21 Ffordd o Stopio Syrthio Mewn Cariad Gyda'r Person Anghywir Bob Tro

Merch mewn cariad

Yn yr Erthygl hon

Os ydych chi'n darganfod eich bod chi'n cwympo mewn cariad â'r person anghywir, mae'n debyg bod hyn yn rhywbeth yr hoffech chi ei newid. Mae yna ffyrdd o wneud hyn. Darllenwch yr erthygl hon i ddysgu mwy am yr hyn y gallwch chi ei wneud, felly bydd gennych well siawns dod o hyd i'r person iawn i chi .Allwch chi syrthio mewn cariad â'r person anghywir?

Pâr mewn cariad

Syrthio mewn cariad gyda'r person anghywir yn rhywbeth a all ddigwydd i unrhyw un. Efallai eich bod chi wedi sylwi ar rywun ac eisiau dod i'w hadnabod, a'ch bod chi wedi dod i ben a syrthio mewn cariad.

Nid yw hyn yn golygu mai nhw yw'r un i chi. Mae yna lawer o arwyddion ar hyd y ffordd a allai fod wedi dweud wrthych chi pa fath o berson oedden nhw, a gwnaethoch chi eu hanwybyddu. Os yw’r partner rydych chi gydag ef wedi gwneud pethau nad ydych chi’n eu hoffi neu weithiau wedi ymddwyn yn annerbyniol, gallai hyn olygu eich bod chi’n mynd at y person anghywir.

|_+_|

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n cwympo mewn cariad â'r person anghywir?

Cwpl trist yn dadlau

Os byddwch chi'n cwympo mewn cariad â'r person anghywir, efallai eich bod chi mewn perthynas lle nad yw'ch anghenion yn cael eu diwallu. Efallai nad ydyn nhw'n eich trin chi'n dda, neu efallai eich bod chi rhoi mwy yn y berthynas nag yw'r person arall.

Gallai hyn arwain atoch chi teimlo'n anhapus a heb ei werthfawrogi , gan effeithio ar eich hunanwerth. Os oes gennych chi isel hunanwerth , efallai na fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n deilwng o rywun sy'n eich caru chi. Nid yw hyn yn wir, fodd bynnag.

Cofiwch ei bod hi'n well bod ar eich pen eich hun weithiau na gyda'r person anghywir, yn enwedig os yw'ch partner yn eich trin mewn ffordd sy'n eich gwneud chi'n anghyfforddus. Pan fyddwch ar eich pen eich hun, mae hyn yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am eich hoffterau a'ch diddordebau.

Pam rydyn ni'n cael ein denu at y person anghywir?

Mae yna ychydig o resymau y gallech fod yn dewis y person anghywir. Fe allech chi deimlo nad ydych chi'n deilwng o gariad neu mai'r ffordd rydych chi'n cael eich trin gan unigolyn yw'r hyn rydych chi'n ei haeddu. Unwaith eto, mae'n rhaid i chi weithio ar eich hunan-barch a'ch hunanwerth os ydych chi'n dymuno newid hyn.

Y tro nesaf y byddwch chi'n meddwl tybed pam rydw i'n dewis y dyn anghywir o hyd, meddyliwch am yr hyn sydd gan bob un o'r dynion hyn yn gyffredin. Os ydyn nhw'n eich trin yn wael neu'n methu â darparu ar gyfer eich anghenion emosiynol, efallai ei bod hi'n bryd dod o hyd i gymar a fydd yn datrys y problemau hyn i chi.

Rhaid ichi ystyried a ydych mewn a perthynas iach os ydych chi'n teimlo mewn cariad â'r person anghywir. Bydd gan baru iach ymddiriedaeth, cyfathrebu cryf , a byddwch chi'n teimlo'n ddiogel ac yn cael eich parchu hefyd. Os na welwch y nodweddion hyn yn eich perthynas, dylech benderfynu beth rydych am ei wneud i newid pethau.

Edrychwch ar y fideo hwn am fwy o fanylion ar pam y gallech gael eich denu at y person anghywir.

21 ffordd o stopio cwympo am y person anghywir bob tro

Pan fyddwch chi'n gwneud eich gorau i beidio â chwympo am y person anghywir, efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn gallu rhoi help llaw. Os ydych chi wedi blino gofyn i chi'ch hun sut i ddod dros y person anghywir, efallai bod hon yn rhestr y mae angen i chi gymryd nodiadau arni.

1. Gweld pobl am bwy ydyn nhw

Pan fyddwch chi'n darganfod eich bod chi'n cwympo am y person anghywir, mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod chi'n gweld rhywun y maen nhw mewn gwirionedd. Efallai eu bod yn ddeniadol ac yn dweud pethau neis i chi, ond a ydynt yn eich trin yn gyfartal hefyd?

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gorchuddio'ch perthynas â siwgr. Os oes yna bethau nad ydyn nhw'n teimlo'n iawn i chi, byddwch yn onest amdanyn nhw.

|_+_|

2. Peidiwch â gadael i'ch unigrwydd reoli eich perthnasoedd

Ar adegau, efallai eich bod chi'n cwympo mewn cariad â'r person anghywir oherwydd eich bod chi'n teimlo'n unig. Mae hyn yn digwydd, a does dim rhaid i chi guro'ch hun yn ei gylch. Ar yr un pryd, ni ddylech chi fod mewn perthynas dim ond oherwydd eich bod chi'n unig.

Yn lle hynny, cymerwch amser i ddarganfod pwy ydych chi a beth rydych chi'n ei hoffi. Bydd hyn yn ddefnyddiol pan ddaw'r partner cywir.

|_+_|

3. Darganfyddwch beth rydych chi ei eisiau i chi'ch hun

Mae hefyd yn syniad da darganfod beth rydych chi ei eisiau i chi'ch hun. Mewn geiriau eraill, penderfynwch beth rydych chi ei eisiau a'i angen allan o berthynas. Peidiwch â chyfeirio at bobl na fyddant yn bodloni'r marc i chi neu sy'n anfodlon cyfaddawdu, fel bod y ddau ohonoch yn gallu cael yr hyn yr ydych ei eisiau.

Pan na fydd eich partner yn gadael i chi gael eich ffordd weithiau, a phopeth yn unochrog, dyma sut i wybod a ydych chi gyda'r person anghywir. Byddai unigolyn oedd yn eich parchu yn deg.

4. Gweithiwch ar eich hunan-barch

Gan efallai mai eich hunan-barch yw'r rheswm rydych chi'n meddwl, syrthiais mewn cariad â'r person anghywir, mae hyn yn rhywbeth y dylech chi weithio arno. Os ydych chi wedi dioddef trawma yn y gorffennol neu gamdriniaeth, gall fod yn fuddiol i gweithio gyda therapydd am y materion hyn.

Yn manteisio ar therapi Gall y math hwn wneud gwahaniaeth yn y ffordd yr ydych yn ymdrin â sefyllfaoedd amrywiol a chynorthwyo i ddysgu sut i deimlo'n well amdanoch chi'ch hun.

5. Peidiwch â cheisio newid eich hun

Ni ddylech byth geisio newid eich hun pan fyddwch mewn perthynas. Os nad ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei hoffi a'r hyn nad ydych chi'n ei hoffi, mae'n iawn dysgu pethau newydd, hyd yn oed wrth ddod ar ffrind gyda rhywun.

Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n caru'r person anghywir, gall fod yn anoddach gwybod eich diddordebau, ac efallai y byddwch chi'n canolbwyntio'n fwy ar yr hyn y mae'ch partner yn ei hoffi. Mewn perthynas gyfartal, dylai'r ddwy ochr wneud pethau y maent yn eu hoffi.

Ni ddylai un person ddweud popeth y gall y person arall ei wneud a ble y gall fynd.

6. Peidiwch â cheisio newid eraill chwaith

Ni ddylech geisio newid rhywun arall chwaith. Os byddwch chi'n caru'r person anghywir, efallai na fyddwch chi'n sylwi ar unwaith bod yna nodweddion y maen nhw'n eu harddangos nad ydych chi'n eu hoffi.

Ar y pwynt hwn, mae'n annhebygol y byddant yn newid yr agweddau hyn ar eu personoliaeth. Pan sylwch nad ydych yn gallu delio â rhai o'r pethau hyn mwyach, mae angen ichi benderfynu beth yr ydych am ei wneud am y sefyllfa.

Ydyn nhw'n weithredoedd y gallwch chi edrych heibio, neu ydych chi eisiau eu gwneud dod â'ch perthynas i ben ?

7. Cofiwch fod gweithredoedd yn fwy pwerus na geiriau

Unwaith y byddwch chi'n cael eich hun gyda'r person anghywir, efallai y byddwch chi'n meddwl yn y pen draw, y bydd popeth yn iawn. Efallai eu bod yn dweud y byddant yn gweithio ar bethau nad ydych yn eu hoffi, neu eu bod yn addo y byddant yn eich trin yn well.

Rhaid i chi gofio bod gweithredoedd yn fwy pwerus na geiriau yn unig. Os yw'ch partner wedi addo y byddai'n gwneud pethau i chi ac nad yw byth yn eu cyflawni, mae hyn yn rhywbeth i chi ei ystyried.

8. Gwybod y gallwch chi gael hwyl ar eich pen eich hun hefyd

Nid oes angen partner arnoch i gael hwyl. Os nad ydych chi'n dod gyda rhywun ar hyn o bryd, efallai ei fod yn amser gwych i ddysgu rhywbeth newydd neu ddechrau hobi. Gallwch hefyd gymryd camau i fynd i'r afael â'ch iechyd a'ch lles.

Pan fyddwch chi'n canolbwyntio ar wella'ch hun, mae'n debyg na fydd gennych chi lawer o amser i boeni am ddyddio. Ar ben hynny, gall eich atal rhag cwympo mewn cariad â'r person anghywir oherwydd eich bod yn ceisio darganfod eich anghenion a'ch dymuniadau.

|_+_|

9. Dysgwch sut i gyfathrebu'n well

Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i chi ddysgu sut i gyfathrebu'n well am ychydig o resymau. Un yw dweud wrth eich partner presennol beth rydych chi ei eisiau, ei angen a'i ddisgwyl ganddyn nhw. Un arall yw codi llais pan nad ydych yn cytuno â rhywbeth.

Mae cyfathrebu yn allweddol mewn unrhyw berthynas, felly gall gweithio ar y sgil hwn atal ymladd a chaniatáu i chi leisio'ch barn.

10. Byddwch yn realistig am eich disgwyliadau

Nid yw'r byd go iawn yn debyg i stori dylwyth teg. Ni ddylech ddisgwyl i'ch partner feddu ar nodweddion nad ydynt yn bosibl. Ar yr un pryd, nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i chi werthu eich hun yn fyr.

Os oes yna bethau sydd eu hangen arnoch chi mewn cymar, does dim rhaid i chi eu diystyru oherwydd eich bod chi'n cwympo mewn cariad â'r person anghywir. Cymerwch yr amser sydd ei angen arnoch i ddod o hyd i rywun sy'n cyfateb yn dda i chi.

|_+_|

11. Peidiwch â gadael i ofn eich cadw gyda rhywun nad yw'n iawn i chi

Efallai y bydd angen i chi hefyd weithio ar sut rydych chi'n siarad â phobl fel na fyddwch chi'n ofni siarad â pherson rydych chi'n ei hoffi neu eisiau hyd yn hyn.

Hyd yn oed os ydych yn swil neu’n teimlo’n bryderus pan fyddwch o gwmpas rhywun y mae gennych ddiddordeb ynddo, nid yw hyn yn golygu na ddylech siarad â nhw. Gall hwn fod yn rhywun yr ydych yn gydnaws ag ef.

Estynnwch allan at unigolyn rydych chi'n ei wasgu i weld beth sy'n digwydd. Ar ôl i chi siarad â nhw, efallai na fyddwch chi'n ofni mwyach.

|_+_|

12. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael rhywbeth allan o'r berthynas

Yn aml, os yw person yn cwympo mewn cariad â'r person anghywir, ni fydd yn mynd allan llawer o'r berthynas. Ystyriwch a yw'ch un chi fel hyn. Penderfynwch beth rydych chi'n ei gael o'ch partneriaeth ac a yw hyn yn ddigon i chi.

Os nad yw, siaradwch â’ch partner i weld beth maen nhw’n fodlon ei newid neu os ydyn nhw’n meindio trafod pethau gyda chi. Os bydd yn gwrthod cyllidebu, chi sydd i benderfynu beth yw eich cam nesaf.

13. Cymerwch eich amser i ddod o hyd i bartner

Ni ddylech byth ruthro i mewn i unrhyw berthynas. Mae'n cymryd amser i ddysgu digon am berson i deimlo'n gyfforddus ag ef. Mae hyn hefyd yn wir pan fyddwch chi'n tueddu i syrthio mewn cariad â'r person anghywir.

Pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun am y tro cyntaf, siaradwch â nhw gymaint â phosibl fel y gallwch chi gael manylion perthnasol ohonyn nhw. Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu sylw ac nad oes llawer o faterion yr ydych yn anghytuno â nhw yn eu cylch, oherwydd gall hyn ddweud wrthych a ddylech fod mewn perthynas â nhw ai peidio.

14. Gwrandewch ar eich perfedd

Mae greddf yn beth pwerus. Efallai y byddwch yn amau ​​​​neu'n teimlo eich bod wedi bod yn cwympo mewn cariad â'r person anghywir, ond fe wnaethoch chi ei anwybyddu. Yna ar ôl ychydig, efallai eich bod wedi sylweddoli nad nhw yw'r un i chi.

Gwnewch eich gorau i beidio ag anwybyddu'r teimladau hyn, oherwydd gallent fod yn eich amddiffyn chi a'ch calon rhag cael eich brifo.

|_+_|

15. Gofynnwch i eraill am gyngor

Mae'n iawn gofyn i eraill am gyngor ar berthnasoedd. Os ydych chi'n adnabod rhywun sydd wedi bod yn briod ers blynyddoedd neu os oes gennych chi ffrindiau mewn cyplau hapus, efallai y byddwch chi'n gallu dysgu ychydig o bethau ganddyn nhw.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofyn cwestiynau am agweddau rydych chi'n ansicr yn eu cylch, ac maen nhw'n debygol o allu rhoi help llaw. Gall cael safbwyntiau lluosog ar bwnc ei helpu i wneud mwy o synnwyr i chi.

16. Peidiwch â mynd am gemau drwg

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n caru rhywun oherwydd eich bod chi eisiau bod mewn perthynas. Os ydych chi'n caru pobl nad ydych chi'n eu hoffi neu nad oes gennych chi unrhyw beth yn gyffredin â nhw, fe allech chi gael eich brifo.

Yn lle hynny, cymerwch yr amser i ddod o hyd i rywun rydych chi'n ei hoffi. Gallai syrthio mewn cariad â'r person anghywir eich gadael yn teimlo'n flinedig, lle na allwch weld y person cywir pan fyddant yn dod draw. Mae'n debyg yr hoffech chi osgoi hyn os gallwch chi.

17. Ceisiwch beidio â mynd yn ôl i exes

Ni ddylech redeg yn ôl at eich exes ychwaith. Nhw yw eich exes am reswm yn y rhan fwyaf o achosion, ac nid oeddent yn ffit da i chi.

Mae arnoch chi'ch hun i weld beth arall sydd ar gael. Os nad ydych chi'n gwybod ble i droi, efallai yr hoffech chi ystyried apiau dyddio ar-lein, lle gallwch chi gwrdd â phobl a siarad â nhw ychydig cyn i chi fwriadu cyfarfod yn bersonol.

Gall hyn roi cyfle i ddod i'w hadnabod.

|_+_|

18. Bod â'ch diddordebau eich hun

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymwybodol o'r pethau rydych chi'n eu hoffi. Os nad oes gennych chi unrhyw ddiddordebau eich hun, dylech chi ddarganfod beth rydych chi'n ei fwynhau a beth sy'n eich plesio. Does dim ateb cywir gan fod chwaeth pawb yn wahanol.

Efallai eich bod yn hoffi bwyta hufen iâ allan o'r carton a gwylio sioeau coginio. Mae'r pethau hyn yn iawn. Mae'n iawn dweud wrth eich ffrind mai dyma'r pethau rydych chi'n eu hoffi. Dylent allu eu derbyn pan fyddwch yn derbyn y pethau y maent yn eu gwneud.

19. Newidiwch eich arferion canlyn

Os ydych chi wedi bod yn cyfarch pobl nad oedd yn dda i chi, efallai ei bod hi'n bryd ailfeddwl sut rydych chi'n dyddio. Efallai eich bod wedi cwrdd â'ch cariadon diwethaf trwy ddyddiadau dall.

Ailystyried mynd ar unrhyw ddyddiadau dall. Efallai y bydd yn well gennych chi gwrdd â rhywun ar eich pen eich hun.

20. Peidiwch ag erfyn ar rywun i ddyddio chi

Efallai y bydd adegau pan fyddwch chi eisiau dyddio rhywun, a dydyn nhw ddim yn teimlo'r un ffordd. Ni ddylech erfyn ar berson i ddyddio chi.

Mae'n debyg nad yw hyn yn ffordd iawn o ddechrau perthynas, ac efallai y byddwch bob amser yn meddwl tybed a oeddent yn cymryd trueni arnoch chi.

|_+_|

21. Dim ond dyddiad sydd ar gael pobl

Nid yw byth yn syniad da ceisio dyddio rhywun nad yw ar gael. Os yw rhywun eisoes mewn perthynas neu'n briod, dylech eu hystyried heb gyfyngiadau a gadael llonydd iddynt.

Ni allwch ofyn i chi'ch hun pam rydych chi'n cwympo mewn cariad â'r person anghywir pan fyddwch chi'n cwympo am berson na all roi'r pethau sydd eu hangen arnoch chi. Cadwch hyn mewn cof wrth edrych ar ddarpar bartneriaid neu berthnasoedd rhwng y ddau.

Beth ydych chi'n ei wneud pan fyddwch chi'n cwympo mewn cariad â'r person anghywir?

Pan fyddwch chi'n cwympo mewn cariad â'r person anghywir neu eisoes wedi cwympo mewn cariad â nhw, mae'n rhaid i chi benderfynu beth rydych chi am ei wneud. Os ydych chi'n fodlon gwneud iddo weithio ac aberthu pethau rydych chi'n eu hoffi a'u hangen, dyma'ch dewis chi i'w wneud.

Gallwch chi siarad â'ch ffrind a gweld a allwch chi gyfaddawdu â'ch gilydd. Gall fod yn bosibl.

Fodd bynnag, pan nad ydych chi'n cael y pethau sydd eu hangen arnoch chi o'ch perthynas ac nad yw'ch cymar yn fodlon gwneud unrhyw newidiadau, dylech ystyried opsiynau eraill.

Efallai ei bod hi’n amser dod â’r berthynas i ben a darganfod mwy amdanoch chi’ch hun neu ddechrau dod o hyd i rywun newydd. Cofiwch na ddylai fod unrhyw frys i fynd i mewn i baru arall; gallwch chi gymryd eich amser.

|_+_|

Casgliad

Unwaith y byddwch chi'n darganfod eich bod chi'n cwympo mewn cariad â'r person anghywir fel arfer, nid oes rhaid i hyn fod yn ddiwedd arno. Mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i newid hyn.

Ystyriwch yr awgrymiadau hyn uchod a meddyliwch am weithio gyda therapydd i gael cymorth pellach. Efallai y byddant yn eich helpu i benderfynu pam eich bod yn cwympo am y bobl anghywir a thechnegau ychwanegol i newid hyn.

Ranna ’: