18 Gwersi Perthynas Gan Gyplau Dedwydd a Chariadus

Cychod cwpl hardd hapus

Os ydych chi'n ffodus, fe ddaw'r amser pan fyddwch chi'n dod o hyd i'r berthynas gariadus orau. Er mwyn ei adnabod ac yna'n wirioneddol allu setlo i mewn a'i fwynhau, bydd angen i chi gael rhywfaint o hanes o dan eich gwregys.

Cyfarfod y cymar addas yn ei gwneud yn amlwg mai torcalon partneriaethau coll y gallech fod wedi meddwl oedd yr roedd rhai i fod yn brofiadol i'ch paratoi ar gyfer yr eiliad y gwnaethoch chi gwrdd â'r gêm wirioneddol.Tra bod y colledion hyn yn boenus ac yn drist ar y pryd, roedd gwersi perthynas gwerthfawr yn cyd-fynd â phob eiliad o anghysur.

Pe baem ni'n meddwl ymlaen llaw i gwestiynu beth rydyn ni i fod i'w ennill o brofiad yn lle gofyn pam y bu'n rhaid iddo ddod i ben, gallem symud ymlaen â'r wybodaeth honno'n gynt yn lle chwilio am y doethineb hwnnw yn nes ymlaen.

Pa wersi sy'n dod o berthnasoedd

Cwpl hapus yn dawnsio gyda

Os ydych chi'n ffodus, byddwch chi'n cymryd gwersi perthynas gyda chi pan fyddwch chi'n cerdded i ffwrdd o bartneriaeth.

Efallai nad ydych chi'n gweithio fel cwpl hirdymor, ond roedd pwrpas i'r amser y gwnaethoch chi dreulio gyda'ch gilydd, a chi sydd i benderfynu ar yr hyn a ddysgoch o'r profiad, hyd yn oed os yw'n ymddangos bod yn rhaid i chi gloddio'n ddwfn i ddod o hyd iddo.

Dysgwch rai gwersi cariad gyda hyn llyfr yn dwyn y teitl Hoffwn pe bawn i'n gwybod hyn yn gynharach. Mae rhai o'r negeseuon mwyaf didwyll gan gymar yn cynnwys

un. Maddeuant a gollyngdod

Daw rhai partneriaethau atoch i ddysgu'r llwybr i faddeuant a sut i ollwng gafael yn iach.

|_+_|

2. Mae infatuation yn fyr

Pan yn ifanc, yn nodedig, mae llawer o barau yn credu y cyfnod mis mêl yn gariad dilys, yn aml yn arwain at ddeffroadau anghwrtais pan fydd infatuation yn pylu a realiti yn dod i mewn.

3. Newidiwch eich proses feddwl

Er y gallwch annog ac ysgogi cymar i wneud gwelliannau a thyfu fel unigolyn, ni fyddwch yn trawsnewid pwy ydyn nhw; yn lle hynny, mae angen ichi newid eich proses feddwl neu symud ymlaen at rywun yn fwy at eich dant.

4. Adnabod unigoliaeth

Ni ddylai unrhyw ddau berson dreulio pob eiliad effro gyda'i gilydd. Mae annibyniaeth yn hollbwysig gydag amser yn cael ei dreulio yn mwynhau diddordebau personol, hobïau, a ffrindiau unigol cyn dod yn ôl at ei gilydd fel cwpl.

5. rheolaeth yn wenwynig

Nid oes neb yn perthyn i berson arall. Mae ceisio rheoli rhywun yn creu gwenwyndra. Dylai fod ffiniau a bwriadau a osodwyd ar ddechrau perthynas. Os caiff y rhain eu croesi, mae angen trafod penderfyniadau am y dyfodol.

Beth sy'n gwneud cwpl yn hapus mewn perthynas

Cwpl hapus yn cael hwyl yn ystod cinio

Bydd y rhan fwyaf o ymchwil yn rhestru'r un elfennau sy'n cynnwys perthnasoedd hapus. Mae'r rhain yn cynnwys

  1. Yr allwedd a'r flaenoriaeth yw cyfathrebu
  2. Cariad (tebyg) gwirioneddol a pharch at ei gilydd
  3. Gwerthfawrogiad a diolchgarwch
  4. Ymdeimlad dwfn o ymrwymiad ac ymddiriedaeth
  5. Derbyn pwy yw'r person arall
  6. Gwerthfawrogi'r hyn y mae pob un yn gallu ei wneud, gweld y gorau yn y llall
  7. agosatrwydd, rhywiol, ac anwyldeb nad yw'n rhywiol
  8. Awydd i wybod beth sy'n digwydd ym mywyd y llall.

Mae'r pethau hyn yn cyfrannu at gysylltiad ffyniannus, cryf, iach a bydd yn dyfnhau cwlwm a fydd yn datblygu partneriaeth yn y tymor hir.

Eto i gyd, ar wahân i'r hyn rydyn ni'n ei wybod yn barod, y pethau sy'n cyfrannu at berthynas gariadus, hapus yw'r pethau bach nad oes gan bawb efallai.

Gall y rhagweladwyedd y gallai rhai ei alw'n ddiflas fod yn hynod gysur. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n deffro bob bore, a phaned poeth o goffi ar y bwrdd nos neu mae ffrind yn picio yn y drws ar yr un pryd bob prynhawn ond byth yn colli'r bywiogrwydd wrth feddwl am eich gweld - felly gallwch chi 'Paid aros i'w gweld.

Mae yna hefyd y gallu i fod mewn ystafelloedd ar wahân yn gwbl ddistaw ond yn sydyn clywch a dwi'n caru chi yn dod â theimlad o lawenydd aruthrol wrth i chi fynd o gwmpas gweithgareddau unigol hyd yn oed ar ôl sawl blwyddyn gyda'ch gilydd. Nid yw'r geiriau Rwy'n dy garu byth yn mynd yn hen er gwaethaf yr hyn y gallai rhai ei gredu.

Mae'r cyfan yn y ffordd rydych chi'n eu dweud neu Sefydliad Iechyd y Byd medd hwynt. Gallwch chi gwblhau brawddegau eich gilydd neu wybod beth mae'r llall yn ei feddwl gyda dim ond golwg. Dyma rai pethau na all ymchwil eu dweud wrthych; mae'n rhaid i chi eu profi i ddeall.

Ydych chi mewn perthynas hapus ac iach? Gwyliwch y fideo hwn i wybod mwy.

18 o wersi perthynas gan barau hapus a chariadus

Daw gwersi perthynas o brofiadau'r gorffennol, ond dylent hefyd ddod o'ch cariad presennol; ie, hyd yn oed y perthynas hapus .

Dylem bob amser ymdrechu i wella neu obeithio dysgu rhywbeth newydd bob dydd gan nid yn unig ein cymar sy'n parhau i esblygu, tyfu, a gwella eu hunain ond gennym ni ein hunain, gobeithio, na ddylai fod gennym lai o ddisgwyliad amdano.

Bydd partneriaethau'n marw'n araf a phoenus os na fyddwn yn rhoi llawer o amser, ymdrech ac egni i'w gwneud yn arbennig. Cynnal perthnasoedd iach yn waith, yn enwedig pan fyddwch yn rhedeg i mewn i glytiau garw, a bydd llawer ohonynt yn y tymor hir.

Nid yw cyplau hapus yn esgusodi hapusrwydd 100 y cant o'r amser. Maent yn anghytuno, yn dadlau, yn wynebu gwrthdaro, ac yn ymladd. Mae hyn oherwydd bod ganddyn nhw angerdd a gofal. Heb yr emosiynau dwys hyn, ni fyddai unrhyw frwydrau, dim ymdrech, ac ni fyddai'r cwpl hwn yn goroesi.

Gadewch i ni edrych ar ychydig o wersi bywyd am berthnasoedd y gallem i gyd eu dysgu.

1. Mae angen i gariad fod yn ddilys ac yn barhaus

Pan fyddwch chi'n dod o hyd i'r person sydd wedi'i fwriadu ar eich cyfer chi o'r diwedd, mae'r dewis ymwybodol i garu'r person hwnnw bob dydd yn ddiymdrech. Mae yna sicrwydd a didwylledd sy'n osgoi rhai perthnasoedd. Mae'r rhain fel arfer yn llawn dryswch ynghylch teimladau.

|_+_|

2. Mae'n iawn caru rhywun yn fwy

Wrth gwestiynu beth mae perthnasoedd yn ei ddysgu i chi, un peth i byddwch yn ystyriol o yw peidio ag ofni caru â'ch holl galon, hyd yn oed os yw hynny'n golygu y gallech garu rhywun yn fwy nag y maent yn eich caru chi.

Mae yna gyfle i chi gael eich brifo, ond mae'n risg y mae'n rhaid i chi ei chymryd i geisio creu rhywbeth a allai fod yn gofiadwy.

3. Gwers yw cariad

Nid yn unig y mae gwersi perthynas, ond mae cariad ei hun yn rhywbeth y mae angen i chi ei ddysgu dros amser. Ni fyddwch yn mynd i berthynas yn deall y cysyniad.

Byddwch chi'n talu sylw i barau cariadus o'ch cwmpas fel rhieni, ffrindiau, ac efallai ffilmiau rhamantus, neu trwy gael cyngor ar berthynas iach. Dewch o hyd i rai gwersi perthynas ar y podlediad hwn - Dysgu Caru.

Yn y pen draw, profiadau treial a chamgymeriad fydd yr hyn sy'n eich gwneud chi'n agored i'r gwersi cariad mwyaf fel mynd trwy wallgofrwydd, a all guddio'i hun fel cariad.

4. Mae angen hoffi

Er mae'n debyg y byddwch chi'n gweld eich cymar yn annwyl ar bob lefel fel rydw i'n ei wneud i, hyd yn oed parau hapus mewn cariad yn gorfod hoffi ei gilydd mewn gwirionedd.

Oherwydd bydd eiliadau pan fydd cariad yn stiwio ar y llosgwr cefn tra bod dicter ar y blaen, a'r unig beth sy'n ei atal rhag berwi drosodd yw eich bod chi'n wirioneddol fwynhau'r unigolyn.

Mae bod yn ffrindiau neu hyd yn oed ffrindiau gorau a chael pleser wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda'ch gilydd yn wych.

5. Caniatáu ar gyfer unigoliaeth

Gall cyplau cariadus dreulio amser ar wahân yn mwynhau hobïau unigol, diddordebau, neu amser o ansawdd gyda ffrindiau personol, ac fel partneriaid, maen nhw cefnogi ei gilydd yn y gweithgareddau hyn.

Gall fod o fudd i'r bartneriaeth gan fod pob person yn teimlo'n fodlon ac yn fodlon yn ei rinwedd ei hun.

6. Ystyriwch eich ymateb

Fel cymar, mae'n rhaid i ni ystyried sut rydym yn ymateb i bartner nad yw efallai bob amser yn gwneud yr hyn yr ydym yn teimlo sy'n briodol. Mae'r rhain yn rhan o'n gwersi perthnasoedd.

Mae gennym y pŵer i newid ein hymatebion, y ffordd yr ydym yn meddwl, a'n hwyliau i weld canlyniad gwell neu ddod o hyd i ateb mwy buddiol i bawb.

7. Nid yw gofod yn beth drwg

Un o'r pethau rydych chi'n ei ddysgu mewn perthynas yn eithaf cyflym yw bod angen i chi naill ai gerdded i ffwrdd i gasglu'ch meddyliau cyn cynnal sgwrs neu ganiatáu gofod i'ch ffrind fel nad yw'r drafodaeth yn elyniaethus.

8. Mae cymryd seibiant yn bwysig

Yn yr un modd, weithiau mae angen toriad pan fydd darn garw yn digwydd.

Nid yw hynny'n arwydd o doriad neu wahaniad. Mae'r holl reolau perthynas yn berthnasol yn ystod toriad gyda'r awgrym bod gennych berthynas dda o hyd; dim ond seibiant am tua phythefnos sydd ei angen arnoch chi.

Dyma lle nad ydych chi'n gweld nac yn siarad â'ch gilydd i benderfynu a yw hyn yn rhywbeth rydych chi am ei wneud yn fwy parhaol.

|_+_|

9. Gollwng y pethau bychain

Os ydych chi eisiau gwybod sut i gadw perthynas yn hapus, y ffordd hawsaf yw osgoi cynhyrfu dros y pethau bach. Efallai bod gan bartner quirks a diffygion sy'n eich gwneud chi'n ystlumod, ond roedd y rhain yn debygol o fod yno pan ddaethoch i adnabod y cymar a'ch bod wrth eich bodd.

Mae cyfaddawd yn allweddol i gyd-dynnu bron mewn unrhyw bartneriaeth oni bai bod ymddiriedaeth yn dod yn broblem neu fod uniondeb yr undeb mewn perygl.

10. Chwerthin ar eich gilydd

Nid yw llawer o ffrindiau ac aelodau o'r teulu yn gyfarwydd â jôcs mewnol cwpl. Mae angen i ffrindiau gario eu synnwyr digrifwch preifat eu hunain, gan allu chwerthin gyda'i gilydd dros sefyllfaoedd tebyg a jôcs. Mae partner gyda synnwyr digrifwch da a all wneud i chi chwerthin yn berl.

11. Dywedwch beth rydych chi'n ei olygu'n llythrennol

Cyfathrebu, sgwrs, dywedwch beth rydych chi'n ei olygu ar lafar, yn llythrennol, heb fod angen i rywun geisio dyfalu a ydych chi eisiau dysgu bod yn hapus. Mae’r rhain yn wersi perthynas 101.

Ni all neb ddarllen eich meddwl, ac ni ddylai neb orfod. Os oes gennych angen, awydd, neu os nad ydych yn fodlon, dywedwch hynny’n blaen er mwyn gallu datrys pethau. Syml.

12. Parhau hyd yma

Mae amser rhamantus yn wahanol i'r holl amseroedd eraill rydych chi'n eu treulio gyda'ch gilydd. Mae'n hanfodol sicrhau eich bod yn cael yr eiliadau hyn yn ddi-dor a heb ymyrraeth.

Mae rhywbeth i'w ddweud hefyd ar gyfer siarad gobennydd. Pan fyddwch chi'n gorwedd cyn i chi fynd i gysgu neu ddeffro yn gynnar yn y bore yn y tawelwch, gallwch chi gael y mwyaf sgyrsiau agos-atoch na fyddech chi'n gallu cael unrhyw amser arall o'r dydd.

13. Dywedwch fy mod yn eich caru gymaint ac mor aml

Dweud, dwi'n dy garu di. Wrth i amser fynd heibio, mae cyplau yn dechrau teimlo bod y teimlad yn cael ei ddeall, felly mae'r teimlad yn ymddangos yn ddiangen neu'n ddiangen. Mae hynny'n drist. Gall anfon oerfel o hyd waeth beth fo'r blynyddoedd sydd wedi mynd heibio.

|_+_|

14. Mynegi diolchgarwch a gwerthfawrogiad

Mae cyplau gyda'i gilydd yn gweithio'n gyson i sicrhau bod y cyfrifoldebau'n cael eu trin. Gall fod yn ddwys o ran amser wrth ychwanegu gyrfa, hunanofal, gweithgareddau allgyrsiol o bosibl, ynghyd â gofalu am y bartneriaeth.

Mae’n hanfodol sicrhau parch a gwerthfawrogiad o’r ddwy ochr am hyd yn oed y pethau syml, boed yn arwydd bach neu nodyn o ddiolch.

|_+_|

15. Byddwch yn siriolwr y llall

Mae gwersi perthynas sy'n trosglwyddo o un bartneriaeth i'r llall yn cynnwys gweithredu fel y system cymorth gorau posibl. Daw hynny'n fwy manwl wrth i chi symud ymlaen â'ch profiad o berthynas.

Pan fydd partner yn teimlo'n ddiogel bod gennych ei gefn mewn unrhyw amgylchiadau, mae'n rhoi'r hyder iddynt symud ymlaen waeth beth fo'r sefyllfa.

16. Cydnabod na fydd pob diwrnod yn ddymunol

Bydd cwpl hapus, cariadus yn cydnabod nad rhosod a heulwen fydd pob diwrnod. Maent yn deall hynny hyd yn oed y mwyaf perthynas lwyddiannus yn profi gwrthdaro a darnau garw a gallai hyd yn oed fod angen amser ar wahân.

Nid yw hynny'n golygu eich bod yn methu; yn syml, mae’n rhan o bartneriaeth iach. Dilynwch y gweithdy hwn am arweiniad yn dod o hyd i hapusrwydd yn eich perthynas .

17. Mae positifrwydd yn arferiad

Mae gwersi perthynas sydd angen eu hymarfer yn cynnwys dysgu i ganolbwyntio ar agweddau cadarnhaol y bartneriaeth gyda'r ddealltwriaeth y gellir trin y pethau sydd angen gwaith yn raddol dros amser gydag amynedd a bob amser yn cyfaddawdu.

18. Nid yw gwenwyndra yn oddefadwy

Does dim lle mewn perthynas iach i gymar geisio dihysbyddu ei bŵer neu reolaeth. Nid oes gan neb yr hawl i ddweud wrth rywun arall beth y dylent ei deimlo, ei gredu na'i feddwl.

Bydd gwersi perthynas yn dysgu rhywun sy'n canfod ei hun yn y sefyllfa honno i gerdded i ffwrdd a symud ymlaen at rywbeth iachach.

|_+_|

Meddyliau terfynol

Gall perthynas hapus, gariadus edrych yn wahanol i bob cwpl. Wrth gwrs, mae’r pethau penodol sy’n gwneud i bartneriaeth ffynnu yn angenrheidiol. Eto i gyd, mae'r naws sy'n gwneud eich cwplolaeth yn arbennig yn dyfnhau'r bond sy'n eich arwain at ddyfodol llwyddiannus.

Ranna ’: