Dyfyniadau Blwyddyn Newydd a Sut Gall Cyplau Eu Gweithredu yn Eu Bywydau

Dyfyniadau Blwyddyn Newydd a Sut Gall Cyplau Eu Gweithredu Yn Eu Bywydau Mae hi bron yn Nos Galan, ac mae hynny’n golygu hetiau parti, diodydd pefriog a chusanau am hanner nos. Mae hefyd yn golygu bod digon o ddyfyniadau ysbrydoledig am Nos Galan. Beth am gymryd y dyfyniadau ysbrydoledig hyn i galon a gwneud eu doethineb yn rhan o'ch perthynas yn y flwyddyn i ddod?

Ysgrifennwch ar eich calon mai pob diwrnod yw diwrnod gorau'r flwyddyn - Ralph Waldo Emerson

Mae cyplau sy'n chwilio am y gorau yn eu bywydau, eu perthynas, a'i gilydd, yn hapusach na'r rhai sy'n canolbwyntio ar y drwg. Daw pob perthynas â'i heriau. Trwy chwilio am y da, rydych chi'n helpu i liniaru'r drwg ac yn dod ag egni mwy cadarnhaol i'ch bywyd gyda'ch gilydd. Os edrychwch am y da fe welwch fwy ohono. Mae'n gylchred gadarnhaol sy'n adeiladu arferion iach yn eich perthynas ac yn eich helpu chigwerthfawrogi ei gilydd. Rydych chi a'ch partner yn mynd i gythruddo'ch gilydd o bryd i'w gilydd. Dim ond naturiol ydyw. Efallai nad yw eich cartref yn union yr hyn yr hoffech iddo fod, neu nad yw eich sefyllfa ariannol yn ei gyflwr gorau. Beth bynnag sy'n digwydd, gallwch fynd i'r afael go iawnmaterion yn eich perthynastra'n dal i gadw agwedd gadarnhaol a chwilio am yr hyn sy'n dda yn lle'r hyn sy'n ddrwg.

|_+_|

Mae'r flwyddyn newydd yn sefyll o'n blaenau, fel pennod mewn llyfr, yn aros i gael ei hysgrifennu. Gallwn helpu i ysgrifennu'r stori honno trwy osod nodau. -Alaw Beattie

Nid yw addunedau blwyddyn newydd ar gyfer unigolion yn unig – cymerwch yr amser i wneud addunedau gyda’ch gilydd fel cwpl hefyd. Mae gwneud addunedau blwyddyn newydd gyda’ch gilydd yn ffordd wych o bwyso a mesur yr hyn sy’n wych yn eich perthynas a dod o hyd i ffyrdd cadarnhaol, ymarferol o roi newidiadau ar waith hefyd. Treuliwch beth amser ar Nos Galan yn gwneud addunedau gyda'ch gilydd. Efallai eich bod chi eisiautreulio mwy o amser gyda'ch gilydd, mynd ar daith, dechrau hobi newydd, gweithredu cyllideb cartref newydd, neudysgu cyfathrebu'n well. Beth bynnag y byddwch yn ei benderfynu, cymerwch amser trwy gydol y flwyddyn i wirio i mewn a gweld sut mae nodau eich perthynas yn dod yn eu blaenau.

Rwy'n gobeithio y byddwch yn gwneud camgymeriadau yn y flwyddyn i ddod. Achos os ydych chi'n gwneud camgymeriadau, yna rydych chi'n gwneud pethau newydd -Neil Gaiman

Arhoswch, ydyn ni'n dweud y dylech chi wneudcamgymeriadau yn eich perthynas? Wel, nid yn union. Ond mae camgymeriadau yn anochel. Rydych chi a'ch partner yn ddynol; bydd y ddau ohonoch yn cael diwrnodau da a diwrnodau drwg, yn mynd mewn hwyliau drwg, neu'n gwneud gwallau yn eich barn. Bydd y ffordd y byddwch chi'n delio â'r amseroedd hynny yn gwneud byd o wahaniaeth yn eich perthynas. Ydych chi'n ymateb i hwyliau'ch partner gyda choegni? Ydych chi'n mynd yn grac ac yn ofnus neu'n eu poeni os ydyn nhw'n gwneud camgymeriad? Os ydyn nhw'n ddifeddwl, a ydych chi'n ymateb fel pe baent yn ei wneud yn bwrpasol? Neu a ydych chi'n cymryd eiliad i gael empathi a deall eu bod yn gwneud eu gorau? Triniwch eich gilydd â charedigrwydd a maddeuant, a cheisiwch beidio â dal dig na chadw sgôr. Bydd eich perthynas yn llawer gwell ar ei gyfer.

Dyfyniadau Blwyddyn Newydd a Sut Gall Cyplau Eu Gweithredu Yn Eu Bywydau Mae eich llwyddiant a'ch hapusrwydd yn gorwedd ynoch chi. Penderfynwch gadw'n hapus. -Helen Keller

Rhan fawr o hapusrwydd mewn perthnasoedd yw gwaith tîm – ond mae rhywfaint o waith unigol ynghlwm hefyd. Mae’n llawer rhy hawdd gwneud eich partner yn gyfrifol am eich hapusrwydd, a mynd yn ddig wrthyn nhw os nad ydyn nhw’n cyflawni’r disgwyliad hwnnw. Ond dyma'r gwir: Chi yw'r unig un sy'n gyfrifol am eich hapusrwydd eich hun. Beth mae hynny'n ei olygu o ran eich perthynas? Mae'n golygu bod y ddau ohonoch yn cymryd amser i wneud pethau sy'n eich maethu yn y meddwl a'r corff. Cymerwch amser ar gyfer hobïau rydych chi'n eu caru, a chefnogwch eich gilydd i wneud amser i'r rheini. Treuliwch amser gyda ffrindiau da neu aelodau o'r teulu sydd wir yn eich caru a'ch cefnogi. Cymerwch ofal da o'ch iechyd emosiynol eich hun. Pan rwyt ticymerwch ofal da ohonoch eich hun, gallwch chi roi'r gorau ohonoch i'ch partner yn lle'r gweddill ohonoch.

Gadewch i'n hadduned blwyddyn newydd fod fel hyn: Byddwn yno i'n gilydd -Goran Persson

Mae’n llawer rhy hawdd cael eich pwyso i lawr gan ymrwymiadau gwaith, teulu a chymdeithasol a dechrau cymryd eich partner yn ganiataol. Wedi'r cyfan, maen nhw yno bob dydd. Ond mae cymryd eich partner yn ganiataol ond yn magu drwgdeimlad ac yn niweidio eich perthynas. Rydych chi wedi dewis rhannu eich bywydau – mae hynny’n golygu y dylai eich partner fod yn flaenoriaeth yn eich bywyd, nid yn ôl-ystyriaeth. Gwnewch ymrwymiadi ddod yn gefnogwr selog a cheerlear mwyaf lleisiol ei gilydd. Cymerwch amser i wircysylltu â'ch partnera darganfod beth sy'n digwydd iddyn nhw, pa bryderon sydd ganddyn nhw, a beth yw eu breuddwydion. Bydd amser o ansawdd i siarad, cysylltu ac ymlacio heb unrhyw straen neu ymyrraethcryfhau eich perthynas.

Mae dyfyniadau Blwyddyn Newydd yn ffynhonnell wych o ysbrydoliaeth i gyplau. Ymrwymwch i gymryd y geiriau hyfryd hyn i galon a gwyliwch eich perthynas yn mynd o nerth i nerth. Ac os oes angen nodyn atgoffa arnoch yn gryno, cofiwch y geiriau doeth hyn gan Benjamin Franklin:

Byddwch yn rhyfela â'ch drygioni, mewn heddwch â'ch cymdogion, a gadewch i bob blwyddyn newydd ddod o hyd i chi yn ddyn gwell (neu fenyw, Ben sori).

Ranna ’: