Nid yw Anhrefn Achlysurol yn golygu nad ydych chi'n deulu hapus

Nid yw Anhrefn Achlysurol Pan oedd fy ngwraig a minnau yn dyddio, fe wnaethom gytuno ar y rhan fwyaf o bethau. Newidiodd hynny ar ôl i ni briodi a'r plant gyrraedd. Yn sydyn, daeth ein bywydau trefnus gynt yn llawer mwy anhrefnus.

Yn yr Erthygl hon

Bydd unrhyw un sydd wedi magu teulu yn dweud wrthych ei bod yn amhosib gwneud hynny heb i ryw fath o wrthdaro godi.Yn ein hachos ni, cawsom anghytundebau wrth ddysgu byw gyda'n gilydd ac ar ôl mabwysiadu ein mab sydd ag anhwylder ymlyniad.

Roedd yn anodd addasu i'n rolau newydd ac roedd hyn yn amlygu ei hun mewn dadleuon cynyddol.

Roedd gwrthdaro hefyd pryd bynnag roedd newidiadau yn digwydd yn y teulu er enghraifft pan symudon ni i dŷ newydd neu pan oedd y plant yn newid ysgol.

Mae ffrithiant rhwng y plant hefyd yn rhywbeth y dysgon ni i'w ragweld a delio ag e.

Os oes gennych chi deulu byddai llawer o'ch amser yn cael ei dreulio meddwl sut i ddatrys gwrthdaro teuluol yn effeithiol.

Gall rheoli gwrthdaro teuluol neu ddod o hyd i strategaethau cadarnhaol ar gyfer delio â gwrthdaro fod yn haws os dilynwch rai camau syml yn unig.

Dyma rai agweddau a strategaethau ar gyfer datrys gwrthdaro teuluol.

Gall Anrhefn Fod yn Beth Da

Yr hyn y mae'r rhan fwyaf o rieni yn methu â sylweddoli yw bod gwrthdaro teuluol cadarnhaol neu gwrthdaro iach mewn gwirionedd yn beth da.

Gall y twmpathau hyn yn y ffordd amlygu meysydd y mae angen i chi weithio arnynt a gwella fel unigolion neu gyda’n gilydd fel teulu. Dyma resymau eraill pam y gall gwrthdaro iach fod o fudd i deulu:

  1. Gall eich helpu i ddysgu am eich gilydd wrth i chi ddod i adnabod dewisiadau aelodau eraill o'r teulu, ffiniau, ac ati.
  2. Mae'n yn rhoi cipolwg i chi ar eich materion personol a'ch sbardunau eich hun.
  3. Rydych chi'n dysgu igwerthfawrogi eich gwahaniaethau.
  4. Mae'n rhoi'r cyfle i ddysgu a hefyd addysgu eich plant sgiliau datrys gwrthdaro iach.
  5. Mae'n dod â phroblemau i'r amlwg, gan roi cyfle i chi eu datrys yn lle gwadu eu bodolaeth.

Wedi'i drin yn iawn, yr anhrefn sy'n deillio o gall gwrthdaro arwain atcyfathrebu gwell rhwng rhieni a phlant.

Gall hefyd ddod â’r teulu cyfan at ei gilydd wrth i chi ddysgu gwrando ar eich gilydd, eu cefnogi a’u dilysu.

Dod â'r Anhrefn Dan Reolaeth

Er bod gan y gwrthdaro iach ei fanteision, gall rheoli gwrthdaro teuluol fod yn straen a niweidiol i berthynas, yn enwedig os yw'r materion sylfaenol yn parhau heb eu datrys.

Felly sut ydych chi'n mynd ati i reoli gwrthdaro teuluol mewn ffordd iach?

Trwy wrando ar ein gilydd.

Trwy wrando ar ein gilydd Dod yn wrandäwr da angen digon o ymarfer. Fodd bynnag, mae'n a sgil allweddol i'w gael pan ddaw'n fater o ddatrys gwrthdaro oherwydd mae'n helpu i glirio camddealltwriaeth a hefyd yn gwneud i'ch partner neu'ch plentyn deimlo eu bod yn cael eu parchu.

Wrth wrando, sicrhau eich bod yn canolbwyntio'n llwyr ar y person arall. Rhowch eich ffôn i ffwrdd, rhowch eich sylw llawn iddynt a pheidiwch â thorri ar draws pan fyddant yn siarad. Gallwch chi hefyd gofyn cwestiynau perthnasol i helpu i glirio pethau.

Bod yn fodlon cyfaddawdu.

Dysgu cyfaddawdu yn sgil werthfawr arall wrth ymdrin â gwrthdaro. Wedi'r cyfan, ni allwch fod yn iawn bob amser ac nid oes rhaid i'ch priod a'ch plant gytuno â chi bob amser. Mae ganddyn nhw eu meddyliau a'u syniadau eu hunain felly dylech chi ceisio tir canol pryd bynnag y cyfyd gwrthdaro.

Dechreuwch trwy nodi ffynhonnell gwrthdaro , yna cynigiwch gymaint o atebion posibl ag y gallwch. Yna yn olaf dewiswch un sy'n gweithio orau i bob un ohonoch. Unwaith y darganfyddir hydoddiant, cadwch ato.

Ymddiheuro a bod yn berchen ar eich camgymeriadau.

Mae derbyn pan fyddwch chi'n anghywir ac ymddiheuro am eich camgymeriadau yn ffordd arall o wneud gwrthdaro yn iach. Mae hefyd yn dangos y gallwch chi rhowch eich balchder o'r neilltu a derbyniwch gywiro.

Er nad yw'n hawdd i'w wneud, mae ymddiheuro yn cyfathrebu eich bod yn gwerthfawrogi eich perthynas dros eich ego a'ch bod yn fodlon gwneud iawn. Mae hefyd yn gosod esiampl wych i'ch plant ei hefelychu.

Yn groes i’r hyn y mae’r rhan fwyaf yn ei gredu, nid yw gwrthdaro ac anhrefn achlysurol yn y teulu yn golygu eich bod yn anhapus. Ar y llaw arall, ni ddylech anwybyddu unrhyw faterion y mae gwrthdaro yn eu codi.

Dylem ymdrechu i ddatrys gwrthdaro dros osgoi gwrthdaro er mwyn adeiladu teuluoedd hapus, iach.

Ranna ’: