7 Strategaethau Ymdopi ar gyfer Delio â Chysylltiad Eich Gwraig

Awgrymiadau ar gyfer delio â chariad eich gwraig


syniadau rhamantus iddo

Yn yr Erthygl honMae'n un o'r darganfyddiadau perthynas mwyaf creulon y gallwch chi eu gwneud. Mae eich gwraig yn cael perthynas. Yn sydyn, mae eich byd yn cael ei droi wyneb i waered, ac ni ddylid ymddiried mwyach ym mhopeth yr oeddech chi'n meddwl eich bod chi'n ei wybod, yn teimlo ac yn credu ynddo.Beth yw rhai ffyrdd y gallwch chi symud trwy'r cyfnod hynod boenus hwn a hongian ar eich pwyll?

1. Derbyn nad oes ateb cyflym i'r sefyllfa hon

Rydych chi newydd ddysgu bod eich gwraig wedi bod yn anffyddlon a bod yr addewidion monogami a wnaethoch i'ch gilydd wedi'u torri. Rydych chi'n teimlo'n amrwd fel bod eich holl deimladau ar eich tu allan. Rydych chi'n llawn tristwch ac efallai hyd yn oed yn casáu tuag at eich gwraig.Rydych chi'n trwsio'r hyn rydych chi'n dychmygu a allai fod wedi digwydd pan oedd hi gyda'i chariad. Mae'r holl deimladau hyn yn hollol normal ac yn brofiadol gan ddynion mewn sefyllfaoedd tebyg ledled y byd.

Darllen mwy: 7 Rheswm Pam Mae Menywod yn Twyllo - Byddwch yn Barod i Synnu!

Mae'n glwb trist i fod yn rhan ohono, ond dywedwch wrth eich hun bod yr hyn rydych chi'n ei deimlo yn ymateb dilys i gael eich bradychu. Dim ond amser a fydd yn helpu'r teimladau hyn i leihau.Am y tro, maen nhw'n gryf ac yn bresennol, ac efallai y bydd angen rhywfaint o gwnsela arnoch chi i'ch helpu chi i fynd trwy'ch diwrnod heb i'r emosiynau hyn eich llethu.

2. Peidiwch â gwneud penderfyniad mawr am y briodas

Mae eich emosiynau yn llawer rhy amrwd i chi fod yn meddwl yn glir am ble rydych chi am i

Mae eich emosiynau yn llawer rhy amrwd i chi fod yn meddwl yn glir am ble rydych chi am i'r briodas hon fynd. Efallai y bydd angen i chi gysgu mewn ystafelloedd gwely ar wahân am gyfnod, ond peidiwch â gwneud unrhyw benderfyniadau eithafol am o leiaf chwe mis.

Eisteddwch â'ch teimladau, siaradwch â'ch gilydd gyda chymorth cwnselydd priodas, ond peidiwch â rhuthro i lawr i swyddfa'r cyfreithiwr i ddechrau achos ysgariad eto.

3. Mae perthynas yn alwad deffro

Efallai eich bod wedi synnu'n llwyr fod eich gwraig yn cael perthynas. Roeddech chi'n meddwl bod eich perthynas yn iawn. Ond mae perthynas all-briodasol yn arwydd nad oedd anghenion eich gwraig yn cael eu diwallu.

Pan fyddwch chi'n barod i eistedd i lawr a thrafod y berthynas mewn modd sifil, byddwch chi am ganolbwyntio ar y whys o sut y digwyddodd hyn. Bydd honno'n wybodaeth hanfodol i'r ddau ohonoch ei chael a bydd yn hanfodol ar gyfer cymryd y cam nesaf ymlaen.

4. Byddwch yn barod i alaru'r briodas fel yr oedd ar un adeg

Mae'r teimladau a godwyd wrth ddysgu bod eich priod wedi cael perthynas yn eithaf tebyg i alar. Ac yn wir, byddwch chi'n galaru'r briodas fel roeddech chi'n ei hadnabod cyn y berthynas.

Mae popeth wedi newid a byddwch yn galaru marwolaeth y weledigaeth a gawsoch o'ch priodas. Mae hynny'n normal, a bydd yn caniatáu ichi symud ymlaen tuag at bennod newydd yn eich priodas, pe bai'r ddau ohonoch yn gwneud y gwaith sy'n angenrheidiol i aros gyda'ch gilydd ac ailadeiladu.

Byddwch yn barod i alaru

5. Osgoi meddyliau obsesiynol

Mae'n arferol iawn i chi obsesiwn am yr hyn y gallai eich gwraig fod wedi'i wneud gyda'i chariad. Ac mae yna ysgol feddwl sy'n dweud er mwyn gwella ar ôl y berthynas, rhaid i'ch gwraig gytuno i ateb eich holl gwestiynau, waeth pa mor aml a threiddgar ydyn nhw.

Os oes angen datgeliad llwyr gennych chi, cyfathrebwch hyn. Ond gofynnwch i'ch hun a fyddai hynny'n iach i chi, neu a fyddai'n achosi ichi obsesiwn mwy fyth am y berthynas.

Mae'n gwestiwn o'ch personoliaeth mewn gwirionedd a'r hyn y gallwch ddelio ag ef o ran manylion am y berthynas arall hon.

6. Gofalwch amdanoch eich hun

Dileu alcohol os ydych chi

Yn ystod yr amser hwn bydd eich meddyliau ar hyd a lled y lle. Cerfiwch ychydig o amser bob dydd i ganolbwyntio arnoch chi yn unig. Nid hi, beth wnaeth hi, pam y gwnaeth hi. Ymarfer rhywfaint o hunanofal.

Efallai y bydd yn gweithio allan yn y gampfa am awr ar ôl gwaith. Neu eistedd yn dawel mewn myfyrdod yn y bore. Ailgynllunio'r ffordd rydych chi'n bwyta, ond cynnwys mwy o fwydydd iach.

Darllen mwy: Sut I Adfer o anffyddlondeb mewn priodas?

Dileu alcohol os ydych chi'n defnyddio hwnnw i ymdopi. Bydd troi tuag i mewn ac ymarfer caredigrwydd arnoch chi'ch hun yn helpu yn eich adferiad ac yn cadw'ch meddwl yn gytbwys.

7. Ewch ag ef at weithiwr proffesiynol

Os oes angen help arnoch i wneud hynny “A Ddylwn i Aros neu Ddylwn i fynd?' penderfyniad, mae’n werth gweithio trwy hyn gyda therapydd teulu neu gyplau. Mae gan therapydd yr arbenigedd a'r cefndir i'ch helpu chi a'ch gwraig i ddadadeiladu sut y daeth y berthynas hon, beth yw cryfderau a gwendidau eich perthynas, ac os yw'r ddau ohonoch yn dymuno ei achub.

Bydd therapydd yn rhan hanfodol o'ch adferiad pe byddech yn dymuno aros gyda'ch gilydd.

Sut mae'ch ffactor maddeuant?

Os ydych wedi penderfynu gweithio tuag at achub y briodas, gwiriwch eich ffactor maddeuant. Ni fydd yn gwneud unrhyw les i'ch perthynas os ydych chi'n benderfynol o ddal dig a thynnu'r berthynas hon bob tro rydych chi'n wraig yn cael dadl.

Gofynnwch i'ch hun a ydych chi wir yn gallu maddau iddi, ac, yn bwysicach fyth, a all faddau iddi hi ei hun fel y gall y ddau ohonoch ddechrau o'r newydd gyda llechen lân.

Meddwl yn derfynol

Mae anffyddlondeb yn un o'r heriau mwy poenus y gall priodas eu hwynebu. Nid yw bob amser yn golygu mai dyna'r diwedd.

Mae'n hanfodol i chi a'ch gwraig ystyried yn ofalus pa newidiadau yr ydych chi'ch dau yn barod i'w gwneud er mwyn mynd heibio'r peth a byw pennod newydd yn eich bywyd priodasol.