A all anifail anwes Helpu i Gryfhau Bondiau Teulu?

A all anifail anwes Helpu i Gryfhau Bondiau Teulu?

Yn yr Erthygl hon

Dylai dod adref i gynffon siglo a llawer o gusanau fod yn groeso perffaith ar ôl diwrnod hir. Am byth, mae cŵn wedi bod yn ffrind gorau i ddyn. Mae cathod, gyda'u tueddiadau chwareus, yn ein gadael â synnwyr o gysur, rhwyddineb ac wrth gwrs tŷ heb lygoden. Gwyddys bod adar yn greaduriaid cymdeithasol ac mewn rhai achosion yr un mor gariadus â chath neu gi arall. Gellir eu hyfforddi a gwyddys hefyd fod ganddynt alluoedd rhesymu dyn saith oed.

Yn gyffredinol, gellid tybio bod anifeiliaid anwes yn hynod ddeallus a'u bod yn darparu ymdeimlad o gwmnïaeth, cariad ac ymdeimlad o berthyn.

Dyma rai o'r ffyrdd y mae anifeiliaid anwes yn gwella amgylchedd y cartref.

Mae anifeiliaid anwes yn darparu cefnogaeth emosiynol

Gyda'r llanw cynyddol o gyfraddau ysgariad a'u priod yn byw ar wahân, gall y gwmnïaeth a'r cynhesrwydd y mae ci yn eu darparu helpu i ludo'r teulu ynghyd.

Mae anifail anwes yn ysgafnhau'r hwyliau gartref, yn enwedig wrth ddelio ag argyfwng teuluol megis colli swydd, marwolaeth anwylyd neu'n syml wrth ddelio â'r trafferthion dyddiol a ddaw yn sgil bywyd.

Gall yr heriau hyn achosi hafoc ym mywyd aelod unigol o'r teulu. Gall anifeiliaid anwes fod yn ffynhonnell cefnogaeth a darparu cryfder moesol.

Mae arbenigwyr yn awgrymu therapi anifeiliaid anwes ac yn credu y gall anifeiliaid anwes helpu i wella iselder a straen. Ar ben hynny, maen nhw'n darparu'r radd honno o gariad diamod.

Mae anifail anwes yn aelod arall o'r teulu

Mae magu anifail anwes fel magu plentyn nad yw byth yn tyfu i fyny. Mae'n cymryd oes o ymrwymiad ac mae angen amser ac adnoddau. Mae dathlu penblwyddi, bod yn berthynas deuluol, bellach yn cynnwys dathlu penblwyddi eu hanifeiliaid anwes hefyd.

Mae anifail anwes yn dod ac yn cael ei drin fel aelod arall o'r teulu.

Boed yn wyliau teuluol, ymweliad â thraeth neu daith hir, mae teuluoedd yn tueddu i fynd â'u cŵn gyda nhw. Mae bwytai amrywiol yn gyfeillgar i anifeiliaid anwes o ran hynny os oes gennych chi anifail anwes.

Mae anifeiliaid anwes yn ffynhonnell adloniant

Y tu hwnt i greu atgofion arbennig, mae'n ymddangos bod anifail anwes yn ychwanegu'r elfen ychwanegol honno o lawenydd yn ystod y gwyliau. Mae cael babi bach ffwr o gwmpas hefyd yn gallu bod yn hynod ddifyr.

Yn enwedig os yw'r plant yn y teulu yn rhannu cwlwm arbennig â'r anifail anwes, mae eu hantics ychwanegol yn creu ymdeimlad o chwareus.

Gallant hefyd gadw plant yn brysur tra bod aelodau hŷn y teulu yn ymgolli mewn gwaith pwysig.

|_+_|

Gwell cyfathrebu o fewn y teulu

Mae oes y rhyngrwyd wedi arwain at gynnydd yn yr amser sgrin cyffredinol y mae teuluoedd yn agored iddo. Gall siarad am anifail anwes helpu i gryfhau cysylltiadau cyfathrebu rhwng aelodau'r teulu.

Gall rhannu profiadau cyffredin a rennir gyda'u hanifail anwes hefyd helpu i wau'r teulu'n agosach at ei gilydd.

Gall y pynciau sgwrsio hyn hyd yn oed arwain at bynciau trafod eraill.

Mae anifeiliaid anwes yn lliniaru dadleuon

Mewn achos anffodus o ymladd teuluol, gwyddys bod anifeiliaid anwes yn tawelu'r awyrgylch.

Weithiau gallant hyd yn oed gael eu gweld fel ffynhonnell i dynnu sylw. Gallai cael anifail anwes eistedd wrth eich ochr neu neidio arnoch chi yn ystod dadl arwain at newid yn y sgwrs a gallai hyd yn oed ysgafnhau'r hwyliau.

Atgofion a rennir

Mae anifeiliaid anwes yn ddeallus ac yn cymryd eu lle eu hunain yn y teulu

Mae hel atgofion trwy rannu profiadau ac atgofion yn dod yn destun sgwrs wych o fewn y teulu. Mae anifeiliaid anwes yn ddeallus ac yn cymryd eu gofod eu hunain yn y deinamig teuluol.

Gall anifeiliaid anwes gael eu hwyliau ansad eu hunain hefyd. Maent hefyd yn codi ac yn synhwyro emosiynau gan y bodau dynol y maent o'u cwmpas. Mae eu personoliaethau unigryw yn disgleirio ac mae hyn yn rhoi llawer i'r teulu siarad amdano. Gall siarad am gi gyda’r teulu helpu i wella hwyliau rhywun.

Maent yn ymddangos i lenwi einanghenion emosiynola rhoi ymdeimlad o gwmnïaeth inni.

Amser i gysylltu

Gall rhannu cyfrifoldebau sy'n tagio ynghyd â chael anifail anwes greu ymdeimlad o gyfrifoldeb ymhlith aelodau'r teulu.

Er enghraifft, mae mynd â chi am dro gyda'i gilydd nid yn unig yn gwella iechyd cyffredinol yr unigolyn ond hefyd yn rhoi amser i aelodau'r teulu gysylltu a rhannu eu profiadau dyddiol.

|_+_|

Lliniaru straen

Gall chwarae gydag anifail anwes helpu i leddfu straen a chreu amgylchedd chwareus o fewn y teulu. A astudiaeth gan Brifysgol Virginia awgrymodd y gall yr ymdeimlad o gyffwrdd helpu i leddfu straen.

Mae rhyngweithio ag anifail anwes yn actifadu’r ymdeimlad hwn o gyffwrdd a all roi hwb i’r hormon o’r enw ocsitosin a elwir hefyd yn ‘hormon hapus’.

Yn wyddonol, felly, gall cael anifail anwes roi hwb i lefel gyffredinol yr hapusrwydd a brofir gan deuluoedd.

Clymiadau cryfach o fewn y teulu

Yn olaf, a astudio yn awgrymu bod plant sy'n rhannu cwlwm cryf gyda'u hanifail anwes rywsut yn cynnal cysylltiadau cryfach ag aelodau eraill o'r teulu a ffrindiau trwy gydol eu hoes. Roeddent yn portreadu cryfacharddull atodiadtra'n bondio ag eraill. An astudiaeth Awstria hyd yn oed wedi canfod bod cael cath anifail anwes yn cyfateb i gael partner rhamantus.

I gloi, nid yw cael anifail anwes yn hawdd. Mae'n cymryd ymrwymiad hirdymor ac mae angen adnoddau ariannol digonol ar gyfer prydau bwyd, ymweliadau milfeddygol ac ati. Fodd bynnag, o ystyried y ffyrdd y gallant ychwanegu at eich bywyd, rwy'n meddwl ei fod yn werth y fargen.

Ranna ’: