6 Ffordd Wahanol i Gynnig Sy'n Berffaith ar gyfer Pob Cwpl

Cynnig priodas

Yn yr Erthygl hon

Mae cynnig priodas yn ddigwyddiad unwaith mewn oes.

Byddwch am wneud i'ch cynnig gyfrif. Mae yna lawer o wahanol ffyrdd i gynnig i'ch partner, mae rhai yn felys, mae eraill yn hwyl neu'n anturus eraill yn hiraethus, ac yna mae popeth arall yn y canol!

Dyma restr o wahanol ffyrdd o gynnig a ysbrydolodd ni

1. Ysbrydoli hiraeth

Fel cwpl, rydych chi eisoes wedi creu llawer o atgofion gyda'ch gilydd.

Byddwch wedi cael yr amseroedd hwyliog, hardd, rhamantus a chwerwfelys na fydd byth yn eich gadael. Felly, beth fyddai’n ffordd well o gynnig na dod â rhai o’r atgofion hynny i mewn i gynnig hiraethus?

Mae'n sicr yn ffordd ramantus ond gwahanol i gynnig. Ond, chi fydd yn penderfynu pa mor bell y byddwch chi'n mynd ag ef.

● Crëwch ffilm fach o'ch atgofion

Gallech chi greu ffilm fach o'ch atgofion gyda'ch gilydd ac yna cynnig ar y diwedd.

Gallech chi ail-greu eich gwyliau cyntaf gyda'ch gilydd yn gorfforol, neu eich dyddiad cyntaf a dod o hyd i wahanol ffyrdd o gynnig, gan ddefnyddio unrhyw beth a phopeth rydych chi wedi'i brofi gyda'ch gilydd yn y gorffennol.

● Gofynnwch i ffrindiau ffonio neu anfon neges destun at eich partner

Ffordd hwyliog o ymgorffori ychydig o hiraeth yw cael ffrindiau i ffonio neu anfon neges destun at eich partner trwy gydol y dydd i sgwrsio ac yna gadael un gair o'r cynnig naill ai mewn cod neu mor blaen â'r dydd.

Mae pob neges neu alwad a dderbynnir yn air arall o'ch cynnig.

Gwnewch i'r ffrindiau ffonio neu anfon neges destun yn nhrefn pryd wnaethoch chi gwrdd â nhw neu pa mor bwysig ydyn nhw i'r ddau ohonoch.

Enghraifft – Os bydd rhywun yn eich trwsio pan wnaethoch chi gyfarfod gyntaf, gofynnwch iddynt wneud yr alwad gyntaf a gwnewch yn siŵr mai chi yw'r un olaf i adael neges, yn ddelfrydol wyneb yn wyneb gyda chaniad yn barod.

Yna mynd allan gyda phawb i ddathlu gyda'r nos.

2. Manteisiwch ar y tymor gwyliau

Manteisiwch ar y tymor gwyliau Mae yna lawer o wahanol ffyrdd i gynnig dros y gwyliau hefyd, boed yn wyliau tymhorol neu wyliau. Mae'r naill opsiwn neu'r llall yn rhoi llawer o ysbrydoliaeth ac eiliadau a golygfeydd unigryw ond cofiadwy i greu cynnig diddorol a chofiadwy.

Enghreifftiau -

 • Lapio'r cylch dyweddio i'w agor ar ddydd Nadolig.
 • Ewch allan i sglefrio iâ a disgyn ar un pen-glin yng nghanol y llawr sglefrio.
 • Os Calan Gaeaf yw hoff wyliau eich partner, taflwch barti Calan Gaeaf a rhowch syrpreis dyweddïo arswydus iddi.

3. syml ond perffaith

Mae cynigion syml hefyd wedi'u tanddatgan yn aruthrol.

Allwch chi feddwl am unrhyw beth mwy rhamantus na'ch partner yn coginio pryd rhamantus i chi tra'n gofyn i chi yn breifat a fyddwch chi'n eu priodi? Mae'n foment agos-atoch yno sy'n aml yn cael ei hanwybyddu cymaint.

I ychwanegu at y syniadau syml, gallech chi ystyried y gwahanol ffyrdd hyn o gynnig yn syml.

4. Gadewch neges syndod

Mae yna ffordd giwt, hwyliog, agos-atoch a pherffaith i gynnig.

Enghreifftiau -

 • Ysgrifennwch mewn minlliw ar y drych
 • Gadewch nodyn ym mhecyn cinio eich partner
 • Gollyngwch ef mewn sgwrs yn achlysurol (yn bwrpasol)
 • Atodwch y fodrwy a nodyn i'ch anifail anwes.
 • Cuddiwch y cynnig ym mhowlen frecwast eich partner felly pan fyddan nhw’n cael eu brecwast maen nhw’n dod o hyd iddo

5. Cael rhamantus

Byddwch yn rhamantus

 • Creu llwybr o flodau sy'n arwain at y cylch
 • Tynnwch eich partner allan, ysgubwch hi oddi ar ei thraed ac yna cynigiwch ar ddiwedd y cyfan.
 • Prynwch ychydig o siocledi a newidiwch un siocled allan ar gyfer y cylch.
 • Ysgrifennwch nodyn caru iddi, nodyn caru tra ystyriol sydd wir yn cyfleu sut rydych chi'n teimlo amdani a pham rydych chi am ei phriodi ac wrth iddi ei darllen, codwch ar un pen-glin a phopiwch y cwestiwn.

6. Cael hwyl

 • Crëwch gwis, lle mai'r wobr yw'r fodrwy, neu mae'r cliwiau i'r cwis yn egluro'ch cynnig
 • Creu helfa drysor
 • Plygwch eich partner a'i harwain i leoliad rhamantus lle gallwch chi gynnig, gallwch chi hyd yn oed greu picnic
 • Os ydych chi'n mynd o gwmpas gyda'ch gilydd, trowch y cynnig yn jôc, neu'n brac ac ar ddiwedd y pranc (nid fel rhan ohono) cynigiwch iddi
 • Ysgrifennwch eich cynnig mewn tywod, eira, baw neu yn yr awyr gyda skywriting

Mae cymaint o wahanol ffyrdd i gynnig. Dim ond cynrychiolaeth fach yw'r rhestr hon o'r posibiliadau diddiwedd sydd ar gael.

Y cyngor gorau y gallwn ei roi serch hynny yw ei wneud yn bersonol trwy alinio'ch cynnig i gyd-fynd â'i phersonoliaeth a'ch dau chwaeth.

Enghraifft -

Os yw'ch partner yn casáu'r chwyddwydr, mae'n debyg nad yw'n syniad da gwneud cynnig cyhoeddus. Fodd bynnag, os yw hi wrth ei bodd, gwnewch yn siŵr bod y golau'n disgleirio'n llachar arni.

Peidiwch â gwneud eich cynnig i gyd yn ffurfiol os nad dyna sut rydych chi'n rhyngweithio â'ch gilydd yn gyffredinol. Gwnewch hynny yn eich steil fel cwpl, a dyma fydd y ffordd fwyaf perffaith i gynnig a bydd hi wrth ei bodd eich bod chi'n rhoi cymaint o ymdrech i mewn.

Ranna ’: