Sut I Gysylltu'n Emosiynol â'ch Partner

Sut I Gysylltu

Un o fanteision mwyaf boddhaol cyfeillgarwch a pherthnasoedd cariad yw ffurfio a cysylltu ar lefel ddyfnach â'ch partner neu ffrindiau .Pan rydyn ni'n synhwyro ein cysylltiad â'r rhai rydyn ni'n eu caru, rydyn ni'n teimlo'r llawenydd llwyr o fod yn ddyn gwerthfawr sy'n dal lle pwysig yn y byd.

Mae'r teimlad hwn o gysylltiad yn rhan annatod o'n lles. Mae'n ein hatgoffa bod gan ein bywydau ystyr; mae'n ein hamddiffyn rhag unigrwydd ac yn profi i ni ein bod i gyd yn rhan o deulu dynolryw.

I cysylltu'n emosiynol â'ch partner yn rhan hanfodol o'r broses o syrthio mewn cariad, ac yn un sy'n digwydd yn naturiol yn aml wrth i chi dreulio amser gyda'ch partner yn eu darganfod a sut maen nhw'n dirnad y byd o'u cwmpas.
dyddio wrth wahanu

Wrth i chi rannu eich barn, rydych chi'n plethu hyn cysylltiad emosiynol mewn perthynas , sef un o'r gwifrau boi sy'n cadw'ch perthynas gariad ar y ddaear ac sy'n ei chadw rhag hedfan i ffwrdd hyd yn oed ar adegau o anghytuno ac eiliadau llai na hapus eraill sy'n digwydd i bob priodas.

Ond beth os ydych chi'n cael trafferth cysylltu'n emosiynol â'ch priod neu'ch partner ?

Rydych chi'n gwybod eich bod chi mewn cariad, ac rydych chi am sicrhau bod y cariad hwn yn aros yn gryf. Rydych chi'n gwybod bod cysylltiad emosiynol mewn priodas a pherthnasoedd yr un mor bwysig ag un corfforol.Felly, sut i gysylltu â'ch partner neu'n fwy penodol sut i gysylltu'n emosiynol â'ch priod?

Beth yw rhai o'r ffyrdd y gallwch sicrhau eich bod yn gwneud popeth o fewn eich gallu i blannu, maethu a thueddu at eich cysylltiad emosiynol â'ch priod fel ei fod yn blodeuo ac yn gwreiddio er mwyn eich helpu trwy'r darnau garw a all ddigwydd yn ystod eich bywyd gyda'n gilydd?

Gwyliwch hefyd:

I'ch helpu i ddeall sut i gysylltu â'ch priod yn emosiynol neu sut i gysylltu â'ch partner yn emosiynol, dyma rai ffyrdd i gysylltu'n emosiynol â'ch gŵr neu'ch gwraig.

Bondiwch yn y ffordd iachaf bosibl

Cysylltu'n emosiynol â'ch partner yn dechrau gyda bond, ac mae angen adeiladu'r bond hwnnw mewn ffordd iach. Dyma rai o'r cydrannau sy'n ffurfio cysylltiadau emosiynol iach:

1. Ymarfer empathi

Yn pendroni, sut i gysylltu â'ch partner yn emosiynol? Dechreuwch trwy ddysgu ac ymarfer empathi.


ffyrdd o siarad â'ch mathru

Empathi yw'r weithred o roi eich hun yn esgidiau'r llall, o weld pethau o'u persbectif nhw.

Pan fyddwch chi'n empathig â'ch priod, rydych chi'n cysylltu'n emosiynol â nhw oherwydd eu bod nhw'n synhwyro eich bod chi'n eu hadnabod cystal, gallwch chi ddefnyddio eu “llygaid a'u calon” i edrych ar bethau eu ffordd.

Mae cyplau sydd â chysylltiad emosiynol yn ymarfer empathi nid yn unig â'u priod ond â'r holl bobl y maen nhw'n croesi eu llwybrau bob dydd: rhieni, plant, ffrindiau, cydweithwyr, y barista yn Starbucks & hellip; pawb!

2. Gwrando'n weithredol Gwrandewch yn weithredol

Mae gwrando gweithredol yn eich cysylltu'n emosiynol â'ch partner gan ei fod yn dangos iddynt eich bod yn cymryd rhan lawn yn y sgwrs. Mae gwrando gweithredol yn dilysu teimladau'r person arall .

I wrando'n weithredol, gadewch i'ch partner siarad. Yna ailadroddwch yr hyn rydych chi wedi'i glywed, gan ddefnyddio'ch geiriau eich hun. Efallai y bydd sgwrs am dasgau cartref yn edrych rhywbeth fel hyn:

Meddai: “Rydw i wedi blino’n fawr o fod yr unig un sy’n ymddangos fel pe bai’n ymwneud â chadw’r gegin yn lân.”

Meddai: “Mae'n swnio fel nad ydych chi'n cael yr help sydd ei angen arnoch chi i gael y gegin.”

Hi: “Mae hynny'n iawn. Ni allaf wneud y cyfan fy hun. '

Ef “Dywedwch wrthyf sut y gallaf eich helpu chi. Sut hoffech chi inni rannu'r gwaith glanhau cegin? '

Gwrando anweithredol yn defnyddio ymatebion geiriau byr fel oh, iawn, beth bynnag, cŵl, uh-huh.

Dim ond geiriau llenwi yw'r rhain ac nid ydyn nhw'n nodi eich bod chi wir yn cymryd rhan yn y sgwrs mewn ffordd ystyriol. (Efallai eich bod wedi arfer clywed yr ymatebion cryno hyn wrth siarad â merch yn ei harddegau!)

3. Adeiladu consensws gyda'n gilydd

Hyd yn oed os mai un ohonoch yw'r enillydd bara yn y teulu, dylai penderfynu sut i wario'r arian hwnnw fod yn benderfyniad ar y cyd.

P'un a ydych chi'n gwneud penderfyniad i ddadwreiddio'r teulu i gael cynnig swydd well neu uwchraddio'ch cartref, i cysylltu'n emosiynol â'ch partner gwrandewch ar farn ei gilydd ar y penderfyniadau graddfa fawr hyn hyd yn oed os mai dim ond un person yn y briodas fydd yn eu rheoli.

4. Mae pŵer yn gyfartal yn y briodas


cyngor newydd weds

Mae gan gyplau sydd â chysylltiad emosiynol gydbwysedd pŵer, ac maen nhw'n ystyried ei gilydd yn hafal. Mae gan bob llais yr un pwysau ar yr aelwyd.

Rhwystrau i gysylltiad emosiynol

Mae yna rai ffyrdd o gysylltu ag eraill sy'n sefyll yn y ffordd i gysylltu â'ch partner , ond gellir goresgyn pob un o'r rhain gyda rhywfaint o ymdrech ymroddedig, a ddarperir efallai gan berson allanol fel therapydd. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Efallai y bydd un o’r bobl yn y berthynas yn teimlo’n anghyfforddus gan ddefnyddio technegau fel “gwrando gweithredol” ac “ymarfer empathi.”
  • Efallai na fydd un o'r bobl yn y berthynas yn hoffi archwilio emosiynau trwm yn agos
  • Efallai y bydd un o'r bobl yn y berthynas yn meddwl bod neilltuo amser i adeiladu cysylltiadau emosiynol yn cymryd gormod o egni
  • Math personoliaeth rhywun yw “mynd i mewn a chyflawni'r swydd” ac mae'n digio nad yw cysylltu'n emosiynol yn gyflym ac yn hawdd
  • Mae rhai rolau wedi cymryd siâp yn y cwpl, oherwydd mai un person yw'r un “emosiynol”, ac un yw'r un “stoc, di-deimlad”. Mae newid rolau yn waith caled ac mae angen ailwampio dynameg y cwpl.

Yn yr achosion hyn, mae'n hanfodol bod y cwpl yn gweithio gyda'i gilydd i oresgyn y rhwystrau hyn. Os na wnânt, gall y berthynas weithio, ond heb y dyfnder a'r boddhad y mae cysylltiad emosiynol yn eu darparu.

Mae perthynas sydd heb gysylltiad emosiynol yn debycach i bartneriaeth, ac nid dyna'r hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei geisio pan fyddant yn cwympo mewn cariad.

Ar ôl i chi ennill y sgiliau i cysylltu'n emosiynol â'ch partner , fe welwch fod eich gallu i gysylltu ag eraill o'ch cwmpas yn dod yn hawdd, yn naturiol ac yn hynod foddhaol.

Un tecawê positif yw'r ymdeimlad o berthyn y byddwch chi'n ei deimlo; y teimlad hwnnw o gynhwysiant sy'n eich bwio ac yn eich atgoffa nad ydych ar eich pen eich hun wrth i chi symud trwy'r byd.

A dyma yw gwir bwrpas priodas: ymuno â dau berson gyda'i gilydd ar y lefel gorfforol ac emosiynol fel y gallant ddarparu ymdeimlad o berthyn i'w gilydd a theimlo'n “gartref.”