Ydy Tawelwch yn Gwneud i Ddyn Eich Colli Chi - 12 Peth I'w Sicrhau Ei Wneud

Cwpl yn fflyrtio yn archfarchnad

Yn yr Erthygl hon

Ar ôl breakup neu anghytuno â'ch partner , efallai y byddwch chi'n dechrau difaru'ch penderfyniad yn sydyn ac eisiau iddo ddychwelyd. Gallai mynd yn ôl ato ar unwaith olygu cyfaddef eich bod yn ei golli, fel eich bod yn chwilio am dactegau eraill.

Mae mynd yn dawel arno yn un tric cyffredin, ond a yw distawrwydd yn peri i ddyn dy golli di? Beth mae distawrwydd yn ei wneud i ddyn? A ddaw distawrwydd ag ef yn ôl? Onid oes unrhyw gyswllt yn gwneud iddo eich colli chi? Beth mae distawrwydd yn ei wneud i ddyn?

Yn yr erthygl hon, fe gewch atebion i'r cwestiynau am dawelwch ar ôl toriad. Hefyd, byddwch yn dysgu sut mae dynion yn ymateb i dawelwch a phellter a grym distawrwydd ar ôl toriad .

Beth mae distawrwydd yn ei wneud i ddyn?

Beth mae distawrwydd yn ei wneud i ddyn? A fydd yn gweld fy eisiau os na fyddaf yn cysylltu ag ef?

Pan fyddwch chi'n mynd yn dawel ar ddyn, mae'n gwneud iddo eich colli chi'n fwy a meddwl sut i ddod yn ôl atoch chi. Yn wir, mae distawrwydd ar ôl toriad fel arfer yn rhwystredig ac yn ddryslyd i unrhyw un; heb sôn am ddyn.

Mae dynion yn ymateb i dawelwch a pellter yn emosiynol . Pan na fyddant yn clywed gennych am ychydig, mae eu greddf gwrywaidd yn eu gwthio i ddod o hyd i chi a gwybod sut rydych chi'n teimlo. Maen nhw eisiau gweld a ydych chi'n iawn, os ydych chi'n eu colli neu a ydych chi'n gwerthfawrogi eu bodolaeth.

Yn rhyfedd iawn, does dim ots os ydych chi'n hoffi iddo beidio. Bydd mynd yn ddistaw ar ddyn yn gadael iddo lawer o gwestiynau dirdynnol. Meddyliwch amdano, roeddech chi'n siarad o'r blaen, ac mae ganddo fynediad atoch chi. Yna, nid ydych yn unman i'ch canfod. Mae hynny'n ddigon i unrhyw un eich methu a cheisio'ch gweld.

Mewn geiriau trefn, os bydd dyn yn eich colli'n ddrwg, gallwch chi fetio y bydd yn gwneud unrhyw beth i ddod o hyd i chi. Ni fydd yn eich cael chi allan o'i feddwl. Felly, i ateb eich cwestiwn, beth mae distawrwydd yn ei wneud i ddyn? Mae'n effeithio ar ddyn yn feddyliol nad oes ganddo ddewis ond dod o hyd i chi.

Ydy distawrwydd yn gwneud iddo ddod yn ôl?

Cwpl myfyrwyr yn fflyrtio

A ddaw distawrwydd ag ef yn ôl? A fydd yn gweld fy eisiau os na fyddaf yn cysylltu ag ef? Ydy distawrwydd yn brifo dyn ddigon i erfyn arnat?

Yr ateb syml i'r cwestiynau uchod yw ydy. Pan fyddwch chi'n cerdded i ffwrdd ac yn gwneud iddo eich colli chi, mae'n nodweddiadol i ddyn ddod yn ôl atoch chi. Mae pŵer tawelwch ar ôl toriad yn hynod effeithiol wrth wneud i'ch partner ddod yn ôl.

I ddechrau, mae mynd yn dawel ar ôl toriad yn arwydd o hyder a hunan-barch. Mae'r driniaeth dawel yn rhoi dyn mewn disgwyliad uwch. Mae'n dangos nad ydych chi'n ofni pellter bach neu torri mewn perthynas .

Nid yw'n gwybod ble rydych chi na sut rydych chi'n teimlo. O ganlyniad, mae'n sylweddoli beth mae wedi'i golli. Os oes gan y ddau ohonoch rai pethau yr ydych yn eu gwneud gyda'ch gilydd, efallai na fydd clywed gennych yn peri iddo ryfeddu, 'Ble mae'r wraig neu'r ferch hon yn awr?' Mae'r cwestiwn hwn yn ei wthio ymhellach i godi ei ffôn a deialu'ch rhif ffôn.

Tra byddo yn dy dŷ yn synu, A ddaw distawrwydd ag ef yn ol ? A fydd yn gweld fy eisiau os na fyddaf yn cysylltu ag ef? Mae'n debyg bod eich dyn yn meddwl, pam nad yw hi wedi cysylltu â mi? Oes rhywbeth wedi digwydd iddi? Neu Ydy hi gyda dyn arall?

Yn y cyfnod hwn, mae'r ansicrwydd amdanoch chi yn ddigon i wneud eich dyn eisiau mwy i chi. Mae dynion, yn gyffredinol, yn rhoi mwy o ymdrech i bethau sy'n ymddangos yn anghyraeddadwy. Mae'n her, a bydd yn ei dilyn i unrhyw hyd. Felly, ie. Bydd distawrwydd ar ôl toriad yn gwneud iddo ddod yn ôl atoch chi.

Pam mae distawrwydd yn bwerus i ddyn?

Ydych chi eisiau gwybod pam mae distawrwydd yn bwerus i ddyn? Mae distawrwydd ar ôl toriad yn bwerus i ddyn oherwydd mae'n ei adael mewn disgwyliad.

Mae grym distawrwydd dros ddyn yn anesboniadwy. Un diwrnod, rydych chi'n mwynhau amser gyda menyw eich breuddwydion, a'r wythnos ganlynol, mae hi'n mynd yn dawel ar ôl toriad. Dyma'r tro cyntaf i chi beidio â chlywed gan eich menyw na gwybod ble mae hi. Felly, mae'n iawn gweld ei heisiau.

Pan fyddwch chi'n rhoi lle i ddyn eich colli, nid oes ganddo unrhyw syniad os ydych chi'n dal i'w garu neu os ydych chi'n wallgof amdano. Mae'r aros a'r ansicrwydd yn ddigon i'w yrru'n wallgof. Felly, beth mae'n ei wneud? Mae'n mynd allan o'i ffordd i gyrraedd chi. Os nad yw am unrhyw beth, mae am fod yn siŵr eich bod yn iawn.

|_+_|

Pa mor hir mae'n ei gymryd iddo golli chi?

Mae'r amser y mae'n ei gymryd i ddyn eich colli ar ôl toriad yn dibynnu ar lawer o ffactorau. Mae'r rhain yn cynnwys y berthynas oedd gennych chi, eich personoliaeth, a'ch cyfraniad i'r berthynas. Mae'r meini prawf hyn hefyd yn ateb y cwestiwn, Beth sy'n gwneud i ddynion eich colli chi? Neu Beth sy'n gwneud i ddyn dy golli di?

Yn gyffredinol, bydd dyn yn gweld eich eisiau yn gyflym os bydd yn sylweddoli beth gollodd. Mae hynny fel arfer yn digwydd pan fydd menyw yn effeithio ar fywyd y dyn. Er enghraifft, bydd helpu'ch dyn gydag un neu ddau o weithgareddau yn gwneud iddo eich colli yn fuan ar ôl toriad.

Ar ben hynny, os oes gan y ddau ohonoch chi arferion gyda'ch gilydd, bydd yn eich colli'n gyflym. Hefyd, po fwyaf emosiynol sydd gennych gyda'ch partner, y cyflymaf y bydd yn eich colli. Felly, fe all gymryd rhwng wythnosau – misoedd i ddyn eich colli.

|_+_|

Ydy distawrwydd yn gwneud i ddyn dy golli di - 12 peth i wneud yn siwr ei fod yn gweithio

Pobl ifanc yn fflyrtio

Gallwch chi wneud y 12 peth hyn i fod yn siŵr a yw eich distawrwydd yn effeithio'n wirioneddol ar eich dyn.

1. Defnyddiwch y rheol dim cyswllt

A fydd yn gweld fy eisiau os na fyddaf yn cysylltu ag ef? Onid oes unrhyw gyswllt yn gwneud iddo eich colli chi?

Oes! Un o'r ffyrdd gorau o ddefnyddio distawrwydd ar ôl toriad yw torri pob dull o gyfathrebu. Mae hynny'n cynnwys mynd yn dawel Cyfryngau cymdeithasol ar ôl toriad.

Er ei bod yn demtasiwn bod eisiau estyn allan at eich cyn ar ôl toriad, efallai yr hoffech chi arafu. Mae'n well camu i ffwrdd am ychydig i wneud iddo eich colli. Peidiwch â'i ffonio, anfon neges destun na neges ato ar lwyfannau cymdeithasol.

Os ydych chi'n dal i gadw mewn cysylltiad ag ef ar ôl toriad, nid ydych chi'n rhoi unrhyw beth iddo i'w golli. Fodd bynnag, mae mynd yn dawel arno yn gwneud iddo feddwl tybed a ydych chi'n dal i'w garu ai peidio.

2. Peidiwch ag ymateb i'w destunau

Ydy distawrwydd yn gwneud i ddyn dy golli di? Ydw, dim ond pan na fyddwch chi'n ymateb i'w negeseuon testun cyson nac yn dewis ei alwadau. Cyffredin! Mae'n rhaid i chi ei wneud yn galonnog pan fyddwch yn penderfynu mynd yn dawel ar ddyn. Mae hynny'n golygu osgoi unrhyw fodd o gyfathrebu ag ef a mynd yn dawel ar gyfryngau cymdeithasol. Dyna'r unig ffordd i ddefnyddio pŵer distawrwydd ar ôl toriad yn llawn.

Yn ddealladwy, rydych chi'n ei golli'n fawr, ond ni fydd ymateb i'w destunau ar unwaith yn gwneud iddo eich colli chi. Pan fyddwch yn ymateb i'w destun ar unwaith; mae'n gwneud i'r dyn feddwl eich bod wedi bod yn aros wrth y ffôn drwy'r dydd.

Mae dynion wrth eu bodd â'r helfa, ac mae aros ychydig cyn unrhyw ymateb yn gwneud iddyn nhw golli mwy arnoch chi. Rhowch ychydig o amser iddo trwy ganolbwyntio ar bethau eraill yn eich bywyd.

|_+_|

3. Canolbwyntiwch ar bethau eraill yn eich bywyd

Ffordd arall o wneud i ddyn golli chi yw pan fyddwch chi'n wirioneddol brysur. Gwnewch bethau rydych chi'n eu gwneud fel arfer - ewch i'r gwaith, ewch i weld eich ffrindiau, a chael hwyl. Gallai penderfynu mynd yn dawel arno heb unrhyw gynllun fod yn ddiflas i chi ar ôl ychydig. Fodd bynnag, pan fydd gennych rywbeth yn digwydd yn eich bywyd, ni fydd gennych amser i aros arno a mynd yn rhwystredig yn y broses.

4. Gweithredwch fel arfer pan fyddwch chi'n siarad yn y pen draw

Os ydych chi eisiau gwybod beth sy'n gwneud i ddyn golli chi, comport eich hun pan fyddwch yn y pen draw yn cyfarfod neu siarad ar ôl rhoi tawelwch iddo ar ôl breakup. Mae'n arferol i deimlo rhywfaint o deimlad yn clywed ei lais eto neu'n ei weld ar ôl rhai dyddiau. Fodd bynnag, peidiwch â mynd dros eich pen.

Gweithredwch fel y byddech chi wrth siarad â'ch ffrind neu unrhyw berson arall. Mae'n gwneud iddi ymddangos fel bod popeth yn normal. Yn ei dro, mae'n meddwl tybed a ydych chi'n ei golli o gwbl neu'n dal i fod â diddordeb ynddo.

5. Byddwch yr un i ddod â'r sgwrs i ben

Guy theatr fflyrtio

Wrth i chi gyfnewid negeseuon ar ôl mynd yn dawel arno ar ôl toriad, efallai y byddwch ar goll yn y sgwrs. Ond y rheol o ddefnyddio distawrwydd ar ôl toriad yw peidio â gadael eich gwyliadwriaeth i lawr. Waeth pa mor felys yw'r drafodaeth, peidiwch ag anghofio rhoi gwybod iddo fod yna gyfyngiad.

Yr hyn rydych chi'n ei wneud yma yw rhoi blas iddo o'r hyn a gollodd a'i adael yn awyddus i gael mwy. Er enghraifft, gallwch chi ddweud wrtho ei bod hi wedi bod yn braf siarad ag ef, ond mae angen i chi fod yn brysur. Gwnewch yr un peth pan fydd yn eich galw a byddwch y cyntaf i roi'r ffôn i lawr.

|_+_|

6. Chwaraewch y gêm anodd ei chael

Ydy distawrwydd yn gwneud i ddyn dy golli di? Ie, os gallwch chi chwarae anodd ei gael . Nid y llwyfan siarad yw’r unig amser i chwarae’n galed i’w gael. Mae hefyd yn ddefnyddiol wrth ddefnyddio tawelwch ar ôl toriad. Y cyfan sydd ei angen yw gwneud eich hun ychydig ddim ar gael.

Ar ôl seibiant a'ch bod yn dechrau siarad yn ôl, efallai y bydd eich cyn yn meddwl bod ganddo'r un llinell fynediad o'r blaen o hyd. Yn yr achos hwnnw, eich swydd chi yw ei atgoffa nad yw yr un peth. Pan fydd yn sylweddoli na all ddod i'ch tŷ fel o'r blaen, mae'n dechrau eich colli'n fawr ac eisiau mwy o gwmpas.

7. Byddwch yn dawel ar gyfryngau cymdeithasol

Diolch i'n byd sydd â chysylltiadau digidol, mae llawer o berthnasoedd yn ffynnu ar gyfryngau cymdeithasol. Ni allwch wneud i ddyn eich colli ar ôl toriad heb ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae peidio â siarad na thecstio yn normal, ond gallai mynd yn dawel ar gyfryngau cymdeithasol roi dyn mewn trallod.

Mae hynny'n golygu peidio â phostio llawer na rhoi sylwadau ar ei luniau. Pan fyddwch chi'n gwneud hyn, mae'n ei gwneud hi'n anodd gwybod eich arferion neu'ch gweithgareddau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n brysur gyda phethau eraill i boeni am Twiton hi neu Instagram.

|_+_|

8. Peidiwch â gofyn amdano gan ei ffrindiau

Os ydych chi eisiau gwybod sut i wneud i ddyn eich colli chi, peidiwch â gofyn i'w ffrindiau amdano. Rydych chi'n rhoi'r argraff eich bod chi'n ei golli ond nad ydych chi'n ddigon dewr i'w wynebu. A gallwch ymddiried yn ei ffrindiau yn adrodd iddo. Unwaith y bydd yn clywed ganddyn nhw, bydd yn gwybod mai gêm yw'r driniaeth dawel rydych chi'n ei rhoi iddo.

9. Gwisgwch ffrog y mae'n ei hedmygu'n fawr o'i gwmpas

Er bod pŵer distawrwydd ar ôl toriad yn effeithiol, mae siarad trwy ddulliau eraill yn hanfodol. Un o'r ffyrdd hyn yw gwisgo top, ffrog, neu bâr o drowsus y mae'n ei edmygu. Mae golwg y gwisg hon arnoch chi yn gwneud iddo gofio eich perthynas cyn y chwalu .

Rydych chi'n ei adael â llawer o feddyliau hyd yn oed os nad yw'n dweud unrhyw beth pan fydd yn eich gweld. Mae'n artaith iddo, a bydd yn edrych am ffordd i ddod yn ôl.

10. Defnyddia yr un persawr o'i amgylch

Beth sy'n gwneud i ddynion dy golli di? Mae dynion yn colli chi gyda'r pethau maen nhw wedi arfer â nhw, gan gynnwys sut rydych chi'n arogli. Pan fyddwch chi wedi arfer ag arogl arbennig, gall ei ganfod eich atgoffa o'r person a oedd yn arfer ei wisgo.

Ar ben hynny, gall arogleuon ddod ag atgofion yn ôl o bobl. Felly, os ydych chi'n gwisgo'r un persawr o amgylch eich cyn, ni fydd yn stopio meddwl amdanoch chi, a bydd hynny'n gwneud iddo eich colli chi. Y tric hwn yw pam mae distawrwydd yn bwerus gyda dyn.

11. Byddwch ddirgel

Ydych chi eisiau gwybod sut i wneud i ddyn golli chi? Ceisiwch fod yn berson dirgel. Mae hynny'n golygu peidio ag agor iddo ar unwaith. Mae dynion wrth eu bodd â'r antur araf o ddarganfod pethau am fenyw. Pan fydd yn gwybod popeth amdanoch chi ar y dyddiad cyntaf, rydych chi'n gwneud yr helfa yn ddiflas iddo.

Yn hytrach, cadwch rai manylion i chi'ch hun. Nid oes angen iddo wybod llawer nawr a bydd digon o amser bob amser i gyflwyno mwy.

Gwyliwch y fideo hwn i ddeall sut y gall dirgelwch wneud iddo fynd ar eich ôl:

12. Rhoddwch le iddo

Ar ôl cwympo mewn cariad â'ch diddordeb cariad, rydych chi am danio'r injan a threulio amser gyda nhw cymaint â phosib. Fodd bynnag, mae'n hanfodol i rhoi lle i wneud i ddyn dy golli di.

Mae rhoi ychydig o le ac amser i'ch partner newydd yn gwneud i chi edrych yn llai clingy. Rydych chi eisoes yn dangos iddo eich bod chi'n ei hoffi, ond peidiwch â mynd yn rhy agos. Mae hynny'n gwneud iddo fod eisiau mynd ar eich ôl gan ei fod yn dangos y gallwch chi reoli'ch emosiynau'n berffaith.

Ar ben hynny, mae dynion wrth eu bodd pan fyddant yn cael amser i mi neu'n treulio amser gyda'u ffrindiau. Yn lle bod gyda'ch gilydd trwy'r penwythnos, gwnewch eich peth hefyd.

|_+_|

Casgliad

Ydy distawrwydd yn gwneud i ddyn dy golli di? Gallwch, os ydych yn ei ddefnyddio'n strategol. Mae'r awgrymiadau yn yr erthygl hon yn dangos pŵer tawelwch i chi ar ôl toriad a sut i wneud i ddyn eich colli. Mae hynny'n golygu comport eich hun a rheoli eich emosiynau.

Deall bod dynion yn caru'r helfa a'r dirgelwch am fenywod. Fel y cyfryw, byddant yn mynd allan o'u ffordd i fynd ar drywydd. Pan fyddwch chi'n cerdded i ffwrdd ac yn gwneud iddo eich colli chi, bydd yn sylweddoli eich effaith ac yn dod yn cropian yn ôl. Yn y cyfamser, mwynhewch gymaint ag y dymunwch a cheisiwch beidio â meddwl llawer amdano.

Ranna ’: