Cynghorion ar gyfer Ymdrin ag Iselder Ysgariad

Cynghorion ar gyfer Ymdrin ag Iselder Ysgariad

Yn yr Erthygl hon

Mae delio ag iselder ysgariad yn gallu mynd yn straen ac yn anodd iawn i lawer o bobl. Efallai y byddwch chi'n teimlo fel eich teulu fel rhywbeth rhwygo ac efallai y byddwch chi'n darganfod bod yna lawer o deimlo eich bod chi'n mynd i orfod gwneud hynny.

Mae yna rai awgrymiadau y byddwch chi eisiau eu gwneud i'ch helpu chi i ddelio â'r ysgariad a'r iselder. Byddwch chi eisiau gwneud yn siŵr bod gennych chi amddiffyniad gan eich teulu uniongyrchol a'ch ffrindiau melys.

Sut i ddelio ag ysgariad?

Efallai y bydd delio ag iselder ysgariad yn anodd. Ond mae'n rhan o'ch bywyd, felly ceisiwch ei gadarnhau mor fuan ag y gellir. Meddyliwch am realiti. Yn fwy na hynny, gallwch chi ofyn am y cyngor canlynol idelio ag ysgariad

Mae pryder yn normal

Rydych chi nawr yn wynebu dyfodol newydd sy'n wahanol i'r un roeddech chi wedi'i gynllunio a gall hynny fod yn frawychus iawn.

Wrth ddelio ag iselder ysgariad, cofiwch mai dim ond gweledigaeth yn eich meddwl oedd eich hen ddyfodol mewn gwirionedd a hyd yn oed er ei fod yn teimlo'n wir, nid felly y bu.

Mae bod yn bryderus o'r anhysbys yn beth dynol iawn ac yn debygol o fynd yn ôl i aros yn fyw wrth hela dinosoriaid.

galar ysgariad

galar ysgariad

Derbyn yw'r cam cyntaf tuag at ddelio ag iselder ysgariad. Felly, peidiwch â cheisio rhedeg i ffwrdd oddi wrth y galar ysgariad.

Mae'n rhaid i chi alaru ar y briodas, y tro cyntaf, y problemau nad oedd eu cyfeiriad yn ddigon, y cartref a oedd wedi bod, felly eto.

Efallai y bydd galar yn dod drosoch chi ar adegau gwahanol am amser hir ac mae hyn yn arferol, gan ddweud ei fod oherwydd ei fod yn beth tebyg i hyn.

Dysgwch eich pryderon

Mae cylchlythyr KEL o'r pryd a pham rydych chi'n cael gorbryder fel y gallwch weld os oes rhai pethau'n mynd i gael eu herlyn.

Os mai eich barn chi eich hun sy'n peri pryder, yna bydd angen i chi ddysgu sut i newid y ffordd y byddwch chi'n siarad â chi'ch hun yn well i ddelio ag iselder ysbryd.

Strеѕѕ rheoli ysgariad

Cael rhywfaint o help os ydych ei angen ar gyfer delio ag iselder ysgariad yn y ffordd orau bosibl.

Os oes un peth y mae angen i mi ei ail-wneud yn ddyddiol i gleientau, mae hynny 'yn garedig i chi'ch hun'. Mae pobl yn dueddol o fod yn anodd iawn arnyn nhw eu hunain ar yr adeg hon, sydd yn y bôn.

Edrych ar ôl eich hun, ac amser yn ogystal ar gyfer ymarfer, iechyd a sisial, mae'r pethau hyn yn mynd ar eich cyfer chi ac yn dilyn y drefn.

Bydd bwyta'r bwydydd cywir, fel llawer o ffrwythau a llysiau gyda bwyd heb lawer o fraster yn cadw'ch egni, ac ni fydd hyn yn digwydd eto.

Rhwydwaith ysgaru a dirprwy

Pan fyddwn yn priodi rydym yn meddwl y byddwn yn rhan o dîm am byth. Nid dyma'r achos pan fyddwch chi'n ysgaru. Rydych chi'n cael eich gadael yn teimlo fel hanner cyfan ac mae hyn yn cysylltu â'r ddau bartner nad yw'n berthnasol i bwy a adawodd pwy.

Mae'n cymryd amser i ddod i delerau â bod yn ateb unigol ac yn y cyfamser fe ddylech chi geisio dod o'ch cwmpas eich hun gyda rhyw fath o gam.

Mae'n bosibl y bydd angen i chi gael neges ychwanegol o'r nodwedd neu'r stori, tra'n delio ag iselder ysgariad i'ch helpu i symud ymlaen.

Ysgariad yn helpu

If уоu саnnоt get уоur fееlіngѕ of аnxіеtу undеr соntrоl and thеу аrе іntеrfеrіng with уоur dаіlу асtіvіtіеѕ, lіkе уоur ѕlеер оr thе wау уоu еаt, thеn іt іѕ tіmе to thіnk аbоut getting рrоfеѕѕіоnаl hеlр.

Gall pryder fod yn atebydd i iselder felly mae'n well gwneud rhywbeth nawr ar gyfer delio'n effeithlon ag iselder ysgariad.

Gallwch chi ymweld â'r ffordd rydych chi'n teimlo'n fwyaf cyfforddus gyda'ch meddyg, trefniadaeth naturiol, trefn ceisioawydd i leddfu'r pryder.

Sut i ddod dros ysgariad

Sut i ddod dros ysgariad

Mae dod dros ysgariad yn rhan amherthnasol o fywyd. Felly, gadewch i ni ddysgu sut i ddod dros ysgariad.

Pan fyddwch chi'n ceisio dod dros ysgariad, rydych chi'n aml ar roliwr emosiynol. Mae'n bosib y byddwch chi'n cael hwyl am un eiliad ac yn dweud yn llawn y nesaf pan fyddwch chi yn y broses o ddelio ag iselder ysgariad.

Mae'r ystod eang hon o deimladau yn normal a gall adael llawer o bethau ysgaru rhyfedd beth i'w wneud.

Wrth ddarganfod sut i ddod dros ysgariad, ofn yn aml yw'r profiad emosiynol cyntaf. Efallai y byddwch wedi cael eich lleihau i un yn sydyn ac efallai mai dyma'r un sy'n gorfod symud allan.

Mae hyn yn nodweddiadol trafferthion gan fod eich byd yn cael ei droi ar ei dro. Yn awr yn gorfod cyllidebu gydag ychydig o arian, fe allech chi gael newid llym yn eich ffordd o fyw. Gall hyn fod yn drosodd er ei fod yn aml yn haws dweud na gwneud.

Y ffordd orau i ymdrin â'r sefyllfa hon yw canfod beth sydd ei angen arnoch yn wirioneddol i gael yr hyn yr ydych ei eisiau. Er ei fod yn ansafonol, bydd gwneud penderfyniadau anodd am eich arian nawr yn eich helpu i sicrhau eich cyllid tymor hir yn dal i fod.

Y gwir yw, nid ydych chi'n mynd i gael y steil bywyd a gawsoch tra'n priodi. Roedd y rhan fwyaf o hwnnw wedi'i adeiladu dros briodasau ac mewn gwirionedd, rydych chi'n dechrau eto eto.

Ar gyfer delio ag iselder ysgariad, mae'n rhaid i chi gael penderfyniad, dolur rhydd a hunan-barch. Er eich bod ar drothwy nawr, fe fyddwch chi'n adennill ymarfer a thrafferthion trwy wneud hynny er eich bod chi'n colli rhywfaint o'ch bywyd.

Arwyddion iselder ar ôl toriad uр

Mae ysgariad ac iselder yn perthyn yn aml. Mae yna rai arwyddion amlwg o dristwch ysgariad y gallwch chi eu darganfod yn hawdd:

  1. Dydych chi ddim hyd yn oed eisiau hongian allan gyda'ch ffrindiau gorau - maen nhw'n dal i wneud i chi deimlo'n ddrwg am fod yn dal i fod.
  2. Rydych chi'n gwirio'ch hen ffeil neu fawd trwy eu Instаgram - sawl amser y dydd.
  3. Rydych chi'n torri unrhyw beth sydd hyd yn oed yn eich atgoffa o'ch cyn allan o'ch bywyd.
  4. Dydych chi ddim yn dod o hyd i ffyrdd newydd o sicrhau eich amser.
  5. Ni allwch storio byw ar rannau da y berthynas.
  6. Rydych chi'n gadael i'ch cyn-ymyrrodd chi.
  7. Rydych chi'n galed yn galaru'r berthynas am fwy na chwe wythnos.

Iselder ar ôl ysgariad

Ydych chi'n isel eich ysbryd ar ôl ysgariad? Mae bod yn ddifrifol isel eich ysbryd ar ôl torri i fyny yn gyffredin iawn a dylech chi gymryd rhywfaint o ymdrechion i'w oresgyn.

Mae iselder yn broblem gyffredin a chyflwr iechyd meddwl gwanychol pwdr sy'n cynyddu'ch bywyd, ac mae'r risg o syrthio i iselder yn iselder.

Gall iselder difrifol ar ôl ysgariad dorri eich bywyd. Dyma rai teiars ar gyfer mynd trwy iselder ar ôl ysgariad, a bydd y therapi ysgaru-hwn yn eich helpu i ddioddef iselder ysbryd yn ystod ysgariad. Dysgwch sut i drin ysgariad.

Pеrаrе ar gyfer pob cam o grifеf

Mae iselder o ysgariad yn debyg iawn i'r galar rydych chi'n ei deimlo pan fyddwch chi'n colli'ch anwylyd am byth.

Er nad oes neb yn mynd i ffwrdd rhag ofn ysgariad, rydych chi'n dal i golli'ch cartref yn araf i chi. Felly, gallwch fynegi i fynd trwy bob cam o alar: gwadu, poen, dicter, a assertanse wrth ddelio ag iselder ysgariad.

Efallai y bydd yna ddyddiau pan fyddwch chi ar roller emosiynol yn fwy parod - wedi lleddfu un munud ac yn dweud y nesaf. Efallai y byddwch yn mynd o deimlo'n ddig i deimlo'n euog i deimlo'n drist mewn achosion anarferol.

Gan wybod yn union y gallai'r emosiynau hyn eich helpu chi i deimlo'n well yn y foment. Mae'n rhan o'r dewis o ddelio ag iselder ysgariad a bydd yn dod yn well.

Canolbwyntiwch ar yr elfennau cadarnhaol o'r siarter bywyd newydd hon

Mewn unrhyw fath o driniaeth iselder, mae'n amherthnasol canolbwyntio ar y symbyliad. Cymerwch hwn fel arferiad i fentro allan o'ch parth cyfforddus.

Ymunwch â slwb, ymunwch â gwm, ymunwch â griwr Jingleẑ wrth shwrsh. Gwnewch rywbeth newydd a chyffro na fyddech erioed wedi'i wneud yn eich priodasau.

Nid oes yn rhaid i chi ailddyfeisio'ch hun o reidrwydd, ond fe ddylech chi ddod o hyd i rywbeth i fod yn hapus yn ei gylch. Bydd hynny'n lleihau eich teimladau o iselder.

Dod o hyd i ofal iechyd ar gyfer iselder iselder

Mae iselder yn aml yn cael ei gyfarch oherwydd dibyniaeth. Yn gyflym, mae ymddygiadau ychwanegol mewn gwirionedd yn gwneud iselder yn waeth.

Dod o hyd i ffyrdd iach o deimlo'n iach gyda'ch iselder, fel amser ymarfer neu ymarfer gydag aelodau teuluol. Siaradwch ag iselder ysbryd am eich teimladau, a gallant eich trin i oresgyn iselder ysgariad trwy'r broses ocwnsela ysgariad.

P'un a ydych chi'n dod â'ch priodas i ben yn aml, neu os ydych chi'n dadlau pob cam o'r ffordd, pan fyddai pob peth yn cael ei wneud, roeddech chi'n gadael i chi adael.

Mae hwn yn drafnidiaeth bywyd mawr, ac efallai y bydd yn cymryd peth amser i chi oresgyn yr iselder ysgariad yn llawn. Diolch byth, mae yna rai technegau profedig y gallwch eu defnyddio i gyflymu'ch iachâd ac i ddelio'n effeithiol â nhw. ysgariad a thristwch .

Cofiwch, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Felly, peidiwch ag oedi cyn troi at unrhyw fath o help sydd ei angen arnoch wrth ddelio ag efiselder ysgar.

Ranna ’: