Sut i Barchu ac Anrhydeddu Eich Gwraig

Bachgen yn cusanu merch wrth gynnig

Yn yr Erthygl hon

Mae cael gwraig hapus yn un o'r allweddi i briodas lwyddiannus a fydd yn sefyll prawf amser. Fodd bynnag, i gadw'ch gwraig yn hapus, mae rhai mesurau hanfodol i'w rhoi ar waith. Heb y mesurau hyn, gallai eich priodas daro'r creigiau.

Yn yr erthygl hon, byddwch chi'n dysgu sut i anrhydeddu'ch gwraig a'i thrin fel yr unigolyn arbennig ydyw. Os ydych chi wedi bod yn meddwl sut i wneud hyn, mae yna rai awgrymiadau sicr yn yr erthygl hon y gallwch chi eu cymhwyso. Mae'r camau hyn yn sicr o newid rhagolygon eich priodas er gwell.

Beth mae anrhydeddu dy wraig yn ei olygu?

Anrhydedd mewn priodas yw un o'r cynhwysion hanfodol y mae'n rhaid iddo fod yn bresennol i wneud i'r undeb bara. Os nad ydych chi'n anrhydeddu a pharchu'ch gwraig, byddai'n amhosibl gwneud pethau gyda'ch gilydd fel partneriaid, a all effeithio ar y berthynas.

Prif ystyr anrhydeddu'ch gwraig yw sicrhau eich bod yn cydnabod ei phresenoldeb a'i gwerth yn y briodas. Hefyd, mae ei hanrhydeddu yn golygu eich bod yn ei pharchu digon i benderfynu drosto'i hun weithiau a chyfrannu ei chwota i wella'r briodas.

Os ydych chi eisiau gwybod sut mae menyw eisiau cael ei hanrhydeddu a'i charu, mae angen i chi edrych ar lyfr Nina Roesner o'r enw: 365 Ffyrdd i Garu Eich Gwraig . Mae’r llyfr hwn yn agoriad llygad i bartneriaid nad ydynt yn gwybod beth yw’r ffordd orau i garu eu gwragedd.

Sut i anrhydeddu a pharchu'ch gwraig: 20 ffordd

Gwraig yn gwenu ar ei gwr

Os ydych chi'n briod, un o'r pethau y mae angen i chi ei ddeall yw bod eich gwraig yn rhan annatod ohonoch chi. Mae hi'n eich cwblhau. Felly, mae'n bwysig bod yn fwriadol ynglŷn â sut rydych chi'n trin eich gwraig fel na fyddwch chi'n ei rhwystro allan o'r briodas.

Dyma rai ffyrdd o anrhydeddu eich gwraig

1. Gadewch iddi wybod mai hi yw'r unig un rydych chi'n ei garu

Rydyn ni'n byw mewn oes lle mae'n eithaf hawdd i chi gael eich denu at bobl eraill os nad ydych chi'n ofalus. Efallai bod gan eich gwraig rai ofnau am y briodas os yw hi'n teimlo'n brydferth neu'n ddigon teilwng.

Felly, mae angen ichi dawelu ei hofnau trwy roi gwybod iddi mai hi yw'r unig un a all ddal eich calon. Mae'n rhaid i chi ailadrodd hyn iddi sawl gwaith i dawelu ei meddwl.

2. Rhowch gefnogaeth iddi

Un o'r ffyrdd gorau o anrhydeddu'ch gwraig yw ei chefnogi. Os oes ganddi unrhyw beth yn digwydd yn ei bywyd, peidiwch â gadael iddi wynebu'r cyfan. Yn lle hynny, rhowch yr holl gefnogaeth y gallwch chi ei chasglu i sicrhau ei bod hi'n tynnu drwodd.

Hyd yn oed os nad oes gennych yr arbenigedd angenrheidiol i gyfrannu at beth bynnag y mae hi'n gweithio arno, gallwch chi ei chefnogi o hyd. Bydd hyn yn gwneud iddi deimlo ei bod yn cael ei hanrhydeddu, ei pharchu a'i charu.

|_+_|

3. Gwrandewch arni

Os ydych chi'n chwilio am un o'r ffyrdd i anrhydeddu'ch gwraig, un awgrym a ddylai fod ar frig eich rhestr yw gwybod sut i wrando arni. Mae angen i chi wybod bod gwahaniaeth rhwng clywed a gwrando.

Pan fydd eich gwraig yn siarad, rhowch eich sylw heb ei rannu iddi. Hefyd, byddwch yn ofalus i nodi pwyntiau amlwg a gofyn cwestiynau iddi heb dorri ar ei thraws. Bydd gwneud hyn dro ar ôl tro yn rhoi gwybod iddi eich bod yn ei hanrhydeddu.

|_+_|

4. Creu amser iddi

Peidiwch â bod yn rhy brysur i'ch gwraig oherwydd efallai y bydd hi'n ei ystyried yn warthus. Mae'n hanfodol deall bod eich gwraig yn rhan allweddol o'ch bywyd a dylai hefyd dderbyn sylw pur a di-wan gennych chi.

Os ydych chi am iddi eich caru yn amodol, mae angen ichi ei hanrhydeddu gwneud amser iddi . Gall fod yn anodd treulio oriau hir gyda hi oherwydd gwaith ac agweddau eraill ar eich bywyd, ond sicrhewch eich bod yn ymddangos yn ei bywyd bob dydd.

5. Cred yn ei breuddwydion

A yw eich gwraig wedi sôn wrthych sut y mae hi eisiau cyflawni rhai pethau? Y tro nesaf y bydd hi'n gwneud hynny, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n taflu'ch pwysau o'i chwmpas. Dyma un o'r ffyrdd o sut i ddangos parch i'ch gwraig.

Er mwyn anrhydeddu'ch gwraig, mae angen iddi fod yn siŵr eich bod chi'n credu ynddi. Os ydych chi'n teimlo efallai na fydd yr hyn y mae hi eisiau ei wneud yn mynd i'r wal yn dda, defnyddiwch ddull cywiro adeiladol i roi gwybod iddi. Peidiwch â gwneud y camgymeriad o ganiatáu iddi deimlo'n ddrwg.

6. Osgowch ei beirniadu

Ffordd arall o anrhydeddu'ch gwraig yw sicrhau nad ydych chi'n ei beirniadu pan fydd hi'n gwneud rhywbeth o'i le. Fel arfer, y ffordd orau o drin materion fel hyn yw trafod gyda hi o ongl darparu datrysiad yn lle ymosod arni.

Mae pob menyw eisiau cael ei chlywed, a dyna pam mae’r Adnod Feiblaidd Parchu Eich Gwraig yn bwysig iawn. Mae angen i chi barchu teimladau eich gwraig ac osgoi defnyddio'ch geiriau i'w brifo.

|_+_|

7. Paid edifarhau ar erlid dy wraig

Yn y cyd-destun hwn, mae mynd ar ôl eich gwraig yn awgrymu nad ydych chi'n ymlacio oherwydd eich bod chi'n briod â hi. Er mwyn anrhydeddu'ch gwraig, mae angen i chi barhau i gawod o'i chariad a'i hoffter cadw'r briodas yn felys.

Gadewch iddi deimlo eich bod chi ei heisiau i gadw ei lefel barch a hyder yn uchel. Ceisiwch osgoi cymryd eich gwraig yn ganiataol er eich bod eisoes wedi arfer â hi.

8. Amddiffyn hi o'r tu allan

Ni ddylai neb gael y siawns o roi eich gwraig i lawr o dan eich gwyliadwriaeth ar lafar. O ran parchu'ch gwraig, mae angen i chi ei chael yn ôl bob tro, er ei bod yn anghywir.

Bydd hyn yn gwneud iddi wybod eich bod chi'n rhywun y gall hi ddibynnu arno bob amser. Pan fyddwch chi'n breifat, gallwch chi fynd ymlaen i'w chywiro hi, ond peidiwch byth â gwneud hynny'n gyhoeddus.

9. Peidiwch â datgelu ei chyfrinachau i drydydd partïon

Un o'r dwys ffyrdd o barchu teimladau eich gwraig yw sicrhau nad ydych yn datgelu ei chyfrinachau i unrhyw un. Os yw'ch gwraig yn rhannu rhywbeth gyda chi, anrhydeddwch ei henw da trwy ei gadw i'ch brest.

Pan fyddwch chi'n trafod materion o'r fath gyda phobl eraill, efallai y bydd hi'n ei chael hi'n anodd ymddiried ynoch chi eto. Felly, mae angen ichi roi’r sicrwydd hwnnw iddi fod ei holl gyfrinachau yn ddiogel gyda chi.

10. Paid â chodi dy lais ati

Mae gweiddi ar fenyw yn arwydd o anonestrwydd. Hyd yn oed os bydd hi'n eich tramgwyddo, mae'n anghywir gweiddi arni oherwydd bydd yn teimlo'n ddrwg.

Pan fyddwch chi'n codi'ch llais, efallai y byddwch chi'n defnyddio'r geiriau anghywir a fyddai'n ei thramgwyddo a gwneud pethau'n waeth. Os teimlwch y gallai fod yn anodd osgoi hyn, gallwch roi rhywfaint o le iddi a mynd i'r afael â'r mater yn ddiweddarach.

11. Peidiwch â gwrthdaro â hi yn gyhoeddus

Weithiau, efallai y byddwch chi a'ch gwraig yn cymryd rhan mewn dadl gyhoeddus, a byddech yn cael eich gorfodi gymaint i anghytuno'n ffyrnig.

Fodd bynnag, i anrhydeddu'ch gwraig, rhaid i chi atal y teimladau hynny nes eich bod yn breifat. Os ymladdwch â'ch gwraig yn gyhoeddus, nid ydych yn ei hanrhydeddu. Yn fwy na hynny, efallai y bydd pobl sy'n adnabod y ddau ohonoch hefyd yn ei thrin â dirmyg ac amarch. Felly, mae'n well ymdrin â phob problem yn breifat.

|_+_|

12. Byddwch yn onest gyda'ch gwraig

Gwr a gwraig yn y gyrchfan

Ffordd arall o ddangos eich bod chi'n gwerthfawrogi'ch gwraig yw bod yn dryloyw a'i hanrhydeddu. Peidiwch â dweud celwydd wrth eich gwraig hyd yn oed am y pethau mwyaf munud.

Os nad ydych yn agored am bopeth, byddwch yn dinistrio ei ffydd ynoch chi, a bydd eich perthynas yn cymryd y cwymp ar ei gyfer. Gadewch gonestrwydd a thryloywder byddwch yn wyliadwrus yn eich priodas.

13. Peidiwch â'i cham-drin yn gorfforol

Mae rhai partneriaid yn brifo eu gwragedd yn gorfforol i ddangos pa mor boenus neu rwystredig ydyn nhw. Mae hyn yn anghywir oherwydd ni ddylech guro menyw o dan unrhyw amgylchiadau. Mae'n amhosib i chi frifo rhywun rydych chi'n ei anrhydeddu a'i barchu.

Felly, ni waeth beth mae hi'n ei wneud i chi, ymwrthodwch â'r ysfa i'w churo. Mae unrhyw un sy'n curo menyw yn anaeddfed ac nid yw'n haeddu priodi.

14. Peidiwch â'i cham-drin yn emosiynol

Ydych chi'n ymwybodol o'r math o eiriau rydych chi'n eu dweud wrth eich menyw? Mae yna rai geiriau a all ddod â hi i lawr, ac mae datganiadau a all godi hi.

Mae dealltwriaeth well o'r adnod anrhydedd eich gwraig yn datgelu na ddylech roi eich gwraig i lawr am unrhyw reswm. Yn lle hynny, byddwch yn ffynhonnell ei hysbrydoliaeth. Os nad yw hi'n gwneud rhywbeth yn iawn, cywirwch hi mewn ffordd a fyddai'n gwneud iddi deimlo'n well ac yn barod i ddysgu.

Yn yr astudiaeth ymchwil hon a ysgrifennwyd gan Gunnur Karakurt a Kristin E. Silver, dan y teitl Cam-drin emosiynol mewn perthnasoedd agos , byddwch yn deall y rôl sydd gan ryw ac oedran i'w chwarae. Mae'r astudiaeth hon yn graff wrth ddelio â cham-drin emosiynol.

15. Osgowch orfodi eich barn arni

Er mwyn parchu teimladau eich gwraig, mae angen ichi ganiatáu iddi fod yn hi ei hun. Byddai hyn yn golygu rhoi llaw rydd iddi siarad ei meddwl a gwneud penderfyniadau heb eich dylanwad chi. Mae angen ichi gofio bod ganddi hi ei hunigoliaeth cyn i chi briodi.

Felly, nid yw priodi yn dileu ei phersonoliaeth yn barhaol. Yn hytrach, dylid caniatáu iddi benderfynu drosti ei hun. Os ydych chi'n teimlo nad yw hi'n gwneud yn ddigon da, byddwch yn gwrtais wrth ei gwrthod, ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dal i wrando ar yr hyn sydd ganddi i'w ddweud.

16. Paid â siarad yn ddrwg am dy wraig â phobl eraill

Un o'r ffyrdd o gyflawni hyn yw osgoi ei rhoi hi i bobl eraill. Mae hon yn ffordd ddwys i'w hamddiffyn ac atal pobl rhag gweld ei diffygion. Os ydych chi bob amser yn teimlo'r awydd i siarad am nodweddion drwg eich gwraig gyda phobl eraill, siaradwch â hi yn lle hynny.

17. Paid â thwyllo arni

Ni fyddai unrhyw un sydd am gynnal anrhydedd mewn priodas byth yn twyllo eu gwragedd. Hyd yn oed os ydych chi'n gwybod na fyddai'ch gwraig yn darganfod, mae'n anghywir twyllo arni.

Cofiwch pan wnaethoch chi briodi hi, gwnaethoch chi gyfnewid addunedau i fod yn ffyddlon, ac mae hi wedi cymryd eich geiriau ar ei gyfer. Felly, byddai'n anghywir torri'r addunedau hynny oherwydd person arall.

|_+_|

18. Pamper a gadael iddi ysbeilio ei hun

Sba

Os yw'ch gwraig eisiau edrych yn dda, rhowch y rhyddid iddi. Mae angen i'ch gwraig ddifetha ei hun i barhau i edrych yn wych i chi a rhoi hwb i'w hunan-barch.

Er enghraifft, os yw hi'n prynu bag newydd, peidiwch ag esgus fel pe na baech chi'n ei weld; sicrhewch eich bod yn ei chanmol. Hefyd, ewch yr ail filltir i'w maldodi fel y byddai'n teimlo cariad. Dyma un o'r ffyrdd gorau o barchu'ch gwraig.

19. Ymgynghori â hi cyn gwneud penderfyniadau

Weithiau, efallai y byddwch chi'n teimlo'r awydd i wneud penderfyniadau ar eich pen eich hun heb ddweud wrth eich gwraig. Efallai y bydd mewn poen pan fydd yn darganfod eich bod wedi cymryd rhai camau hanfodol heb roi gwybod iddi.

Mae hefyd yn arwydd o warth pan ddaw i wybod yn y pen draw na chafodd ei chario ymlaen. Bydd yn syndod i chi weld y byddai gan eich gwraig ddarnau amhrisiadwy o gyngor a fyddai'n fuddiol i'ch achos.

|_+_|

20. Paid â cheisio ei newid hi

Un o'r camgymeriadau y mae partneriaid yn ei wneud yw ceisio newid ei gilydd i weddu i'w dewisiadau. Fodd bynnag, mae hyn yn anghywir oherwydd ei bod yn dod o le gwahanol gyda meddylfryd annhebyg. Felly, ni allwch ei gorfodi i addasu i'ch ystumiau a'ch ideolegau.

Yr unig ffordd y gallwch ei chael hi ar yr un dudalen â chi yw trwy ei derbyn am bwy yw hi. Nid yw ceisio ei newid yn ffordd i anrhydeddu'ch gwraig.

Teitl llyfr David Chadwick Wyth Ffordd Fawr i Anrhydeddu'ch Gwraig yn agoriad llygad i bartneriaid garu, anrhydeddu a pharchu eu gwragedd yn y ffordd iawn.

Beth yw safbwynt y Beibl ar anrhydeddu dy wraig

Mae’r Beibl yn sôn yn llyfr 1af Pedr y dylai dynion anrhydeddu eu gwragedd. Fe'u hanogir i'w trin â dealltwriaeth tra byddant yn byw gyda'i gilydd. Hefyd, mae’r Beibl yn gorchymyn dynion i’w trin fel partneriaid cyfartal er mwyn i’w gweddïau gael eu hateb.

Ffyrdd o drin eich gwraig a gwneud iddi deimlo'n arbennig

O ran trin eich gwraig mewn ffordd a fydd yn gwneud iddi deimlo'n arbennig, mae'n hawdd iawn ei chyflawni. Un o'r ffyrdd o wneud hyn yw trwy wybod beth sy'n ei gwneud hi'n hapus.

Hefyd, yn gwybod ei hiaith garu oherwydd mae'n eich helpu i garu hi y ffordd iawn. Cofiwch drin eich gwraig fel ei bod hi yng nghanol eich byd, a pheidiwch â gwneud iddi deimlo'n llai ohoni'i hun.

Edrychwch ar rai awgrymiadau yma:

|_+_|

Casgliad

Pan fydd hi mor amlwg eich bod chi'n anrhydeddu'ch gwraig, bydd hi'n eich caru a'ch parchu'n fwy. Byddwch hefyd yn sylwi bod y bond rhwng y ddau ohonoch yn dod yn gryfach.

Felly, hyd yn oed os oes gwrthdaro, bydd yn hawdd eu datrys oherwydd bod y cariad a'r anwyldeb rydych chi'n eu rhannu yn llawer mwy nag unrhyw broblemau priodasol.

I wybod sut i adfywio'r cariad yn eich priodas, gwyliwch y fideo craff hwn gan Dr Myles Munroe:

Ranna ’: