Sut i Gefnogi'ch Priod Yn ystod y Pandemig Coronavirus

Coginio Pâr Gyda

Yn yr Erthygl honI'r mwyafrif o ddynion, er y bydd hyn yn swnio'n ystrydebol iawn, gall fod yn 100% yn gywir, bydd yn dod i lawr i gefnogi'ch priod a rhoi'r gorau i roi cyngor.Yr un broblem a gawsom ers dechrau amser, dynion yn rhannu gormod o gyngor, yn gorfod bod yn Mr Atgyweiria, mae Mr yn gwybod y cyfan, yn Waredwr & hellip; Nid yw wedi gweithio, ac yn sicr nid yw'n gweithio am amseroedd fel hyn.

Ac i fenywod, ymateb ystrydebol arall eto - rydyn ni'n mynd i wneud llai o rannu gyda'n ffrindiau, llai o rannu am y newyddion, llai o rannu am faint o bobl sydd wedi'u heintio a faint o bobl sydd wedi marw a phwy sydd ar fai a phwy sydd ddim ar fai.Rwy'n credu eich bod chi'n cael y llun. Mae hyn i gyd yn troi'n glecs.

Hanner ffeithiau. Gwirionedd rhannol. Nid oes yr un ohonom yn gwybod yn iawn beth sy'n digwydd yn y byd, a ydych chi'n deall hynny?

Felly mae angen i ni wneud y gorau y gallwn ei wneud, gyda'r hyn sydd gennym ni ar hyn o bryd.
rheolau priodas agored

Delio â Covid-19

Microbiolegydd Gyda Thiwb o Sampl Fiolegol wedi

Felly, sut i gefnogi'ch priod yng nghanol hyn Pandemig Coronafeirws ?

Rwy'n credu ei bod hi'n bwysig iawn cael pob cwpl i gymryd dalen o bapur ac ysgrifennu'r hyn maen nhw'n teimlo fyddai'r ffordd orau i ddelio â'r coronafirws yn eu cartref eu hunain.

Dilynwch y cwrs cyflym hwn i ddysgu sut i amddiffyn eich hun ac eraill rhag COVID-19

Hynny yw, gallai edrych rhywbeth fel hyn:

Cyfyngwch eich sgyrsiau am Coronavirus

Cefnogwch eich priod trwy cyfyngu'r sgwrs o amgylch y coronafirws i unwaith neu ddwy y dydd. Ar wahân i hynny, gadewch inni benderfynu peidio â dechrau trafodaethau amdano hyd yn oed.

Mae'r darn hwn o gyngor yn wir hyd yn oed pan ydych chi'n pendroni sut i ymdopi â phriod sâl.

Mae cefnogaeth emosiynol gan briod yn ystod salwch yn bwysig iawn, ac yn sicr nid yw'n cynnwys siarad am y dychryn cyffredin bob hyn a hyn.

Hefyd, mae'n bwysig dibynnu ar wefannau dibynadwy i gael ffeithiau ar COVID-19. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi a'ch priod yn cael eich cario i ffwrdd gan y sibrydion a'r chwedlau cynyddol sy'n gwneud rowndiau ar gyfryngau cymdeithasol.

Rhowch le iddyn nhw fentro

Os yw un o'r priod yn hynod sensitif ei natur, wedi'i lenwi â phryder, neu efallai hyd yn oed feddyliau iselder ynghylch ble mae'r firws hwn yn arwain at, rhowch le iddyn nhw fentro .

Rhowch ddigon o le iddyn nhw wneud sylwadau, rhannu eu hofnau, ond y peth pwysicaf: peidiwch â rhoi unrhyw gyngor!

Hynny yw, gallwn gynyddu rhywun teimladau o bryder , unigedd, colli rheolaeth, a mwy trwy ddweud wrthyn nhw beth maen nhw'n teimlo sy'n anghywir, neu eu bod nhw'n chwythu pethau allan o gymesur, neu'r hyn maen nhw'n ei ddarllen ar y blog hwn yn newyddion ffug 100%.

Rydych chi'n cael y llun, iawn?

Felly os yw un o'r priod, boed y boi neu'r fenyw, yn hynod sensitif, gadewch iddyn nhw fentro. Eisteddwch yno, nodwch eich pen, dangoswch iddyn nhw eich bod chi'n talu sylw, ond peidiwch â rhoi unrhyw gyngor.

Yr hyn y byddwch chi'n ei ddarganfod, dros gyfnod byr, yw y byddan nhw'n dechrau cwyno llai oherwydd nad ydych chi'n bwydo'r tân, nid ydych chi'n ychwanegu tanwydd at eu tân trwy anghytuno â nhw, neu geisio eu cywiro, neu ddweud wrthyn nhw. nhw fod “popeth yn mynd i fod yn iawn.”

Wrth i'r doll marwolaeth barhau i godi bob dydd ar draws y byd, nid ydym yn gwybod y bydd popeth yn iawn, ni allwn ond gobeithio y bydd, ond nid oes unrhyw ddefnydd o wneud y mathau hynny o ddatganiadau i rywun sy'n bryderus oherwydd nad yw'n mynd i'ch cael chi i unrhyw le.

Defnyddiwch dechnegau craff i ddelio â theulu eich partner

Gêm Chwarae Dyn a Merched Henoed Gyda Masgio Gyda Merch Fach

Yn fwy na chefnogi'ch partner neu ddelio â phriod sâl, mae delio â theulu'r partner yn dasg!

Aeth un o fy nghleientiaid yn ôl i Arfordir y Gorllewin i fod gyda'i theulu oherwydd bod ei neiniau a theidiau a'i rhieni yn eithaf hen ac roedd hi eisiau eu cefnogi ym mhob ffordd bosibl.

Ond yna fe wnaeth hi anfon neges destun ataf mewn cyflwr gwyllt oherwydd bod y ddinas y mae hi ym mhob un o'r bwytai ac ati wedi'i chau, mae'r digwyddiadau chwaraeon wedi'u canslo fel rydyn ni i gyd yn gwybod, a doedd ganddi ddim syniad sut roedd hi'n mynd i ddod gyda hi teulu mai anaml y mae'n treulio unrhyw amser gyda hi.

Roedd ei gŵr yn hynod rwystredig o orfod bod ar y daith, nid oedd yn ei chefnogi o gwbl, ac mewn gwirionedd yn ychwanegu at ei phryder.

Felly yna fe wnes i argymell i'r ddau ohonyn nhw, fynd i siop leol a chael tunnell o gemau bwrdd fel Monopoli, ac ati oherwydd nad oedd lle i fynd ac roedd y ddau ohonyn nhw'n cael twymyn y caban.

Mae'r tecawê i tynnu sylw pawb oddi wrth y straen iasol a chefnogi ein symud ymlaen trwy wneud rhywbeth ysgafn a hwyliog. Dyma un o'r ffyrdd gorau o gefnogi'ch priod.

Y canlyniad? Dim byd yn brin o wyrthiol.

Roedd gŵr fy nghleient yn ecstatig. Roedd mor hapus bod rhywbeth y gallent ei wneud, a fyddai'n eu rhoi yn y mudiad hyd yn oed pe bai'r mudiad o amgylch gêm fwrdd ar y bwrdd yn unig.

Roedd o gymorth mawr i'w perthynas, ac fe wnaethant bondio wrth fynd i siopa gyda'i gilydd, fe wnaethant bondio ar chwarae ar yr un tîm pan oeddent ar ochrau gwrthwynebol yn gyffredinol; cafodd effaith bwerus mewn gwirionedd.

Ac roedd ei rhieni a'i neiniau a theidiau yr un mor wefreiddiol ag yr oedd pawb yn gallu aros y tu mewn ond aros yn brysur yn diddanu ei gilydd.


sut arbedais fy mhriodas

Gwyliwch y fideo ysbrydoledig hwn o gwpl yn ymladd y Coronavirus gyda'i gilydd:

Cefnogwch eich priod

Mae straen yn uwch nag erioed, felly dyma'r amser i gefnogi'ch priod. Nid dyma'r amser i dorri'ch partner i lawr, i'w hatgoffa nad ydyn nhw byth yn cael y ffeithiau'n iawn, i ddweud wrthyn nhw eu bod nhw'n gor-boeni.

Gall yr holl bethau sy'n brifo perthnasoedd yn ystod amseroedd di-straen fod yn rhan o'r hyn sy'n creu ffrwydrad mewn perthnasoedd yn ystod amseroedd anodd.

Ynghanol y pandemig coronafirws hwn, cefnogwch eich priod trwy siarad am fod yn amyneddgar â'ch gilydd.

Sôn am bethau y gallwch chi eu gwneud y tu allan na fyddai o gwmpas torfeydd o bobl, er mwyn peidio â mynd yn wallgof ond dal i wneud pethau gyda'ch gilydd.

Gofynnwch i'w gilydd sut maen nhw'n teimlo? Gofynnwch i'ch gilydd yn ddyddiol a oes unrhyw beth y gallwch chi ei wneud i gefnogi eu hiechyd neu eu hemosiynau.

Hynny yw, dewch yn real, ewch yn agos atoch, a chefnogwch eich priod fel na fu gennych erioed yn y gorffennol.