5 Awgrymiadau ar gyfer Atal Gweithio Gartref, Rhianta a Phriodas

5 Awgrymiadau ar gyfer Atal Gweithio Gartref, Rhianta a Phriodas Nid yw'n anghyffredin i rieni modern drosoli'r cynnydd mewn technoleg a chroesawu'r holl fanteision a ddaw yn ei sgil - gan gynnwys rhoi'r gorau i fywyd swyddfa traddodiadol 9-5 a dewis gweithio gartref. Nawr, does dim gwadu y gall gweithio gartref fod yn wych.

Yn yr Erthygl hon

Os ydych chi'n trefnu'ch dyddiau'n iawn, gallwch chi dreulio digon o amser gyda'ch plant, tueddu i'r holl dasgau cartref, a chael digon o amser i'w neilltuo i'ch priod cariadus.

Dim ots os ydych chi cydweithio , neu os mai dim ond un ohonoch sy'n ystyried newid i'r ffordd newydd hon o fyw, serch hynny, mae digon o ystyriaethau pwysig y mae'n rhaid i chi eu hystyried i wneud iddo weithio.

O osod rhai rheolau sylfaenol yr holl ffordd i greu cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith yn y cartref, dyma sut mae rhieni sy'n gweithio yn rhannu rhianta a chartref.

1. Pennu oriau swyddfa a rheolau sylfaenol

Chwilio am awgrymiadau ar briodas hapus i famau sy'n gweithio?

Yn gyntaf oll, mae'n bwysig cofio nad yw gweithio gartref yn ymwneud â chael y rhyddid i weithio yn eich pyjamas yn unig.

Wel, dyna ydyw, ydy, ond mae hefyd yn ymwneud â bod yn drefnus a deall bod hon yn union fel unrhyw swydd arall, sy'n golygu, os ydych am wneud i hyn weithio yn y tymor hir, mae angen ichi greu eich oriau swyddfa eich hun, a sefydlu rheolau sylfaenol ar gyfer eich plant a'ch priod.

Meddyliwch am y peth, os na fyddwch chi'n gosod rheolau sylfaenol, yna bydd eich plant a'ch priod yn meddwl eich bod chi gartref yn golygu eich bod chi'n rhydd i goginio, glanhau, rhedeg i'r siop, ac yn tueddu i bob tasg o gwmpas y tŷ.

Wrth gwrs, nid yw hyn yn ffordd o redeg busnes proffesiynol, ac nid yw ychwaith yn ffordd dda o aros yn gynhyrchiol trwy gydol y dydd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod eich oriau swyddfa, pan fyddwch chi ddim ar gael i unrhyw un nad yw'n gleient neu'n fos arnoch chi, a byddwch chi'n gallu canolbwyntio ar eich swydd.

2. Rheoli eich perthynas â'ch priod

Un o'r rhesymau pam mae rhai priodasau'n gweithio'n dda dros y blynyddoedd a'r degawdau yw nad oes rhaid i briodion edrych ar ei gilydd trwy'r dydd.

Hei, mae'n normal, felly peidiwch â phoeni os ydych chi'n ei chael hi'n anodd canolbwyntio ar y dasg dan sylw yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf. Mae pethau’n dueddol o fynd yn fwy cymhleth fyth os yw’ch partner hefyd yn gweithio gartref, oherwydd yn sydyn iawn, rydych chi i gyd yno drwy’r amser.

Mae hyn yn cymryd rhywfaint o ddod i arfer ag ef, a'r ffordd orau o wneud hynny gwneud iddo weithio gyda'ch partner yw i cynnal cyfathrebu gonest a thryloyw , tasgau dirprwyo a dyletswyddau cartref, ac yn bwysicaf oll, cael eich lle eich hun i weithio .

Oni bai eich bod chi'n hollol iawn gyda'r ddau ohonoch yn gweithio yn yr ystafell fyw nesaf at ei gilydd, bydd angen i chi greu eich gweithle eich hun lle gallwch chi ganolbwyntio a chynnal cynhyrchiant.

3. Creu eich gweithle a bod yn drefnus

Creu eich gweithle a dod yn drefnus Un o elfennau allweddol gyrfa lewyrchus aros gartref yw adeiladu amgylchedd gwaith iach a chadarnhaol hynny yw yn lân ac yn rhydd o annibendod, yn drefnus, yn rhydd o straen , ac wedi'u haddurno at eich dant union.

Yn fwy na hynny, mae angen i'r gofod hwn fod yn ymarferol hefyd, oherwydd ni allwch ddisgwyl gwneud llawer o waith ar liniadur sydd ar ben cownter cegin.

Waeth pa mor fach yw eich swyddfa gartref, mae'n bwysig ei gwneud yn swyddfa i chi'ch hun, a'i dylunio gyda holl hanfodion y swyddfa mewn golwg. megis llonydd Winc sydd â'r holl gyflenwadau y gallai fod eu hangen arnoch i aros yn drefnus, yn gynhyrchiol ac ar amser.

Mae rhai o'r cyflenwadau sylfaenol yn cynnwys pensiliau a llyfrau nodiadau, ffolderi, amlenni, gwahanwyr a threfnwyr, ac wrth gwrs, llyfrau syniadau pwrpasol.

Trefnwch hyn i gyd yn daclus gyda sticeri a marcwyr codau lliw, a labelwch bob silff a drôr i wneud y gofod mor gynhyrchiol â phosib.

4. Gosodwch amserlen gaeth a dyfeisiwch drefn iach

Felly beth yw rhai o'r ffyrdd syml y gall mamau gydbwyso gwaith a theulu?

Wrth weithio gartref, gall fod yn eithaf hawdd colli golwg ar amser, gweithio tan oriau hwyr y nos, a mabwysiadu trefn afiach.

Afraid dweud, nid yw hwn yn gynllun hirdymor da, oherwydd ar ryw adeg mae rhywbeth yn mynd i ddechrau llithro drwy’r craciau.

Mae’n bwysig eich bod chi’n gweithio digon, gan gadw eich anghenion personol, yn ogystal ag anghenion eich teulu mewn cof. Creu amserlen waith llym, caniatáu ychydig o egwyliau iach i chi'ch hun yn ystod y dydd i ofalu am dasgau eraill, a gofalwch cloc allan ar yr un pryd bob dydd os gallwch chi – bydd yn golygu byd o wahaniaeth i chi lles emosiynol a chorfforol .

5. Llogi rhywun i'ch helpu i ofalu am blant

Mae pobl nad ydyn nhw'n gweithio gartref wrth eu bodd yn meddwl bod y rhai ohonom ni sydd â'r holl amser rhydd yn y byd i ofalu am y plant, o, a cherdded y ci tra rydyn ni wrthi.

Mewn gwirionedd, fodd bynnag, mae gweithio gartref yn union fel unrhyw swydd arall, felly peidiwch â thwyllo'ch hun i feddwl y byddwch chi'n cael mwy o amser rhydd nag arfer.

Yn lle hynny, byddwch yn realistig a llogi rhywun i ofalu am y plant tra'ch bod chi'n gweithio. Fel hyn, byddwch chi'n gwybod bod y plant yn iawn, byddwch chi'n gallu canolbwyntio ar y dasg dan sylw, a bydd gennych chi fwy o eglurder meddwl ac egni i adeiladu'ch gyrfa.

Efallai y bydd gweithio gartref yn edrych yn anhygoel ar yr olwg gyntaf, ond mae angen llawer o gynllunio a pharatoi i wneud iddo weithio o ddydd i ddydd, yn enwedig os ydych chi'n rhiant ac yn bartner i rywun.

Dilynwch yr awgrymiadau a'r cyngor hyn i rieni sy'n gweithio, ac ni ddylai fod gennych unrhyw broblem i greu cydbwysedd iach wrth gyrraedd eich nodau proffesiynol.

Ranna ’: