4 Cyngor i Gadw'r Angerdd i Llosgi yn Eich Priodas

Cadw Pan fydd clychau'r briodas yn canu a'ch bod chi'n mynd o briodferch a priodfab i ŵr a gwraig, rydych chi'n wallgof fel y gall fod am y person rydych chi nawr yn rhannu'ch bywyd ag ef.

Yn yr Erthygl hon

Rydych chi'n eu caru'n ddwfn.

Rydych chi wedi'ch cysylltu'n angerddol.

Rydych chi eisiau treulio pob munud effro gyda'ch gilydd.

Ond mae pawb o'ch cwmpas yn dal i ddweud, Mwynhewch tra bydd yn para!

Mae llawer o barau, ac rwy'n siŵr eich bod chi'n gwybod rhai, wedi treulio blynyddoedd yn ceisio cael yr hyn oedd ganddyn nhw yn ôl pan ddywedon nhw, I Do.

Er eu bod yn caru eu partner, mae'r angerdd tanbaid wedi pylu. Mae ganddyn nhw ffrind gorau yn eu priod, ond nid rhywun maen nhw wrth eu bodd yn byw eu bywydau gyda nhw.

Gadewch i ni eich helpu i osgoi tynged o'r fath. Mae gennych chi bob bwriad i gael eich swyno gan eich gŵr neu wraig, ac rydyn ni yma i helpu. Nid oes rhaid cael cloc ergyd ar eich cysylltiad angerddol. Bydd yn para cyhyd â'ch bod yn cadw'r tân yn llosgi.

1. Gwnewch nosau dyddiad yn amhosib eu trafod

Bydd bywyd yn dianc oddi wrthych.

Bydd y ddau ohonoch chi naill ai'n dod yn rhan o'ch busnes neu byddwch chi'n cysegru'ch bywyd i'ch plant. Cyn i chi ei wybod, byddwch chi'n anghofio pryd aethoch chi ar ddyddiad olaf. Felly, yn hytrach na gadael i fywyd reoli lefel eich rhamant a'ch cysylltiad, cymerwch yr awenau a gwnewch eich nosweithiau dyddiad agos yn hanfodol.

Ffordd hwyliog o gadw'r pethau na ellir eu trafod yn ysgafn yw cael canlyniadau i'r person sy'n gorfod aildrefnu. Yr allwedd, serch hynny, yw gwneud y canlyniadau hynnydyfnhau eich cysylltiada gwneud iawn am yr amser coll na fyddwch byth yn ei gael yn ôl o'r noson ddyddiad a gollwyd.

Os na all y dyn ei wneud oherwydd gwaith, mae arno dylino corff llawn i'w wraig.

Os na all y fenyw ddod oherwydd bod ei ffrind wedi dod i mewn o'r tu allan i'r dref yn annisgwyl, mae arni ddyled ychwanegol i'w gŵr pan ddaw adref.

Os yw’r canlyniadau hyn yn eu lle, ni fydd noson ddyddiad a gollwyd yn arwain at gysylltiad gwannach rhwng y ddau ohonoch. Bydd yn golygu y byddwch chi'n gwneud amser i gysylltu mewn ffordd wahanol.

2. Trefnwch eich gweithredoedd o garedigrwydd a chariad

Mae'r myth hwn yn ymddangos, os nad ydych chi'n dangos cariad ac anwyldeb yn ddigymell, nid ydych chi mor wallgof â hynny am eich partner yn y lle cyntaf. Er bod yna lawer o brofiadau ystyrlon a all ddod o'ch natur ddigymell,gallwch ddal i danio llawer o angerddo rywbeth rydych chi wedi'i drefnu ar gyfer eich diwrnod - a dyma pam.

Fel y soniais uchod, bydd bywyd yn dianc oddi wrthych. Byddwch chi'n cael eich hun yn brysurach gyda phob diwrnod sy'n mynd heibio, ac wrth i chi fynd yn brysurach, rydych chi'n dueddol o osgoi'ch gweithredoedd nad ydyn nhw'n hanfodol. Byddwch yn oedi cyn gwneud rhywbeth neis i’ch partner oherwydd bod gennych adroddiad mawr yn ddyledus neu oherwydd eich bod yn rhedeg yn hwyr ar y ffordd adref. Nid eich bod chi'n poeni llai am eich priod; dim ond bod angen mwy o oriau yn ystod y dydd arnoch chi.

Felly, yn hytrach nag aros i chi'ch hun sylweddoli'n naturiol y dylech chi wneud rhywbeth neis i'ch gŵr neu'ch gwraig, dewiswch ddyddiad yn yr wythnos nesaf ac ysgrifennwch yr hyn rydych chi'n mynd i'w wneud iddyn nhw. Fel hyn byddwch chi'n gwybod ymhell o flaen amser bod angen i chi roi'r cariad a'r sylw hwnnw iddyn nhw.

Gallwch brynu cerdyn meddylgar iddynt.

Gallwch chi wneud cinio iddyn nhw.

Gallwch brynu tocynnau i'w hoff sioe yn y dref a'u synnu.

Beth ydych yn gwneud neu beth ni fyddwch yn rhoi bron mor bwysig â'r ffaith eich bod yn parhau i wneud hynnydangos iddynt y gwerthfawrogiad y maent yn ei haeddu.

Ni fydd yn llithro'ch meddwl os yw wedi'i ysgrifennu ar eich amserlen. Pensil nhw i mewn.

Trefnwch eich gweithredoedd o garedigrwydd a chariad

3. Gwrando â'ch clustiau a'ch llygaid

Pan fyddwch chi'n treulio oes gyda rhywun, heb os, byddwch chi'n dod i adnabod eu harferion, eu hoff ddywediadau, a'u ffordd o siarad. Mor aml rydyn ni'n clywed y cyngor o wrando mwy, ond pan rydyn ni'n canolbwyntio gormod ar y geiriau sy'n gadael ceg ein partner, efallai ein bod ni'n colli'r neges.

Yn ddi-ffael, byddwch chi'n gallu dweud a ydyn nhw'n cael diwrnod gwael, yn mwynhau eu hunain yn wirioneddol, neu'n teimlo ychydig i ffwrdd. Nid oes angen iddynt ddweud gair, ond byddwch yn gallu dweud wrth eu hosgo a iaith y corff.

I gadw'r cariad a'r angerdd yn fyw, un o'r pethau mwyaf y gallwch chi ei wneud yw deall eich partner ar lefel ddwfn. Trwy dalu sylw i signalau eu corff, eu tôn, a'r ffordd maen nhw'n cyflwyno'r hyn maen nhw'n ei ddweud, gallwch chi ddangos iddyn nhw pa mor dda rydych chi wir nabod nhw. Bydd hyn yn creu cysylltiad mwy cariadus a dyfnach rhwng y ddau ohonoch wrth i chi heneiddio gyda'ch gilydd.

4. Cyffyrddwch â'ch gilydd

Gall hyn fodcyffwrdd rhywiol, ond nid oes rhaid iddo fod. Mae cymaint o bŵer wrth deimlo croen eich priod, boed hynny yng ngwres eiliad ramantus neu ddim ond yn dal dwylo wrth wylio'r teledu.

Bydd hyn yn codi’r agosatrwydd rhwng y ddau ohonoch ac yn eich cadw’n agos, yn gorfforol ac yn emosiynol. Os edrychwch o gwmpas y cyplau hŷn yn eich bywyd, fe sylwch y bydd y rhai sy'n dal yn wallgof am ei gilydd yn dal dwylo, yn rhannu cusanau melys, ac yn dod o hyd i ffyrdd o gysylltu. Fe allen nhw fod yn 80 oed ac maen nhw’n dal i chwarae footsie o dan y bwrdd.

Mae'r cyffyrddiad corfforol hwnnw wedi caniatáu iddynt gadw eu cysylltiad dan glo dros yr holl flynyddoedd hyn. Cymerwch eu ciw ac estyn allan a chyffwrdd â'ch gŵr neu'ch gwraig heddiw. Rhowch wybod iddynt eich bod chi yno a'ch bod am fod yn agos atynt.

Nid yw mor anodd

Nid oes rhaid i chi fod yn anodd creu a chynnal angerdd cariadus a dwfn dros eich priod. Os ydych chi'n credu y gallwch chi ei wneud yn olaf, yna byddwch chi. Os gwrandewch ar bawb sydd wedi rhoi'r ffidil yn y to ar eu gwreichionen, fe gewch chi'ch hun gyda chyd-letywr cariadus yn ddigon buan. Eich dewis chi yn gyfan gwbl yw'r dewis hwnnw. Pob lwc!

Ranna ’: