Dirymiad O'i gymharu ag Ysgariad
Proses Ysgariad

Dirymiad O'i gymharu ag Ysgariad

2024

Cyngor ar broses ysgariad: Mae gwahaniaeth rhwng cael ysgariad a dirymu priodas. Mae'r erthygl hon yn esbonio'r gwahaniaeth yn fanwl.

Amser Ysgariad Cyfartalog - Mewnwelediadau Allweddol
Proses Ysgariad

Amser Ysgariad Cyfartalog - Mewnwelediadau Allweddol

2024

Mae deddfau priodas ac ysgariad yn cael eu gosod gan y taleithiau, felly mae 50 o wahanol ddeddfau ar waith. Hefyd, wrth gwrs, mae pob cwpl yn wahanol. Mae yna lawer o ffactorau i feddwl amdanynt a all wneud gwahaniaeth mawr o ran a yw ysgariad yn cymryd mwy neu lai na'r amser ysgariad ar gyfartaledd.

Penderfynu A ddylid Ysgaru: Pethau i Feddwl amdanynt
Proses Ysgariad

Penderfynu A ddylid Ysgaru: Pethau i Feddwl amdanynt

2024

Cyngor ar broses ysgariad: Wrth ystyried cael ysgariad mae yna lawer o bethau y mae angen eu hystyried. Mae'r erthygl hon yn rhestru'r pethau y dylid meddwl amdanynt wrth gael ysgariad.

Sut i Gael Tystysgrif Ysgariad
Proses Ysgariad

Sut i Gael Tystysgrif Ysgariad

2024

Mae llawer o bobl yn pendroni ble i gael tystysgrif ysgariad, a gallwn egluro hynny i chi yma. Mae'r broses yn eithaf syml mewn gwirionedd, oherwydd mae tystysgrif ysgariad yn ddogfen syml heb lawer o wybodaeth.

Llinell Amser Ysgariad: Beth i'w Ddisgwyl a Pa mor hir y mae'r broses yn ei gymryd?
Proses Ysgariad

Llinell Amser Ysgariad: Beth i'w Ddisgwyl a Pa mor hir y mae'r broses yn ei gymryd?

2024

Mae ysgariad yn cymryd mwy o amser nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei sylweddoli. Gall y broses gymryd mwy na blwyddyn, yn enwedig os oes asedau neu blant sylweddol yn gysylltiedig. Dyma grynodeb o linell amser ysgariad nodweddiadol. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am linell amser ysgariad.

Pethau i'w hystyried wrth ysgaru priod mewnfudwr
Proses Ysgariad

Pethau i'w hystyried wrth ysgaru priod mewnfudwr

2024

Dyma rai pethau i'w hystyried wrth ysgaru priod mewnfudwr. Mae gofynion cyfreithiol ysgaru mewnfudwr ychydig yn wahanol, mae'r erthygl hon yn esbonio'r pwnc yn fanwl.

Sut I Gael Ysgariad?
Proses Ysgariad

Sut I Gael Ysgariad?

2024

Darllenwch am y broses gyfreithiol a'r camau sy'n gysylltiedig â chael ysgariad. Dysgwch am yr amrywiol bethau y mae'n rhaid i chi fod yn ofalus yn eu cylch cyn cael ysgariad.

Sut i Drafod Anheddiad Ysgariad â'ch Priod
Proses Ysgariad

Sut i Drafod Anheddiad Ysgariad â'ch Priod

2024

Sut i drafod setliad ysgariad â'ch priod? Darllenwch ymlaen i wybod beth i'w ddisgwyl mewn setliad ysgariad ynghyd â'r awgrymiadau trafodaethau ysgariad gorau.

Dysgu Sut i Ennill Ysgariad - Strategaethau Ennill
Proses Ysgariad

Dysgu Sut i Ennill Ysgariad - Strategaethau Ennill

2024

Mae ennill ysgariad yn ymwneud â chyfrifo'r hyn rydych chi ei eisiau. Bydd yr awgrymiadau buddugol hyn yn eich helpu i gwblhau'r broses ysgaru mor gyflym ac mor llyfn â phosibl.

Byw gyda'n gilydd ar ôl ysgariad - Beth mae'r gyfraith yn ei ddweud?
Proses Ysgariad

Byw gyda'n gilydd ar ôl ysgariad - Beth mae'r gyfraith yn ei ddweud?

2024

Mae llawer o gwestiynau'n codi ynghylch effeithiau cyplau sydd wedi ysgaru yn cyd-fyw. Mae'r erthygl yn cynnwys y cyfreithlondebau sy'n gysylltiedig â chyd-fyw ar ôl ysgariad.

Sut i Fynd Trwy Ysgariad Priod ar Goll
Proses Ysgariad

Sut i Fynd Trwy Ysgariad Priod ar Goll

2024

Mae'r achos lle nad yw'r un sy'n ysgaru yn unman i'w weld yn y categori clasurol o ysgariad priod sydd ar goll. Dyma sut i fynd trwy ysgariad priod ar goll.

Angen Trac Cyflym Eich Ysgariad? Ystyriwch Farnwr Preifat
Proses Ysgariad

Angen Trac Cyflym Eich Ysgariad? Ystyriwch Farnwr Preifat

2024

Os ydych chi a'ch priod yn mynd tuag at ysgariad mae gennych ddewis i ddewis naill ai barnwr preifat neu farnwr cyhoeddus. Mae'r erthygl hon yn esbonio pam ddylech chi farnwr preifat.

Adolygu'r Rhestr Wirio Symud Ysgariad hon
Proses Ysgariad

Adolygu'r Rhestr Wirio Symud Ysgariad hon

2024

I'r mwyafrif o bobl, un o'r camau cyntaf mewn ysgariad yw symud allan o'r tŷ. Weithiau mae symud allan yn cael ei wneud mewn modd tawel a rhesymol. Bryd arall mae'n brofiad emosiynol a hyd yn oed yn dreisgar. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n well dilyn y rhestr wirio ysgariad symud allan hon.

Beth Os nad yw fy mhriod yn derbyn yr ysgariad?
Proses Ysgariad

Beth Os nad yw fy mhriod yn derbyn yr ysgariad?

2024

Pan fydd mwyafrif y cyplau yn penderfynu hollti o'r diwedd, mae'r ddau briod yn cydnabod bod y berthynas yn anadferadwy. Yn aml nid yw un priod yn derbyn ysgariad, serch hynny. Mae'r erthygl hon yn esbonio beth i'w wneud os nad yw'ch priod yn derbyn ysgariad.

Y ddeiseb Ysgariad: Y Cam Cyntaf
Proses Ysgariad

Y ddeiseb Ysgariad: Y Cam Cyntaf

2024

Cyngor Proses Ysgariad: I'r cwpl sy'n ceisio ysgariad ond nad ydyn nhw'n ymwybodol o'r gweithdrefnau cyfreithiol wrth gael ysgariad, gallant gyfeirio at yr erthygl hon. Mae'r erthygl hon yn esbonio'r cam cyntaf o gael ysgariad.

Y 10 Awgrym Uchaf ar Ddrafftio Gwrth-hawliad Ysgariad
Proses Ysgariad

Y 10 Awgrym Uchaf ar Ddrafftio Gwrth-hawliad Ysgariad

2024

Os ydych chi am ffeilio gwrth-hawliad, mae'n atal eich priod rhag canslo'r ysgariad os yw'n newid ei feddwl. Darllenwch fwy am wrth-hawliad yn yr erthygl hon.

Deall Cost Ysgariad Di-wrthwynebiad yn Texas
Proses Ysgariad

Deall Cost Ysgariad Di-wrthwynebiad yn Texas

2024

Os nad oes gennych lawer o arian, efallai eich bod yn pendroni am gost ysgariad diwrthwynebiad yn Texas. Dyma'r hyn sydd angen i chi ei wybod am ddeall cost ysgariad diwrthwynebiad yn Texas.

Beth Yw Ysgariad Hollol?
Proses Ysgariad

Beth Yw Ysgariad Hollol?

2024

Nid yw “absoliwt” yn golygu unrhyw beth mewn gwirionedd. Yr unig reswm gwirioneddol bod y term “ysgariad llwyr” yn parhau i fodoli yw oherwydd bod rhai llysoedd yn galw gwahanu yn fath o ysgariad. Mae'r erthygl hon yn taflu goleuni ar y pwnc.

Beth i'w wneud os yw'ch priod yn gwrthod llofnodi papurau ysgariad
Proses Ysgariad

Beth i'w wneud os yw'ch priod yn gwrthod llofnodi papurau ysgariad

2024

Mae'r erthygl yn ateb y cwestiwn - beth i'w wneud os yw'ch priod yn gwrthod llofnodi papurau ysgariad. Efallai eich bod chi'n meddwl mai'r hyn y byddwch chi'n ei wneud bryd hynny. Peidio â phoeni! Darllenwch ymlaen am y darnau cywir o gyngor.

Pwy Sy'n Gymwys Am Ysgariad Cryno? Y pethau sylfaenol
Proses Ysgariad

Pwy Sy'n Gymwys Am Ysgariad Cryno? Y pethau sylfaenol

2024

Cyngor ar broses ysgariad: Os ydych chi a'ch priod yn cytuno ar bob mater i'w ddatrys yn eich ysgariad, efallai y byddwch yn gymwys i gael ysgariad cryno. Mae'r erthygl hon yn rhoi gwybodaeth am bwy sy'n gymwys i gael ysgariad cryno.