Cwnsela Cyn-briodasol

Portread O Therapydd Difrifol A Phâr Anhapus Yn Swyddfa

Yn yr Erthygl hon

Rhagymadrodd

Prydmeddwl am gynghori priodas, mae llawer o bobl yn tueddu i fod o dan yr argraff y dylai parau geisio cymorth gan gynghorydd priodas dim ond pan fydd eu perthynas mewn trafferth. Fodd bynnag, mae ceisio cymorth cyn i broblemau godi yn llawer mwy effeithiol.

Bydd pob perthynas yn anochel yn wynebu rhai heriau . Gall cwnsela cyn priodi neu gyn priodi ddysgu'r offer sydd eu hangen ar gwpl i oresgyn yr heriau hyn.

Beth yw Cwnsela Cyn-briodasol?

Er bod y rhan fwyaf o gyplau yn awyddusparatoi ar gyfer y briodas, ychydig o barau sy'n paratoi ar gyfer y briodas a fydd yn dilyn y seremoni. Dyma beth mae cwnsela cyn priodi yn ei wneud.

Mae Cwnsela Premarital yn helpu cwpli ddileu neu leihau eu hymddygiad camweithredol, yn gwella eu sgiliau cyfathrebu, ac yn rhoi cyfle iddynt drafod llawer o bynciau heriol megis rhyw, cyllid, credoau crefyddol, ac agweddau tuag at briodas ym mhresenoldeb trydydd parti gwrthrychol.

Mewn rhai achosion, gall therapi cyn priodi hefyd helpu cwpl i wneud y penderfyniad i beidio â phriodi os yw eu gwerthoedd a'u nodau'n wahanol iawn.

Mathau o Gwnsela Cyn-briodasol

Cwnsela cyn priodigellir ei roi ar-lein neu yn bersonol. Er bod cwpl yn nodweddiadol yn mynychu'r math hwn o therapi yn unig, mae opsiynau grŵp ac encil yn bodoli ar gyfer cwnsela cyn priodi.

Mae rhai therapyddion cyn priodi yn hoffi dechrau cwnsela cyn priodi trwy roi rhyw fath o holiadur cydnawsedd i'r ddau barti.

Mae profion o’r fath fel arfer yn mesur gwerthoedd a nodau unigolyn yn ogystal â’u hagweddau a’u disgwyliadau tuag at briodas.

Gall y profion hyn helpu therapydd, yn ogystal â chwpl, i nodi meysydd o wrthdaro posibl yn y dyfodol.

Bydd eich profiad cwnsela yn cael ei effeithio gan lawer o ffactorau , gan gynnwys hyfforddiant proffesiynol a phrofiad eich cynghorydd neu seicolegydd.

Er enghraifft, os yw'ch therapydd wedi derbyn addysg seicodynamig, mae'n debygol y bydd yn rhoi llawer iawn o bwyslais ar eich plentyndod a sut y gallai fod wedi effeithio ar eich priodas yn y dyfodol.

Therapydd wedi'i hyfforddi mewndulliau Gottmanyn debygol o ganolbwyntio ar wella eich sgiliau rheoli gwrthdaro. Ymhellach fyth, mae therapydd sy'n credu yn y dull sy'n canolbwyntio ar emosiynol yn debygol o ganolbwyntio ar adeiladu cwlwm emosiynol agos rhyngoch chi a'ch partner.

Mae'r holl weithwyr proffesiynol hyn yn gweithio tuag at nodau tebyg, ond maent yn gwneud hynny trwy ddefnyddio gwahanol offer a dulliau.

Sut Mae Cwnsela Cyn-briodasol yn Gweithio

Er bod hyfforddiant cwnselydd yn debygol o effeithio ar eich profiad therapi, mae’r rhan fwyaf o gwnselwyr cyn priodi eisiau i gyplau y maent yn gweithio gyda nhw ddeall:

  1. Sut i adnabod cryfderau yn ogystal â gwendidau eu perthynas yn ogystal â’r cryfderau a’r gwendidau personol sydd ganddynt.
  2. Sut i wella eu sgiliau cyfathrebu a datrys gwrthdaro.
  3. Sut i nodi'r gwerthoedd a'r nodau sydd gan y ddau bartner.
  4. Sut i adnabod y disgwyliadau a'r credoau sydd gan y ddwy ochr tuag at briodas.
  5. Sut mae'r ddwy ochr yn trin cyllid a beth yw eu hagweddau a'u credoau tuag at arian.
  6. A yw pob partner eisiau cael plant ac a ydynt yn cytuno ar faterion yn ymwneud â magu plant
  7. Yr hyn y mae pob partner ei eisiau a’i anghenion yw pan ddaw i ryw ac agosatrwydd.

Ar ôl i gwpl ddod yn glir ynghylch agweddau a chredoau'r ddau barti am y materion hyn, gall y therapydd helpu'r cwpl i ddod o hyd i ffyrdd o gyfaddawdu.

Defnydd o Gwnsela Cyn-briodasol

Mae cwnsela cyn priodi fel arfer wedi'i anelu at gyplau sydd wedi dyweddïo ac ar fin priodi. Fel mater o ffaith, mae llawer o grefyddau yn mynnu bod cwpl yn cael rhyw fath o gwnsela cyn cytuno i briodi cwpl.

Eto i gyd, nid yw'n ofynnol o bell ffordd i gwpl fod wedi dyweddïo neu'n ystyried priodas i fynychu cwnsela cyn priodi. Mae llawer o gyplau yn dewis mynychu cwnsela cyn priodi tra'n dyddio i ddarganfod a allai priodas fod yn eu dyfodol.

Hefyd, nid yw cwnsela cyn priodi ar gyfer cyplau heterorywiol yn unig . llawercyplau o'r un rhywmynychu cwnsela cyn priodi y dyddiau hyn.

Pryderon a Chyfyngiadau Cwnsela Cyn-briodasol

Gall cwnsela cyn priodi ddod â baneri coch i fyny nad yw cwpl erioed wedi sylwi arnynt neu wedi'u hanwybyddu cyn mynychu cwnsela cyn priodi.

Er enghraifft, gall safbwyntiau gwrthgyferbyniol ynghylch a ddylai'r cwpl gael plant neu sut i ofalu am arian arwain at anghytundebau sy'n ddigon arwyddocaol i arwain cwpl i benderfynu eu bod yn well eu byd heb briodi.

Mae'n anodd dweud a yw hyn yn bryder neu'n fendith. Gellid dadlau ei bod yn well dysgu am yr heriau hyn cyn priodi nag yn y briodas.

Sut i baratoi ar gyfer Cwnsela Cyn-briodasol

Gwnewch yn siŵr bod gan y therapydd rydych chi'n ei ystyried yr addysg a'r profiad cywir sydd ei angen ar gyfer cwnsela cyn priodi. Mewn llawer o wledydd, rhaid i therapyddion sy'n gweithio yn y maes hwn gael eu trwyddedu fel therapydd priodas a theulu, seicolegydd, neu gynghorydd iechyd meddwl.

Yn ogystal â gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl, mae rhai gweithwyr ysbrydol proffesiynol hefyd yn cynnig cwnsela cyn priodi.

Oherwydd yr ystod eang o weithwyr proffesiynol sy'n gallu cynnig cwnsela cyn priodi, mae'n syniad da gofyn i'r therapydd pa fath o hyfforddiant y mae'n ei gynnal a beth yw'r prif egwyddorion y tu ôl i'w hymagwedd at gwnsela cyn priodi.

Yn ystod cwnsela cyn priodi, gofynnir i chi siarad am lawer o bynciau heriol. Gall barn neu gredoau eich partner eich synnu. Mynd i gwnsela gyda meddwl agored a pharodrwydd i gyfaddawdu.

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan Premarital Counseling

Mae astudiaethau'n dangos bod gan gyplau sy'n mynychu cwnsela cyn priodi 30%llai o siawns o ysgaruna chyplau sy'n priodi heb fynychu cwnsela cyn priodi.

Mae'n debygol bod llawer o barau nad ydynt yn gydnaws yn arbed eu hunain rhag ysgariadau poenus ar ôl dewis peidio â phriodi o ganlyniad i fynychu cwnsela cyn priodi.

Ar ôl y math hwn o gyngor, mae'r rhan fwyaf o barau'n dweud bod eu sgiliau cyfathrebu wedi gwella a'u bod yn wellbarod i ddatrys gwrthdaro. Mae cyplau hefyd fel arfer yn datgan nad oeddent bellach yn teimlo mor ofnus nad oedd eu priodas yn para ag y cyn mynychu therapi.

Dywed llawer eu bod wedi gallu nodi problemau bach cyn iddynt dyfu i fod yn rhai mawr a'u bod wedi gallu rhoi'r gorau i adeiladu dicter at ei gilydd yn dilyn cwnsela cyn priodi.

Nid yw'n anghyffredin i gwpl nodi hefyd nad oedd ganddynt unrhyw syniad bod gan eu partner gredoau a dymuniadau penodol tan ar ôl eu clywed yn siarad am y credoau hynny mewn cwnsela cyn priodi.

Mae rhai pobl hyd yn oed yn dweud nad oeddent byth yn rhoi'r gorau i feddwl am eu credoau eu hunain nes iddynt gael eu gorfodi i wneud hynny mewn therapi.

Ranna ’: