Effeithiau Seicolegol Difrifol Priod Twyllo

Effeithiau Seicolegol Difrifol Priod Twyllo

Yn yr Erthygl honPan fydd eich priod yn twyllo, gall fod yn un o gyfnodau anoddaf eich bywyd, yn enwedig os nad oedd gennych unrhyw syniad am yr hyn oedd yn digwydd.Rydym yn gwybod na fydd twyllo arno yn mynd i fod yn brofiad gwych, ond y cwestiwn yw, pa mor anodd yw hi i ddelio ag effeithiau seicolegol priod sy'n twyllo?

Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod-Mae effaith seicolegol twyllo yn dibynnu ar ba mor wydn ydych chi


mae ysgariad yn difaru argyfwng canol oed

Gall effeithiau seicolegol priod twyllo ddibynnu’n llwyr ar ba mor gydnerth ydych chi a pha strategaethau hunan-amddiffyn ac ymdopi sydd gennych eisoes ar waith wrth i chi fyw eich bywyd cyffredinol.

Er enghraifft, efallai eich bod chi'n wych datrys problemau, seicoleg, ac ailadeiladu'r rhan fwyaf o'r amser. Felly, fe welwch hi ychydig yn haws gwneud eich ffordd o falurion eich perthynas drwodd i annibynnol newydd iach na rhywun sydd ddim ond yn gwybod sut i gwympo ar yr olwg gyntaf o drafferth.Mae'r enghreifftiau hyn yn eithafol, a gallwn yn gyffredinol ddisgwyl bod yn rhywle yn y canol o ran sut rydym yn ymdopi, yn codi ein hunain ac yn ailadeiladu wrth i ni brofi a symud trwy effeithiau seicolegol priod sy'n twyllo.

Y problemau a gafwyd wrth geisio symud ymlaen

Y broblem yw nad oes gan y mwyafrif strategaethau ymdopi effeithiol neu benodol a ddatblygwyd ymlaen llaw wrth baratoi ar gyfer y profiad o dwyllo, neu i'ch paratoi ar gyfer effeithiau seicolegol priod sy'n twyllo.

Felly mae angen rhywfaint o help arnom i geisio deall pa ddifrod a achoswyd fel bod gennym gyfle i ddod â'n hunain yn ôl i le hapus a chytbwys cyn gynted â phosibl.


priodas ymosodol goddefol

Y problemau a gafwyd wrth geisio symud ymlaen

Sut y gall effeithiau seicolegol priod sy'n twyllo effeithio ar eich bywyd

Dyma rai o'r ffyrdd y gall effeithiau seicolegol priod sy'n twyllo effeithio ar ein bywydau. Gall yr amser y mae'n ei gymryd i'r profiadau hyn basio, ond byddwch yn barod gall gymryd peth amser i symud trwy'r cam hwn a chlirio. Wedi’r cyfan, mae hwn yn drawma emosiynol a seicolegol yr ydych yn ei brofi ond yn union fel unrhyw amser anodd arall, ‘bydd hefyd yn pasio’.

1. Hunan-fai / Hunan-gasineb

Nid oes unrhyw drefn benodol y gallech brofi rhai o effeithiau seicolegol priod sy'n twyllo ac efallai na fyddwch yn profi pob un ohonynt - ond mae hunan-fai yn ôl-effaith gyffredin o dwyllo.

A wnaethoch chi achosi i'ch partner dwyllo? A wnaethoch chi eich hun i edrych yn ddigon da? A ddylech chi fod wedi bod yn fwy gwarchodedig, buddsoddi, agos atoch, cariadus? Mae'r rhestr o gwestiynau yn ddiddiwedd.

Ond dyma’r peth, ni allwch newid y gorffennol, dim ond symud ymlaen y gallwch chi ei wneud, felly os ydych chi'n dal eich hun yn beio'ch hun, gadewch i'ch hun stopio.

Dyma un o effeithiau seicolegol priod twyllo y gallwch chi wneud hebddo ac y gallwch chi gymryd rheolaeth ohono trwy ddim ond newid yr hunan-siarad yn eich meddwl i rywbeth mwy positif fel fy mod i'n deilwng ac yn haeddu'r cariad a'r parch sydd eu hangen arna i.

2. Colled

Rydych chi wedi colli'ch perthynas, neu'ch priodas, o leiaf yn y ffordd roeddech chi'n ei hadnabod ar un adeg. P'un a ydych chi'n aros neu'n mynd, ni fydd yr un peth eto.

Cadarn y gallai fod potensial i ailadeiladu a chreu perthynas wahanol yr un mor werthfawr â'r un yr oeddech chi'n teimlo oedd gennych chi ond ni fyddwch chi byth yn disodli'r hyn a oedd gennych ar un adeg. Mae hon yn effaith seicolegol ddwys ar briod sy'n twyllo ac yn un na allwch ei rheoli.

Rydych chi'n profi colled go iawn, ac mae angen amser arnoch chi i alaru, yn yr un modd â hynny mae angen i unrhyw un sydd wedi colli rhywbeth mor bwysig iddynt alaru.

Rhowch amser a lle i chi'ch hun. Mynegwch eich dicter, tristwch, ofn, ac euogrwydd, gadewch i'ch hun alaru. Dewch i delerau â'r sefyllfa trwy gymryd amser i encilio fel y gallwch wneud hynny'n llawn. Ac yna, pan fyddwch chi'n barod, bydd pob diwrnod yn dechrau dod yn haws ac oherwydd i chi gymryd yr amser priodol, byddwch chi'n ei chael hi'n llawer haws dechrau ailintegreiddio'ch bywyd yn ôl i normalrwydd.

3. Pryder

Mae edgy neu deimladau pryderus yn debygol o fod yn effaith seicolegol enfawr priod sy'n twyllo. Afterall, rydych chi'n ansefydlog, mae'ch bywyd cyfan yn hongian yn y cydbwysedd (a bywyd eich plant hefyd, os oes gennych chi rai).


heriau rhyw

Y newyddion da yw bod y lefel hon o bryder yn haeddiannol, rydych chi mewn sefyllfa ansefydlog a dyna sy'n achosi'r pryder. Ond os bydd yn parhau ymhell ar ôl i chi setlo yn ôl i lawr yna mae'n debyg bod angen i chi wirio hynny.

Yn y cyfamser, pam lai ystyriwch ymchwilio i rai technegau i'ch helpu chi i fyw gyda phryder a sut i dawelu'ch hun i leihau'r effaith, a gwneud ichi deimlo rheolaeth.

4. Llai o Hunan-barch

Pan fyddwn yng nghanol delio â phriod sydd wedi twyllo, byddwn yn cysoni’r ffaith bod y person, yr oeddech yn ei garu, yn ymddiried ynddo ac wedi buddsoddi eich bywyd ynddo, yn y bôn, wedi dewis rhywun arall drosoch chi.

Wrth gwrs, nid dyna sut y digwyddodd yn llwyr, neu hyd yn oed sut mae'ch priod yn ystyried materion yn bwysig, ond bydd hyn yn rhesymegol i chi (a gallwn ddeall hynny).

Fe welwch eich hun yn pendroni a ddylech fod yn dalach, yn fyrrach, yn gromach, yn deneuach pe byddech wedi gwneud hyn, neu hynny neu wedi plygu i'ch priod bob mympwy yna efallai y byddech wedi cael eich dewis yn lle.

Mae hon yn effaith seicolegol priod sy'n twyllo, mae hynny'n gymhleth oherwydd ar y naill law, mae'r ffordd rydych chi'n meddwl pam roedd eich partner yn twyllo, yn gwneud synnwyr ond ar y llaw arall, ni fydd byth yn union sut oedd pethau. Felly mae'n bwysig rhoi sylw i'ch meddyliau mewnol a cheisio newid y stori yn eich meddwl bob tro y byddwch chi'n sylwi eich hun yn cymharu'ch hun, rhoi eich hun i lawr neu gwestiynu'ch hun.

Ni allwch fforddio gadael i hyn droi’n broblem fwy sylweddol, ac er ei bod yn fwy cyfforddus ac mewn rhai achosion ychydig yn ddi-hid i roi eich hun i lawr yn y sefyllfa hon, gwnewch bopeth na allwch.

Byddwch mor falch ichi wneud pan ddewch drwodd i'r ochr arall.