4 Awgrym ar Dorri'r Cylch Dieflig o Chwalu Bachau

Un anfantais bwysig i safleoedd dyddio yw y gallant arwain defnyddwyr i gredu bod yna bob amser rhywun gwell i gwrdd â

Yn yr Erthygl hon

Newidiodd y rhyngrwyd dirwedd dyddio, ac mae dyddio heddiw yn edrych mor wahanol i ddyddio 15 mlynedd yn ôl. Gofynnwch i unrhyw un a oedd yn sengl 15 mlynedd yn ôl sut y gwnaethant gwrdd â'i gilydd, a byddant yn dyfynnu lleoedd cymdeithasol bywyd go iawn fel gwaith, ysgol, eglwys neu drwy ffrindiau. Cymharwch hynny â'r ystadegyn hwn o 2017, lleMae 19% o briodferched yn adroddcwrdd â'u priod trwy app dyddio ar-lein.

Mae safleoedd dyddio yma i aros, ac yn aml dyma'r arhosfan gyntaf i bobl sengl wrth iddynt fynd i mewn (neu ail-ymuno) i fyd rhamant. Mae llawer o fanteision i'r safleoedd hyn, yn fwyaf nodedig eu bod yn cynnig dewis helaeth o wahanol bobl i ddewis a chyfarfod â nhw. Un anfantais bwysig i'r gwefannau hyn, fodd bynnag, yw y gallant arwain defnyddwyr i gredu bod yna bob amser rhywun gwell i gwrdd â'r swipe nesaf, gan annog perthnasoedd tymor byr, anlladrwydd a hyd yn oed anffyddlondeb.

Mae'r cylch bachu-breakup felly yn cael ei barhau, oherwydd gall y syniad o berthynas barhaol a sefydlog ymddangos yn llai demtasiwn pan mae mor hawdd tynnu'ch ffôn allan a gweld lluniau deniadol o bobl eraill, dim ond aros i ni ddweud bod gen i ddiddordeb. gyda hawl-swipe.

Os ydych chi am osgoi dod yn ddioddefwr y cylch hookup-breakup, rhowch gynnig ar yr awgrymiadau canlynol:

Gwnewch ymdrech i gwrdd â phobl mewn sefyllfaoedd go iawn

Gallwch barhau i gadw'ch proffiliau'n weithredol ar eich hoff wefannau dyddio, ond ychwanegu at hynny gyda rhyngweithiadau byd go iawn. Byddwch yn gyfranogwr gweithgar mewn bywyd o'ch cwmpas, gan fynychu digwyddiadau cymunedol, gwneud gwaith gwirfoddol, rhoi help llaw i gymdogion neu bobl eraill mewn angen, a dim ond bod allan yn y byd.

Mae eich siawns o groesi llwybrau gyda phartner cariad posibl yn cael ei ehangu, a bydd gennych ddiddordeb cyffredin eisoes wedi'i sefydlu pan fyddwch chi'n cwrdd â gwneud rhywbeth y mae'r ddau ohonoch yn hoffi ei wneud, yn hytrach nag ar hap ar y rhyngrwyd. Oherwydd bydd gennych gyfle i arsylwi ar y person hwn mewn sefyllfa wirioneddol, yn hytrach na dyddiad sefydlu rhyngrwyd lle mae llai o gyd-destun i'w ddehongli, bydd gennych gyfle perffaith i gael ymdeimlad o'i gymeriad, sut y mae. rhyngweithio ag eraill, ac os ydynt yn ymddangos yn hwyl, yn ddifrifol, yn deilwng o gymeriad ac yn sefydlog. Pe bai perthynas yn deillio o'ch cyfarfod, mae gwreiddiau cadarnach eisoes wedi'u sefydlu sy'n lleihau'r tebygolrwydd o weld cylch torri bachyn yn dechrau gyda'r person hwn.

Pe bai perthynas yn deillio o

Byddwch yn ffrindiau yn gyntaf

Bydd llawer o barau roc-solet, hyd yn oed y rhai a gyfarfu trwy'r rhyngrwyd, yn dweud wrthych mai rhan o'u cadernid oedd iddynt ddatblygu cyfeillgarwch yn gyntaf cyn iddynt symud ymlaen i gam corfforol y berthynas. Ychydig o berthnasoedd hirdymor sy'n deillio o stondin un noson; mae'r rheini'n fwy tebygol o ddod i ben mewn hookup—breakup. Felly cymerwch eich amser yn dod i adnabod eich ffrind newydd.

Gwnewch bethau gyda'ch gilydd sydd y tu allan i'r cartref, felly ni chewch eich temtio i neidio i'r gwely ar y cyfle cyntaf. Yn ystod y cyfnod dod i adnabod cychwynnol hwn, byddwch yn cael cyfle i'w harsylwi. Rydych chi'n chwilio am gymeriad, nodweddion personoliaeth fel empathi, sgiliau cyfathrebu ac a ydyn nhw'n hapus yn gyffredinol. Canolbwyntiwch ar adeiladu sylfaen dda o gyfeillgarwch. Bydd hyn yn gwasanaethu'r berthynas yn dda oherwydd mae'n anoddach torri i fyny gyda rhywun rydych chi'n ei wir fwynhau fel ffrind, a bydd y cysylltiad yn y pen draw yn well o lawer oherwydd unwaith y byddwch chi'n dod yn gorfforol, byddwch chi'n ei wneud gyda rhywun rydych chi'n ei werthfawrogi'n fawr ac gwybod.

Peidiwch â gadael i'r teimladau gwasgu hynny gymylu'ch barn

Pan fyddwn ni yn nyddiau cyntaf perthynas, rydyn ni'n tueddu i eilunaddoli gwrthrych ein serchiadau a'u gweld fel y dynol mwyaf rhyfeddol i gerdded wyneb y ddaear erioed. Mae popeth yn edrych yn ddisglair a hardd; nid oes ganddynt arferion drwg, cythruddo ar hyn o bryd. Ceisiwch gamu'n ôl a defnyddio'ch meddwl rhesymegol wrth ichi ddod yn nes at y person hwn fel y gallwch ei weld fel ag y mae mewn gwirionedd: bod dynol yn union fel chi, gyda'r holl ddiffygion, gwendidau ac ansicrwydd yr ydym i gyd yn eu rhannu.

Os byddwch yn anwybyddu'r rhan honno ohonyn nhw, rydych chi'n debygol o neidio i mewn i berthynas heb ddefnyddio'ch pen, a gall hyn barhau â'r cylch bachu-breakup rydych chi'n ceisio'i osgoi.

Pan ydym yn nyddiau cyntaf rhosynus perthynas, tueddir ni i eilunaddoli gwrthddrych ein serchiadau

Wrth i'ch teimladau ddyfnhau, meddyliwch am y cam nesaf

Rydych chi bellach wedi cyrraedd cam hollbwysig yn eich perthynas, un lle rydych chi naill ai'n mynd i dorri'ch gilydd yn rhydd neu symud ymlaen: y cam twf. Os byddwch chi'n gweld nodweddion yn ystod y cyfnod adeiladu cyfeillgarwch y gwyddoch na allech chi byth eu cofleidio yn y person hwn, nawr yw'r amser i wahanu. Fodd bynnag, os ydych chi'n caru'r hyn a welwch ynddynt, nawr yw'r amser i feithrin mwy o fondio emosiynol gyda'r person hwn.

Dyma'r cam lle bydd y rhan fwyaf o barau yn cyflwyno rhyw i'r berthynas. Os ydych chi'n ystyried hyn, gofynnwch i chi'ch hun a ydych chi wedi datblygu digon o agosatrwydd emosiynol gyda'ch gilydd i atal chwalfa. Mae'r holl gamau hyn yn arwain at berthynas ymroddedig. Dyma lle byddwch chi a'ch partner yn sefydlu, trwy eich sgiliau cyfathrebu rhagorol, sgyrsiau cyfoethog a sgyrsiau dwfn, hwyr y nos, eich bod chi eisiau bod gyda'ch gilydd mewn perthynas ymroddedig, unigryw. Rydych chi'n cymryd camau ac yn dileu'r apiau dyddio hynny, ac rydych chi'n sefydlu paramedrau eich perthynas wynebol lawn.

Oherwydd eich bod wedi cymryd eich amser, gan symud drwy'r camau blaenorol yn araf ond yn sicr, rydych chi'n gwybod mai dyma'r un: y person na fydd yn rhaid i chi byth fynd drwy'r cylch hookup-breakup eto.

Ranna ’: