Y 40 o Diffoddiadau Mwyaf mewn Perthynas y Dylech Osgoi

Cwpl yn anwybyddu ei gilydd

Efallai eich bod chi'n edrych ymlaen at gael perthynas berffaith, a'r eiliad nesaf, rydych chi'n cythruddo'r hyn y mae'ch partner yn ei wneud. Mae'n bwysig talu sylw i'r troeon trwodd mewn perthynas er mwyn i chi allu helpu'ch partner i wella.

Os na welwch a thrafodwch y troeon hyn, gallent achosi gwrthdaro sy’n difetha’r berthynas. Yn yr erthygl hon, byddwch yn fwy ymwybodol o'r troadau mewn perthnasoedd i ferched a bechgyn.

Beth yw'r troeon trwodd mewn perthynas?

Mae diffoddiadau mewn perthynas yn arferion sy'n gwneud partneriaid yn drist, yn genfigennus, yn ddig, a llu o emosiynau eraill. Gelwir yr arferion hyn yn droadau oherwydd eu bod yn nodwedd reolaidd sy'n newid hwyliau rhywun unrhyw bryd y maent yn y llun.

Mae astudiaeth ymchwil gan Peter K Jonason ac awduron eraill yn datgelu pam mae troi i ffwrdd yn bargeinion perthynas . Mae'r darn craff hwn yn cynnwys nodweddion y mae pobl yn eu hosgoi mewn darpar ffrindiau.

Y 40 troad mwyaf mewn perthnasoedd i'w hosgoi

Mae gan bawb eu hoffterau a'u cas bethau o ran perthnasoedd. Mae hyn yn ei gwneud yn bwysig i bartneriaid gynnal sgyrsiau agored ynglŷn â hyn. Mae gwybod beth mae'ch partner ei eisiau a'r hyn y mae'n ei gasáu yn gwneud llawer i wneud y berthynas yn iach.

Dyma’r 20 trobwynt mwyaf ar gyfer merched a bechgyn:

20 trobwynt mwyaf i fenywod

Cwpl cynhyrfu yn defnyddio gliniadur

Mae gan fenywod bethau gwahanol nad ydynt yn hoffi eu gweld mewn dynion. Gall yr arferion hyn wneud iddynt golli diddordeb yn y berthynas.

1. Blas gwael esgidiau

Fel arfer pan fydd menywod yn cwrdd â phartneriaid posibl, un o'r pethau maen nhw'n edrych arno yw eich traed chi. Os byddan nhw'n sylwi bod gennych chi flas mawr ar esgidiau, fe all eich caru chi.

2. Gwarediad rhwysgfawr

Un o'r troadau mwyaf mewn perthynas i fenywod yw bod ag agwedd ddigywilydd. Os byddant yn sylwi eich bod bob amser yn canmol eich hun, gallant gadw eu pellter oddi wrthych. Mae llawer o fenywod yn cael eu troi i ffwrdd gan bartner sy'n rhy falch.

3. Agwedd hunanol

Pan fyddwch chi'n chwilio am bethau sy'n troi i ffwrdd mewn perthynas, un o'r pethau mae menywod yn rhedeg i ffwrdd ohono yw cael partner hunanol . Mae angen i chi ddangos bod gennych chi eu diddordebau nhw yn y bôn yn wirioneddol. Os na, byddant yn cadw eu pellter.

4. Ansicrwydd

Ni all llawer o fenywod aros gyda dynion ansicr am amser hir. Felly, bydd yn well ganddynt adael y berthynas. I rai partneriaid, mae ansicrwydd rheolaidd yn torri'r fargen.

|_+_|

5. Bod yn ansensitif

Wrth chwilio am yr ystyr troi i ffwrdd mewn perthynas, un o'r nodweddion i'w hystyried yw rhoi sylw i anghenion corfforol ac emosiynol eich partner. Os nad ydych chi'n sensitif i anghenion eich merch, mae'n un o'r pethau sy'n troi i ffwrdd mewn perthynas.

6. Beichiogrwydd digroeso

Gallai'r hyn sy'n troi menyw i ffwrdd mewn perthynas fod yn ofn beichiogi ar yr amser anghywir. Pan fyddant yn dychmygu'r trawma y byddant yn mynd drwyddo, mae'n well ganddynt dorri i ffwrdd unrhyw ymlyniad emosiynol.

7. Talu mwy o sylw i'ch ffôn ar ddyddiad

Os gofynnwch i fenyw, beth sy'n eich troi chi i ffwrdd mewn perthynas? byddant yn sôn am ddiffyg sylw. Wrth fynd ar ddêt gyda'ch menyw, sicrhewch eich bod yn lleihau'r sylw ar eich ffôn fel nad yw'n cael ei ddiffodd.

Ydych chi'n edrych ymlaen at greu mwy o gariad a chyfathrebu dyfnach yn eich perthynas?

Yna mae angen i chi edrych ar y fideo hwn:

|_+_|

8. Siarad am eich cyn yn rheolaidd

Os byddwch chi'n sôn am eich cyn bob tro y byddwch chi gyda menyw, bydd yn ei diffodd. Nid yw menywod yn hoffi clywed llawer o fanylion am eu cyn oherwydd eu bod yn teimlo eich bod yn gosod safon ar eu cyfer.

9. Partner rheoli

Un o'r newidiadau mawr mewn perthynas i fenywod yw cael ffrwgwd rheoli fel partner. Ni fyddant yn teimlo'r rhyddid i wneud yr hyn y maent ei eisiau oherwydd bod rhywun yn rheoli eu holl symudiadau. Gall eu blino a gwneud iddynt fod eisiau torri'n rhydd.

|_+_|

10. Anmhendantrwydd

Mae llawer o fenywod wrth eu bodd â chael partneriaid pendant oherwydd mae'n dangos y gallant arwain y berthynas yn berffaith. Ar y rhestr troi i ffwrdd ar gyfer menywod, diffyg penderfyniad yw un o'r rhesymau cyffredin.

11. amseru gwael

Os bydd menyw yn sylwi nad ydych chi'n gwybod sut i reoli'ch amser yn iawn, efallai y bydd hi'n llidiog. Un troad personoliaeth yw peidio â gwybod sut i ddefnyddio'ch amser, yn enwedig pan fydd eich partner yn cymryd rhan.

12. Diffyg hyder

Mae merched yn hoffi partneriaid hyderus! Mae angen i chi gario eich hun fel rhywun sy'n yn cydnabod eich hunanwerth . Mae llawer o fenywod yn fwy deniadol i bobl sy'n hyderus iawn ac nad ydynt yn drahaus.

13. Twyllo

Twyllo yw un o'r prif effeithiau mewn perthynas. Mae menywod yn graff wrth ganfod pryd mae eu partner yn twyllo arnyn nhw. Pan fyddant yn dilysu'r dybiaeth hon, gallant ei alw'n rhoi'r gorau iddi.

|_+_|

14. celwyddog

Un o'r ystyron troi i ffwrdd mwyaf mewn perthynas yw bod yn gelwyddog i bartner . Pan fydd merched yn darganfod eich bod chi'n dweud llawer o gelwyddau, prin y byddan nhw'n credu unrhyw beth rydych chi'n ei ddweud oherwydd maen nhw'n gwybod bod gennych chi'r tueddiad i ddweud celwydd a hefyd twyllo arnyn nhw.

15. Anadl ddrwg

Nid yw pawb yn gwybod sut i gymryd eu hylendid personol o ddifrif. Os oes gennych anadl ddrwg, mae'n debygol y bydd unrhyw fenyw sy'n darganfod hyn yn cael ei throi i ffwrdd.

|_+_|

16. Arogl corff

Mae cael arogl corff gwael yn rheswm arall y mae menyw yn cael ei diffodd. Mae angen i chi gamu i fyny eich gêm fel na fyddai merched yn dod o hyd i chi yn ddirmygus pan fyddwch yn agosáu atynt.

17. Anfoesgarwch

Os nad ydych chi'n ystyried pobl o'ch cwmpas, byddai'n anodd cuddio hyn rhag menyw oherwydd mae ganddi ei ffyrdd o ddarganfod. Felly, gall fod yn droad mawr iddi pan mae'n darganfod eich bod yn amharchu pobl o'ch cwmpas.

18. Dim ffiniau

Nid yw menywod yn hoffi cael partneriaid sy'n methu gosod ffiniau . Pan fyddant yn sylwi y gall unrhyw beth fynd i mewn ac allan o'ch cornel neu ofod personol, maent yn gweld hyn fel bygythiad. Mae'n un o'r troadau mewn perthynas i fenywod.

19. Rhywun sy'n cwyno

Yn gyffredinol, nid yw menywod yn hoffi partneriaid swnllyd. Mae'n well ganddyn nhw eich gweld chi'n rhoi'r gwaith i mewn yn lle cwyno mwy.

|_+_|

Cwpl gofidus

20. Ofn

Er bod ofn yn rhan o'r natur ddynol, mae'n well peidio ag ymgrymu i hyn bob tro. Mae'n iawn rhoi gwybod i'ch menyw eich bod yn ofni, ond ni ddylech bob amser fyw eich bywyd mewn ofn.

Yn llyfr Emmanuel Toklo o'r enw: 40 gwib menywod rhywiol troi ar awgrymiadau ar gyfer guys , gall dynion ddysgu sut i wneud merched yn hapusach yn lle arddangos ymddygiadau sy'n eu diffodd.

20 troad mwyaf i fechgyn

Yn union fel y mae yna droadau cyffredin y mae dynion yn edrych amdanynt mewn perthynas, mae rhai pethau'n edrych yn warthus. Dyma'r troadau mwyaf i fechgyn mewn perthynas.

21. Hylendid gwael

Os bydd dyn yn sylwi nad ydych chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun, gall eu diffodd. Mae guys wrth eu bodd yn cael partneriaid glân ac iach. Byddant bob amser yn falch o'u cyflwyno i'w cliques a'u teuluoedd.

22. Nagio

Un o'r newidiadau mawr mewn perthynas y mae dynion yn gwgu arni yw swnian. Os byddant yn sylwi eich bod yn cwyno'n ormodol, gallant gadw eu pellter oherwydd eu bod eisiau tawelwch meddwl.

23. Siarad gormod

Arfer arall sy'n troi bechgyn i ffwrdd mewn perthnasoedd yw cael partner sy'n siarad gormod. Er bod llawer o ddynion wrth eu bodd yn gwrando ar eu partneriaid, mae'n well ganddyn nhw eich bod chi'n cadw'ch arfer siarad ar lefel gymedrol.

24. Fflyrtio â phartneriaid posibl eraill

Mae llawer o ddynion bob amser yn edrych ymlaen at gael partneriaid ymroddedig yn canolbwyntio ar eu perthynas yn hytrach na fflyrtio â phobl eraill. Pan fyddant yn sylwi eich bod yn rhannu eich sylw, cariad, ac ymrwymiad gyda'r bobl anghywir, gallant golli diddordeb.

25. Cymedr gweithredol

Mae rhai pobl yn ceisio ymddwyn yn gymedrol fel y gallant wneud argraff ar eu partneriaid. Fodd bynnag, nid yw llawer o ddynion yn hoffi'r ymddygiad hwn oherwydd ei fod yn rhoi'r argraff y gallant fod yn dderbyniol yn y dyfodol.

|_+_|

26. Dwyn i fynu dy gyn

Yn gyffredinol, mae dynion wrth eu bodd yn osgoi pobl sy'n siarad yn rheolaidd am eu exes. Mae’n droad mawr sy’n cadw dynion draw oddi wrth ddarpar bartneriaid. Yn enwedig pan fyddwch chi'n beio'ch cyn am bethau a aeth o'i le yn y berthynas, mae dynion yn debygol o deimlo eu bod wedi'u diffodd.

27. Cymariaethau

Un o'r rhesymau y mae perthnasoedd yn gwrthdaro yw pan fo'r gymhariaeth yn y gymysgedd. Nid yw dynion yn ei hoffi pryd gymharu â phobl eraill oherwydd efallai y byddant yn teimlo llai ohonynt eu hunain. Felly, mae'n well ganddyn nhw gadw draw.

28. Gwraig oruchaf

Mewn perthnasoedd heterorywiol, nid yw llawer o ddynion yn ffansio cael menyw sydd wrth ei bodd yn dominyddu'r berthynas. Maen nhw'n mwynhau cael partner ymostyngol pwy fyddai'n fodlon rhoi pennau at ei gilydd gyda nhw ac nid rhywun sy'n gwneud penderfyniadau heb ystyried y parti arall.

|_+_|

29. Anadl ddrwg

Peth arall sy'n troi bechgyn i ffwrdd mewn perthnasoedd yw cael partner ag anadl annymunol. Gall fod yn anodd bod yn agos at bobl o'r fath oherwydd yr arogl annymunol. Felly, bydd yn well ganddynt gadw eu pellter.

30. Amarch

Mae llawer o fechgyn yn fawr ar barch! Os ydyn nhw'n synhwyro o bell nad oes gennych chi barch ganddyn nhw, byddan nhw'n ceisio peidio â dod yn agos atoch chi. Mae'n well gan rai dynion beidio â cholli eu hymdeimlad o hunan-barch, felly byddai'n well ganddyn nhw eich osgoi chi.

|_+_|

31. Anonestrwydd

Mae dynion wrth eu bodd yn cael partneriaid sy'n onest i'r craidd. Maen nhw'n ei werthfawrogi gymaint pan fyddwch chi'n dweud pob manylyn pwysig wrthyn nhw am eich bywyd. Os byddan nhw'n sylwi eich bod chi'n cadw cyfrinachau ganddyn nhw, fe allan nhw golli ffydd ynoch chi.

|_+_|

32. Ychydig neu ddim cefnogaeth

Pan fydd dyn yn darganfod bod gennych ei gefn, gall wneud unrhyw beth i chi. Fodd bynnag, gall fod yn ddigalon ac yn boenus pan fydd yn gweld nad ydych yn dangos cefnogaeth. Pan nad oes cefnogaeth gan ei bartner, gall fod yn droad mawr.

33. Anallu i fentro

Mae dynion yn caru cael partneriaid sy'n gallu cymryd yr awenau mewn perthnasoedd. Pan fyddan nhw'n sylwi y gallwch chi wneud rhai penderfyniadau da hyd yn oed heb eu cynnwys, maen nhw'n dod yn falch o'ch cael chi fel partner.

34. Eu cadw fel opsiwn

Os rydych mewn perthynas ymroddedig gyda rhywun, ond yn eu trin fel pe baent yn opsiwn yn unig ymhlith y nifer fawr o bobl sydd ar gael, gall fod yn droad enfawr i ddynion. Mae dynion yn hoffi bod yn eisiau, ac yn teimlo'n sicr am y berthynas y maent ynddi.

35. Ystryw

Pan fydd dynion yn sylwi eu bod yn mynd at bartneriaid ystrywgar, byddant yn dysgu peidio ag ymddiried ynddynt eto. Mae rhai dynion wedi cael eu trin i wneud pethau anffafriol i blesio eu partneriaid.

|_+_|

36. Gormod o gwestiynau

Os bydd dynion yn sylwi bod eu partneriaid yn gofyn gormod o gwestiynau, mae'n awgrymu eu bod yn ceisio busnesu yn eu bywydau personol. Felly, pan fydd y cwestiynau'n mynd yn ormod, byddant yn dechrau eich osgoi.

37. Brenhinesau drama

Prin fod llawer o ddynion yn cael amser ar gyfer drama oherwydd eu bod yn canolbwyntio gormod ar wahanol agweddau ar eu bywydau. Os byddan nhw'n sylwi eich bod chi wedi arfer ymladd dros bob mater bach, byddan nhw'n dechrau eich osgoi oherwydd ei fod yn eu diffodd.

38. Diffyg hyder

Mae dynion wrth eu bodd yn cael partneriaid hyderus oherwydd eu bod yn teimlo ei fod yn estyniad o bwy ydyn nhw. Mae hefyd yn rhoi hwb i'w hunan-barch, gan wybod bod ganddynt bartner nad yw'n ofni cymryd drosodd y byd.

39. Ddim yn hoffi ei deulu a'i ffrindiau

Un o'r ffyrdd y mae dyn yn gwybod bod gennych ei gefn yw pan fyddant yn gweld eich bod yn caru ei ffrindiau a'i deulu. Mae hyn yn arwydd o dderbyniad, ac nid ydynt fel arfer yn ei gymryd yn ganiataol.

40. Gweithredu fel ei rieni

Mae’n bwysig sôn bod llawer o ddynion yn chwilio am bartneriaid yn lle pobl a fyddai’n ymddwyn fel eu rhieni. Felly, pan fyddant yn sylwi bod eu partneriaid yn gweithredu'n rhy awdurdodol fel rhieni, mae'n dro iddynt.

Os ydych chi'n caru dyn gymaint, mae angen i chi wybod ei effeithiau. Edrychwch ar lyfr Prentice Prefontaine o'r enw Stop His Vanishing Act. Mae'r llyfr hwn yn eich dysgu sut i wybod troad dyn a chael mwy o ymrwymiad.

Beth yw rhai enghreifftiau cyffredin o ddiffoddiadau?

Mae sawl enghraifft yn torri ar draws y ddwy ochr o ran troadau mewn perthnasoedd. Enghraifft o hyn yw hylendid gwael. Ni all unrhyw bartner ddioddef yn rhy hir gyda rhywun budr, gan y byddent yn mynd yn flin ac yn grac. Enghraifft arall yw hunanoldeb. Hanfod perthynas yw i'r ddwy ochr atal eu dymuniadau wrth iddynt geisio diwallu anghenion ei gilydd.

Casgliad

Os nad ydych chi'n mwynhau'r undeb gyda'ch partner, mae'n bosibl bod pethau'n troi i ffwrdd mewn perthynas yr ydych chi wedi blino'u cael. Mae'n hanfodol trafod gyda'ch partner fel y gall wneud yr addasiadau angenrheidiol i gadw'r berthynas i'r cyfeiriad cywir.

Ranna ’: