Goresgyn Gofid Meddyliol Wedi Marwolaeth Priod

Goresgyn Gofid Meddyliol Wedi Marwolaeth Priod

Yn yr Erthygl hon

Colli eich priod yw un o’r digwyddiadau mwyaf dinistriol y gall rhywun fyw drwyddo, boed yn sydyn fel gyda damwain neu’n ddisgwyliedig fel gyda salwch hir.

Rydych chi wedi colli eich partner, eich ffrind gorau, eich cyfartal, tyst eich bywyd. Nid oes unrhyw eiriau y gellir eu dweud sy'n rhoi unrhyw gysur, rydym yn deall hynny.

Dyma, fodd bynnag, rai o'r pethau y gallech fod yn eu profi wrth i chi symud trwy'r darn bywyd trist iawn hwn.

Mae popeth rydych chi'n ei deimlo'n normal

Mae hynny'n iawn.

O alar i ddicter i wadu ac yn ôl o gwmpas eto, mae pob un emosiwn rydych chi'n ei deimlo yn dilyn marwolaeth eich priod yn hollol normal. Peidiwch â gadael i neb ddweud fel arall wrthych.

Y diffyg teimlad? Y newidiadau hwyliau hynny? Yr anhunedd? Neu, i'r gwrthwyneb, yr awydd i gysgu'n gyson?

Y diffyg archwaeth, neu'r bwyta'n ddi-stop? Perffaith arferol.

Peidiwch â rhoi'r baich ar unrhyw alwadau barn. Mae pawb yn ymateb i alar yn eu ffordd unigryw eu hunain, ac mae pob ffordd yn dderbyniol.

Byddwch yn dyner gyda chi'ch hun.

Amgylchynwch eich hun gyda chefnogaeth eich teulu a'ch ffrindiau

Mae'r rhan fwyaf o bobl sydd wedi colli priod yn canfod bod caniatáu eu hunain i gael eu cario gan ras a haelioni eu ffrindiau a'u teulu nid yn unig yn ddefnyddiol, ond yn hanfodol.

Peidiwch â theimlo cywilydd oherwydd eich tristwch a'ch bregusrwydd llawn ar yr adeg hon. Mae pobl yn deall bod hyn yn anhygoel o anodd.

Maen nhw eisiau gallu eich lapio â chariad, gwrando, a beth bynnag sydd ei angen arnoch i ddod trwy'r amser hwn.

Efallai y byddwch chi'n clywed rhai platitudes ystyrlon sy'n eich gwylltio

Nid yw llawer o bobl yn gwybod sut i fynd i'r afael â marwolaeth, neu maent yn anghyfforddus o amgylch rhywun sydd wedi colli priod. Efallai y gwelwch fod hyd yn oed eich ffrind gorau yn amharod i godi'r pwnc.

Efallai na fyddant yn gwybod beth i'w ddweud, neu'n ofni dweud rhywbeth a fydd yn eich cynhyrfu ymhellach.

Gall datganiadau fel ei fod mewn lle gwell nawr, neu o leiaf allan o boen, neu Ewyllys Duw fod yn blino clywed. Ychydig iawn o bobl, oni bai eu bod yn aelodau o glerigwyr neu'n therapyddion, sy'n fedrus wrth ddweud y peth iawn mewn sefyllfaoedd o golled.

Eto i gyd, os bydd rhywun yn dweud rhywbeth sy’n amhriodol yn eich barn chi, rydych yn berffaith o fewn eich hawliau i ddweud wrthynt nad yw’r hyn y maent wedi’i ddweud yn ddefnyddiol iawn i chi ei glywed. Ac os byddwch chi'n dod o hyd i rywun y byddech chi'n disgwyl y byddai wedi bod yno i chi ar yr adeg dyngedfennol hon ond wnaethon nhw ddim ymddangos? Os ydych chi'n teimlo'n ddigon cryf, estynwch allan a gofynnwch iddynt gamu i fyny a bod yn bresennol i chi.

Dwi wir angen rhywfaint o gefnogaeth gennych chi ar hyn o bryd a dydw i ddim yn ei deimlo. A allwch ddweud wrthyf beth sy'n digwydd? efallai mai dyma'r cyfan y mae angen i ffrind ei glywed i'w gael i roi'r gorau i'w anghysur a bod yno i'ch helpu chi trwy hyn, a yw hyn.

Byddwch yn ymwybodol o'ch iechyd corfforol

Byddwch yn ymwybodol o

Gall galar eich gwneud yn taflu pob arferiad gwych allan: eich diet iach, eich ymarfer corff dyddiol, eich eiliad o fyfyrio.

Efallai y byddwch yn teimlo dim cymhelliant i dueddu at y defodau hynny. Ond parhewch i ofalu amdanoch chi'ch hun os gwelwch yn dda, gan eich bod yn parhau i fod yn faethlon, dyma pam mae pobl yn dod â bwyd drosodd yn ystod y cyfnod galaru, yn gorffwys yn dda ac yn cynnwys o leiaf ychydig o ymarfer corff yn eich diwrnod gan ei fod yn bwysig cadw'ch cydbwysedd mewnol. .

Mae cymaint o gefnogaeth dda ar gael

Dim ond ceisio a byddwch yn dod o hyd.

Gall fod yn gysur mawr rhyngweithio ag eraill yn eich un sefyllfa, os mai dim ond i ddilysu eich teimladau eich hun a gweld sut mae pobl eraill yn symud trwy eu galar.

O fforymau rhyngrwyd ar-lein i grwpiau cymorth gweddw/gwŷr gweddw, i gwnsela unigol, mae amrywiaeth o therapi ar gael i chi. Gall y cyfeillgarwch sy'n ffurfio mewn grwpiau profedigaeth, er nad yw'n cymryd lle eich priod, helpu i leddfu eich teimladau o unigrwydd ac unigedd.

Ailstrwythuro eich bywyd cymdeithasol

Efallai y bydd yn dipyn o amser cyn i chi deimlo fel cymdeithasu ac mae hynny'n iawn.

Efallai nad ydych yn gyfforddus yn mynychu digwyddiadau lle mae cyplau yn unig, gan nad ydych chi'n siŵr sut rydych chi nawr yn ffitio i mewn i'ch hen dirwedd gymdeithasol.

Mae gennych hawl i wrthod unrhyw wahoddiad a phob gwahoddiad gyda dim diolch syml. Dydw i ddim yn barod eto. Ond diolch am feddwl amdanaf. Os yw bod mewn grwpiau o bobl yn gwneud i chi deimlo'n sâl , awgrymwch i ffrindiau eich bod chi'n cwrdd un ar un am goffi.

Pan mae'n ymddangos mai'r cyfan rydych chi'n ei wneud yw galaru

Yn syth ar ôl i'ch priod farw, mae'n gwbl normal galaru'n ddi-stop.

Ond os canfyddwch eich bod Ni all ymddangos i fynd allan o dan y tristwch , iselder ysbryd a diffyg ewyllys i wneud unrhyw beth, efallai ei bod yn amser i geisio rhywfaint o help gan an arbenigwr allanol. Sut ydych chi'n gwybod a yw eich galar yn rhywbeth i boeni amdano?

Dyma rai arwyddion i roi sylw iddynt os byddant yn parhau ar ôl chwe mis ar hugain yn dilyn marwolaeth eich priod:

  1. Nid oes gennych unrhyw synnwyr o bwrpas neu hunaniaeth heb eich priod
  2. Mae popeth yn ymddangos yn ormod o drafferth ac ni allwch gyflawni gweithgareddau dyddiol arferol, fel cymryd cawod, glanhau ar ôl pryd o fwyd, neu siopa bwyd.
  3. Ni welwch unrhyw reswm i fyw a dymuno pe baech wedi marw yn lle, neu gyda'ch priod
  4. Nid oes gennych unrhyw awydd i weld ffrindiau na mynd allan a bod yn gymdeithasol.

Er y gall ymddangos yn amhosibl, gwyddoch fod mwyafrif y bobl sydd wedi colli priod yn y pen draw yn symud ymlaen â'u bywydau, i gyd wrth ddal at yr atgofion cynnes a chariadus sydd ganddynt o'u blynyddoedd priod.

Gall fod yn ddefnyddiol edrych o’ch cwmpas eich hun a nodi’r bobl sydd wedi bod lle’r ydych chi ar hyn o bryd, os mai dim ond i siarad â nhw a dysgu sut y gwnaethon nhw adennill eu brwdfrydedd am fywyd ar ôl hynny. colli eu gwr neu wraig annwyl.

Ranna ’: