Euogrwydd Wedi Priodas Aflwyddiannus

Euogrwydd Wedi Priodas Aflwyddiannus Mae rhai pethau mewn bywyd o fewn ein rheolaeth, ond mae bywyd yn anrhagweladwy, ac nid yw pethau bob amser yn gweithio allan y ffordd y gwnaethom gynllunio.

Yn yr Erthygl hon

Pan fydd pobl yn clymu'r cwlwm ac yn priodi â'r person y maent yn ei garu fwyaf, nid ydynt byth yn meddwl y byddant yn ysgaru neu'n dioddef priodas aflwyddiannus. Ond am gymaint o wahanol resymau, mae'n digwydd. A phan fydd, gall gael canlyniadau eithaf dinistriol i bawb dan sylw, yn enwedig os oes plant ifanc yn y teulu.

Felly gadewch i ni edrych ar pam mae ysgariad neu briodas aflwyddiannus yn achosi iselder, beth yw'r pethau y gallwch chi eu gwneud i ymdopi mewn ffordd iach ac yn bwysicaf oll: sut i symud ymlaen mewn ffordd iach i bawb, a sut i ddod â priodas hir i ben heb deimlo'n euog?

Pan ddaw priodas i ben, mae'n golygu llawer o boen a phryder - delio ag euogrwydd, cywilydd, a stigma cymdeithasol priodas aflwyddiannus. Rydych chi'n chwilio am ffyrdd o gadw euogrwydd rhag difetha'ch perthnasoedd ac am roi'r gorau i deimlo'n euog am ddod â'ch priodas i ben.

Pam ydych chi'n teimlo'n euog am briodas aflwyddiannus?

Mae euogrwydd yn deimlad cymhleth iawn, i ddelio ag ef ac i'w egluro, felly gadewch i ni geisio ei dorri i lawr.

Y rhyfeddod yw, os gwnaethoch chi wahanu â'ch priod ar delerau da a'ch bod chi'ch dau yn hapus â sut mae'ch bywydau ar ôl ysgariad, ni fyddwch chi'n teimlo llawer o euogrwydd.

Ble mae'n dod i mewn yw pan fyddwch chi'n teimlo hynny mae rhywun arall yn cael ei frifo gan hyn , boed yn briod i chi, eich plant neu rywun arall yn gyfan gwbl. Pan fyddwch chi'n dechrau amau ​​a ydych chi wedi gwneud y dewis cywir, ac a ydych chi'n brifo rhywun trwy wneud hynny.

Rydych chi'n dechrau gofyn i chi'ch hun a ddylech chi fod wedi dal ati er lles pawb arall. A gall hyn ddechrau bwyta i ffwrdd arnoch chi, gan arwain at rai mecanweithiau ymdopi afiach iawn.

Camddefnyddio sylweddau

Camddefnyddio sylweddau Mae mynd trwy ysgariad ar ôl priodas aflwyddiannus yn straen, ac mae mynd trwy ysgariad blêr yn waeth byth.

Er mwyn cael gwared ar y straen, mae llawer o bobl yn troi at wahanol sylweddau, o alcohol i gyffuriau. Mae'r rhain yn amlwg yn ffyrdd afiach o ymdopi, ond nid yn unig oherwydd eu bod yn uniongyrchol afiach i chi. Cyn belled â'ch bod chi'n dibynnu ar sylweddau, nid ydych chi'n cymryd camau tuag at ddelio â'ch emosiynau a dim ond trwy gladdu'ch teimladau rydych chi'n gwneud pethau'n waeth.

Felly, ar ôl i chi ddod o hyd i'r cryfder i ddelio â'ch teimladau, fe welwch fod y broses yn llawer anoddach na phe baech chi'n delio â nhw mewn ffordd iach o'r dechrau. Ac ar ben hynny, byddech chi'n mynd drwodd tynnu cyffuriau yn ôl , a fydd yn cymhlethu pethau ymhellach.

Nid yw'n amhosibl delio â hyn ac os byddwch yn dod o hyd i'r system gymorth gywir ac yn cael yr help sydd ei angen arnoch, byddwch yn dod drwyddi ac ar y trywydd iawn, ond byddwch yn cael y canlyniadau gorau mewn gwirionedd os na fyddwch byth yn gadael iddo gyrraedd hynny yn y lle cyntaf.

Anhwylderau bwyta

Ar ôl priodas aflwyddiannus, mae anhwylderau bwyta a chamddefnyddio sylweddau yn mynd law yn llaw, gyda hanner y bobl ag anhwylderau bwyta hefyd yn cam-drin cyffuriau neu alcohol.

Ac yn aml gall ysgariad ysgogi'r ymddygiadau hyn, sy'n rhychwantu pob rhan o'r sbectrwm ED. Ar y naill law, gallai ysgarwyr sydd â hunan-barch isel a chanfyddiad bod eu partner wedi eu gadael (yn rhannol neu’n gyfan gwbl) oherwydd eu hymddangosiad, ddatblygu bwlimia, anorecsia neu un o’r anhwylderau cysylltiedig sy’n arwain at golli pwysau yn gyflym ac afiach.

Ar yr ochr arall, mae yna rai a fydd yn gweld ysgariad fel pwynt torri lle nad oes dim byd o bwys ar ôl hynny a phan allant ollwng gafael a rhoi'r gorau i dalu sylw i'r hyn y maent yn ei fwyta'n gyfan gwbl, a all, ynghyd â mecanweithiau ymdopi afiach, arwain at anhwylder gorfwyta mewn pyliau. a gorfwyta gorfodol

Unwaith eto, bydd hyn ond yn ei gwneud hi'n anoddach delio â'r emosiynau mewn ffordd iach a bydd yn eich gosod yn ôl ar eich ffordd i fywyd iach.

Symud ymlaen ar ôl yr ysgariad

Mae dau gamgymeriad y mae pobl yn eu gwneud ar ôl ysgariad.

Maen nhw'n mynd yn syth i berthynas newydd neu maen nhw'n penderfynu yn syml nad yw dod o hyd i gariad eto ar eu cyfer nhw. Nid y ddau beth hyn yw'r ffordd iawn i fynd yn syth ar ôl priodas aflwyddiannus, ac fel y gwnaethoch chi ddyfalu mae'n debyg, rhywle yn y canol yw'r ffordd i fynd.

Mae angen ichi roi rhywfaint o amser i chi'ch hun i alaru eich priodas a delio â'r holl emosiynau sy'n dod i'ch ffordd. Y ffordd orau bosibl yw dod o hyd i therapydd trwyddedig a siarad am yr holl deimladau rydych chi'n eu cael i sicrhau eich bod chi'n gwbl dawel gyda'r ysgariad a'ch bod chi'n gallu symud ymlaen mewn ffordd iach tuag at berthynas newydd.

Cymerwch yr amser hwn i wneud yr holl bethau na allech chi neilltuo amser ar eu cyfer tra oeddech yn briod. Codwch ddawnsio a phaentio a gweld eich ffrindiau ar y penwythnosau. Llenwch eich amser â phethau o ansawdd sy'n eich gwneud chi'n well, nid oherwydd bod angen i chi fod yn well fel na fydd rhywbeth fel hyn yn digwydd eto, ond oherwydd eich bod chi'n caru'ch hun.

Nid yw ysgariad byth yn hawdd, ond bydd cael y cryfder i wynebu eich emosiynau a delio â nhw mewn ffordd iach o fudd i chi a phawb arall sy'n gysylltiedig yn llawer mwy nag y byddai unrhyw fecanwaith ymdopi arall. Ar ôl priodas aflwyddiannus, mae angen ichi atgoffa eich hun eich bod wedi ysgaru am reswm, ac nad yw'n golygu mewn unrhyw ffordd na fydd eich bywyd yn anhygoel o'r pwynt hwnnw ymlaen.

Ranna ’: