Pa mor Barod Ydych Chi ar gyfer Beichiogrwydd?

Pa mor Barod Ydych Chi ar gyfer Beichiogrwydd Mae beichiogi yn benderfyniad difrifol mae angen ystyried hynny'n drylwyr ac ystyried yn fanwl.

Yn yr Erthygl hon

Beichiogrwydd yn dod am newidiadau sylweddol yn y fenyw a hi bywydau partner . Mae paratoi ar gyfer beichiogrwydd yn golygu paratoi rhestr wirio beichiogrwydd , amddiffyn babanod eich priodas , a threfnu pethau i groesawu'r aelod newydd i'ch teulu.

Am un, y mam feichiog ewyllys cael llawer o drawsnewidiadau corfforol yn ystod ei beichiogrwydd, gan gynnwys magu pwysau sylweddol, marciau ymestyn, salwch boreol, a phoenau cefn. Nid dyna'r cyfan, serch hynny. Merched hefyd profi hwyliau ansad sydyn ac aml , a achosir gan hormonau yn dryllio hafoc yn eu cyrff beichiog.

Nid yw'r addasiadau yn dod i ben ar ôl rhoi genedigaeth.

Mae bod yn fam yn golygu set hollol wahanol o newidiadau a chyfrifoldebau.

Mae yna nifer o gwestiynau hanfodol y mae angen i chi eu gofyn i chi'ch hun a'u hateb, yn feddylgar ac yn gynhwysfawr ( efallai ar ffurf ysgrifenedig ), i ganfod eich parodrwydd i feichiogi ac i ddod â phlentyn i'r byd hwn.

A oes gennych yr adnoddau i feichiogi a magu plentyn?

Meddwl am feichiogi? Cofiwch! Mae beichiogrwydd yn costio llawer o arian .

Mae angen i chi talu am archwiliadau meddygol drud , dangosiadau uwchsain ac archwiliadau eraill , yn ogystal a Bwyd iachus ac atchwanegiadau, eitemau mamolaeth a dillad, ac eitemau eraill yn ymwneud â babanod.

Ac os yw eich nid yw'r cwmni'n darparu gwyliau mamolaeth , bydd angen i chi aberthu ychydig fisoedd o gyflog a chymryd dail di-dâl yn agos at eich dyddiad geni ac ar ôl rhoi genedigaeth. Neu fe allech chi angen rhoi'r gorau i'ch swydd a cholli eich prif ffynhonnell incwm yn gyfan gwbl.

Ar ôl rhoi genedigaeth , bydd rhaid i chi gwario mwy i fagu eich plentyn . Yn ôl Adran Amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau, cost gyfartalog magu plentyn ar hyn o bryd yw $233,610, heb gynnwys cost coleg.

Os oes gennych chi ddigon o adnoddau ar gyfer babi, yna rydych chi un cam yn nes at fod yn barod ar gyfer beichiogrwydd a mamolaeth.

Ydych chi'n barod ar gyfer beichiogrwydd a mamolaeth?

Sut ydych chi'n paratoi'n feddyliol ar gyfer beichiogrwydd?

Nawr, mae yna lefel o aeddfedrwydd canys pob cam o fywydau pobl , ac mae'n heb ei bennu gan oedran person . Hyd yn oed os yw menywod yn eu hoedran corfforol pennaf i feichiogi, nid yw bob amser yn dilyn eu bod i mewn y cyflwr meddyliol ac emosiynol cywir ar ei gyfer .

Felly, dylech asesu a gwerthuso eich cyflwr meddyliol ac emosiynol eich hun cyn penderfynu beichiogi.

A ydych chi'n barod i ymdopi â'r holl newidiadau - corfforol, meddyliol, emosiynol, ffordd o fyw, ac ati - bydd beichiogrwydd a mamolaeth yn dod i'ch bywyd?

Mynnwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch . Siaradwch â'ch partner, teulu, ffrindiau, cynghorwyr rhianta, a mamau profiadol.

Fe ddylech chi wybod beth rydych chi'n mynd i mewn iddo, beth allwch chi ei ddisgwyl o feichiogrwydd a bod yn fam, a beth rydych chi i fod i'w wneud cyn ac ar ôl hynny. Dim ond wedyn y gallwch chi asesu'n llawn a ydych chi'n barod ar gyfer y cam nesaf.

Pa mor barod ydych chi ar gyfer newidiadau corfforol beichiogrwydd?

Pa mor barod ydych chi ar gyfer newidiadau corfforol beichiogrwydd Nawr, mae rhai camau i'w cymryd cyn i chi feichiogi.

Unwaith y byddwch wedi penderfynu eich bod yn barod yn ariannol, yn feddyliol ac yn emosiynol ar gyfer beichiogrwydd a mamolaeth, y cam nesaf yw paratowch eich corff am yr hyn sydd i ddod. Siaradwch â'ch meddyg cyn ceisio am blentyn gyda'ch partner.

Dylech wybod pa mor hawdd neu pa mor anodd yw hi i'ch corff feichiogi ac a oes ganddo'r offer i gario a cynnal bod dynol arall am naw mis. Dylech hefyd fod yn ymwybodol o'ch hanes meddygol a'r cymhlethdodau posibl a allai godi os oes gennych gyflyrau presennol.

Ar ol cael bil glan o iechyd, y cam nesaf yw i paratowch eich corff ar gyfer dioddefaint (gan nad yw beichiogrwydd yn daith gerdded yn y parc) mae ar fin mynd. Rhaid addasu eich diet i gael y swm cywir o faetholion i gynnal eich hun a'ch babi.

Bydd angen i chi hefyd roi'r gorau i gymryd caffein, alcohol, a sylweddau eraill a allai fod yn niweidiol.

Gall rhai meddyginiaethau ac atchwanegiadau rydych chi'n eu cymryd nawr achosi anableddau cynhenid ​​​​i'r babi, felly mae angen i chi siarad â'ch meddyg a gofyn am gyngor meddygol. Rhaid i chi hefyd sgrinio'r hylendid, deintyddol, glanhau, ac eraill cynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio yn ystod beichiogrwydd.

Gwnewch eich ymchwil yn gyntaf , a siarad â phroffesiynau meddygol ac arbenigwyr ar feichiogrwydd a bod yn rhiant i wybod sut y gallwch fod yn barod i gwrdd â gofynion iechyd a chorfforol , yn ogystal ag ymdrin â'r newidiadau a achosir gan feichiogrwydd a bod yn fam.

A yw eich amgylchedd a'ch ffordd o fyw yn addas ar gyfer magu babi?

Mae gan yr amgylchedd y cawsoch eich magu ynddo law yn eich siapio chi fel person, a hynny hefyd wir ymhlith plant .

Tyfu i fyny yn a amgylchedd cartref negyddol can cael effeithiau andwyol parhaol ar y plentyn , gan gynnwys datblygiad iaith gwael, problemau ymddygiad yn y dyfodol, perfformiad anfoddhaol yn yr ysgol, ymddygiad ymosodol, gorbryder ac iselder.

Ar y llaw arall, a amgylchedd cartref dymunol , lle mae'r plentyn yn cael digon o anghenion, sylw, cariad, a chyfleoedd, yn cael dylanwadau cadarnhaol dwys yn natblygiad y plentyn - yn gorfforol, yn feddyliol, yn emosiynol ac yn gymdeithasol.

Cyn i chi groesawu plentyn i'r byd hwn, mae'n rhaid eich bod wedi paratoi i roi'r amgylchedd sydd ei angen arno i dyfu fel oedolion iach, hapus, wedi'u haddasu'n dda.

Rhan o roi amgylchedd cartref dymunol i blentyn yw bod yn rhiant presennol ac ymarferol. Os na allwch roi hynny i'ch plentyn, dylech feddwl ddwywaith cyn beichiogi.

Nid arian yn unig y mae beichiogrwydd a phlant yn ei gostio; maent hefyd angen eich amser ac egni.

Os oes gennych bartner, gall y ddau ohonoch cynllunio gyda'ch gilydd a rhannu'r cyfrifoldeb o ofalu am y babi.

Ond os ydych chi'n magu'r babi ar eich pen eich hun ac yn gweithio mewn swydd amser llawn, mae angen i chi ystyried y logisteg yn ofalus cyn i chi symud ymlaen i'r cam nesaf.

Er enghraifft -

Pwy sy'n mynd i fynd â chi i'r ysbyty pan fyddwch chi'n dechrau esgor? Sut ydych chi’n mynd i ofalu am y babi tra byddwch yn y gwaith?

Nid yw beichiogi yn benderfyniad y dylid ei gymryd yn ysgafn

Felly, y cwestiwn pwysicaf yma yw, ‘pa mor fuan y dylech baratoi ar gyfer beichiogrwydd?’ Nid yw beichiogi yn benderfyniad i’w wneud yn fyrbwyll.

Os nad ydych chi'n fodlon derbyn neu os nad ydych chi'n barod ar gyfer y cyfrifoldebau a'r newidiadau ffordd o fyw y mae'r plentyn yn mynd i ddod â nhw i'ch bywyd, cymryd mwy o amser i ystyried . Gwell eto, peidiwch â mynd drwyddo nes eich bod yn hollol barod.

Ranna ’: