A yw Ysgariad yn golygu dinistr ac ansefydlogrwydd ariannol i fenywod?

Menyw Hyfryd Yn Darllen Dogfennau Mewn Pwynt Coffi

Yn yr Erthygl hon

Nid yw ysgariad byth yn amser hapus i neb, a gall bywyd ar ôl ysgariad i fenywod fod yn llawer gwaeth iddynt hwy nag i ddynion pan edrychir ar faterion doleri a sent.

Wrth gwrs, mae'r doll emosiynol o ysgariad yn anfesuradwy ar y ddau bartner, ond mae ffigurau doler du a gwyn a all ddangos y costau ariannol i'r ddwy ochr, ac mae'r canlyniad yn gyffredinol yn waeth o lawer i fenywod.

Felly, i ateb y cwestiwn orau, a yw ysgariad yn golygu dinistr, gadewch i ni ddadansoddi beth yw rhai o ganlyniadau ariannol ysgariad.

Mae'r ystadegau yno

Mae bron pob darn o ymchwil ar y effeithiau ariannol ysgariad ar fenywod yn pwyntio at ganlyniadau gwaeth na’r darluniau ariannol i ddynion.

Bywyd ar ôl ysgariad i fenywod yn sicr dim gwely o rosod, a gall canlyniadau ysgariad fod yn bellgyrhaeddol. Ond a yw ysgariad yn golygu dinistr ac ansefydlogrwydd ariannol i fenywod?

Cyn ateb y cwestiwn hwnnw, gadewch i ni edrych ar rai ffeithiau.

Anghydraddoldeb ariannol Mewn priodas

Yn ystod priodas anghydraddoldeb ariannol rhwng partneriaid yw'r gwir trist.

Yr bwlch cyflog rhwng y rhywiau , mae’r ffaith bod menywod yn cael eu talu tua 20% yn llai am yr un gwaith â dynion yn cyfrif am rywfaint o hyn.

Hyd yn oed pan fydd dynion a menywod yn cael eu talu’n gyfartal, menywod sy’n gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith tŷ a gofalu am y plant, a hynny heb ei ddigolledu, wrth gwrs.

Yn gyffredinol, mae gofalu am y cartref a phlant yn ychwanegu tua 20%. Yn ôl ymchwil, y trist ffaith yw bod safon byw menyw yn gostwng 27% ar ôl ysgariad a chynnydd dyn 10% ar ôl ysgariad.

Beth mae ysgariad yn ei wneud i fenyw

Menyw yn Eistedd Ar Y Grisiau Gydag Wyneb Trist

Mae yna lawer o newidiadau ariannol ar ôl ysgariad. Felly, ydy ysgariad yn golygu dinistr?

Edrychwn yn gyntaf ar un o'r rhai mwyaf: tai.

Fel arfer yr ased ariannol mwyaf a cwpl sy'n ysgaru mae'n rhaid i'r ddau drafod y cartref yr arferai'r ddau fyw ynddo.

  • Pwy fydd yn ei chael hi yn y pen draw?
  • A all y cwpl fforddio morgais, o bosibl dau forgais neu ddau daliad rhent?

Mae yna lawer o ystyriaethau ynglŷn â'r penderfyniad pwysig ynglŷn â gosodiad y tŷ: plant, sefydlogrwydd, cysylltiadau emosiynol, ac ati.

Gall fod yn anodd iawn gadael, ond dylai’r ddwy ochr ystyried beth fyddai orau yn y tymor hir.

Weithiau ni all y naill briod na'r llall fforddio byw yno, ac fel un o'r anffodus canlyniadau ysgariad , gall un partner neu’r ddau ddod yn ddigartref weithiau.

Fel mater o ffaith, yng Nghanada, un o'r rhai blaenllaw achosion ysgariad yw digartrefedd.

Mae'n anodd dod o hyd i ystadegyn cyfatebol ar gyfer yr Unol Daleithiau gan fod digartrefedd yn cynnwys llawer o ffactorau ychwanegol (diffyg rhwyd ​​​​diogelwch cymdeithasol, biliau meddygol costus, ac ati) nad ydynt yn broblemau difrifol yng Nghanada, ond sydd yn yr Unol Daleithiau.

Cyfrif person cyntaf o ansefydlogrwydd ariannol i fenywod

Merched Ypset Yn Eistedd Ar Soffa Ac Yn Dal Papur yn Darllen Adroddiad Ariannol

Mae’n beth da taflu ystadegau o gwmpas, ond mae symud o’r niferoedd hynny i frwydr bywyd go iawn un fenyw, Suzy Hart, yn wir yn gweld yr hafoc ariannol y gall ysgariad ei achosi.

Dechreuodd Suzy, daeth fy mhriodas llyfr stori i ben mewn ysgariad chwerw hir dymor. Roedd ffioedd ein cyfreithwyr yn warthus o uchel. Yr unig rai a wnaeth allan yn yr ysgariad hwn oedd y cyfreithwyr. Yn ffodus, nid oedd gennym unrhyw blant. Pryd rhannu ein hasedau , cafodd y tŷ ers iddo gyfrannu mwy at y morgais.

Chwarddodd Suzy, a pharhaodd, wrth gwrs y gwnaeth. Mae dynion bob amser yn gwneud mwy na merched. Roeddwn i wastad wedi gweithio ac roedd gen i rywfaint o gynilion, ond roeddwn i hefyd yn dibynnu ar fy nghardiau credyd. Des i o hyd i fflat hyfryd ond braidd yn ddrud, ond fis yn ddiweddarach cefais fy niswyddo o'r gwaith. Daeth talu'r rhent yn amhosibl heb ffrind ystafell, ac ni allwn roi'r gorau i ddefnyddio fy ngherdyn credyd.

Stori hir yn fyr: flwyddyn yn ddiweddarach, roeddwn i'n filoedd o ddoleri mewn dyled, ni fyddai'r cwmnïau cardiau credyd yn rhoi cant yn fwy o gredyd i mi, ac roeddwn i'n cwympo'n ddyfnach ac yn ddyfnach i mewn i dwll.

Ar hyn o bryd fi yw'r plentyn poster ar gyfer ansefydlogrwydd ariannol i fenywod, mae hi'n ochneidiodd. Gorffennodd hi, dyma beth mae ysgariad yn ei wneud i fenyw. Rwy'n gwybod nad oes gan fy nghyn unrhyw un o'r problemau hyn.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Canlyniad ysgariad

Yn sicr mae hanes Suzy am gael trafferthion ariannol ar ôl ysgariad yn sobreiddiol iawn.

Beth yw ffyrdd o osgoi dyfodol fel hi yn dilyn ysgariad? Dyma restr o rai ffyrdd o osgoi'r cwymp ariannol o ysgariad.

  1. Yn gyntaf ac yn bennaf, anelu at swydd sy'n talu'n dda a chadw ychydig o arian i ffwrdd ar gyfer argyfyngau . Dylai un bob amser gael o leiaf dri mis o gyflog wedi'i atal.
  2. Bob amser byddwch yn ymwybodol o beth yn union yw eich sefyllfa ariannol . Nid ydych chi eisiau syrpréis pan fyddwch chi yng nghanol achos ysgariad.
  3. Byw o fewn eich modd. Os yw hynny'n golygu lleihau ychydig, gwnewch hynny. Nid yn syth ar ôl ysgariad yw'r amser i'ch swyno'ch hun gyda moethau ni waeth pa mor llwm, isel a thrist y gallech fod.
  4. Talu unrhyw ddyled cerdyn credyd. Defnyddiwch eich cardiau yn ddoeth, os o gwbl.

Ranna ’: