25 Ffordd o Ysgogi Eich Gŵr

Cwpl ar ddyddiad

Nid yw gŵr o reidrwydd yn ddiog neu hyd yn oed yn ddigymhelliant oherwydd bod ganddo ddiwrnod rhydd.

Rydyn ni i gyd yn euog o ddyddiau pan nad oes dim yn cael ei wneud. Pe bai'r dyddiau hyn yn symud ymlaen i wythnos neu fwy lle roedd y gŵr yn dal yn segur, byddech chi'n dechrau meddwl tybed sut i ysgogi'ch gŵr i fynd yn ôl i'r siglen.

Mae'r problemau'n dechrau os na fydd eich cymar yn cymryd cyfrifoldebau gartref neu gyda threuliau cyffredinol y cartref trwy drin tasgau neu gael swydd. Mae'n erfyn ar y ffaith eu bod nid yn unig yn ddiog ond efallai heb fawr o ystyriaeth i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Mae'n ymddangos bod y dyn yn cymryd rhan ynddo'i hun, heb sylweddoli bod rhywun arall yn trin yr holl fusnes i gadw pethau i fynd. Naill ai hynny neu mae'n gyfforddus yn y ffaith honno.

Chi sydd i ddod o hyd iddo anogaeth gadarnhaol i ŵr a allai fod wedi datblygu patrwm ac nad yw’n siŵr sut i dorri’n rhydd ohono. Edrychwn ar ychydig o allweddi ar gyfer cymell eich gŵr.

5 allwedd ar gyfer cymell eich gŵr

Cwpl hapus yn gorwedd ar laswellt

Weithiau mae gwr yn colli ei ffordd; nid dynion yn unig mohono o reidrwydd, felly mae angen i ni roi ychydig o seibiant iddyn nhw. Nid yw'n anodd cyrraedd y pwynt hwnnw. Nid diogi nac anghyfrifoldeb yw’r broblem; dim ond angen canfod eu hunain eto ydyw.

Dyna lle mae partner yn dod i mewn. Chwiliwch am ffyrdd creadigol o gymell eich gŵr yn ôl i'r person rydych chi'n ei adnabod. Gofynnwch i chi'ch hun sut y gallwch chi ddarparu anogaeth ddyddiol i fy ngŵr i ddwyn allan y rhinweddau gorau y gwyddoch ei fod yn meddu.

Edrychwn ar rai allweddi i wneud hynny ar gyfer eich priod.

1. Dysgwch ei gymhelliad

Tybiwch fod gan eich gŵr ysfa sydyn, annisgwyl i ddechrau gyrfa newydd ac un anuniongred. Nid yw hyn yn rheswm i fynd yn unglued neu weiddi a sgrechian arno.

Mae'n gri i chi ddarganfod beth sydd wedi ysgogi'r ymateb hwn ganddo. Mae'n rhaid bod rhywbeth yn creu anfodlonrwydd; naill ai mae her yn yr yrfa bresennol, neu mae’n teimlo ei fod yn gweithio’n barhaus.

Tra ei fod yn teimlo naill ai nad yw'n cael ei werthfawrogi neu hyd yn oed ychydig amharchus , mater i chi nawr yw penderfynu sut i gymell eich gŵr.

2. Paid ag oddef

Os rhowch gyfle i'ch gŵr fynd ar ôl cyfle ac nad yw'n gweithio fel y bwriadwyd, peidiwch â dilyn ar ôl i mi ddweud hynny wrthych. Dyma adeg pan mae angen i bartner fod y mwyaf cefnogol ac annog eich dyn.

Nid oes unrhyw un eisiau cael ei ystyried yn fethiant neu wneud camgymeriadau sy'n costio'r teulu, ond y peth gwaethaf oll yw cael eich cymar i wneud i chi deimlo'n waeth amdano.

|_+_|

3. Yr allwedd yw gwireddu ei nod yw eich plesio

Er efallai nad yw pethau’n mynd yn dda ar hyn o bryd, mae’n hanfodol cydnabod, nod eich partner bob amser yw eich plesio. Os ydych chi'n talu sylw hyd yn oed i'r dyddiau segur hynny, mae pethau meddylgar yn cael eu gwneud, ac mae angen i chi ddweud diolch.

Bydd hynny ynddo'i hun yn ysgogi'ch gŵr. Yn dangos gwerthfawrogiad pan fydd ymdrech yn cael ei wneud yn hanfodol.

4. Adnabod yr arwr

Mae gan ddynion reddf naturiol i amddiffyn a darparu yn ogystal â bod yn arweinwyr. Mewn perthynas heterorywiol , gall merched roi cyfle i’w gwŷr helpu pan fo rhywbeth nad ydyn nhw’n hyddysg ynddo neu wrthrych trwm sydd angen ei symud. Gall helpu eich gŵr i aros yn llawn cymhelliant.

5. Ystyriwch ffyrdd i adeiladu eich gŵr

Nodwch y daioni sydd yn eich gwr , gan ganolbwyntio ar y rheini a rhoi gwybod iddo beth ydynt yn rheolaidd. Dyna sut i barhau i'w adeiladu ac ysbrydoli gŵr i aros yn llawn cymhelliant.

25 ffordd ar sut i gymell eich gŵr

Cwpl yn talu gitâr

Os ydych chi'n ystyried sut i gymell eich gŵr pan fydd wedi cwympo, y syniad yw parhau i fod yn gefnogol a chredu ynddo fel y gwnaethoch chi erioed.

Dyna o ble mae ei sicrwydd yn dod, yr ysbrydoliaeth fwyaf i ŵr a sut i gymell eich dyn.

Dysgwch ffyrdd i ysgogi eich dyn gyda'r elyfr gan Alex Hale, a dyma ffyrdd eraill o wneud hynny:

1. Ysbrydoli'r posibilrwydd o obaith newydd ar gyfer y dyfodol

Er y gallai cymar fod wedi colli ei obaith, gallwch ei helpu i gydnabod bod posibiliadau newydd a bod gennych gred y gall wireddu'r rhain ar gyfer y dyfodol. Cynigiwch syniadau ar sut i ddwyn hynny i ffrwyth.

2. Mae gweithredu yn llefaru yn uwch na geiriau

Pan fyddwch chi'n siarad y geiriau o ysbrydoliaeth i'ch gŵr , mae'n hanfodol cefnogi'r rheini gyda chamau gweithredu i sicrhau ei fod yn teimlo'r effaith fwyaf oherwydd mae'r ddau ohonoch gyda'ch gilydd yn ymdrech tîm.

Pan fydd un yn colli ei gydbwysedd, mae'r llall yn codi'r slac, yn cario eu cymar trwy gydol eu cwymp, ac yn dysgu sut i ysgogi eu gŵr yn ôl i'w lawn botensial.

3. Cefnogwch yr hyn y maent yn dyheu amdano

Mae rhai dynion yn freuddwydwyr, ac mae hynny'n wych gan fod llawer o freuddwydion yn dod yn wir os byddwch chi'n eu dilyn gyda bywiogrwydd ac egni. Mater i bartner yw darparu'r cymhelliant hwnnw i ŵr sy'n gwneud iddo fynd amdani.

|_+_|

4. Gwyliwch wrth iddynt symud ymlaen

Yn yr un modd, byddwch yn hwyl yn y dorf. Wrth iddynt symud ymlaen tuag at y breuddwydion hynny, dilynwch eu cynnydd, cefnogwch nhw wrth iddynt symud y llu o dreialon a gorthrymderau a all ddod yn ei sgil, a dathlu pan fyddant yn cyrraedd eu nod.

5. Mae geiriau yn bwerus

Er ein bod yn rhoi ein gweithredoedd y tu ôl i'r geiriau, nid ydym yn sylweddoli pa mor bwerus yw'r geiriau go iawn. Pan ddaw'r rhain allan o'n ceg, maent yn glynu wrth berson yn fwy nag unrhyw weithred gan ei fod yn mynd yn syth at y galon.

Wrth annog rhywun, ni all fod unrhyw betruster neu amheuaeth yn gysylltiedig â'r gefnogaeth. Mae angen iddo fod yn ddilys - aros nes y gallwch chi gynnig hynny.

Hyd yn oed pan fydd priod neu ffrind yn eich siomi, mae angen ichi eu cronni. Dyma rai dyfyniadau ysgogol i annog eich partner:

|_+_|

6. Gallai gofod fod yn gam hanfodol mewn cymhelliant

Os ydych chi'n ceisio dirnad sut i annog eich dyn pan fydd i lawr, efallai y bydd angen rhywfaint o le ac amser arno i weithio trwy'r hyn y mae'n ei deimlo.

Er y gallai ymddangos ei fod yn mwynhau ei ddyddiau o wneud dim byd, fe allai fod yn profi iselder . Os yw hynny'n mynd yn ddifrifol, bydd angen iddo weld gweithiwr proffesiynol.

7. Gall ysbrydolrwydd fod yn arf pwerus

Efallai bod gennych chi grefydd benodol neu ysbrydolrwydd personol neu beidio. Eto i gyd, i'r rhai sy'n cymryd rhan mewn gweddïau i Dduw cariadus, gallai fod yn fuddiol gwneud hynny gyda'ch gilydd.

Mae gan grefydd ac ysbrydolrwydd ffordd o ddod â phartneriaid ynghyd, cryfhau bondiau , a gall helpu i annog cymar. Os nad yw eich gŵr yn ddyn sy'n gweddïo, ond rydych chi'n rhywun sy'n gweddïo, gweddïwch drosto. Nid oes angen iddo eich clywed na'ch gwybod.

8. Mae ei boen yn ddilys

Er efallai nad ydych chi'n deall beth mae'ch gŵr yn ei brofi, dylech chi osgoi'r demtasiwn i'w dynnu i ffwrdd fel rhywbeth a fydd yn mynd heibio. Pan fydd cymar yn torri i lawr i'r pwynt o roi seibiant i'w gyfrifoldebau, yn lle hynny, yn dewis gwneud dim, dyna'r foment pan mae'n hanfodol eu cael yn ôl yn y gêm.

Mae’n amser pan mae angen chwyddo gofalu, ac mae angen ymgorffori dulliau o ysbrydoli’ch gŵr.

9. Gadewch iddo fentro

Cwpl pert ar ddyddiad

Gwnewch eich hun yn seinfwrdd i'ch gŵr ei awyru. Pan fyddwch chi'n ystyried sut i gymell eich gŵr, mae un dull yn caniatáu iddo fentro ei broblemau.

Gall cael yr holl egni negyddol allan ei helpu i ddisodli hynny gyda phositifrwydd o'r newydd i naill ai roi cynnig ar rywbeth newydd neu fynd yn ôl a rhoi ymdrech arall i'r hen.

Gwrando gweithredol ymhlith y technegau cymorth mwyaf gwych ac yn cynnig anhygoel.

10. Pan fydd yn colli trac, atgoffwch ef

Efallai y bydd gŵr yn colli golwg ar ei nodau; ar y foment honno, mae angen ichi gymhwyso'r egwyddorion ar gyfer ysgogi eich gŵr. Nid ydych chi eisiau swnian na bod yn atgof cyson dros eu diffyg cyflawniad.

Yn fwy felly, mae'n ddefnyddiol dod o hyd i gymhelliant ysgafn i ŵr yn y gwaith neu mewn ymdrechion eraill a fydd yn ei ysbrydoli i barhau ar ei daith a'i wneud yn atebol.

11. Dathlwch yn aml

Waeth beth yw'r cyflawniad, dathlwch, hyd yn oed os nad yw'ch gŵr mor siŵr ei fod mor fawr â hynny. Byddwch chi'n penderfynu mai dyma sut i ysbrydoli'ch gŵr.

Mae hyd yn oed y cyflawniad lleiaf yn rhoi egni ac yn ysgogi unrhyw un i symud ymlaen gyda'r un meddylfryd. Anogwch y brwdfrydedd hwnnw.

|_+_|

12. Ymarferwch yr hyn yr ydych yn ei bregethu

Wrth benderfynu sut i gymell eich gŵr, rhaid iddo weld eich bod chi'n symud y tu allan i'ch parth cysur eich hun hefyd. Os nad ydych chi'n gwasanaethu fel enghraifft, bydd yn digalonni.

Gwnewch yn siŵr bod eich gweithgaredd yn cyd-fynd â'r hyn rydych chi'n ceisio'i ysbrydoli yn eich gŵr gyda gwaith cartref, a gweithgareddau eraill.

|_+_|

13. Tywys hwynt o'u parth cysurus eu hunain

Pan fyddwch chi wedi llwyddo i fynd y tu allan i'ch parth cysur eich hun, anogwch eich gŵr i wneud yr un peth ond helpwch nhw trwy'r broses.

Mae hwn yn gyfnod heriol iddo, felly mae'n rhaid i chi fynd gydag ef wrth iddo symud trwy'r camau, ond gyda phob cam, canmol ei gamp.

14. Ailgyflwyno'r pethau da

Mae bywyd yn dal yn hyfryd er bod eich ffrind wedi colli golwg ar yr hyn sy'n bwysig ar hyn o bryd. Eich cyfrifoldeb chi fel ei bartner yw ei atgoffa o’r pethau sy’n bwysig ac sy’n ysgogi ei bleser yn y pethau roedd yn eu mwynhau cyn iddo fynd braidd yn ddiog.

Gadewch iddo wybod ei fod yn colli allan ar ddiwrnodau hyfryd a heulwen neu weithgaredd arbennig. Gall hynny ei ysbrydoli i fynd allan o'r tŷ a chymryd rhan.

|_+_|

15. Cynorthwya ef i adnabod ymddiried ynddo ei hun

Fel cymar, eich nod yw darganfod sut i gymell eich gŵr. Un o'r camau hanfodol yw sicrhau ei fod yn deall ei fod yn berson galluog gyda phenderfyniadau da.

Rhaid iddo gydnabod nad yw ei reddfau yn anghywir, a gall ymddiried yn ei farn, yn enwedig pan hunan hyder yn dal yn gyfan.

16. Mae iechyd emosiynol/corfforol yn hanfodol

Mae gwir gariad nid yn unig yn ymwneud ag agosatrwydd ac angerdd. Pan fydd gennych chi berthynas iach, rydych chi'n tyfu fel cwpl gyda anogaeth emosiynol a chorfforol.

Y syniad yw sicrhau bod pob person yn ffynnu gydag a ffordd iach o fyw . Mae hynny'n golygu gwneud ymarferion yn hwyl, mwynhau gweithgareddau anogol a chynhyrchiol fel rhannu hobïau a diddordebau, a gwneud rhywbeth heddychlon fel cymryd natur i mewn.

17. Rhowch gynnig ar bethau newydd gyda'ch gilydd i ysbrydoli'ch gŵr

Ystyriwch fuddsoddi mewn rhywbeth newydd fel cwpl i ysbrydoli eich gŵr. Gall menter newydd fod yn gyffrous, gan gynhyrchu egni a brwdfrydedd ar gyfer y dyfodol. Gall cymar ailfywiogi ei freuddwydion ac ystyried beth allai'r dyfodol ei gynnig gyda chymhelliant newydd.

|_+_|

18. Amherffeithrwydd sy'n ein gwneud ni'n unigryw

Cwpl ar ddyddiad

Rydyn ni i gyd yn cael ein geni gyda rhyfeddodau, rhyfeddodau, os dymunwch, sy'n ein gwneud ni'n unigryw. Nid oes unrhyw un heb ddiffygion. Dyna sut y gallwch chi ddweud wrth bob un ohonom ar wahân. Pe baem ni i gyd yr un fath, pa mor ddiflas fyddai hynny?

Rhaid i'ch gŵr ddeall bod amherffeithrwydd yn gyffredinol ac yn gwneud cyfarfod â phobl newydd yn gyffrous. Mae'n hanfodol ei fod yn dod yn gyfforddus yn ei groen ac yn caru'r diffygion hynny, gan eu cael yn haeddu ei hoffter yn lle bod yn annerbyniol.

Anogwch ef i garu'r nodweddion hyn fel y gall symud ymlaen â hunanhyder.

19. Bydded pwy ydynt

Os yw eich gwr yn ddiog , heb wneud gorchwylion, neu fyned i weithio, y mae ganddo reswm yn peri ei esgeulusdod. Digwyddodd rhywbeth ar y blaen cartref neu yn y gweithle.

Pan fydd yn barod i siarad am y peth, bydd yn gwneud hynny, ond mae angen ichi ganiatáu'r adalw am ychydig ond peidio â gadael iddo fynd ymlaen am amser rhy wych.

Y nod yn y pen draw yw ysbrydoli ac annog eich partner i fod y fersiwn orau ohono'i hun, nid yn ôl yr hyn y gallech chi ddiffinio hynny ond yn ôl ei allu.

20. Nid yw llamu enfawr yn mynd i weithio

Mae angen i gymar gymryd camau bach ar eu llwybr yn ôl i'r bywyd bob dydd. Pan fydd cwymp oddi wrth bob cyfrifoldeb, gall fod yn llethol i gymryd plymio llawn yn ôl iddo.

Fel y person sy’n annog yr unigolyn, mae’n beth doeth cymell tuag at un dasg ar y tro ac yn seiliedig arni lefel cysur a chynnydd o'r pwynt hwnnw.

21. adgofion

Pan fydd partner yn teimlo'n isel neu hyd yn oed yn ymylu ar iselder ynglŷn â ble maen nhw wedi bod a beth maen nhw wedi'i gyflawni, chi sydd i fod yr un i'ch ysbrydoli gyda nodiadau atgoffa am y cyflawniadau anhygoel maen nhw wedi'u cael yn y gorffennol, y dalent a'r doniau anhygoel sydd ganddyn nhw, a pha mor dda- yn derbyn eu bod gyda'u cyflogaeth, ffrindiau, a chymuned.

22. Ceisiwch osgoi rhoi pwysau ar gymar

Cwpl yn peri

Er ei bod hi'n ymddangos eich bod chi wedi dod o hyd i ddull i ysgogi'ch gŵr, mae yna linell rhwng ysbrydoli a rhoi ychydig o ormod o bwysau.

Unwaith y byddwch yn croesi'r ffin honno, bydd eich partner yn dechrau tiwnio allan, a byddwch wedi eu colli. Rydych chi eisiau ysgogi ac annog heb ychwanegu pethau ychwanegol straen .

23. Annidwylledd

Pan ewch ymlaen ac ymlaen am fawredd eich gŵr, bydd yn y pen draw yn anghrediniaeth eich didwylledd ac yn mynd yn ôl gyda'i gynnydd.

Wrth siarad â rhywun am gyflawniadau a galluoedd, dylent fod yn atgoffwyr cyfnodol, nid sesiynau llifio rheolaidd. Dyna ormodedd na fyddai neb yn ei werthfawrogi.

24. Cyfathrebu

Dylid cael sgyrsiau am yr hyn sy’n digwydd mewn unrhyw berthynas a pham mae gŵr yn cau i lawr gyda’r holl gyfrifoldebau ar ôl i gyfnod penodol fynd heibio.

Er y byddwch, wrth gwrs, am annog y gorau i'w gael i ddod yn ôl o'r patrwm ymddygiad hwn, rhaid i'r ddau ohonoch gael trafodaeth er mwyn i chi allu rhoi gwybod iddo sut mae gadael iddo fynd yn gwneud i chi deimlo, a gall fynegi beth sy'n digwydd. digwydd.

|_+_|

25. Cynghor cyplau

Pan nad yw anogaeth neu gymhelliant yn helpu, a'ch bod yn credu bod eich gŵr yn dioddef o byliau o iselder, dylech estyn allan at gynghorydd i'ch arwain ar sut i drin y sefyllfa.

Bydd angen i weithiwr proffesiynol asesu'r cyflwr oherwydd mae'n ymddangos bod yna ddiffyg yn yr holl gyfrifoldeb a dim diddordeb mewn gweithgareddau ar ôl eu mwynhau. Mae hynny'n golygu penderfynu a oes angen cynllun gofal.

|_+_|

Sut i ysgogi gŵr i golli pwysau ac ymarfer corff

Y ffordd orau i ysgogi gŵr yn y rhinwedd hon yw darparu prydau iachach a'u hannog i weithio allan gyda chi. Ni allwch wneud i rywun wneud y pethau hyn. Mae'n rhaid mai eu syniad nhw ydyw, neu ni fydd yn gweithio.

Sut i ysgogi gŵr i helpu o gwmpas y tŷ

Pan fydd gennych dasg y mae angen cymorth arnoch, un peth fyddai gwneud iddi ymddangos yn syniad iddynt ofyn a hoffech gael rhywfaint o help. Unwaith y bydd y cymar yn gwneud hynny, dylech gynnig eithriadol diolchgarwch a chanmoliaeth i ysbrydoli cymorth pellach gyda thasgau.

Sut i ysgogi gŵr yn ei yrfa ac i gael swydd well

Mae gan bob gŵr freuddwydion a dyheadau am bethau y mae'n gobeithio eu gwneud â'u gyrfaoedd ar ryw adeg. Mae'n hanfodol annog y nodau hynny. Pan fyddwch chi'n dangos eich bod chi'n gefnogol i'r ymdrech honno, mae'n eu hysbrydoli i symud i'r cyfeiriad hwnnw, tyfu fel person, ac yn y pen draw llwyddo yn eu gyrfaoedd.

Sut i ysgogi gŵr i dyfu'n ysbrydol

Mae ysbrydolrwydd yn llwybr personol iawn y gall gŵr a'i briod naill ai ei rannu neu fynd ymlaen ar wahân; rhan fwyaf yn y pen draw. Mae'n cymryd sgwrs, gweld cymar yn dilyn ei lwybr ysbrydol, a chymryd rhan yn gwneud dewis i gymryd rhan.

Gall partner ysbrydoli eu gŵr trwy fynychu gwasanaethau, darllen o’u hysgrythur gartref, siarad am eu crefydd, a sut i fyw gyda’r meddylfryd hwnnw. Bydd yn dal i fod yn ddewis eithaf gwr.

Sut i gymell ac adeiladu eich gŵr

Pan welwch fod eich gŵr yn teimlo'n llai na hyderus neu'n methu â'i ŵr hunan-barch , mae’n bwysig ei atgoffa o ble mae wedi bod yn llwyddiannus nid yn unig mewn busnes ond yn ei gylchoedd cymdeithasol, o fewn ei gymuned, efallai’n ysbrydol.

Mae'r rhain i gyd yn gyflawniadau sy'n gwneud gwahaniaeth, ac mae bob amser yn fwy y gall ei wneud gyda'r cymhelliant cywir. Bydd mynegi'r priodoleddau hyn yn rhoi'r ysbrydoliaeth honno.

Meddwl terfynol

Os bydd eich gŵr yn colli ei ysfa i gymryd rhan yn y diwrnod o ddydd i ddydd ond, yn lle hynny, yn dewis gorwedd yn segur yn y tŷ heb wneud tasgau na mynychu swydd am gyfnod sylweddol o amser, gallai fod mwy na diogi yn unig i'r patrwm. .

Gall cynghorydd proffesiynol eich helpu chi, a'ch cymar i benderfynu a oes unrhyw iselder sy'n peri pryder i'r math hwn o ymddygiad. Os canfyddir mai dyna yw’r achos, bydd cynllun gofal priodol yn cael ei sefydlu i’ch cynorthwyo i barhau â’ch anogaeth a’ch cymhelliant yn y cartref.

Ranna ’: