9 Peth i'w Osgoi ar Eich Dyddiad Cyntaf

9 Peth i Mae'ch dwylo'n glem, mae'ch calon yn curo ac mae'ch synapsau'n ffrio gyda pha mor gyflym mae'ch ymennydd yn rhedeg i wneud a dweud y pethau cywir.

Yn yr Erthygl hon

Efallai mai dim ond dyddiad cyntaf ydyw ond yn y bôn rydych chi'n bwndel o nerfau ac rydych chi'n ymwybodol iawn o bopeth rydych chi'n ei ddweud a'i wneud oherwydd eich bod chi eisiau gwneud cymaint o argraff ar eich dyddiad ac mae'n gymaint o nerfau.

Ychydig iawn o ddarswyr tro cyntaf sy'n ffafrio gwneud ymchwil cyflym ar y rhyngrwyd. Mae chwiliadau am bynciau fel 'pethau i'w hosgoi ar eich dyddiad cyntaf,' 'sut i wneud argraff dda ar ddyddiad cyntaf,' 'beth na ddylech ei wneud ar ddyddiad cyntaf,' ac yn y blaen bob amser yn uchel ar y We Fyd Eang . Dim ond ymgais ar ran y daters tro cyntaf ydyw i sicrhau bod popeth yn berffaith, o'u gwisg i'w hagwedd tra ar y dyddiad cyntaf.

Gall dyddiadau cyntaf eich gwneud chi nerfus ac mae’n naturiol i chi deimlo felly, yn enwedig pan fydd y dieithryn rydych chi ar fin ei gyfarfod yn dod yn rhan bwysig o’ch bywyd yn y pen draw. Yn anffodus, gall eich nerfau wneud ichi ddweud neu wneud pethau na ddylech eu gwneud ar ddyddiad cyntaf neu bethau na fyddech fel arfer yn eu gwneud.

Fodd bynnag, yn ffodus, rydym yma i'ch helpu gyda phethau i'w hosgoi ar eich dyddiad cyntaf.

Os ydych chi’n pendroni beth i beidio â’i wneud ar eich dyddiad cyntaf, dyma 9 peth y dylech chi osgoi eu gwneud neu eu dweud ar eich dyddiad cyntaf:

1. Peidiwch ag anghofio eich moesau

Maen nhw'n dweud bod sifalri wedi marw ond ddim yn eu profi'n iawn.

Daliwch y drysau ar agor, dywedwch ddiolch a phlesiwch, a bwyta gyda'ch ceg ar gau - mae hwn yn boen anifail anwes mawr i rai pobl. Byddwch yn gwrtais ac yn gyfeillgar nid yn unig i'ch dyddiad ond i bawb o'ch cwmpas, yn enwedig gweinyddwyr neu weinyddion.

Bydd eich dyddiad fel arfer yn eich barnu ar sail sut rydych chi'n trin eraill yn hytrach na sut rydych chi'n eu trin. Dyma un o'r naw peth i'w hosgoi ar eich dyddiad cyntaf - siarad yn ddigywilydd gyda'r gweinyddwyr neu'r gweinyddion.

2. Peidiwch ag anwybyddu hylendid personol

Fel y dywed y dywediad, argraffiadau cyntaf yw popeth.

Maen nhw'n bwysig oherwydd gallai'r ail ddyddiad ddibynnu ar sut rydych chi'n cyflwyno'ch hun ar y dyddiad cyntaf. Cawod, brwsiwch eich dannedd, a newidiwch i ddillad neis, glân ac ati.

Dylech bob amser drin pob dyddiad cyntaf fel diwrnod arbennig. Wedi'r cyfan, gallech fod yn cwrdd â'ch person arwyddocaol arall yn y dyfodol ar y dyddiad hwnnw.

3. Peidiwch ag anghofio gofyn cwestiynau amdanynt

Mae siarad amdanoch chi'ch hun yn ddi-stop yn fawr o ddim o ran pethau na ddylech chi fod yn eu gwneud ar eich dyddiad cyntaf. Dylai hwn fod yn un o'r ychydig bethau i'w hosgoi ar eich dyddiad cyntaf.

Pan fyddwch chi'n nerfus, mae'n hawdd syrthio i fagl a pharhau i redeg eich ceg. Efallai y byddwch yn anghofio gofyn unrhyw beth am eich dyddiad a dysgu amdanynt. Mae eich dyddiad eisiau dweud wrthych amdanynt eu hunain hefyd, felly gadewch iddynt siarad hefyd.

Ceisiwch rannu amser yn gyfartal rhwng y ddau ohonoch yn ystod y dyddiad, felly pan fyddwch chi'n gofyn cwestiwn, rhowch sylw i'w hatebion ac i'r gwrthwyneb.

4. Gadewch i'r person arall siarad

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei chael hi’n anghwrtais iawn os gofynnir cwestiynau iddynt a bod rhywun arall yn eu hateb ar eu rhan.

Felly, peidiwch ag archebu eich dyddiad, oni bai eu bod wedi gofyn i chi yn benodol. A pheidiwch byth â siarad drostynt, mae'n gwneud ichi edrych fel nad ydych yn poeni am eu barn.

5. Peidiwch â rhoi sylwadau ar yr hyn y maent yn ei fwyta neu ddim yn ei fwyta

Peidiwch â rhoi sylwadau ar yr hyn y maent yn ei fwyta neu ddim yn ei fwyta

Y peth sylfaenol na ddylid byth sôn amdano ar ddyddiad cyntaf yw eu harchwaeth.

P'un a ydynt yn bwyta llawer neu ddim llawer, byddwch yn dawel eich meddwl nad ydynt am i chi ddechrau sgwrs amdano. Ar bob cyfrif, gallwch chi gadw llygad i weld a ydyn nhw'n hoffi'r bwyd ai peidio (a gallai fod yn segue braf i'ch dyddiad nesaf lle gallwch chi archebu eitem benodol roedden nhw'n ei hoffi y tro diwethaf a'u synnu!), ond gwnewch peidio gwneud dim mwy.

Os ydych yn rhestru camgymeriadau dyddiad cyntaf y dylech eu hosgoi, yna gallwch ychwanegu'r pwynt hwn ato.

6. Paid a meddwi

Mae rhai pobl yn troi at ddewrder hylifol i'w helpu i fynd trwy eu dyddiadau cyntaf, ac nid oes unrhyw niwed mewn diod neu ddau ond dylech chi dalu sylw mewn gwirionedd i beidio â chael eich hun yn gyfan gwbl.

Yn y pen draw, gall alcohol lacio'ch tafod a all arwain at ddweud pethau nad oeddech yn bwriadu eu rhannu. Mae hefyd yn lleihau eich swildod, a all achosi i bethau fynd ymhellach nag yr oeddech wedi bwriadu.

Beth ddylech chi ei ddisgwyl ar ddyddiad cyntaf? Yn sicr, nid yr ymddygiad hwn. Mae alcohol yn un o'r nifer o bethau i'w hosgoi ar eich dyddiad cyntaf.

Mae llawer o amser i ddod yn nes at eich dyddiad a'u hadnabod yn well. Nid oes unrhyw un yn gwerthfawrogi dyddiad sy'n cuddio eu geiriau neu'n ei chael hi'n anodd peidio â chadw eu llygaid ar agor oherwydd yfed mwy nag a dderbynnir. Ac yn olaf, peidiwch byth â gadael eich diodydd heb oruchwyliaeth ar eich dyddiad cyntaf, ni waeth faint y credwch y gallwch ymddiried ynddynt.

7. Peidiwch â defnyddio'r geiriau My Ex

Yn olaf, y mwyaf na-na: siarad am eich cyn. Mae'n rheol amlwg ond byddwch chi'n synnu pa mor hawdd yw hi i ddechrau meddwl am eich cyn pan fyddwch chi'n cael eich hun mewn lleoliad rhamantus.

Ni waeth sut y daeth eich perthynas ddiwethaf i ben, peidiwch â siarad amdano ar eich dyddiad cyntaf. Bydd byw yn y gorffennol yn ei gwneud hi'n edrych fel nad ydych chi'n barod hyd yma a bydd sôn am eich cyn yn gwneud i'ch dyddiad deimlo efallai eich bod chi'n eu cymharu â'ch cyn.

Mae crybwyll eich cyn yn bendant yn un o'r pethau i'w hosgoi ar eich dyddiad cyntaf.

8. Peidiwch â gwneud sylw ar eu gwisg chwaith

Efallai bod eich dyddiad yn gwisgo crys-t a sneakers rhydd neu gallant fod yn gwisgo ffrog a sodlau, ond nid yw'n cael ei argymell i ddechrau'r sgwrs gyda'r crys-t/gwisg honno…ddim yn rhy llachar/drab?

Nid yw'r ffaith nad ydynt wedi'u gwisgo yn unol â'ch safonau yn golygu eich bod yn eu canslo ar y golwg. Gallent fod â miliwn o resymau dros ddewis gwisgo'r hyn y maent yn ei wisgo.

Er enghraifft, efallai bod gan eich dyddiad draed gwastad ac mae esgidiau ffrog yn rhy boenus, neu gallant wirioneddol garu sodlau gan ei fod yn gwneud iddynt deimlo'n hyderus.

9. I colur neu beidio â cholur

Mae rhai merched yn hoffi'r lliw coch yna ar eu gwefusau ac efallai y byddai'n well gan rai dynion wisgo rhyw fath o gynnyrch wyneb - dim ond eu dewis personol nhw ydyw.

Ond os nad ydych chi'n ei hoffi arnyn nhw, ni allwch chi ei ddweud yn llwyr i'w hwynebau chwaith. Mae'n anghwrtais ac yn anghwrtais, ac mae'n debyg eu bod yn ei wneud yn fwy drostynt eu hunain nag i chi.

Nid yw mynd yn nerfus yn drosedd.

A dweud y gwir, mae'n amlwg y byddwch chi dan straen yn cyfarfod â phwy allai ddod yn rhan arwyddocaol o'ch bywyd. Byddech chi eisiau osgoi gwneud unrhyw symudiadau drwg a pheryglu'ch siawns, felly mae llithro i fyny yma neu acw yn ddealladwy. A byddwch chi'n gwneud rhai camgymeriadau cyn i chi gael y hongian o bethau.

Felly, os ydych chi eisiau rhestr wirio o 9 peth i'w hosgoi ar eich dyddiad cyntaf, ewch trwy'r erthygl hon a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich dyddiad cyntaf.

Mae'r rhestr hon yn helpu!

Ranna ’: