Sut i Ymdrin ag Iselder Pobl Ifanc

Sut i Ymdrin ag Iselder Pobl Ifanc Pan fydd rhieni'n nodi bod eu plant yn eu harddegau yn mynd yn fwy blin, anhapus, ac anghyfathrebu nag arfer, maent yn labelu'r broblem gyda llencyndod, ac yn diystyru'r tebygolrwydd mai iselder yn eu harddegau yw eu problemau.

Yn yr Erthygl hon

Mae'n wir; mae blynyddoedd yr arddegau yn heriol. Mae pob math o newidiadau yn digwydd ym mywyd eich plentyn. Mae eu corff yn mynd trwy anhrefn hormonaidd, felly nid yw hwyliau ansad yn ddim byd anarferol.

Fodd bynnag, os sylwch fod y teimlad o anhapusrwydd yn para’n rhy hir yn eich plant, neu unrhyw symptomau eraill o iselder yn yr arddegau, mae angen eich help arnynt i’w oresgyn.

Nid yw iselder yn rhywbeth a gedwir ar gyfer oedolion. Mae pobl wedi bod yn brwydro yn ei erbyn trwy gydol eu hoes. Mae'n gyflwr ofnadwy sy'n gwneud i rywun deimlo'n ddiwerth ac yn anobeithiol.

Nid oes neb eisiau eu mab neu ferch yn y cyflwr hwnnw, felly gadewch i ni ddysgu sut i adnabod arwyddion iselder yn eu harddegau a sut i ddod allan o iselder yn eu harddegau.

Deall iselder yn eu harddegau

Iselder yw'r salwch meddwl mwyaf cyffredin. Y broblem fwyaf yw nad yw'r bobl o gwmpas y person isel ei ysbryd yn sylweddoli ei fod yn mynd trwy amser caled.

Yn ôl y wybodaeth yn hunanladdiad.org , nid yw mwy na hanner yr Americanwyr yn credu bod iselder ysbryd yn broblem iechyd. Mae llawer o bobl yn credu y gall person dorri allan o'r sefyllfa os yw'n ymdrechu'n galetach.

Os byddan nhw'n sylwi bod rhywun yn hollol ddigalon, byddan nhw'n dweud wrthyn nhw am wylio cartŵn, darllen llyfr, heicio ym myd natur, neu dreulio mwy o amser gyda'u ffrindiau. Peidiwch â bod y math hwnnw o riant.

Peidiwch â cheisio gwneud eich plentyn yn ei arddegau yn hapus trwy gael ci neu gar iddo. Gallwch chi wneud yr holl bethau hynny. Ond, mae’n bwysig treulio mwy o amser gyda nhw a cheisio gwneud pethau’n haws.

Yr hyn sy'n bwysicach yw deall beth sy'n achosi iselder yn yr arddegau, a sut maen nhw'n teimlo amdano, a'u cefnogi trwy'r broses iacháu.

Mae'n rhaid i chi ddeall bod iselder yn broblem ddifrifol ac ni allwch orfodi'ch plentyn allan ohono. Peidiwch â chyfrannu at y stigma cymdeithasol a'u cynorthwyo i gael y cymorth proffesiynol sydd ei angen arnynt yn fawr yn yr achos hwn.

Does neb eisiau bod yn drist. Nid oes unrhyw un yn dioddef o iselder ar bwrpas. Mae’n salwch meddwl sydd angen triniaeth yn union fel clefyd corfforol.

Mae'n hynod o anodd bod o gwmpas person isel ei ysbryd. Fel rhiant, mae angen llawer o amynedd.

Nawr yw’r amser i ddangos y cariad a’r gefnogaeth ddiamod hwnnw y gwnaethoch dyngu eu rhoi i’ch plentyn pan gafodd ei eni.

Adnabod y symptomau

Cyn i chi gyrraedd, sut i ddelio ag iselder yn yr arddegau, mae angen i chi ddysgu adnabod arwyddion a symptomau amlwg iselder yn yr arddegau.

Mae iselder yn aml yn cael ei labelu fel tristwch yn unig gan arsylwyr yn unig. Ar y llaw arall, mae pobl nad ydynt erioed wedi profi dyfnder ac anobaith iselder yn tueddu i ddweud fy mod yn teimlo'n isel pan fyddant yn cael diwrnod caled yn unig.

Mae gan iselder ychydig o symptomau penodol a ddylai ddychryn pob rhiant.

Pan sylwch ar unrhyw un ohonynt, chi yw'r un sydd angen tynnu allan o'r swigen fach a chydnabod bod yna broblem y mae'n rhaid i chi fynd i'r afael â hi.

Dyma arwyddion a symptomau cyffredin iselder ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau:

  1. Mae eich arddegau yn llai gweithgar nag arfer. Nid ydynt yn teimlo fel ymarfer corff ac maent yn hepgor yr arfer yr oeddent yn arfer ei garu.
  2. Mae ganddynt hunan-barch isel. Nid ydynt yn hoffi gwisgo mewn dillad sy'n tynnu sylw.
  3. Rydych chi'n sylwi nad yw eich plentyn yn ei arddegau yn ddigon hyderus i wneud ffrindiau newydd neu fynd at y person y mae'n ei hoffi.
  4. Maent yn aml yn ymddangos yn drist ac yn anobeithiol.
  5. Rydych chi'n sylwi bod eich plentyn yn ei arddegau'n cael trafferth canolbwyntio wrth astudio. Hyd yn oed os gwnaethant yn dda mewn pwnc penodol, maent yn ei chael hi'n anodd nawr.
  6. Nid yw eich arddegau yn dangos unrhyw ddiddordeb i wneud pethau yr oedd yn eu caru unwaith (darllen, heicio, neu fynd â'r ci am dro).
  7. Maent yn treulio llawer o amser ar eu pen eu hunain yn eu hystafell.
  8. Rydych chi'n synhwyro bod eich plentyn yn ei arddegau yn yfed, neu'n ysmygu chwyn. Mae cam-drin sylweddau yn ddihangfa gyffredin i bobl ifanc isel eu hysbryd.

Gwyliwch Hefyd:

Sut y dylai rhieni weithredu ar iselder yn eu harddegau

Mae'r opsiynau triniaeth arferol ar gyfer iselder yn cynnwys seicotherapi, meddyginiaeth a ragnodir gan therapydd (ar gyfer iselder cymedrol i ddifrifol), ac addasiadau pwysig o ran ffordd o fyw.

Cefnogwch eich plentyn trwy'r broses iacháu

Cefnogwch eich plentyn trwy Fel rhiant, mae gennych gyfrifoldeb i gefnogi'ch plentyn trwy'r broses iacháu.

Unwaith y byddwch yn adnabod y symptomau, y cam cyntaf yw cael cymorth proffesiynol. Nid oes dim o'i le ar gael therapi.

Heb arweiniad priodol, bydd y cyflwr hwn yn effeithio'n fawr ar fywyd cyfan person. Bydd yn cael effaith hirdymor ar eu cysylltiadau cymdeithasol, perfformiad ysgol, perthnasoedd rhamantus, a chysylltiadau â theulu.

Peidiwch byth ag anwybyddu eu hwyliau ansad

Peidiwch byth ag anwybyddu'r newidiadau hwyliau, ni waeth pa mor argyhoeddedig ydych chi eu bod yn rhai dros dro.

Os sylwch fod eich plentyn yn swrth a heb gymhelliant am fwy na phythefnos, mae’n bryd gweithredu. Siaradwch â nhw.

Gofynnwch iddyn nhw sut maen nhw'n teimlo a pham maen nhw'n teimlo felly. Dywedwch wrthyn nhw eich bod chi yno i’w cefnogi drwy’r amser, waeth beth maen nhw’n ei wynebu ar hyn o bryd. Rydych chi'n eu caru yn ddiamod.

Ceisiwch help therapydd

Eglurwch, os ydyn nhw’n teimlo’n anobeithiol, mae’n well gweld therapydd am sgwrs gyfeillgar.

Bydd popeth maen nhw'n ei ddweud yn gwbl gyfrinachol, a byddwch chi yno yn yr ystafell aros. Dywedwch wrthyn nhw eich bod chi hefyd yn gweld therapydd pan fyddwch chi'n teimlo'n ddrwg, ac maen nhw'n helpu llawer.

Fel rhiant, bydd angen i chi siarad â'r therapydd hefyd. Os ydynt wedi gwneud diagnosis iselder yn eu harddegau a thriniaeth ragnodedig, byddant yn dweud wrthych sut i gefnogi eich plentyn.

Treuliwch amser penodol gyda'ch plentyn

Mae’r sefyllfa hon yn flaenoriaeth. Bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i'r amser i siarad â'ch plentyn bob dydd. Helpwch nhw i astudio, siaradwch â nhw am ffrindiau, a cheisiwch eu cael mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

Ymunwch â chlwb ffitrwydd gyda'ch gilydd, gwnewch ychydig o ioga, neu heiciwch gyda'ch gilydd. Gall gweithgaredd corfforol gyflymu'r broses iacháu.

Canolbwyntiwch ar eu bwyd

Coginiwch brydau maethlon. Gwnewch y bwyd yn bleserus ac yn ddiddorol, felly byddwch yn dod â chwa o awyr iach yn yr amser y byddwch yn ei dreulio gyda'ch gilydd fel teulu.

Dywedwch wrthyn nhw y gallan nhw wahodd ffrindiau draw pryd bynnag maen nhw eisiau. Byddwch hyd yn oed yn paratoi'r byrbrydau ar gyfer noson ffilm.

Peidiwch â disgwyl i hon fod yn broses hawdd. Ni waeth faint rydych chi am i'ch plentyn dorri allan o'r iselder yn eu harddegau , mae'n rhaid i chi fod yn barod am broses araf sy'n drwm ar eich iechyd emosiynol eich hun.

Byddwch yn barod ac arhoswch yn gryf!

Chi yw'r gefnogaeth orau sydd gan eich plentyn yn ei arddegau yn ystod yr eiliadau hyn.

Ranna ’: