Sut i Ailweirio Eich Ymennydd ac Ailgynnau Eich Priodas

Dyn Gyda Llygaid Caeedig Yn Dal Cariad Sut gallwch chi atgyweirio loes, dicter a thor-ymddiriedaeth trwy newid eich naratif.

Yn yr Erthygl hon

Rydw i wedi bod lle rydych chi ar hyn o bryd, ar fin ysgariad, yn gorwedd yn effro yn y nos yn gofyn i mi fy hun, Ai dyma fe?

Rydw i wedi bod yn sownd yn y cylch o ddicter, bai, dadleuon, bygythiadau, a chilio. Rwy'n cofio cael yr un ymladd drosodd a throsodd, yn gofyn am yr un pethau, ac yn ennill dim traction. Roeddwn yn rhwystredig, yn ddig, ac yn newynu am anwyldeb.

I mi, mae’r materion hyn, ynghyd ag anallu fy nghyn ŵr i fod yn ffyddlon, arwain at ysgariad . Ond i chi…Nid oes rhaid iddo fod fel hyn.

Byddwch yn real ac yn amrwd gyda mi am eiliad: os nad ydych mewn perygl corfforol neu emosiynol,eich mae priodas yn werth ymladd drosti .

Mae angen ymdrech, fframwaith a strategaeth ar gyfer popeth sy'n werth ei ddilyn.

Mae sefydliadau sydd mewn perygl o golli gweithwyr sylweddol yn gwneud popeth o fewn eu gallu i ddarparu ar gyfer eu fframwaith i gadw'r gweithwyr hynny.

Mae timau chwaraeon yn newid eu strategaethau ac yn dyblu eu hymdrechion i recriwtio a chadw chwaraewyr allweddol. Ni ddylai ailgynnau eich priodas fod yn wahanol.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi ailweirio'ch ymennydd am gariad ac ailgynnau'ch priodas trwy gyfuno niwrowyddoniaeth a therapi ymddygiad gwybyddol?

Gwyliwch hefyd:

Mae'n wir! Rwyf wedi gweld cleientiaid yn trwsio eu priodasau gan ddefnyddio sawl strategaeth a dull; Byddaf yn rhannu ychydig o ffyrdd i ailddyfeisio'ch priodas a chael eich priodas yn ôl ar y trywydd iawn :

Ailweirio'r ymennydd

Eich mae'r ymennydd yn gallu ailweirio mewn ymateb i ysgogiadau negyddol a chadarnhaol.

Mae straen a gwrthdaro yn effeithio'n negyddol ar weithrediad a strwythur yr ymennydd a gall hyd yn oed newid eich biocemeg.

Fodd bynnag, gall myfyrdod ystyriol ynghyd ag arferion emosiynol a chorfforol a bwriadoldeb eich helpu stopiwch gyda'r meddyliau negyddol , ailysgrifennu eich geirfa gydag iaith rymusol a newid y ffordd y mae eich ymennydd yn ymateb i ysgogiadau.

Mae ailweirio'r ymennydd yn cymryd disgyblaeth ac ymrwymiad, ond dyma'r cam cyntaf i wella priodas. Rwy'n ceisio cymryd rhywfaint o'r straen hwnnw oddi wrth fy nghleientiaid trwy eu harwain wrth iddynt ddysgu'r technegau hyn.

Rhyddhau hen batrymau

Os ydych chi'n cael trafferth bod yn agored i niwed gyda'ch partner, mae'n debyg eich bod chi'n sownd mewn patrymau o wadu a storio emosiynau.

Pan rwyt ti atal eich emosiynau , rydych chi'n llythrennol yn newid eich ymennydd, gan ei ddysgu i gysylltu emosiynau iach â phoen.

Y newyddion da yw, gall wynebu eich bod yn agored i niwed yn llythrennol ailweirio eich ymennydd i feddwl a theimlo'n wahanol.

Pan fyddwch chi'n ailweirio'ch ymennydd, rydych chi'n gallu meddwl yn gliriach, sy'n golygu y bydd gennych chi fwy o ymwybyddiaeth o'r arferion rydych chi'n eu hymarfer bob dydd sydd mewn gwirionedd. niweidiol i'ch priodas .

Byddwch yn ymwybodol o'r arferion nad ydynt yn eich gwasanaethu mewn gwirionedd, a phenderfynwch eu rhyddhau tra bod eich partner yn gwneud yr un peth.

Er mwyn creu patrymau newydd, bydd yn rhaid i chi sefydlu strwythur sy'n eu cefnogi a'u cefnogi bob tro y byddwch chi'n llithro'n ôl i arferion drwg.

Pa amgylchoedd a sbardunau sydd angen i chi gael gwared arnynt er mwyn i chi allu symud ymlaen? Pa batrymau sy'n eich rhoi yn ôl yn barhaus yn y cylch o ddicter a bai?

Peidiwch â gadael i'ch emosiynau bennu eich twf; eu hadnabod, eu rhyddhau, dod o hyd i gysylltiad cryfach â'ch partner, ac ailgynnau eich priodas.

Lleihau emosiynau negyddol

Trist Ofid Merched Yn Crio Gorchuddio Wyneb Gyda Gobennydd Mae ein meddyliau yn sbarduno ein hemosiynau. Mae ein patrymau meddwl dyddiol yn gosod y llwyfan ar gyfer yr hyn yr ydym yn ei gredu a sut yr ydym yn byw ein bywyd.

Mewn perthnasoedd, pan fyddwn ni'n teimlo'n agored, rydyn ni'n dod o dan straen neu'n ofnus ac yn symud tuag at feddwl negyddol a diddyfnu.

Ceisiwch sylwi pan fydd eich meddyliau yn eich arwain i gau yn emosiynol, a chymerwch amser i fyfyrio ar y meddyliau hynny; a ydynt yn seiliedig ar realiti neu ragdybiaethau?

Pan fyddwch chi'n ymwybodol o gydbwysedd eich meddwl a'ch corff, a'ch bod chi'n teimlo'n ddiogel, rydych chi'n dechrau dadactifadu'ch canolfan ofn, sy'n caniatáu chi a'ch partner i adeiladu ymddiriedaeth a bregusrwydd gyda'i gilydd.

Mae rhyddhau emosiynau negyddol fel dicter, bai, amheuaeth ac amheuaeth yn rhyddhau lle ar gyfer rheoleiddio emosiwn iach. Disodli'r emosiynau hynny gyda diolch a chadarnhad.

Astudiaethau cynnal i sylweddoli y cadarnhaol o emosiynau negyddol yn awgrymu bod sut emosiynau negyddol yn hyrwyddo perthynas ac yn ildio i emosiynau cadarnhaol.

Er mwyn ailgynnau eich priodas, rhaid i chi ddod yn bencampwr i chi'ch hun a'ch partner.

Ailddyfeisio eich naratif

Os yw eich priodas wedi bod ar y creigiau ers tro , meddyliwch yn ôl i bwy oeddech chi'n arfer bod fel cwpl a beth rydych chi'n ei hoffi am y bobl hynny.

Nawr meddyliwch am eich fersiwn ddelfrydol ohonoch chi'ch hun fel un uned - lle hoffech chi fynd gyda'ch gilydd.

Aseswch sut rydych chi wedi bod yn teimlo ac yn ymddwyn, pa newidiadau rydych chi am eu gwneud, a sut gallwch chi eu gwneud.

Mae newid yn digwydd pan fyddwch chi'n ymddangos, rydych chi'n fodlon bod yn agored i niwed, ac rydych chi'n barod i ailddyfeisio'ch stori.

Mae'n arferol ceisio sylw a dilysiad yn eich priodas. Mae bodau dynol yn cael eu geni â gwifrau ar gyfer cysylltiad - mae yn ein DNA ni. Y gwir yw, mae cysylltiad corfforol, emosiynol a meddyliol yn hanfodol i'n goroesiad a'n ffyniant.

Mae cysylltiad dynol yn rhyddhau dopamin i'r ymennydd ac yn ein gwneud ni'n hapus, yn rhoi hwb i'n hunan-barch, ac yn rhoi ystyr i'n bywyd.

Roeddech chi'n gwybod hynny pan oeddech chi'n ben-dros-ben mewn cariad â'ch partner, ond nawr? Nawr dydych chi ddim mor siŵr. Rydych chi wedi anghofio pam y dywedasoch fy mod yn gwneud yn y lle cyntaf.

P'un a ydych chi'n gwegian ar fin cael perthynas, neu hyd yn oed wedi cael un (neu ddau), yn ddwfn i lawr eich awydd isymwybod yw ailgysylltu â'r person y gwnaethoch chi briodi a dod yn ôl at eich pam.

Efallai eich bod yn sownd ar olwyn bochdew dadlau ailadroddus , neu efallai bod cymaint o ddicter heb ei ddatrys fel nad ydych chi'n gwybod sut i drin y materion mwyach.

Byddwch chi'n mynd i lawr y llwybr ysgariad os na fyddwch chi'n gwneud rhywbeth yn gyflym.

Mae eich iechyd meddwl a chorfforol yn cael ei bennu gan eich meddylfryd a'ch canfyddiad. Os gwelwch eich priodas yn methu, a dyna'r cyfan y gallwch ei weld, dyna fydd eich realiti.

Ond os dewiswch edrych ar eich perthynas gyda gobaith a diolchgarwch, gallwch ailgynnau eich priodas.

Mae ailweirio ymennydd yn llawer gwahanol na therapi a gall eich helpu i atgyweirio loes, dicter, diffyg cyfathrebu, tor-ymddiriedaeth, neu ddatgysylltu yn gyflym ac yn effeithlon. Mae'n rhaid i chi ddangos i fyny a rhoi'r gwaith i mewn.

Mae eich priodas yn werth ymladd drosto. Ac ie, i ailgynnau'ch priodas, bydd yn cymryd eich holl egni, penderfyniad, amser, a gallu emosiynol i drwsio'r holl ddarnau sydd wedi torri.

Ond pan ddaw i'ch priodas, gallwch chi ailadeiladu, ailddyfeisio, ac ailymddangos.

Ranna ’: