Y Rhestr Wirio Ysgariad Hanfodol ar gyfer Mamau

Y Rhestr Wirio Ysgariad Hanfodol ar gyfer Mamau

Yn yr Erthygl hon

Mae angen i rieni, yn enwedig mamau, fynd trwy restr wirio cyn cofrestru am beth mor fawr ag ysgariad. Bydd hyn yn eu helpu i symud i'r cyfeiriad cywir a'u tywys at rywbeth na fyddant yn difaru yn nes ymlaen, yn enwedig oherwydd bod plant yn cymryd rhan. Isod mae'r rhestr wirio ysgariad hanfodol ar gyfer mamau.P'un a ellir arbed eich priodas

Efallai ei fod yn swnio ychydig yn hen-ffasiwn, ond credaf mai'r ffordd iawn i fynd o gwmpas sefyllfa fel ysgariad yw sicrhau ai dyma'r unig ffordd allan; yr unig ateb. Dylai fod y peth olaf yr ydych chi'n ei ystyried oherwydd gall ôl-effeithiau hynny (hynny hefyd, wrth fod yn fam) fod yn anodd ac yn anodd ei reoli.

Felly, mae'n well na ddylech adael i ysgariad fod yr ateb cyntaf i chi fynd iddo pryd bynnag y bydd gwrthdaro yn digwydd. Rhowch amser i'ch hun a gweld a ellir gweithio pethau allan ai peidio. Gallwch hyd yn oed fynd am gwnsela priodas neu therapi.

Adnabod eich priod

Efallai y bydd y pwynt hwn o'r rhestr wirio yn swnio fel dim meddwl oherwydd, wrth gwrs, rydych chi'n adnabod eich priod, a dyna pam rydych chi'n galw ei fod yn rhoi'r gorau iddi. Ond yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw rhoi ail feddwl iddo. Efallai nad nhw yw'r priod delfrydol ond maen nhw'n rhiant da iawn i'ch plant. A chydag ychydig o ymdrech gan y ddwy ochr, gallwch chi fod yn hapus a magu teulu hardd wrth weithio ar eich materion yn y broses.

Gydag ychydig o ymdrech gan y ddwy ochr, gallwch fod yn hapus a magu teulu hardd wrth weithio ar eich materion

Cyflwr go iawn eich cyllid

Wrth gwrs, nid yw gweithio ar berthynas bob amser yn gweithio. Felly, os byddwch chi'n gorffen dewis ysgariad yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n wybodus am yr holl gyflwr a chyllid go iawn. Gan eich bod yn fam, bydd angen llawer o arian arnoch i ysgwyddo treuliau cartref ar eich pen eich hun, os byddwch yn cadw'r plant. Po fwyaf o wybodaeth sydd gennych am eich asedau a'ch rhwymedigaethau, y mwyaf tebygol yw hi y bydd eich ysgariad yn mynd yn esmwyth i chi.

P'un a allwch chi fyw bywyd heb incwm eich priod

Dyma'r amcangyfrif o'r arian y byddwch chi'n dod ag ef i mewn os byddwch chi'n ysgaru, ac yn fam, gan wybod faint fydd eich treuliau. Os nad oes gennych incwm ar hyn o bryd, yna mae angen i chi ddarganfod a fyddwch yn cael cynhaliaeth plant neu alimoni am gyfnod byr nes eich bod yn gallu cefnogi'ch teulu.

Mae angen i chi hefyd ddechrau chwilio am opsiynau cyflogaeth sy'n gweddu orau i chi. Os yw'ch treuliau'n mynd allan o reolaeth, mae angen ichi ddod o hyd i ffordd allan i'w sicrhau. Waeth beth yw natur eich cyflwr ariannol, mae angen i chi feddu ar wybodaeth gyflawn cyn i chi hyd yn oed ddefnyddio'r gair “ysgariad.”

Eich Cynllun B.

Erbyn y pwynt hwn yn y rhestr wirio, rwy'n golygu, er bod eich gweithdrefn ysgariad yn dal i symud ymlaen, bod angen i chi benderfynu sut a ble rydych chi'n mynd i fyw. Sut ydych chi'n mynd i drin eich plant? Os ydych chi'n ddigon ffodus, bydd eich priod yn cyfrannu i raddau pan ddaw'n magu'r plant. Fodd bynnag, os nad yw hynny'n digwydd yn y senario waethaf, beth fyddai eich cam nesaf? Dylai'r holl bethau hyn gael eu penderfynu ymlaen llaw fel eich bod chi'n gwybod eich symudiadau ac yn gallu gwneud yr un iawn ar yr adeg iawn yn ystod yr achos ysgariad.

Os ydych chi

Eich sgôr credyd

Os ydych chi'n rhannu'ch holl gyfrifon gyda'ch priod ac nad ydych erioed wedi sefydlu unrhyw gredyd yn eich enw eich hun, dyma'r amser iawn i gyflawni'r dasg hon. Bydd gwneud cais am gardiau credyd yn eich enw yn llawer haws cyn ffeilio am ysgariad nag wedi hynny oherwydd ar y foment honno bydd cwmnïau cardiau credyd yn edrych ar eich incwm ar y cyd (incwm cartref) wrth bennu eich llinell gredyd.

Nid ydych chi, wrth gwrs, eisiau cronni dyled ar y cardiau credyd hynny y mae'r cwmni'n eu rhoi i chi, ond gall bod â rhywfaint o gredyd ar gael bob amser roi diogelwch ariannol i chi sy'n achub bywyd yn ddiweddarach.

Y gwir am ysgariad

Y gwir am ysgariad yw, ni waeth pa mor hir y cymerwch i'w gynllunio, mae yna bethau annisgwyl a fydd yn dod allan o unman yn llythrennol ac a fydd yn gohirio'r broses gyfan, gan ei llusgo a defnyddio mwy o'ch adnoddau ariannol nag oedd gennych mewn golwg. Ynghanol yr anhrefn hwn i gyd, bydd eich plant yn dioddef. Efallai y bydd yn rhaid i chi gwtogi ar eu treuliau i gyflawni rhai'r achos ysgariad.

Byddan nhw, eich plant, o dan lawer o straen ac yn debygol o fod yn dioddef hyd yn oed os ydyn nhw'n dawel. Efallai na fyddwch hyd yn oed yn gallu cwrdd â nhw nes bydd yr ysgariad wedi'i gwblhau. Felly, mae'n rhaid i chi fod yn ddigon dewr i wynebu'r sefyllfa a gwybod yn eich calon mai nhw yw'r rhai rydych chi'n gwneud y cyfan drostyn nhw a bydd yr amser anodd hwn hefyd yn mynd heibio!

Rydych chi'n mynd i golli ffrindiau

Mae un peth yn cael ei sefydlu o ran ysgariad, a hynny yw pobl yn ochri. Byddwch chi'n colli'ch priod, ond ynghyd â nhw, byddwch chi hefyd yn colli llawer o'ch cyd-ffrindiau. Bydd ychydig yn eich beio am fod yn wraig ddrwg, yn fam lousy, a hyd yn oed yn fenyw nad yw'n dda am wneud dewisiadau.

Byddan nhw'n eich beio chi am bopeth a aeth o'i le. Dylech sylweddoli na allwch atal rhai pobl rhag meddwl fel hynny. Felly, dim ond gadael iddo fod. Byddwch y fam orau y gallwch chi, oherwydd bydd hynny'n ddigon i'ch plant. Byddwch yn barod am y geiriau llym y gallai fod yn rhaid i chi eu gwrando.

Byddwch chi

Waeth beth yw eu hoedran, mae eich plant eich angen chi

Camsyniad yw bod ysgariad yn effeithio ar blant sy'n ifanc iawn yn unig. Mae ysgariad yn effeithio ar blant o bob grŵp oedran. Y gwir yw bod pob plentyn yn gadael eu rhwystredigaeth a'u hiselder allan mewn gwahanol ffyrdd. Mae ychydig yn aros yn dawel tra bod eraill yn dangos dicter a graddau gwael. Mae yna hyd yn oed y rhai sy'n syrthio i arferion gwael (aros oddi cartref, gwneud cyffuriau, fandaliaeth, ac ati).

Os yw'ch plant yn blant dan oed, yna mae ysgariad yn debygol o effeithio arnynt yn erchyll o gymharu â phlant sydd wedi tyfu i fyny. Y rheswm am hyn yw bod plant ifanc (sy'n dal i fyw gyda rhieni) yn cael newid cyfan yn eu bywyd. Y ffordd maen nhw'n byw, y ffordd maen nhw'n ciniawa, y ffordd maen nhw'n dilyn trefn arferol, mae popeth yn newid oherwydd ysgariad. Dyna pam eu bod yn cael eu haflonyddu yn seicolegol, ac fel mam, dylech fod yn barod amdani.

Fel menyw â phlant, ewch dros y rhestr wirio ysgariad hanfodol hon ar gyfer mamau i sicrhau eich bod yn barod am y newidiadau y bydd ysgaru eich priod yn dod â nhw i'ch bywyd chi a'ch plentyn.