

Ranna ’: