15 Arwyddion Nid yw hi Eisiau Perthynas  Chi

Cyfeillion yn siarad â

Rydyn ni i gyd wedi bod mewn parthau ffrindiau, rydyn ni i gyd wedi clywed yr ymadrodd, hoffwn pe bawn i'n gallu dod o hyd i rywun fel chi hyd yn hyn, rydyn ni i gyd wedi darllen yr arwyddion yn anghywir ac wedi cael ein gwrthod. Ond, cyn i chi hyd yn oed gyrraedd y cam lle rydych chi'n gofyn iddi hi allan, weithiau mae angen ystyried a yw hi hyd yn oed eisiau perthynas â chi.

Weithiau, mae pobl yn anfon signalau cymysg, a all fod yn anodd eu darganfod. Fodd bynnag, hyd yn oed os yw'n ddryslyd, mae yna rai arwyddion cynnil (ac ychydig o ddim mor gynnil) nad yw hi eisiau perthynas â chi. Mae'r erthygl hon yn rhoi syniad i chi o sut y gallai'r rhain edrych.15 arwydd nad yw hi eisiau perthynas â chi

Pâr yn siarad â

1. Nid yw ei chynlluniau ar gyfer y dyfodol yn eich cynnwys chi

Os ydych chi'n ffrindiau gyda'r ferch rydych chi'n ei hoffi, mae'n anochel y bydd pwnc y dyfodol yn codi'n eithaf aml.

Efallai pan fyddwch chi'n hongian allan mewn bar neu frecwast, efallai eich bod wedi ei chlywed yn gwneud cynlluniau ynglŷn â ble mae hi eisiau byw neu faint o blant mae hi eisiau. Efallai y byddwch hyd yn oed yn ei chlywed yn siarad ag ychydig o ffrindiau eraill am ystafell gyda nhw yn y dyfodol.

Ond mae un peth yn gyffredin yn y cynlluniau hyn - rydych chi'n absennol ohonyn nhw. Dyma un o'r nifer o arwyddion cynnil nad yw hi'n eich hoffi yn rhamantus. Gallai hefyd fod yn arwydd nad yw hi barod am berthynas ac felly nid yw'n gwneud unrhyw gynlluniau cysylltiedig â pherthynas.

2. Dydy hi byth yn gwneud dim byd i chi

Os yw rhywun yn eich hoffi chi, maen nhw'n tueddu i wneud y mwyaf i chi. Maen nhw'n eich helpu gyda phethau cyn i chi hyd yn oed orfod gofyn. Os ydych chi wedi sylwi nad yw hi'n ymddangos yn feddylgar neu nad yw'n gwneud ymdrech i'ch helpu chi, gallai fod yn un o lawer o arwyddion nad yw menyw i mewn i chi.

3. Nid yw hi'n poeni am eich lles

Arwydd nad oes ganddi ddiddordeb ynoch chi yw os nad yw hi'n gofalu amdanoch chi. Os ydych chi wedi sylwi nad yw'r hyn rydych chi'n ei wneud yn ei thrafferthu ac nad yw'n eich helpu pan fyddwch chi'n teimlo'n sâl, yna gallai olygu nad yw hi'n hoffi chi.

4. Mae hi'n siarad am bobl eraill

Er y gall menywod weithiau siarad am ddynion o'ch blaen i wneud i chi deimlo'n genfigennus, mae'n hawdd dweud pan nad yw hyn felly. Os yw hi'n siarad â chi am faint mae hi'n hoffi rhywun (ac nid faint mae rhywun yn ei hoffi hi), yna mae'n ddangosydd nad yw hi eisiau perthynas â chi mwyach.

5. Dydy hi ddim yn mynd yn genfigennus

Os nad yw hi'n mynd yn genfigennus pan fyddwch chi'n siarad am fenywod eraill ond bod ganddi ddiddordeb fel ffrind yn unig, gallai hynny fod yn arwydd nad yw hi mewn i chi. Os yw hi'n ymddangos yn hapus neu'n gyffrous i chi, yna mae'n arwydd nad yw hi eisiau perthynas ac yn eich gweld chi fel ffrind da yn unig.

6. Mae hi eisiau canolbwyntio arni ei hun

Weithiau, os yw hi'n mynd trwy lawer, efallai y bydd hi'n eich brwsio i ffwrdd ac yn dweud wrthych ei bod hi eisiau gweithio arni ei hun. Efallai nad yw hyn yn gloddiad uniongyrchol i chi - ymchwil yn dangos bod meithrin hunan-gariad yn bwysig o'r blaen mynd i mewn i berthynas . Felly pan mae hi'n dweud hyn, nid yw hi eisiau bod yn agos ac nid yw'n barod am berthynas eto.

7. Mae hi'n ffrind i chi

Mae cael parth ffrind yn fwy cyffredin nag yr ydych chi'n meddwl. Os bydd hi'n dweud rhywbeth fel y hoffwn i, gallwn ddod o hyd i rywun fel chi, neu Rydych chi mor neis! Pam na allaf ddod o hyd i fwy o fechgyn fel chi? mae’n ffordd gynnil i roi gwybod i chi nad oes ganddi ddiddordeb ynoch chi, neu mae’n arwydd nad yw hi eisiau perthynas â chi.

Fodd bynnag, weithiau gall parthau ffrindiau fod yn fwy amlwg a golygu ei bod yn gadael i chi lawr yn hawdd. Er enghraifft, os gofynnwch iddi hi a'i bod hi'n ateb gyda Fi jyst eisiau bod yn ffrindiau gyda chi ac yn stopio siarad â chi'n llwyr ac yn dechrau eich osgoi chi, yna mae'n bryd gadael iddi fynd. Gallai'r rhain fod yn arwyddion ei bod hi'n anghyfforddus o'ch cwmpas.

8. Nid yw hi byth yn gwneud cynlluniau gyda chi

Rydych chi'n siarad â merch ac yn gwneud cynlluniau i gwrdd. Rydych chi'n dod i ffwrdd o'r sgwrs, yn hapus eich bod chi'n mynd i'w gweld yn fuan ac y gallai hyn fod yn ddechrau rhywbeth newydd. Ond ar y funud olaf, mae hi'n canslo arnoch chi. Felly rydych chi'n gwneud mwy o gynlluniau, ond mae hi'n dod o hyd i ffyrdd o fynd yn ôl allan o hyd.

Gall hyn fod yn arwydd nad yw hi eisiau perthynas â chi neu arwydd ei bod hi'n anghyfforddus o'ch cwmpas. Yn y naill achos neu'r llall, cymryd awgrym a symud ymlaen oddi wrthi yw'r peth gorau i'w wneud.

|_+_|

Mae'r fideo hwn yn trafod pam mae'r canslo dyddiadau hyn yn digwydd a beth allai fod wedi'i achosi -

9. Dydy hi ddim eisiau bod yn agos

Os yw’n osgoi bod yn agos atoch chi, mae’n debyg ei fod yn arwydd nad yw hi eisiau perthynas â chi. Gall hyn fod yn gorfforol a hefyd agosatrwydd emosiynol . Os ydych chi'n sylweddoli ei bod hi wedi cau ac nad yw'n agor i chi, gallai fod oherwydd nad yw'n eich hoffi'n rhamantus a'i bod yn teimlo'n anghyfforddus.

Gallai diffyg agosatrwydd rhwng y ddau ohonoch sydd yn y camau cynnar o ddyddio hefyd olygu nad yw hi eisiau perthynas â chi. Ymchwil yn dangos rhyng-agosatrwydd, gwahaniaethau yn y lefelau o agosatrwydd sydd eu hangen ar bob partner, yn cyfrannu at y berthynas. Os nad yw hi'n bod yn agos atoch, gallai olygu nad yw'n barod am berthynas.

10. Mae hi'n fflyrtio ond nid yw'n gweithredu arno

Merched dryslyd

Weithiau, rydych chi'n siŵr ei bod hi'n anfon signalau atoch chi. Rydych chi'n sylwi ei bod hi'n dal i edrych arnoch chi, neu mae hi'n chwerthin bob tro rydych chi'n gwneud jôc. Mae hi'n cyffwrdd yn fflyrtatiously a hyd yn oed yn eich arwain ymlaen. Ond ni waeth faint rydych chi'n ceisio ei ofyn iddi neu symud, mae'n eich brwsio i ffwrdd.

Os yw hyn yn swnio'n gyfarwydd i chi, yna mae'n debyg ei fod yn arwydd nad yw hi eisiau perthynas ond yn unig fflyrtio am hwyl . I wybod a yw hi'n chwarae ai peidio, ceisiwch arsylwi a yw hi'n ymddwyn yr un ffordd â bechgyn eraill. Os ydyw, mae'n arwydd clir nad yw'n hoffi chi, felly mae angen i chi symud ymlaen.

11. Dydy hi ddim yn hongian allan gyda chi yn unig

Rydych chi wedi sylwi ei bod hi'n fflyrtio a'i bod hi hyd yn oed yn gweithredu arno, ond nid yw hi byth eisiau hongian allan gyda chi ar eich pen eich hun. Mewn lleoliad cyhoeddus, mae hi bob amser wrth eich ochr chi. Pan fyddwch chi allan gyda ffrindiau, dim ond siarad â chi y mae hi, ond mae hi bob amser yn gwrthod bod gyda chi ar eich pen eich hun.

Gallai hyn fod yn broblem nad ydych chi'n ei hachosi, felly stopiwch feddwl, nid yw hi eisiau fi!. Mae siawns ganddi materion pryder , neu efallai mai dim ond arwydd yw hi ei bod hi'n anghyfforddus o'ch cwmpas am ei rhesymau. Felly byddwch yn garedig ac yn ddeallus, a cheisiwch ei helpu i oresgyn hyn ar ei chyflymder ei hun.

12. Dydy hi ddim yn edrych hyd yma

Mae’n bosibl ei bod hi ar yr adeg honno yn ei bywyd pan mae hi’n chwilio am hwyl ac nad yw eisiau perthynas ddifrifol. Efallai wrth i ni siarad yn gynharach, mae hi'n ceisio canolbwyntio arni'i hun neu ddim yn teimlo bod angen partner arni.

Un astudio yn dangos nad oedd bron i hanner y boblogaeth sengl yn eu sampl yn chwilio am berthnasoedd difrifol. Mae hyn yn dod yn fwyfwy cyffredin, ac os bydd hi'n gwrthod unrhyw gynigion, mae'n debygol y bydd yn arwydd nad yw hi eisiau perthynas â chi. Felly os ydych yn chwilio am ddifrifol ymrwymiad , mae'n bryd symud ymlaen.

13. Mae hi'n eich cuddio rhag ei ​​ffrindiau

Os yw hi mewn perthynas ddifrifol â chi ac eisiau iddo bara am amser hir, mae'n debyg na fydd hi'n ceisio'ch cadw'n gudd. Os yw hi'n eich cuddio rhag ei ​​ffrindiau a'i theulu heb unrhyw reswm da ac yn ceisio eich cadw chi ymhell o'i bywyd, gallai fod yn arwydd nad yw hi eisiau perthynas ddifrifol â chi.

14. Mae hi'n eich osgoi

Os ydych chi'n ffrindiau â hi, ond yn ddiweddar (byth ers i chi ofyn iddi), rydych chi wedi sylwi ei bod hi'n eich osgoi cymaint ag y gall, yna mae'n arwydd bod rhywbeth o'i le. Os nad yw hi bellach yn hongian allan gyda'r grŵp ffrindiau pan fyddwch chi o gwmpas neu'n osgoi gwneud cyswllt llygad, mae'n debyg ei fod yn arwydd ei bod hi'n anghyfforddus o'ch cwmpas.

Os yw hyn yn swnio fel eich sefyllfa chi, yna ffordd dda o wneud iddi deimlo'n gyfforddus eto fyddai cyfathrebu eich bwriadau a dweud wrthi nad ydych chi eisiau mynd ar ei hôl hi mwyach. Gall gwneud iddi deimlo'n anghyfforddus hyd yn oed ddod â'ch cyfeillgarwch i ben a rhoi straen ar eich cylch ffrindiau. Felly bod yn dryloyw yw'r ffordd orau i drwsio hyn.

|_+_|

15. Mae hi'n ysbrydion chi

Roeddech chi'n arfer anfon neges destun ati drwy'r amser. Nid oedd digwyddiad bach yn eich bywyd na wnaethoch chi ei rannu â hi. Nid oedd un emosiwn roedd hi'n ei gadw'n gudd oddi wrthych. Ond yn sydyn, rhoddodd y gorau i ateb eich negeseuon testun.

Mae hi'n ysbryd chi. Gallai hyn fod oherwydd ei bod yn meddwl bod pethau'n symud yn rhy gyflym, a doedd hi ddim yn barod amdano eto. Gallai olygu bod angen i chi symud ymlaen gan ei fod yn arwydd nad yw hi eisiau perthynas â chi.

|_+_|

Casgliad

Gall fod yn anodd dechrau perthynas â rhywun neu hyd yn oed symud ar y person cywir. Ychwanegwch signalau cymysg ac ysbrydion i'r gymysgedd, ac mae popeth yn mynd yn llawer mwy blêr. Ond gall bod yn ymwybodol o giwiau cynnil a chwilio am yr arwyddion a drafodwyd gennym yn yr erthygl hon eich helpu i ddeall pryd mae ganddi ddiddordeb, a phryd mae'n arwydd nad yw hi eisiau perthynas â chi.

Ranna ’: