15 Ffordd Ar Sut i Wneud i Ddyn Deimlo'n Angenrheidiol

Dynes yn cysuro dyn

Yn yr Erthygl hon

Un o'r cwestiynau niferus mewn perthynas yw sut i wneud i ddyn deimlo bod eisiau neu sut i wneud i ddyn deimlo'n gariad. Pam mae angen y cwestiynau hyn, a pham mae angen i chi wneud i'ch dyn deimlo bod angen?Mae pawb eisiau teimlo bod eu hangen ym mywyd eu partner. Pan na fyddwch chi'n gadael i'ch dyn deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, efallai y bydd yn teimlo ei fod yn cael ei esgeuluso neu'n ddiwerth yn y bartneriaeth. Felly, mae'n hanfodol gwybod sut i wneud i ddyn deimlo bod ei angen mewn perthynas.

Felly, sut ydych chi'n gwneud i'ch dyn deimlo bod ei angen arnoch chi? Beth allwch chi ei wneud i wneud i'ch dyn deimlo bod ei eisiau? Daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon i ddod o hyd i atebion.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu bod dynion yn gryf heb fawr o le i arddangos emosiynol, ond nid yw hyn bob amser yn wir. Wedi'i wreiddio'n ddwfn ym mhersona pob dyn mae'r angen i gael ei werthfawrogi, ei werthfawrogi a'i werthfawrogi.

Yr angen teimlo bod angen seicoleg yn datgan bod pawb eisiau teimlo’n arwyddocaol yng ngolwg pobl eraill. Mae’n golygu teimlo’r angen i wneud rhywbeth i eraill, hyd yn oed os mai un person ydyw. Pan na chaiff yr amod hwn ei gyflawni, efallai y byddwch chi'n teimlo'n ddiwerth neu heb ymdeimlad o bwrpas.

Diolch byth, a perthynas ramantus yw lle gall llawer o ddynion gyflawni arwriaeth a gwerthusiad gwirioneddol. Dyna sy'n eu gyrru i fynd allan i'r byd yn ddewr.

Dyna pam mae'n rhaid i chi wybod sut i wneud i ddyn deimlo bod ei angen neu ddysgu sut i wneud i ddyn deimlo'n werthfawr. Pan fydd dyn yn teimlo eisiau ac angen, mae'n teimlo fel brenin, a bydd yn gwneud unrhyw beth i gadw'r sefyllfa honno a'ch gwneud chi'n hapus.

Sut ydych chi'n gwneud i ddyn deimlo bod ei angen arno?

Nid yw'n rhyfedd clywed pobl yn dweud, rydw i eisiau teimlo fy mod yn cael fy ngharu a'm bod eisiau. Onid dyna mae pawb ei eisiau? Ni waeth pa mor gryf a hunangynhaliol y gall eich partner edrych, deallwch ei fod hefyd eisiau teimlo bod eisiau ac angen yn eich bywyd a'r berthynas.

Nid yw gwneud i'ch dyn deimlo bod ei angen yn golygu mynd allan o'ch ffordd. I wybod sut i wneud i ddyn deimlo bod ei angen arnoch, dechreuwch trwy ddweud wrth ddyn eich bod chi ei angen.

Ar wahân i ddweud wrth ddyn eich bod chi ei angen, mae angen i chi hefyd ddysgu ymadroddion i wneud i ddyn deimlo fel arwr. Rhaid i chi wybod beth i ddweud wrth ddyn gwneud iddo deimlo'n arbennig .

Yn ôl y seicolegydd James Bauer, mae'r Greddf arwr yn dynodi bod dyn eisiau teimlo bod ei angen arnoch chi. Mae'n golygu bod yn rhaid i'ch dyn deimlo ei fod yn helpu ei frenhines yn gyson mewn unrhyw sefyllfa. Os gallwch chi wneud i'ch dyn deimlo fel arwr a chaniatáu iddo ofalu amdanoch chi, bydd yn eich gwneud chi'n hapusach ac yn fwy bodlon.

Ydy dyn yn hoffi teimlo ei angen?

Ydy dynion yn hoffi teimlo eu hangen? Oes! Mae pob dyn yn hoffi teimlo bod angen mewn perthynas. Beio cymdeithas, ond tyfodd y rhan fwyaf o ddynion i gredu mai nhw yw darparwr ac amddiffynwyr eu hanwyliaid.

Mae gwadu'r fraint honno iddynt yn golygu eich bod yn tynnu eu hymdeimlad o hunaniaeth i ffwrdd. Mae'r angen i deimlo bod angen seicoleg wedi'i wreiddio'n ddwfn ym mhob dyn, felly byddant yn teimlo ar goll os na fyddwch yn caniatáu iddynt.

Pa mor bwysig yw hi i ddyn deimlo bod angen mewn perthynas?

Mae'n hanfodol i ddyn deimlo bod ei angen mewn perthynas oherwydd mae'n gwneud iddo deimlo fel arwr. Mae'n diffinio rôl eich partner yn y berthynas ac yn gwneud iddo deimlo'n fodlon.

Unwaith eto, roedd dynion yn credu mai nhw oedd amddiffynwyr a darparwyr eu hanwyliaid. Unwaith y byddant yn cyrraedd eu pwrpas hir-amser, mae'n rhoi boddhad iddynt ac yn rhoi hwb i'w hunan-barch.

Meddyg yn cysuro claf

15 Ffyrdd o wneud i ddyn deimlo bod angen

Dyma rai syniadau y gallwch eu defnyddio i helpu'r dyn yn eich bywyd i deimlo bod angen

1. Gofynnwch iddo am help

Un o'r atebion gorau ar sut i wneud i ddyn deimlo bod ei angen arnoch yw dweud wrth ddyn eich bod chi ei angen. Yn ebrwydd y mae yn clywed hyn ; cyflawnir ef. Dyma'r ffordd gyflymaf i sbarduno greddf ei arwr. Peidiwch â chymryd yn ganiataol na fydd eich partner yn gallu helpu. Gofynnwch iddo a gwyliwch ef yn mynd dros y bwrdd i'ch bodloni.

2. Gwnewch iddo eich rhwyd ​​diogelwch

Pan fyddwch yn ceisio cysur yn eich dyn, byddwch yn gadael iddo wybod eich bod yn dod o hyd i heddwch o'i gwmpas. Mae hynny'n golygu gwneud iddo eich clustiau gwrando ac aros. Ceisiwch siarad â'ch dyn amdano pryd bynnag y bydd gennych broblem, hyd yn oed os na fydd yn datrys y broblem. Bydd hynny’n gwneud iddo deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi.

3. Ceisiwch agosatrwydd corfforol

Mae agosatrwydd corfforol yn hanfodol i ddynion oherwydd mae'n gwneud iddyn nhw deimlo'n ddeniadol. Mae eich dyn eisiau gwybod eich bod chi'n ei ddymuno'n naturiol ac nid oherwydd y pethau eraill y mae'n eu gwneud i chi. Mae'n gwneud iddo deimlo'n falch ymhlith ei ffrindiau ac mewn cymdeithas. Yn ei dro, bydd yn symud y mynydd i'ch gwneud chi'n hapus.

|_+_|

4. Cydnabod ei gyfraniad i'r berthynas

Efallai eich bod wedi dweud diolch iddo droeon, ond un ffordd ar sut i wneud i ddyn deimlo'n dda yw cydnabod ei ymddygiad da. Dywedwch wrtho wrthych gwerthfawrogi popeth mae'n ei wneud i wneud i'r berthynas weithio. Yn bwysig, dylech ei werthfawrogi am y pethau bach y mae'n eu gwneud fel y gall wybod eich bod chi'n talu sylw iddo. Bydd yr ystum hwn yn ei annog i wneud mwy.

5. Gadewch iddo ddefnyddio ei gryfderau

Ffordd arall i wneud i ddyn deimlo ei fod yn angenrheidiol yw defnyddio ei gryfder. Dechreuwch trwy ofyn iddo wneud tasgau penodol, fel gosod y bwlb, gosod y pibellau, a chodi eitemau o gwmpas y tŷ. Cyn lleied ag y mae'r gweithgareddau hyn yn swnio, mae gofyn am ei help yn rhoi ymdeimlad o gyflawniad iddo.

6. Dangoswch gefnogaeth iddo pan fydd i lawr

Yr eiliad orau i wneud i'ch dyn deimlo bod ei angen arno yw pan fydd yn emosiynol isel. Mae'r teimlad hwn yn gwneud iddo deimlo'n agored i niwed, ac efallai y bydd am ei guddio oddi wrthych. Felly, yn lle ei feirniadu, dangoswch iddo eich bod chi'n deall sut mae'n teimlo. Anogwch ef a sicrhewch ef y bydd popeth yn iawn.

Dyma fideo sy'n esbonio beth i'w ddweud pan fydd rhywun annwyl yn brifo:

7. Byddwch serchog

Os gallwch chi byddwch yn agos a chariadus gyda'ch partner, byddwch yn gwneud iddo deimlo ei eisiau. Byddwch yn rhydd ac yn rhamantus pryd bynnag y byddwch o gwmpas eich partner.

Gweithredwch fel babi a rhyddhewch eich hun i gael eich caru ganddo. Byddwch yn meddwl agored a gadewch iddo wybod sut rydych chi'n hoffi cael eich caru. Cusan, cwtsh a chofleidio ef pryd bynnag y cewch gyfle. Mae'r gweithredoedd hyn yn dweud wrth eich dyn, Yr ydych yn bwysig i mi.

|_+_|

8. Dywedwch wrtho am y pethau sy'n eich gwneud chi'n hapus

Cofiwch, mae'r rhan fwyaf o ddynion eisiau amddiffyn a darparu ar gyfer eu hanwyliaid. Un o'r ffyrdd i sbarduno'r greddf arwr hwn yw dweud wrth eich dyn y pethau sy'n eich gwneud chi'n hapus. Mae hyn yn rhoi cliwiau iddo ar ei rolau yn y berthynas a'ch bywyd. Bydd eich dyn yn teimlo fel ennill jacpot a mynd i weithredu ar unwaith.

9. Paid â phoeni

Mae nagio yn ymddygiad sy'n gysylltiedig yn bennaf â merched. Mae nagio yn golygu cwyno'n ddi-baid am bethau diangen. Os ydych chi eisiau gwybod sut i wneud i'ch dyn deimlo bod angen, peidiwch â gorwneud y swnian . Fel arall, bydd yn gwthio ef i ffwrdd.

Wrth gwrs, mae yna rai arferion nad ydych chi'n eu hoffi yn eich partner. Felly, yn lle cwyno am bethau bach, dywedwch wrtho am rywbeth sy'n eich gwneud chi'n drist mewn tôn dawel.

Cwpl gwenu yn siarad

10. Canmol eich partner

Mae'n ymddangos bod menywod yn derbyn canmoliaeth gyson, ond mae ei angen ar eich dyn hefyd. Hyd yn oed os nad ydych yn cymeradwyo ei wisg, dewch o hyd i rywbeth yn ei ddillad a'i werthfawrogi.

Er enghraifft, gofynnwch o ble y cafodd ei ddolenni llaw gan eu bod yn edrych yn odidog. Efallai ei fod yn ymddangos fel nad oes ots, ond mae wrth ei fodd. Dywedwch wrtho eich bod chi'n hoffi crys penodol yn ei gwpwrdd dillad a gwyliwch ef yn ei wisgo pryd bynnag y byddwch o gwmpas.

|_+_|

11. Parchwch ef

Pwy sydd ddim yn hoffi parch? Neb! Fodd bynnag, mae parch yn rhywbeth y mae dynion yn ei werthfawrogi'n fwy nag eraill.

Hefyd, ffordd arall yw parch i ddweud wrth eich dyn ei fod yn cael ei werthfawrogi a'i werthfawrogi. Os ydych chi am dynnu dyn o'i urddas, gwawdiwch a gweiddi arno o flaen ei ffrindiau, ei blant, neu aelodau'r teulu. Mae hynny'n gwneud iddo deimlo'n ddigywilydd ac yn embaras ar unwaith.

12. Byddwch chi eich hun

Nid yw gwneud i'ch dyn deimlo bod ei angen neu ei eisiau yn golygu y dylech golli'ch hun yn y broses. Bydd dyn yn cael ei garu yn fwy pan fydd yn gwybod nad ydych chi'n esgus. Efallai mai ef yw eich clust i wrando neu’ch man cysuro, ond peidiwch ag esgeuluso eich diddordebau eraill. Unwaith y bydd yn gwybod bod gennych ymdeimlad gwreiddiol o hunaniaeth, bydd yn cael ei ysgogi i brofi ei hun yn fwy.

13. Rhoddwch le iddo

Nid yw teimlo bod angen yn golygu y dylech dagu'ch partner â'ch presenoldeb. Deall bod angen amser-me ar bawb i feddwl am eu bywyd a chael eu materion ynghyd. Fodd bynnag, nid yw'n golygu y dylech esgeuluso'ch gilydd.

Rhoi lle i'ch partner yn caniatáu iddo fwynhau gweithgareddau eraill a chael hwyl gyda'i ffrind heb deimlo'n gaeth. Mae hyn yn atgyfnerthu ei natur ddynol ac yn gadael iddo wybod mai ef sy'n rheoli.

14. Dangoswch ddiddordeb yn y pethau mae'n eu hoffi

Ffordd arall o wneud i ddyn deimlo'n annwyl yw dangos diddordeb gwirioneddol yn ei weithgareddau. Mae pêl-droed yn un o'r gweithgareddau y mae llawer o ddynion yn angerddol yn eu cylch. Hyd yn oed os nad oes gennych chi ddiddordeb ynddo, ceisiwch ofyn ychydig o gwestiynau fel, Pwy yw'r chwaraewr hwn? Beth yw ei rôl? Pam cafodd e gerdyn coch? etc.

Mae cwestiynau fel hyn yn dweud wrth eich dyn bod gennych chi ddiddordeb mewn pethau sy'n bwysig iddo. O'r herwydd, bydd yn cymryd ei amser i egluro i chi. Cyn i chi ei wybod, byddwch chi'n dadansoddi gemau pêl-droed mewn ychydig wythnosau.

|_+_|

15. Gofynnwch iddo am y pethau sy'n ei wneud yn hapus

Mae angen i ddynion deimlo bod eu hangen oherwydd mae'n gwella eu hunan-barch. Un ffordd o roi hwb i hyn yw gofyn iddo am bethau sy'n ei wneud yn hapus neu'n ei iaith cariad . Hyd yn oed os na wnewch unrhyw beth wedyn, bydd eich dyn yn gwybod eich bod yn poeni digon amdano i ofyn am y manylion hynny.

Casgliad

Os ydych chi eisiau gwella'ch perthynas, mae angen i chi ddysgu sut i wneud i'ch dyn deimlo bod ei angen neu sut i wneud i'ch dyn deimlo'n gariad. Mae angen i ddynion deimlo bod eu hangen oherwydd eu bod yn amddiffynwyr naturiol eu hanwyliaid. Mae'n gwneud iddynt deimlo'n falch ac yn cael eu gwerthfawrogi.

Yn nodedig, mae'n eu hannog i wneud eu partner yn hapus. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw gweithredu'r strategaethau a amlygir yn yr erthygl hon, a bydd eich dyn yn eich addoli.

Ranna ’: