Agosrwydd Emosiynol yn erbyn Agosrwydd Corfforol: Pam Mae Angen Y ddau ohonom

Agosrwydd Emosiynol yn erbyn Corfforol

Yn yr Erthygl honPan fyddwn yn siarad am agosatrwydd, rydym fel arfer yn cyfeirio at agosatrwydd rhywiol. Yn wir, mae yna lawer o erthyglau wedi'u cyhoeddi ynglŷn â sut i wella eich agosatrwydd corfforol, sut i ddod ag ef yn ôl pan fydd yn dechrau pylu, sut i'w wneud yn pop a sizzle. Ond mae cysylltiad pwysig iawn arall i roi sylw iddo yn eich perthynas, a dyna agosatrwydd emosiynol. Ysgrifennir llai am y bond hanfodol hwn, sy'n anffodus oherwydd bod y ddau fath o agosatrwydd yn gweithio law yn llaw i gadw perthynas yn fywiog, yn gyfoethog ac yn ystyrlon. Gadewch inni edrych ar bob un ac yna gweld sut, wrth eu cyfuno, maent yn creu alcemi symbiotig i gadw'ch cwpl yn iach ac yn hapus.

Yr angen am agosatrwydd corfforol

Mae agosatrwydd corfforol neu rywiol yn ysfa am gysylltiad rhywiol. Nid yw o reidrwydd yn gofyn am gydran emosiynol iddo gael ei berfformio neu fod yn foddhaol. Rydym wedi ein rhaglennu gydag “ysfa i uno” yn rhywiol fel y bydd y rhywogaeth yn parhau ei hun ac yn atgenhedlu. Nid yn unig rydyn ni'n dyheu am agosatrwydd corfforol, ond rydyn ni hefyd yn mwynhau, hyd yn oed heb agosatrwydd emosiynol, gyffyrddiad a phresenoldeb person arall wrth i ni roi'r holl gnawdolrwydd y mae agosatrwydd corfforol yn ei ddarparu.

Mae agosatrwydd corfforol yn cynnwys rhywfaint o fregusrwydd ac ymddiriedaeth - i rai yn fwy nag eraill, ac mewn rhai senarios yn fwy nag eraill. Fodd bynnag, nid oes angen bregusrwydd llwyr ac ymddiriedaeth iddo ddigwydd. Ydych chi erioed wedi cael stondin un noson neu sefyllfa ffrindiau â budd-daliadau? Gellir mwynhau'r ddau fath hynny o berthnasoedd corfforol heb ymdeimlad dwfn o ymddiriedaeth rhwng y ddau gyfranogwr. Mae oedolion yn deall bod sylfaen dda o agosatrwydd emosiynol yn gwella ochr gorfforol y berthynas, sy'n esbonio pam mae llai o oedolion yn ymroi i stondinau un noson neu ffrindiau â sefyllfaoedd budd-daliadau, neu, os gwnânt, maent yn nodweddiadol yn anaeddfed ac nid yn oedolion hunan-realistig. . Nid yw rhyw yn unig yn ein gwneud yn agosach at berson.Mae agosatrwydd emosiynol hefyd yn hanfodol

Yn wahanol i agosatrwydd corfforol a all ddigwydd heb fawr neu ddim cysylltiad cariad rhwng y partneriaid, mae agosatrwydd emosiynol yn gyswllt sy'n tyfu ac yn dyfnhau rhwng dau berson sydd mewn cariad. Ni all perthynas gariad iach, aeddfed fodoli heb bresenoldeb agosatrwydd emosiynol. Mae angen i'r cwpl deimlo'n ddiogel, i ymddiried yn ei gilydd yn llwyr, i fod â'r gallu i ddatgelu eu gwendidau a'u hanghenion i'w gilydd i gyd wrth fod yn hyderus y bydd eu partner bob amser yno ar eu cyfer. Agosrwydd emosiynol yw'r sylfaen ar gyfer perthynas gyfoethog a chariadus, a dylid tueddu ati'n barhaus. Ni all perthynas oroesi heb agosatrwydd emosiynol; dyma sy'n helpu cariad i oroesi trwy'r amseroedd anoddaf, ac sy'n gwneud inni barhau i fod eisiau caru a chael ein caru gan ein partneriaid.


mae cyfathrebu yn allweddol mewn perthynas

Beth yw'r rysáit ar gyfer agosatrwydd emosiynol?

Cyfathrebu . Nid dim ond y sesiynau gwirio i mewn dyddiol a chwestiynau arferol am waith. Mae agosatrwydd emosiynol yn cael ei ddyfnhau pan mai chi yw'ch partner, cynhaliwch drafodaeth wirioneddol lle rydych chi'ch dau yn bresennol (dim ffonau symudol yn byrlymu na sgriniau wedi'u goleuo) ac yn gweld eich gilydd yn wirioneddol.

Cysylltiad . Mae agosatrwydd emosiynol yn cael ei wella pan fyddwch chi'n rhannu'ch eiliadau o amheuaeth, ofn, tristwch a phoen ac rydych chi'n teimlo breichiau'ch partner o'ch cwmpas a'i lais yn dweud wrthych ei fod yn deall a bod popeth rydych chi'n ei brofi yn normal ac yn gyfreithlon.Ymddiriedolaeth . Mae angen ymddiriedaeth a didwylledd 100% er mwyn i'r cwpl brofi agosatrwydd emosiynol.

Mae angen agosatrwydd ar berthynas. Mae angen agosatrwydd corfforol ac emosiynol arno i ddatblygu perthynas sy'n wirioneddol oedolyn, iach a boddhaol i'r ddau bartner.

Agosatrwydd corfforol ac emosiynol, mae'r ddau yr un mor bwysig

Y gwir yw, ni allwch gael agosatrwydd corfforol da heb agosatrwydd emosiynol , ac ni allwch brofi agosatrwydd emosiynol heb y gydran gorfforol hefyd.

Agosatrwydd corfforol ac emosiynol, mae

Weithiau nid yw'r cydbwysedd yn berffaith. Bydd adegau mewn perthynas lle bydd angen mwy o un math o agosatrwydd na'r llall ar un person. Ar y dechrau, mae'r rhan fwyaf o gyplau eisiau i'r rhan gorfforol-agos o'r cydbwysedd hwn bwyso'n drwm. Wrth iddynt heneiddio gyda'i gilydd, bydd gogwydd naturiol yn digwydd, gan ffafrio'r cysylltiad emosiynol. Mae hyn yn arbennig o wir wrth i un symud trwy gamau bywyd genedigaeth, magu plant, syndrom nyth gwag, menopos, salwch a digwyddiadau eraill a all effeithio ar ba mor aml mae rhyw yn digwydd.

Os ydych chi'n bwriadu adeiladu perthynas hirdymor, mae'n rhaid bod gennych chi'r ddau fath o agosatrwydd. Hebddyn nhw, mae'r berthynas braidd yn wag a bydd gan y cwpl ymdeimlad o ansicrwydd. Gyda'i gilydd maent yn creu “glud” a fydd yn eich dal gyda'ch gilydd yn ystod amseroedd anodd. Os yw un o'r rhain ar goll, nid oes sylfaen i ddibynnu arni a bydd y berthynas yn dadfeilio.

Agosrwydd corfforol yn aml yw'r “grym gyrru” sy'n rhoi dau berson at ei gilydd yn gyntaf. Ond agosatrwydd emosiynol yw'r gyfrinach y tu ôl i berthnasau tymor hir a rhyw sy'n chwythu'r meddwl. Mae'n golygu bod y cwpl yn cyfathrebu'n dda, gan eu bod yn sefydlu cysylltiadau pendant o ymddiriedaeth a didwylledd. Mewn perthynas gariad, agosatrwydd emosiynol yw’r hyn sy’n gosod y sylfaen ar gyfer tosturi, angerdd, ymlyniad ac ymrwymiad oherwydd ei fod yn seiliedig ar sylfaen o ymddiriedaeth, gwirionedd a pharch at ein gilydd, a’r addewid o ddiogelwch. Mae partneriaid rhamantaidd sy'n llwyddo i fynegi eu hemosiynau yn mwynhau priodasau llawer hapusach a bywydau hirach na'r rhai lle mae un partner yn anghyfforddus neu'n gwastatáu yn gwrthod rhannu ei dymheredd emosiynol.

Ffordd sicr o wella eich lefel agosatrwydd emosiynol? Ewch ar drip gyda'n gilydd!

Ewch ar antur. Archwiliwch le newydd gyda'ch partner, lle nad yw'r un ohonoch erioed wedi'i brofi. Nid yn unig y byddwch chi'n creu atgofion newydd a rennir, ond byddwch chi'n rhoi eich hun mewn amgylchedd newydd sy'n tanio gwahanol sgyrsiau nad ydych chi wedi'u cael o'r blaen. Rydych hefyd yn cael eich tynnu allan o'ch trefn arferol, sy'n eich galluogi i gysylltu mewn ffordd newydd, yn enwedig yn rhywiol. Felly os ydych chi'n ceisio dyfnhau'ch cysylltiad corfforol ac emosiynol, cynlluniwch benwythnos neu daith i le newydd heddiw!


syniadau drwg