Stori Priodas – Ffaith neu Ffuglen

Cwpl yn Dal Arwydd Bwrdd Gyda Torri Cariad y Galon Gyda Laura Dern yn ennill Oscar yr actores gefnogol orau am ei phortread o gyfreithiwr ysgariad yn ystod ysgariad daear llawn cwpl, ffilm mae cariadon yn gofyn ai Stori Priodas yw'r hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd pan fydd pobl neis yn ysgaru.

Yn yr Erthygl hon

I ddechrau, mae'r teitl, Marriage Story braidd yn amheus.Stori Priodas yn llai am briodas afreolus yn bennaf nag am ysgariad wedi mynd yn erchyll. Mae'r plot yn portreadu dau berson sylfaenol weddus sy'n caniatáu eu achos ysgariad i ddatganoli i frwydro yn wenwynig .

Byddai'r Stori Priodas hon yn dwyn y teitl Rhyfel Ysgariad yn well

Cwpl Anhapus yn Eistedd Ar Soffa Ar Ôl Ymladd Chwarela Mae llawer yn mynd o'i le yn y prif gymeriadau broses ysgaru , ac mae peth o'r llanast oherwydd cyngor gwael gan gyfreithiwr y dramodydd a'r cyfarwyddwr gwr, Charlie. (Mwy am hynny isod.) Ond yn y pen draw mae'r ysgariad, fel y briodas, yn chwalu oherwydd bod Charlie a gwraig yr actores, Nicole, yn methu â mynd i'r afael â dau gwestiwn blaenoriaeth:

  • Ble mae angen i bob un ohonyn nhw fyw
  • Beth mae hynny'n ei olygu i gyd-rianta eu mab ifanc annwyl, Henry?

Er mwyn ei gwaith a'i hapusrwydd mae angen i Nicole fyw yng Nghaliffornia. Mae Charlie angen (neu o leiaf eisiau) ar gyfer ei waith a hapusrwydd i fyw yn Brooklyn. Sut byddai hynny'n gweithio pe baent yn aros gyda'i gilydd? Gallant cyd-riant plentyn tra'n byw ar yr arfordiroedd gyferbyn?

Yn lle wynebu eu cyfyng-gyngor, mae Nicole yn symud i California ar gyfer rôl tymor byr mewn peilot cyfres deledu.

Wrth gwrs, mae Nicole yn gobeithio y bydd ei pheilot yn dod yn gyfres, y bydd ei swydd yn cael ei hymestyn ac y bydd yn aros yng Nghaliffornia, efallai am sawl blwyddyn. Pan fydd Nicole yn symud, mae hi a Charlie yn sicr yn gwybod, ond yn syml yn anwybyddu, eu sefyllfa deu-arfordirol hirdymor.

Mae Charlie yn cytuno i Henry symud dros dro gyda Nicole o Brooklyn i LA. Rhaid iddo fod yn gwadu bwriad Nicole i ddychwelyd, yn enwedig oherwydd bod y cwpl eisoes yn cyfarfod â chyfryngwr ysgariad pan fydd Nicole yn gadael.

Mae Nicole yn ymgynghori â chyfreithiwr ymosodol, a fydd yn helpu Nicole i lywio'r ffordd galetaf oll cwestiynau ysgariad : beth sy’n digwydd pan fydd un rhiant eisiau adleoli y tu hwnt i allu’r rhiant arall i ymarfer amser magu plant yn aml?

Mae Charlie yn ymateb trwy logi ei dwrnai gwiberod ei hun, ac mae achos sydd eisoes yn anodd yn dod yn hunllef.

Mae Marriage Story yn portreadu’n realistig sut y gall teimladau brifo lethu natur dda pobl glên a oedd unwaith yn caru ei gilydd.

Mae'r ffilm yn beio'r cyfreithwyr a'r broses gyfreithiol

Cyfreithiwr Ymgynghorol Dynion A Merched Wrth Ddesg y Swyddfa Ond mae ffilm Noah Baumbach yn gosod bai annheg ar y cyfreithwyr a’r broses gyfreithiol ar gyfer datganoli Nicole a Charlie o gydfodolaeth heddychlon i ymgyfreithwyr rhyfelgar.

Mae'r ffilm yn gorliwio nodweddion personoliaeth amhroffesiynol y ddau gyfreithiwr. Mae cyfreithiwr benywaidd Nicole yn rhy glyd gyda Nicole ac mae ei hymddygiad yn y llys bron yn hurt o rywiol.

Mae cyfreithiwr gwrywaidd Charlie yn gweld eisiau ei ddadl gyfreithiol fuddugol, gan ganolbwyntio yn lle hynny ar honiadau hyll, dinistriol am gymeriad Nicole. Mae'r ddau gyfreithiwr yn torri ar draws, yn gweiddi ac yn siarad dros ei gilydd mewn golygfa ystafell llys ffuglen sydd y tu allan i reolaeth yn bennaf.

Dylai cyfreithiwr Charlie fod wedi cynghori Charlie fod gan Efrog Newydd awdurdodaeth unigryw o dan gyfraith y wladwriaeth a ffederal i benderfynu materion dalfa am Harri. Dylai Charlie ddychwelyd i Efrog Newydd a ffeilio achos yn y ddalfa yn Efrog Newydd ar unwaith.

Mae’n bosibl na fydd llys Efrog Newydd yn gorchymyn i Henry ddychwelyd i Efrog Newydd tra ei fod yn ystyried cais Nicole i symud gyda Henry i California.

Y naill ffordd neu'r llall, bydd llys Efrog Newydd yn ystyried a yw er budd gorau Henry i fyw yn Efrog Newydd neu California. Bydd cyfranogiad blaenorol pob rhiant yng ngofal Henry yn effeithio ar y canlyniad. Bydd y llys hefyd yn ystyried lleoliad ffrindiau Charlie, ysgol, darparwyr meddygol a theulu estynedig.

Un o'r prif ffactorau fydd a all y llys, neu'r partïon eu hunain yn ddelfrydol, grefftio a cynllun magu plant sy’n diwallu anghenion proffesiynol y ddau riant ac sy’n caniatáu i Charlie a Nicole ill dau gael yr ymglymiad mwyaf posibl i rieni ym mywyd Charlie. Pwy fydd yn teithio a pha mor aml?

Yn anffodus, mae chwerwder tanbaid Nicole a Charlie yn Marriage Story yn real.

Mae gwahanu ac ysgariad yn dod â'r gwaethaf allan mewn pobl

Yn enwedig pan fo'r polion mor uchel â'r hawl i ofalu am eich plentyn.

Lle mae’r ffilm yn crwydro i ffuglen yw ei hawgrym bod cyfreithwyr sy’n ymddwyn yn wael yn creu, neu o leiaf yn ysgogi, y gwewyr naturiol sy’n cael eu rhyddhau pan fydd atgofion dan ormes o dorri amodau cyn bartner yn codi i’r wyneb yn y naratif ysgariad.

I'r graddau y mae'r ffilm yn beio'r cyfreithwyr am smonach gynyddol Charlie a Nicole, ffuglen yw Marriage Story i raddau helaeth.

Gwyliwch y fideo hwn hefyd lle mae cyfreithwyr ysgariad yn rhoi cyngor ar berthynas: https://www.youtube.com/watch?v=eCLk-2iArYc

Nid yw cyfreithwyr yn dysgu pobl i ymosod ar eu partneriaid

Mae partneriaid dadgyplu yn gyfrifol am eu cyfathrebu cyd-rianta eu hunain a'u hymddygiad eu hunain.

Ni waeth pa mor ofnadwy yw'r berthynas oedolyn, nid yw rhieni da yn ymddwyn mewn ffordd sy'n arwain at boen i'w plant.

Er gwaethaf y portreadau cyfreithiwr gwawdluniau yn Marriage Story, dylai parau sy'n ysgaru gael cyfreithwyr.

Dylai priod sy'n ysgaru ddeall eu hawliau cyfreithiol a'u rhwymedigaethau cyfreithiol. A teg a chyfeillgar cytundeb ysgariad dylai ddeillio o drafod gwybodus.

Er mwyn deall y dirwedd gyfreithiol y mae cyplau’n llunio cytundebau yn ei herbyn ar y cyd sy’n gweithio ar gyfer eu hanghenion penodol, dylai fod ganddynt eiriolwyr i egluro’r canlyniadau achos gorau a’r achosion gwaethaf.

Gall negodi weithio trwy gyfryngu, cyfarfodydd cyfreithwyr neu gyfnewid ysgrifenedig. Rhieni gyda chyfreithwyr cymwys ac ymrwymiad i fod partneriaid cyd-rianta ar ôl iddynt beidio â bod yn briod mwyach bydd bob amser yn cael canlyniad gwell na barnwr treial sy'n gweld dim ond y dystiolaeth a gyflwynir yn y llys.

Ranna ’: