21 Delio Torwyr mewn Perthynas na ellir ei negodi

13 Bargeinion Torri mewn Perthynas

Yn yr Erthygl hon

Fel y'i gelwir yn gyffredinol; ni all bodau dynol oroesi ar wahân i'r meddwl, yr ysbryd, y corff a'r enaid.Rhaid i ni ryngweithio a chysylltu â phobl eraill bob amser, a dyna sy'n gwneud i ni fod eisiau bod yn berthnasoedd.

Mae yna lawer o berthnasoedd y gallwch chi fod ynddynt ond perthynas Cariad yw'r math gorau o berthynas y gallwch chi erioed ddod ar ei draws. Fodd bynnag, pan fydd cariad yn blodeuo, torwyr bargen mewn perthynas yw'r peth olaf i groesi'ch meddwl.

Gall perthynas gariad ymddangos fel yr hawsaf ond dyma'r berthynas fwyaf cymhleth y gallwch chi erioed fod ynddi.

Beth yw torri bargen mewn perthynas

Cyn cymryd rhan mewn perthynas gariad mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am y math o berson yr hoffent ei gael hyd yma, maent yn aml yn rhestru'r rhinweddau yr ydym yn eu dymuno fwyaf mewn partner - eu bargeinion.

Ond yn amlach na pheidio, mae pobl yn tueddu i anghofio gosod torwyr bargen mewn perthynas.

Torwyr bargen mewn priodas yw'r rhinweddau a fyddai'n gwahardd rhywun fel gobaith dyddio neu fel darpar bartner priodas , waeth faint o nodweddion a chymeriadau rhyfeddol eraill sydd ganddyn nhw.

Isod mae rhestr o'r rhai sy'n torri'r fargen orau mewn perthynas.

Os mai eich ateb yw ‘ ie ’I un neu fwy o’r cwestiynau canlynol, troediwch yn ofalus yn y berthynas neu cerddwch i ffwrdd.

21 o'r rhai sy'n torri'r fargen fwyaf mewn perthynas

1. Ydyn nhw'n eich cam-drin chi

A oes unrhyw fath o gamdriniaeth yn y berthynas?

Dylai hwn fod yn gwestiwn rydych chi'n ei ofyn i chi'ch hun.

  • A yw'n eich cam-drin yn gorfforol, yn emosiynol, yn gymdeithasol, ar lafar?
  • A yw'n rhoi'r bai arnoch chi neu ar eraill am y pethau y mae wedi'u gwneud?
  • A oes unrhyw hanes o gam-drin yn ei deulu?

Os ydych, rydych mewn cariad â pherson gwenwynig ac mae'n beryglus i'ch corff, meddwl, ysbryd ac enaid.

2. Oes ganddyn nhw broblem alcohol neu gyffuriau

  • A yw'ch priod yn gaeth i alcohol neu gyffuriau caled?
  • A yw'n defnyddio alcohol neu gyffuriau i gymryd rhan mewn gweithgareddau?
  • A yw'n defnyddio cyffuriau i glirio ei feddwl pryd bynnag y bydd yn gythryblus?

Mae'r rhain yn gwestiynau perthnasol y mae'n rhaid i chi eu gofyn i chi'ch hun cyn mynd yn ddwysach yn y berthynas.

3. A yw'ch partner yn gefnogol

Mae perthynas yn ddiwerth os nad yw'ch priod neu'ch partner yn gefnogol.

Os yw'ch partner yn gefnogol ac yn gydnaws â chi, mae hynny'n wych ond beth os ydyn nhw'n eich sarhau?

Os yw'ch partner yn sarhau ac yn cywilydd ohonoch chi am eich ymddangosiad, pwysau, swydd, ffrindiau neu ddewisiadau ffordd o fyw , maen nhw'n bod yn greulon ac yn ystrywgar.

4. Ai chi yw blaenoriaeth eich priod

Ydy'ch partner yn eich rhoi chi uwchlaw popeth arall?

Ydyn nhw'n rhoi gwerth uchaf arnoch chi?

A yw'ch priod yn aml yn mechnïo ar eich cynlluniau i weld eu ffrindiau ac nad ydyn nhw byth yn eich gwahodd chi? Rhaid i'ch priod roi blaenoriaeth rhif 1 i chi.

5. A yw'ch priod yn gorwedd gyda chi

Agwedd bwysicaf perthynas yw ymddiriedaeth a heb ymddiried mewn perthynas, mae'r berthynas yn ddideimlad.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gorwedd i orchuddio eu cefnau.

Mae'n hynod niweidiol pan fyddwch chi'n darganfod bod eich partner yn gorwedd gyda chi yn gyson.

6. Ydyn nhw'n ceisio'ch rheoli chi

Gall rhai pobl fod yn drech iawn ac yn rheoli mewn perthynas.

A yw'ch partner yn ceisio defnyddio ei bŵer dominyddol drosoch chi? Os oes, yn ôl allan!

7. A yw'ch priod mewn perthynas arall

Ceisiwch holi bob amser a yw eich gobaith dyddio mewn perthynas arall â rhywun arall.

Peidiwch â bod y ferch neu'r boi sy'n cael eich twyllo.

8. Sut mae anian eich priod

Mae'n rhaid i chi wybod a yw'ch priod yn gyflym i ddigio a sut maen nhw'n ffrwydro pryd bynnag maen nhw'n ddig.

Dysgwch bob amser osgoi pobl ag anian wael (materion dicter).

9. Pa mor dda y mae'ch priod yn cyfathrebu â chi

Un o'r rhai sy'n torri bargen perthynas gyffredin yw nad ydych chi'n haeddu bod gyda rhywun sy'n anfodlon siarad â chi am faterion sy'n ymwneud â nhw.

A ydyn nhw'n siarad â chi am beth bynnag sy'n anghywir neu'n iawn yn y berthynas?

Fe ddylech chi fod gyda rhywun sy'n gwybod sut i gyfathrebu'n effeithiol â chi.

10. Ydych chi'n ymladd llawer

Ydych chi

Er mwyn cynnal perthynas, rhaid cael dadleuon ac anghytundebau iach yn y berthynas.

Ond rhaid iddo beidio â mynd yn rhy ormodol, rhaid i chi hefyd ystyried pa mor dda y mae'ch priod yn delio ag anghytundebau, a ydyn nhw'n eich sarhau pryd bynnag rydych chi'n dadlau?

Ydyn nhw'n eich curo chi?

Ydyn nhw'n eich gwneud chi'n israddol mewn dadl?

Gwerthuswch y cwestiynau hynny i wybod a ydych chi yn y berthynas iawn.

Mae'n hanfodol cofio un o'r rhai sy'n torri bargen briodas allweddol, hynny yw, cam-drin mewn perthynas neu briodas.

11. Beth mae eich greddf yn ei ddweud wrthych chi

A yw eich cydwybod yn dweud wrthych na fydd y berthynas yn gweithio?

Mae'n rhaid i chi dalu sylw i'ch greddf.

Mae'n digwydd mor aml fel ein bod ni'n teimlo nad yw rhywbeth yn iawn ond nad oes gennym ni resymau dilys i egluro hynny, ac yn y pen draw mae rhywbeth drwg yn digwydd mewn gwirionedd.

Mae hynny oherwydd nad yw ein greddf byth yn anghywir. Felly gwrandewch ar eich greddf .

12. A oes gan eich priod broblemau iechyd

Cwestiwn beirniadol y mae'n rhaid i chi ei ofyn i chi'ch hun cyn ymrwymo'ch meddwl a'ch corff i berthynas yw a oes gan eich priod faterion iechyd fel STDs.

Sicrhewch nad oes gan eich priod afiechydon etifeddol fel na fydd yn faen tramgwydd i chi yn y dyfodol.

13. A yw'ch priod yn sylwgar neu'n ddi-ofal

A yw

  • A yw eich priod poeni llai am eich lles ?
  • A yw eich priod gofalwch lai am yr hyn rydych chi'n ei wneud ?
  • A yw eich priod profi'n rhy brysur i wneud yr amser hamdden i wrando arnoch chi a gwneud y pethau rydych chi'n eu gwneud?

Gwerthuswch y cwestiynau hynny'n feirniadol i wybod a ddylid bwrw ymlaen â'r berthynas neu yn ôl yn llwyr.

14. A ydyn nhw'n eich cadw chi oddi wrth eu ffrindiau neu eu teulu

Nid oes unrhyw un yn ynys, ac mae ein ffrindiau a'n teuluoedd yn rhan hanfodol o'n bywydau.

Os yw'ch partner yn edrych arnoch chi fel ei un arwyddocaol arall, byddent yn barod i dderbyn y syniad o wneud i chi gwrdd â'r rhieni a chylch agos o ffrindiau.

Gall yr unig eithriad i ffactorio ynddo fod yn ddeinameg deuluol gymhleth, lle na fydd eich partner yn mynd â chi i'w cyfarfod ar unwaith.

Wedi dweud hynny, dylent fod yn agored i fynd â chi allan i'w cyflwyno yn y pen draw.

15. Onid ydyn nhw ar gael pan fydd eu hangen arnoch chi

Os ydych chi'n brwydro mewn argyfwng ac angen eu help, a'ch bod wedi darganfod dro ar ôl tro nad ydyn nhw wedi bod yno i chi, mae'n arwydd o'u hanibynadwyedd a'u hamharodrwydd i fod yno i chi.

Mae angen rhywun mwy dibynadwy arnoch chi a all gynnig help a chysur i chi.

16. Ydych chi'n aberthu eich nodau proffesiynol

Rydych chi'n cael eich hun yn aberthu eich uchelgais ac yn cyfaddawdu'n gyson mewn perthynas, tra bod eich priod yn brysurdeb eu ffordd i yrfa well.

A ydych chi'n cael eich hun yn gadael cynnig swydd proffidiol i ddarparu ar gyfer llwybr gyrfa a dewis personol eich priod?

Os yw un partner yn ffynnu, ond bod y partner arall yn twtian ei fodiau, yn plygu eu cefnau i ffitio i mewn i'w briod, gan esgeuluso eu llwybr gyrfa eu hunain, bydd drwgdeimlad yn cronni.

Mae perthynas gytbwys yn ei gwneud yn ofynnol i briod fod yr un mor gefnogol i lwybrau gyrfa ei gilydd a dychwelyd y ffafr pan fydd un partner yn gwneud addasiad perthnasol neu'n aberthu ei nodau proffesiynol.

Mae hefyd yn golygu bod y ddau bartner yn dysgu sicrhau'r cydbwysedd rhwng cariad a gyrfa.

Gwyliwch hefyd:

17. A ydyn nhw'n esgeuluso eu hylendid personol

Byddai’n annheg mynnu bod eich partner yn cynnal y corff ‘perffaith’ ac yn edrych fel eich bod wedi camu allan o olygfa ffilm.

Ond, mae cynnal lefelau sylfaenol o hylendid ac edrych yn ddeniadol yn ddisgwyliad rhesymol.

Os yw'ch partner yn aflan ac nad yw byth yn gwneud unrhyw ymdrech i lefelu ymddangosiad, nid oes ganddo hunan-barch ac arddangos arwyddion o hunan esgeulustod, ynghyd â'r tebygolrwydd o anhwylderau emosiynol neu seicotig.

18. A ydyn nhw'n waith cynnal a chadw rhy uchel

Ydyn nhw

Os yw'ch partner yn gyson sefydlog ar ei ymddangosiad, mae'n arwydd o narcissism.

Mae mwy i fywyd na lashes ffug, corff wedi'i gerflunio, biceps chwyddedig, estyniadau gwallt a haenau o golur.

Os yw'ch priod yn cystadlu ag obsesiwn ymddangosiad ac yn tasgu swm syfrdanol ar eu cynhaliaeth, bydd eich perthynas yn peidio â bod yn ddiymdrech ac yn ddigymell.

Baner goch na ddylech ei hanwybyddu pan ddaw at y rhestr o dorwyr bargen mewn perthynas.

19. Ydyn nhw'n iawn gyda pherthynas pellter hir

Weithiau, gall amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth orfodi cwpl i fyw mewn dinasoedd ar wahân.

Fodd bynnag, nid yw'r mwyafrif o gyplau yn bwriadu aros mewn trefniant pellter hir am byth .

Os yw'ch priod yn ymddangos yn hollol iawn gyda threfniant perthynas pellter hir am gyfnod amhenodol, er nad ydych chi, mae'n arwydd o wahanol nodau perthynas.

Mae'r gwahaniaeth hwn yn bendant yn un o'r rhai sy'n torri bargen mewn perthynas.

20. A oes gennych ddiffyg cydnawsedd rhywiol

Mae rhyw yn rhan bwysig o berthynas ac yn clymu cwpl gyda'i gilydd, ac os nad ydych chi'n cysylltu ar lefel gorfforol, gall yrru lletem rhwng cwpl.

Os yw'r rhyw yn gyson yn siomedig, rydych chi'n gwneud yr ymdrech i sicrhau eich bod chi'ch dau yn mwynhau eich hun.

Fodd bynnag, os nad yw'r naill na'r llall ohonoch yn gwneud unrhyw ymdrechion i ail-dendio'r wreichionen, mae'n bendant yn un o'r rhai sy'n torri bargen allweddol mewn perthynas.

21. Ydyn nhw'n ddrwg gydag arian

Os yw'ch partner yn ofnadwy gyda rheoli arian ac nad yw'n newid ei arferion neu'n dysgu disgresiwn ariannol, gall arwain at broblemau heb eu datblygu.

Os yw'ch perthynas yn cynnwys

, yna mae angen i chi ail-raddnodi'ch blaenoriaethau ac ailystyried eich penderfyniad i fod gyda'ch partner presennol.

Os yw ymddygiad dreisgar yn niweidiol i berthynas, gall meddylfryd rhy stingy osod y clychau larwm i ffwrdd hefyd.

Gair olaf ar dorwyr bargen mewn perthynas

Defnyddiwch y rhestr hon o dorwyr bargen gyffredin mewn perthynas i wirio potensial llwyddiant perthynas.

Waeth faint mewn cariad ydych chi, gall y rhai sy'n torri bargen ddifetha perthynas y tu hwnt i'w hatgyweirio.

Ymgynghorwch â'r rhestr hon o 20 o dorwyr bargen mewn perthynas i benderfynu a oes dyfodol i'ch perthynas ai peidio.

Cofiwch, os cerddwch i ffwrdd nawr, byddwch yn gallu goresgyn torcalon tymor hir.

Ranna ’: