15 Peth Melys i'w Gwneud i'ch Cariad

15 Peth Melys i Nid yw'n anodd ac yn anodd i ryddhau merch, yn arbennig os yw hi'n caru chi.

Yn yr Erthygl hon

Fel ffrind, mae'n ddyletswydd arnoch chi i roi mwy o resymau i'w swyno a gwneud iddi deimlo'n gariadus ac yn swynol. Er y gall fod yn anodd deall emmosiwn merch, gallwch chi roi cynnig ar wahanol ddulliau gwahanol o gadw ei harwr.

Dyma rai pethau rhamantus melys i'w gwneud i'ch cariad.

Pethau cariadus melys i'w gwneud i'ch cariad

Dyma 15 o bethau cariadus melys i'w gwneud i'ch cariad. Gadewch i ni edrych arno.

1. Dywedwch wrthi eich bod yn ei charu

Daliwch ei llaw, edrychwch yn nes yn ei holl, a dywedwch y tri gair hynny gydag un llythyren. Mae hwn yn un o'r rheolau symlaf ym mhob perthynas. Rhoi gwybod iddi faint ydych chi'n ei charu hi a pha mor rhyfedd yw hi i chi, ni fyddwch hyd yn oed yn gwneud dannedd yn eich waled ond efallai y byddai'n rhaid.

2. Ysgrifennwch lythyr caru neu gadewch nodyn bach

Mae rhoi rhywbeth i'ch merch i'w ddarllen a fydd yn dangos sut rydych chi'n meddwl ac yn teimlo amdani trwy gydol y dydd yn un o'r pethau hyn.

3. Surriѕе hi hi gyda blodau

Mae merched yn cael y ffurf fwyaf syml o harrynes. Mae'n bosibl y byddwch chi'n yfed yn ei chartref neu'n swyddfa heb os. Mae anfon ei blodau heb unrhyw achlysur yn un o'r ffyrdd gorau i wneud i'ch merch gadw at ei gilydd.

4. Mae gennych bob testun melys

Cawodwch hi gyda dulliau melys, dywedwch wrthi ei bod hi ar eich meddwl a gadewch iddi wybod eich bod chi'n ei cholli. Nid yw eich neges yn union fel mews, ei harrisnes hi yw hi.

5. Galwch hi

O leia fe'i gall hi unwaith y dydd i ofyn sut mae ei diwrnod hi'n mynd neu beth mae hi'n ei wneud. Bydd hi'n ei gadw a bydd yn gwneud iddi deimlo'n hapus.

6. Attal hi

Rhowch atafaelu a byddwch yn cadw atafaeliad. Bob amser fod yn sigledig o amgylch eich merch a dysgu i drin ei hoffi. Bydd hi'n bendant wrth ei bodd â'ch ochr ddel a bydd yn gwneud iddi deimlo'n fodlon hyd yn oed gyda'ch pethau syml.

7. Buu ychydig o beth

Bob hyn a hyn, dywedwch ar eich ffordd i gwrdd â hi ac i ofyn am ychydig o rywbeth, boed yn flodeuo, er enghraifft, er enghraifft. Mae'n ffordd wych i wneud iddi deimlo'n fwy cariadus heb fynd allan o'ch ffordd i wneud rhywbeth.

8. Ychydig o wyliau

Cynlluniwch seibiant rhamantus melys neu benwythnos ewch i ffwrdd i les fel ei bod hi wrth ei bodd neu wedi bod eisiau ymweld ag ef.

9. Cofiwch ei dyddiadau

Cadwch y dyddiadau rhyfeddol yn eich meddwl a gwnewch un ohonyn nhw'n gofiadwy, hyd yn oed os yw'n syml iawn gydag ychydig o lif.

10. Tynnwch hi allan

Gofynnwch i'ch merch ddisgleirio a gwisgo a dweud wrthi eich bod chi'n bwriadu mynd â hi i ginio sansil y noson honno.

11. Gwnewch bethau mân gyda'ch gilydd

Po fwyaf alaethus ydych chi, yr harrier bydd eich perthynas. Chwiliwch gyda'ch merch trwy ei theimlo neu ei sibrwd yn ei thra'n ei chanfod. Chwaraewch gemau gyda'ch gilydd, gwyliwch y sioe gyfan neu gwnewch gartref doniol gyda'ch gilydd tra'n ceisio gwneud peth arall!

12. Gwnewch amser iddi

Gwnewch amser iddi Os nad ydych wedi gallu ildio digon o amser gyda'i resentlu, sansel a sur arroіntmentѕ ° F NEU ychydig oriau ° F amser bondio dynion ac yn y pen draw, rhoddwch yr amser hwnnw gyda'ch merch yn gwneud y ddau beth.

13.Serеnаdе hi

Mor ystrydebol a chyfrin ag y mae'n swnio, mae'n rhamantus mewn gwirionedd. Ac mae'n gallu bod yn ddoniol iawn hefyd, yn hollol wahanol os nad ydych chi'n ganwr da. Chwaraewch y gân ‘Fy merch’ wrth y Tempratiions yn y gwaelodlin a gwibiwch o gwmpas wrth i chi geg yr hoffter iddi. Mae hi'n mynd i'w garu fe! Fооlрrооf relаtіоnѕhір аndvісе а holl ddynion angen i wybod!

14. Cyfleu ei rhestr fwsged

Eisteddwch i lawr gyda hi a gofyn iddi am y pethau y mae hi am eu gwneud y mis hwn, chi, neu yn ei bywyd. A phan fydd hi'n rhannu ei syniadau, helpa ei streic ychydig o'i phethau i'w gwneud o'r blaen.

Mae'r rhain ynpethau rhamantus melysi wneud ar gyfer eich cariad. Gallwch chi ddilyn y rhain a gwneud ei meddwl yn felys.

15. Pethau melys i'w gwneud i'ch cariad dros destun

1. Ffoniwch eich cariad yn hyfryd

Gyrrwch neges hyfryd, Heu, hyfryd, bore da iawn! i gychwyn y diwrnod llachar i'r ddau ohonoch. Mae'n un ffordd o adael iddi wybod eich bod chi'n meddwl amdani bob bore ac y bydd yn sicr yn gwneud ei harry.

2. gwneud ei harry gyda tri gair hud

Ie, fel llawer o amser yr ydych wedi eu dweud wrthi, pryd bynnag y byddwch yn anfon neges i mi rwy'n caru eich merch yn sicr o fod yn dal i fod. Ac os yw hi'n rhyfedd neu'n anhapus am ryw reswm, mae'n sicr y bydd yn gwneud ei harwr.

3. Testun hi ‘Míẑẑ You’ meẑẑage

Sut ydych chi'n teimlo pan fydd eich cariad yn dweud wrthych chi, dwi'n meddwl eich bod chi'n teimlo llawer? Mae testun o'r fath bob amser yn gwneud уоu harру. Yn naturiol, pan fyddwch chi'n anfon y dull craff hwn iddi, bydd yn gwneud iddi deimlo'n gynnes ac yn hyfryd. Weithiau, fe all fod yn ffordd o ddweud wrth eich merch faint rydych chi'n ei cholli hi pan nad ydych chi gyda hi.

 1. Anfonwch leinin syml mentrus i'ch cariad
 2. Nid oes angen i'r testun fod yn hir iawn. Gallwch chi anfon testun un-lein melys a melys i'ch merch fel, Rydych chi'n gwneud fy mywyd yn hardd fel ei bod hi'n gwybod sut i wneud hynny.
 3. Dywedwch wrth eich merch sut yr ydych yn ei rheswm hi
 4. Gadewch i'ch merch wybod beth sy'n wahanol i'w hatgofion yn eich bywyd chi. Tecstiwch hi, ni fyddai fy mywyd mor wych heb i chi ddweud wrthi pa mor werthfawr yw hi.
 5. Tecstiwch iddi beth sy'n gwneud i chi wenu
 6. Pan fydd eich neges yn dweud eich bod chi'n gwneud i mi yn gyfaredd, bydd hi'n cadw ei hun drwy'r dydd. Bydd yr un neges gywir hon yn cadw ei harwr trwy'r dydd.
 7. Gwna hi harru gyda thestun poeth
 8. Byddwch yn fwy agos a rhywiol trwy anfon neges destun ati i Babi rydych chi'n boethach na'r haul! neges. Bydd yn ychwanegu ychydig bach at eich perthynas hefyd. Fodd bynnag, dim ond i chi ei wneud yn fflyrtws bach, peidiwch â mynd ar lafar yn ei gylch.
 9. Dywedwch wrth eich merch faint mae hi o bwysẑ
 10. Pan fyddwch chi'n anfon neges destun ati na allaf ddechrau'r diwrnod heb ddweud eich enw, bydd yn gwneud ei chyfeillio a'i chlywed yn y fan a'r lle. Mae'r math hwn o hud gwaith testun pan fydd hi'n ddig gyda chi, a'ch bod chi'n edrych am ffordd i wneud ei harry.
 11. Dywedwch wrthi pa mor sydyn yw hi
 12. Os yw eich gіrlfrfor yn ymddangos fel na ddylech fod yn debyg i hynny, mae'n debyg y bydd yn debygol o fod yn y tu hwn a. Ni fydd yn gwneud ei harwr yn unig ond bydd yn eich helpu chi i ddatrys y sefyllfa rhwng y ddau ohonoch.
 13. Tecst hi ei bod hi yn eich calon
 14. Y ffordd orau i wneud harry merch yw gwneud iddi sylweddoli mai hi yw'r unig un i chi. Hi yw'r unig un sydd gennych chi yn eich calon. Gwnewch ei swyn trwy anfon neges felys iddi sy'n dweud, Fy nghalon i yw pob un ohonoch chi, yn ei gadw.

Dyma'r pethau melys i'w gwneud i'ch cariad. Mae rhai yn rhai; mae eraill yn cymryd ychydig mwy o gynllunio a hunanfyfyrio. Bydd pob un yn gwneud gwahaniaeth mawr

Ranna ’: