Beth yw Siâp Cariad?

Beth yw Siâp Cariad Rydyn ni i gyd wedi bod ar yr un adeg mewn bywyd lle rydyn ni wedi meddwl tybed ai cariad yw e mewn gwirionedd. Ac ar y pwynt hwnnw mewn bywyd, rydyn ni i gyd wedi dymuno i gariad fod yn wrthrych materol, felly gallai siâp cariad ein harwain beth yw neu nad yw.

Yn yr Erthygl hon

Ond rydym ni i gyd wedi clywed, nid ffatri sy'n rhoi dymuniadau yw'r byd. Nid yw cariad, yn ei wir hanfod, erioed wedi cael siâp pendant na hyd yn oed ddiffiniad.

Oes angen i ni wybod?

Mae'r chwilio am cariad yn ei wir ffurf wedi bodoli er dechreuad yr amseroedd. Ond a oes gwir angen i ni ddeall cariad er mwyn ei brofi? A oes angen i ni allu diffinio ein teimladau cyn i ni eu teimlo? Efallai ddim.

Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai y byddai'n dda gwybod bod eich person arwyddocaol arall yn eich caru â phrawf cadarn. Ond dim ond oherwydd nad yw rhywun yn gallu diffinio neu adnabod cariad mewn sefyllfa, nid yw'n eu gwneud yn analluog i'r teimlad.

Mae llawer ohonom yn syrthio mewn cariad heb allu ei enwi.

Ond dim ond oherwydd na allwn adnabod siâp cariad, a yw hynny'n ei wneud yn llai arwyddocaol? Ddim yn hollol. Cariad fydd cariad bob amser, boed yn cael ei enwi, ei adnabod, neu heb ei gydnabod. A bydd bob amser yr un mor hudolus.

Siâp cariad

Rydym ni efallai nad oes angen gwybod yn bendant , ond os daw byth i chwilio am gariad yn eich perthynas, dim ond gwybod nad ydych yn chwilio am un peth penodol. Yr hyn y dylech chi ei wybod yw efallai na fydd cariad bob amser yn edrych fel yr hyn yr oeddech chi'n meddwl ydyw neu efallai'r hyn y mae rhywun arall yn ei ddisgrifio fel.

Nid yw cariad yn dod mewn un maint i bawb.

Nid yw siâp cariad yn un cyson. Efallai y byddai'n deg dweud bod cariad yn newid siâp. Ar ddyddiau, daw fel gwenu a chwerthin, ac ar eraill, y llymder a'r dadleuon ydyw.

Nid yw cariad yn fater solet sy'n sefydlog i fod yn y siâp y'i gwnaed. Mae cariad yn llinyn y gellir ei blethu i'ch gweithredoedd, i'ch geiriau, ac i ystumiau syml na fydd rhywun efallai hyd yn oed yn sylwi arnynt.

Fyddwn ni byth yn gwybod?

A gawn ni wybod byth Nawr ein bod ni'n gwybod nad yw cariad yn cael ei labelu â'i enw nac ar siâp calon fel rydyn ni wedi'i ddychmygu erioed, y cwestiwn yw, a fyddwn ni byth yn gwybod pryd mae'n ein taro ni? A fyddwn ni byth yn gwybod a yw ein person arwyddocaol arall yn ein caru ni?

Os yw’n rhywbeth sydd bob amser yn newid ffurfiau ac yn dod atom mewn ffyrdd nad ydym yn eu hadnabod, a yw’n bosibl na allwn byth adnabod cariad mewn gwirionedd?

Yr ateb yw pam lai?

Nid yw'r ffaith bod rhywbeth yn dod mewn ffurf wahanol i'r hyn yr ydym wedi arfer ag ef yn golygu na fyddwn byth yn gallu ei gydnabod. Mewn gwirionedd, mae siâp cariad mor unigryw i bawb yw'r hyn sy'n ei wneud mor arbennig; mor anesboniadwy ac mor goeth.

Ai fel y daethom o hyd iddo bob amser?

Weithiau rydyn ni'n teimlo nad yw ein partneriaid yn ein caru ni yr un ffordd bellach.

Ac ar adegau rydym yn meddwl tybed a yw hynny hyd yn oed yn bosibl. A all cariad newid, ond eto, fodoli? Mae'n hollol gallu. Mae'n tyfu ac yn newid yn union fel y gwnawn ni fel unigolion.

Os byddwch chi'n priodi yn 20, pan fyddwch chi'n 50, efallai na fyddwch chi'n caru'ch priod yr un ffordd ag y gwnaethoch chi yn eich dyddiau iau. Nid yw'n golygu y byddai'n ddim llai neu fwy, ond yn wahanol. Efallai, byddai ychydig yn fwy aeddfed, gyda mwy o synnwyr o gyfrifoldeb. Ond bydd bob amser yr un mor ffyrnig. Felly er y gall fod ychydig yn wahanol, bydd cariad yn dal i fod, bob amser, yn gariad.

Wrth i chi a'ch eraill arwyddocaol symud ymlaen mewn bywyd, bydd eich cariad yn newid ei ffurfiau.

Gall siâp cariad, erbyn diwedd amser, fod yn hollol wahanol i'r hyn ydoedd pan ddaethoch at eich gilydd gyntaf, ond bydd yn parhau trwy drwchus a thenau a thrwy'r da a'r drwg.

A allwn ni wneud hebddo?

Nid yw cariad yn anghenraid mewn bywyd fel ocsigen neu ddŵr i ni.

Ond mae'n bendant yn bwysig. Cariad yw y moesol, meddyliol, acefnogaeth emosiynoly mae angen i chi fynd drwyddo mewn cyfnodau amrywiol o fywyd. Heb gariad mewn bywyd, gallwn oroesi, yn sicr, ond nid byw. Nid o leiaf wrth wir ystyr y gair.

Mae cariad mewn priodas yr un mor arwyddocaol.

Gallwch lusgo priodas fel cyfrifoldeb cyfreithiol, heb gariad, ond ni allwch chi byth ei brofi yn ei hanfod. Cariad yw'r hyn sy'n rhoi ystyr i'r berthynas rhyngoch chi a'ch priod. Hebddo, dim ond cyhyd y gall priodas fynd ymlaen, a hynny hefyd, gan eich gadael chi gyda llawer o straen a chaledi.

Ranna ’: