25 Arwyddion Mae'n Canfod Chi'n Anorchfygol

Cwpl ar ddyddiad

Un o'r cwestiynau dyrys y gallech fod wedi'i ofyn i chi'ch hun oedd, beth yw'r arwyddion y mae'n eu gweld yn anorchfygol? Efallai eich bod wedi gofyn y cwestiwn hwn oherwydd eich bod yn ceisio cael cipolwg ar yr hyn y mae'n ei feddwl amdanoch chi.

Felly ystyriwch yr erthygl hon yn agoriad llygad i wybod pam ei fod yn eich gweld yn anorchfygol fel y gallwch barhau â'ch gêm.Beth all wneud menyw yn magnetig ac yn anorchfygol

Gall menyw edrych yn fagnetig ac yn anorchfygol i bron unrhyw un pan fydd yn dangos pa mor angerddol yw hi am ei thwf personol a gyrfa. Mae llawer o bobl yn caru menywod sy'n cael eu gyrru i lwyddo yn yr hyn maen nhw'n ei wneud, ac mae'r nodwedd hon yn eu swyno'n awtomatig. Ffactor arall a all wneud i fenyw edrych yn anorchfygol yw ei golwg gorfforol a pha mor osgeiddig yw hi.

Yn yr astudiaeth ymchwil hon gan Viren Swami ac Adrian Furnham dan y teitl y Gwyddoniaeth o atyniad , mae'n tynnu sylw at y nodweddion amrywiol sy'n gwneud rhywun yn ddeniadol ac yn anorchfygol

25 arwydd cryf ei fod yn eich cael yn anorchfygol

Cwpl ar ddyddiad

A oes gennych chi'r dyn arbennig hwnnw yn eich bywyd, ac rydych chi'n pendroni o hyd pam ei fod mor gysylltiedig ac nad yw am adael ichi fynd? Dyma rai arwyddion ei fod yn canfod chi anorchfygol

1. Mae wrth ei fodd yn gwneud cyswllt llygad

Un o'r arwyddion dyn yn edmygu menyw ydy e'n ei chael hi'n anodd tynnu ei lygaid oddi arni. Os ydych chi'n gyhoeddus gydag ef, fe sylwch fod ei lygaid wedi'u cloi ar eich un chi. Pan fyddwch chi'n tynnu'ch llygaid i ffwrdd ac yn eu dychwelyd, mae'n dal i syllu arnoch chi.

Mae wedi ei swyno gan eich presenoldeb, a dyna pam ei fod wrth ei fodd yn bod wrth eich ochr. Ond, yn anffodus, mae'r un peth yn digwydd pan fyddwch chi mewn man preifat; ef yn gwneud cyswllt llygad gyda chi yn rhoi'r argraff bosibl ei fod am ddifa chi.

2. Mae'n eich edmygu pan fyddwch wedi gwisgo

Os yw'n talu sylw i'r hyn rydych chi'n ei wisgo a'i fod bob amser yn eich gweld chi'n ddeniadol, mae'n golygu ei fod yn eich gwerthfawrogi. Dyma pam y gallai fod yn holi am rai o'ch eitemau ffasiwn ac ategolion i wybod a oes angen rhai eitemau ychwanegol arnoch ai peidio.

Felly, pan fydd yn dweud wrthych ei fod yn caru eich synnwyr gwisg, dyna'r hyn y mae dynion yn ei weld yn anorchfygol.

|_+_|

3. Mae'n hoffi siopa i chi

Wrth chwilio am rai arwyddion y mae yn eich cael yn anorchfygol ; un o'r pethau i gadw llygad amdano yw os yw'n hoffi cael pethau i chi ai peidio. Ble bynnag mae'n mynd, mae'n meddwl amdanoch chi ac yn cael rhywbeth y byddwch chi'n fwyaf tebygol o werthfawrogi.

Mae'n creu rhestr neu'n eu cadw mewn cof os oes gennych unrhyw anghenion. Yna, pan gaiff gyfle i siopa drosto’i hun, bydd yn cael rhai o’r anghenion hynny ichi.

4. Mae wrth ei fodd yn creu atgofion gyda chi

Os sylwch ei fod yn hoffi mynd i wahanol leoedd gyda chi, gallai olygu ei fod eisiau creu sawl atgof gyda chi. Ar adegau o'r fath, fe sylwch ei fod bob amser yn tynnu lluniau neu fideos o'r ddau ohonoch.

Mae hyn yn golygu mae wrth ei fodd yn treulio amser gyda chi , ac mae'n coleddu pob eiliad. Mae wedi eich cael yn anorchfygol, ac nid yw am ollwng gafael.

5. Mae wrth ei fodd yn edrych yn dda

Dyn yn pluo ael

Efallai y byddwch chi'n synnu clywed, pan fydd dyn yn cymryd llawer o ymdrech i edrych yn dda, ei fod am i chi ei werthfawrogi. Fel arfer, mae'r penderfyniad hwn yn deillio o wybod eich bod yn edrych yn anorchfygol iddo.

Felly, nid yw eisiau sefyllfa anghytbwys lle mai chi yw'r unig berson sy'n edrych yn wych, ac nid yw. Mae'n cael ei ysbrydoli gan y naws anorchfygol rydych chi'n ei roi trwy ffasiwn a phethau tebyg, ac mae am ailadrodd hyn.

6. Mae eisiau treulio amser gyda chi

Un o'r arwyddion y mae'n ei chael yn anorchfygol yw pan fydd bob amser eisiau bod gyda chi. Fe sylwch y bydd yn ceisio bod yn agos atoch yn gorfforol, ac mae hyn oherwydd ei fod yn mwynhau eich presenoldeb.

O ran treulio amser gyda'r un rydych chi'n ei garu, nid yw'n cynnwys ffilmiau, partïon a dyddiadau yn unig. Gallai fod yn cael cynnyrch o'r siop i lawr y ffordd neu fynd am dro gyda'r nos. Y gwir amdani yw ei fod yn caru pob eiliad gyda chi.

|_+_|

7. Mae'n atal ei ego gyda chi

Mae cadw ei ego o'r neilltu yn un o'r arwyddion y mae'n eich gweld yn anorchfygol. Mae hyn yn golygu pan fyddwch yn gwneud unrhyw benderfyniad, byddai'n eu hystyried. Os yn bosibl, bydd yn blaenoriaethu eich penderfyniadau dros ei rai ef osgoi gwrthdaro yn y berthynas . Gan ei fod yn eich cael yn anorchfygol, nid yw ei ego yn golygu fawr ddim neu ddim byd oherwydd ei fod hefyd yn caru chi.

8. Mae'n lletya eich gormodedd

Os yw'n dod o hyd i chi yn annwyl, ni fydd yn gadael eich ochr hyd yn oed pan fyddwch yn ildio rhai ymddygiadau annymunol.

Mae rhai dynion yn gwybod sut i gadw eu partneriaid yn hapus hyd yn oed pan fyddant yn ymddwyn mewn ffordd ddigalon. Efallai y byddwch chi'n synnu gweld ei fod yn dal i fod yno i chi ar ôl ei wylltio a cheisio'ch gwneud chi'n hapus.

9. Nid yw'n pwysleisio eich amherffeithrwydd

Mae gan bawb amherffeithrwydd, a phan fyddant yn myfyrio mewn perthnasoedd, mae gwrthdaro'n digwydd. Un o'r arwyddion y mae'n eich canfod yn anorchfygol yw pan fydd yn cydnabod eich amherffeithrwydd heb eu defnyddio yn eich erbyn.

Os mae wir yn dy garu di , byddai'n eich helpu i ddatrys yr amherffeithrwydd hynny yn lle eu defnyddio, i grynhoi, eich personoliaeth. Pan fydd gwrthdaro yn digwydd, byddai'n well ganddo ddatrys y mater yn lle chwarae'r gêm bai.

10. Mae bob amser yn falch ohonoch chi

Un o'r arwyddion mwyaf swrrealaidd y mae'n ei chael yn anorchfygol yw pan fydd yn rhoi gwybod ichi ei fod yn falch ohonoch. Mae hyn yn golygu nad yw'n tanseilio unrhyw beth rydych chi'n ei wneud hyd yn oed pan fyddwch chi'n meddwl nad ydych chi'n gwneud yn dda.

I'r gwrthwyneb, mae wrth ei fodd yn flaunting eich cyflawniadau i unrhyw un oherwydd ei fod yn hapus i fod yn gysylltiedig â chi. Ac ni fyddai byth yn cefnu arnoch chi ym mhob ffordd.

|_+_|

11. Mae bob amser yn eich gwerthfawrogi

Mae rhoi'r gwerthfawrogiad haeddiannol i chi yn un o'r arwyddion cryf y mae dyn yn edmygu menyw. Efallai bod gennych chi rai diffygion, ond nid yw'n canolbwyntio arnyn nhw.

Yn hytrach, mae'n well ganddo eich gwerthfawrogi am y pethau bach rydych chi'n eu gwneud i gael eich cymell i wneud mwy. Hyd yn oed pan fydd am eich cywiro, mae'n dal i ddod o hyd i ffordd i'ch gwerthfawrogi.

|_+_|

12. Nid yw'n eich cymharu chi

Pan fydd dyn gyda gwraig anorchfygol, ni fydd yn ei chymharu â neb. Mae hyn oherwydd ei fod yn gwybod bod ganddi rai rhinweddau rhagorol nad oes gan fenywod eraill.

Felly, mae'n gwerthfawrogi ei hunigrywiaeth yn lle ei chymharu â'i chyfoedion. Mae hefyd yn gwybod mai un o'r ffyrdd o gael y gorau gennych chi fel partner yw trwy eich canmol yn lle cymharu.

13. Mae'n ceisio actio'r arwr

Pâr ifanc ar ddêt

Pan oedd dynion yn dal yn fechgyn, roedd y rhan fwyaf yn gefnogwyr o wahanol archarwyr. Wrth iddyn nhw dyfu i fod yn ddynion, fe wnaethon nhw geisio'n isymwybodol i chwarae archarwyr mewn gwahanol agweddau o'u bywydau. Dyma pam rydych chi'n darganfod ei fod wrth ei fodd yn bod yn anhunanol ac yn eich rhoi chi'n gyntaf hyd yn oed pan fo hynny'n anffafriol. Byddwch hefyd yn darganfod ei fod eisiau bod gyda chi bob amser.

14. Mae wrth ei fodd yn cychwyn ymddiddanion

Ydych chi wedi sylwi ei fod yn hoffi magu sgyrsiau?

Dyma un o'r arwyddion cryf ei fod yn eich cael yn anorchfygol. Er bod ganddo bobl eraill mae'n trafod gyda nhw, ei sgyrsiau gorau bob amser gyda chi. Mae'n rhaid ei fod wedi eich awgrymu am y ffaith hon i roi gwybod ichi y byddai'n well ganddo dreulio sawl munud yn siarad â chi na chyda phobl eraill.

15. Nid yw'n hoffi gwŷr posibl o'ch cwmpas

Mae llawer o ddynion yn eiddigeddus pan fo darpar wŷr o'ch cwmpas, a'r rheswm am hyn yw bod yna un sefydledig atyniad rhywiol .

Felly, unrhyw bryd y mae'n gweld unrhyw un o'ch cwmpas a allai fod yn fygythiad, mae'n cymryd gofal i sicrhau nad yw'n eich colli i unrhyw un. Mae'n deall bod angen i chi gael ffrindiau a chydnabod, ond nid yw'n gadael ei warchodwr i lawr.

16. Rydych chi'n ei weld ar ei wyneb

Pan fydd gan ddyn gysylltiad emosiynol oherwydd ei fod yn eich canfod yn anorchfygol, gallwch chi ei weld yn hawdd ar ei wyneb. Unrhyw bryd rydych chi yn yr ystafell, mae ei wyneb yn goleuo, ac mae ei gorff cyfan yn dod yn fyw. Mae'n caru bod o'ch cwmpas, ac unrhyw bryd rydych chi am adael, mae'r anfodlonrwydd wedi'i ysgrifennu ar hyd ei wyneb. Yn ogystal, mae'n meddwl eich bod chi'n brydferth, fel bod teimlad llawen yn cael ei amlygu ar ei wyneb.

17. Mae wrth ei fodd yn anfon negeseuon testun rhamantus

Un o'r arwyddion clir y mae'n ei chael yn anorchfygol yw ei fod yn anfon negeseuon testun atoch sy'n goleuo'ch diwrnod neu'n gwneud ichi wenu yn eich cwsg. Rydych chi'n golygu'r byd iddo, ac mae'n mynegi ei hun trwy arllwys ei galon trwy decstio.

|_+_|

18. Y mae yn galw yn gyson

Pan sylwch ei fod yn eich galw'n aml, mae'n un o'r arwyddion y mae'n eich canfod yn anorchfygol.

Mae'n galw i wybod bron bob manylyn bach. Mae hyn fel arfer yn gyffredin â perthnasau pellter hir lle nad ydych yn yr un lleoliad. Gall y galwadau hyn fod yn alwadau sain neu fideo. Y prif nod yw iddo glywed gennych chi a gwneud yn siŵr eich bod chi'n gwneud yn wych.

19. Mae'n ymgysylltu â chi ar eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Os ydych chi wedi sylwi ei fod bob amser drosoch chi Cyfryngau cymdeithasol cyfrifon ar Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat a'r tebyg, mae'n golygu ei fod yn canfod chi'n anorchfygol.

Yn anffodus, ni all gadw ei lygaid oddi arnoch ar hyn o bryd, felly ffordd well iddo dreulio ei amser rhydd yw monitro eich gweithgareddau ar-lein. Hefyd, byddai'n ymgysylltu â'ch swyddi fel y byddwch chi'n gwybod ei fod yn gwylio.

20. Mae'n dweud wrthych ei gyfrinachau

Cwpl ar ddyddiad

Yn gyffredinol, mae'n well gan ddynion gadw eu cyfrinachau, gan mai prin y maent yn agored i bobl. Fodd bynnag, os yw bob amser yn eich canmol ac y mae yn eich cael yn anorchfygol, fe allai y bydd yn agoryd ac yn dweyd wrthych rai dirgelion y dyddiau hyn. Mae'n dweud y cyfrinachau hyn wrthych oherwydd ei fod eisiau cryfhau'r cwlwm rhyngoch chi.

21. Mae am fod yn agos gyda'ch teulu a'ch ffrindiau

Os sylwch ei fod yn ceisio bod yn agos gyda'ch anwyliaid, mae'n golygu ei fod yn eich canfod yn anorchfygol. Mae eisiau bod yn rhan o agweddau eraill ar eich bywyd personol. Ac un o'r ffyrdd da o ddechrau yw trwy ddod yn agos at eich teulu a'ch ffrindiau.

22. Mae'n siarad â'i ffrindiau amdanoch chi

Pan welwch ddyn yn siarad â'i ffrindiau am gariad ei fywyd, mae pobl yn gofyn cwestiynau fel beth sy'n gwneud menyw yn magnetig ac yn anorchfygol. Gan ei fod yn dweud pethau da amdanoch chi wrth ei ffrindiau, mae'n dweud wrthyn nhw'n anuniongyrchol nad oes ganddyn nhw ddewis ond eich derbyn chi yn ei fywyd.

23. Mae wrth ei fodd yn mynd ar ddyddiadau gyda chi

Cwpl hapus ar ddêt

Mae dynion wrth eu bodd yn mynd ar ddyddiadau gyda phobl sy'n dal eu ffansi. Felly gan ei fod yn eich gweld yn anorchfygol, peidiwch â synnu pan fydd yn awgrymu mynd ar ddyddiad gyda chi. Mae am fod wrth eich ochr, ac mae dyddiad yn cyflwyno'r cyfle perffaith.

24. Mae ganddo ddiddordeb yn nhwf eich gyrfa

Gan amlaf, yr hyn y mae dynion yn ei weld yn anorchfygol yw pan fyddwch chi'n dangos eich bod chi'n angerddol am dwf eich gyrfa. Byddai hyn yn gwneud iddo eich ystyried yn bartner annibynnol na fyddai'n rhoi baich arno. Felly, byddai'n dilyn eich cynlluniau gyrfa.

25. Mae'n eich postio ar ei lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Waeth pa mor fewnblyg yw dyn, bydd eich llun yn dod o hyd i'w ffordd i'w lwyfannau cyfryngau cymdeithasol os bydd yn eich canfod yn anorchfygol. Mae hyn yn dangos ei fod yn caru popeth amdanoch chi, ac mae am i'r byd weld y trysor sydd ganddo.

Yn ei llyfr dan y teitl y 7 Elfennau Hanfodol Merched Anorchfygol , Victoria Knightley yn amlygu pam mae rhai merched yn cael chwarae, ysbrydion a thra bod eraill yn cael y brîd gorau o bartneriaid.

Casgliad

Ar ôl darllen y darn hwn a gwirio'r arwyddion y mae'n eu cael yn anorchfygol, gallwch fod yn sicr sut mae'r dyn hwnnw'n teimlo tuag atoch. Pan fydd dyn yn eich canfod yn anorchfygol, mae'n golygu bod gennych chi le arbennig yn ei fywyd na all neb ei ddadleoli.

I gael dyn eich breuddwydion, mae angen ichi ddod yn anorchfygol , dyma lyfr gan Lily Samuel o'r enw Dating. Mae'r llyfr hwn yn eich helpu i gael y dyn rydych chi wedi bod yn aros amdano.

Gwyliwch y ffyrdd cyfrinachol hyn i gadw'ch dyn yn hapus:

Ranna ’: