Sut i Stopio Gor-ymateb mewn Perthynas: 10 Cam

Merched blin wedi

Yn yr Erthygl hon

Delio â rhywun sy'n gorymateb i bron popeth gall fod yn heriol. Nid oes gennych unrhyw syniad beth rydych wedi'i wneud a oedd mor erchyll i wneud i'ch partner ymateb yn y ffordd honno. Mae hyd yn oed yn anoddach gweld weithiau efallai mai chi yw'r un sy'n gorymateb pan fydd eich emosiynau'n hedfan yn uchel.

Ydych chi'n tueddu i chwythu pethau'n anghymesur bob tro y byddwch chi'n anghytuno â'ch partner? Os ydych chi wedi dweud ie, fe all fod yn barhaol niwed i'ch perthynas . Sut ydych chi'n gwybod eich bod chi'n gor-ymateb, ac yn bwysicach fyth, sut i roi'r gorau i orfwyta mewn perthynas?

Parhewch i ddarllen i ddeall pam y gallech fod yn gorymateb a gwybod yr arwyddion fel y gallwch roi'r gorau i or-ymateb a chael perthynas hapus ac iach.

5 arwydd eich bod yn gorymateb mewn perthynas

Yn meddwl tybed sut i wybod a ydych chi'n gorymateb mewn perthynas? Rhowch sylw i'r 5 arwydd hyn i wybod yn sicr.

1. Rydych chi'n cael trafferth rheoli eich emosiynau

Os ydych chi’n gofyn i chi’ch hun, ‘ydw i’n gorymateb mewn perthynas?’ gwiriwch a ydych chi’n teimlo’n or-emosiynol. Os nad oes gennych unrhyw reolaeth dros y ffordd yr ydych yn siarad neu’n delio â’ch partner, efallai eich bod yn gorymateb.

|_+_|

2. Rydych chi'n teimlo'n flin ac ar ymyl

Mae'n ymddangos bod beth bynnag mae'ch partner yn ei ddweud neu'n ei wneud yn gwneud i chi deimlo fel chwythu i fyny atyn nhw. Nid oes unrhyw beth i'w weld yn gwneud ichi dawelu ar hyn o bryd.

|_+_|

3. Rydych chi'n gwneud llawer o bron popeth

Gallwch deimlo eich bod yn mynd yn grac dros bethau bach ond ni allwch roi'r gorau i wneud hynny i bob golwg. Rydych chi'n cynhyrfu am bethau na fyddech chi fel arfer yn eu gwneud.

|_+_|

4. Rydych chi'n teimlo bod eich partner yn ansensitif

Rydych chi'n dechrau teimlo bod eich partner yn annilysu ac yn diystyru'ch teimladau yn lle gwrando arnoch chi. Efallai y byddwch yn teimlo bod eich partner yn eich erbyn ac yn dechrau cymryd y gwaethaf.

5. Rydych chi'n profi teimladau corfforol

Efallai y bydd cyfradd curiad eich calon yn cynyddu, ac efallai y byddwch chi'n dechrau teimlo'n dynn yn eich brest. Efallai y byddwch hefyd yn teimlo'n fflysio ac yn dechrau cael cur pen a/neu boen stumog.

5 enghraifft o or-ymateb

gwraig yn ddi-gwsg ac yn ddig oherwydd ei gŵr chwyrnu

Edrychwn ar 5 enghraifft o or-ymateb mewn perthynas i ddeall gorymateb yn glir:

  1. Llefain yn hysterig a gweiddi ar eich partner heb roi cyfle iddynt egluro
  2. Anhawster gweld safbwynt partner a diystyru eu teimladau
  3. Teimlo'n ddatgysylltu o'r funud bresennol a methu â derbyn realiti
  4. Galw enwau eich partner neu sgrechian arnynt
  5. Cau i lawr yn llwyr

10 achos o or-ymateb mewn perthynas

cwpl bickering yn y caffi

I ddarganfod sut i roi'r gorau i or-ymateb mewn perthynas, yn gyntaf mae angen i chi wybod beth sy'n achosi gorymateb yn y lle cyntaf.

1. Teimlo'n amharchus

Yn aml, cariad sy’n gorymateb neu gariad sy’n gorymateb yw rhywun sy’n teimlo’n amharchus gan eu partner am ryw reswm.

|_+_|

2. Delio â salwch a phoen

Efallai y bydd eich partner yn dangos arwyddion o or-ymateb os yw wedi bod yn delio â chronig materion iechyd .

3. Gwneud rhagdybiaethau

Ddim yn gallu cyfathrebu’n effeithiol gwneud i bobl dybio yn lle gwybod bwriadau eu partner. Gall wneud i berson or-ymateb i'w bartner am gamddealltwriaeth a'i feio.

4. Mae un partner neu'r ddau yn HSP (person hynod sensitif)

Gall person hynod sensitif deimlo wedi ei lethu wrth ddelio â materion perthynas a all wneud iddo or-ymateb i'w bartner.

|_+_|

5. Pan fo partneriaid yn dirmygu ei gilydd

Gall diystyru meddyliau neu farn partner wrth eu beirniadu’n gyson achosi adwaith emosiynol cryf mewn perthynas.

|_+_|

6. Diffyg cyfathrebu effeithiol

Os nad yw partneriaid yn gwybod teimladau a disgwyliadau ei gilydd oherwydd cyfathrebu gwael, gallant fod yn dueddol o or-ymateb.

|_+_|

7. Heb wybod iaith garu eich gilydd

Os ydych chi'n teimlo bod eich gwraig yn gorymateb i bopeth, gwiriwch a ydych chi'n siarad ei hiaith garu ac yn diwallu ei hanghenion emosiynol.

|_+_|

8. Mae un partner neu'r ddau dan straen

Gall pobl ei chael hi’n anodd gweithredu’n rhesymegol a gorymateb pan fyddant dan lawer o straen.

|_+_|

9. Anhwylderau iechyd meddwl fel anhwylder gorbryder neu anhwylder deubegwn

Os ydych chi neu'ch partner yn dioddef o anhwylder gorbryder, gall ystumiadau gwybyddol ei gwneud hi'n anoddach rheoli'ch emosiynau.

10. Nid yw anghenion sylfaenol a seicolegol yn cael eu diwallu'n ddigonol

Pan fydd rhywun yn newynog, yn dioddef o ddiffyg cwsg, gan nad yw ei anghenion dynol sylfaenol (bwyd a gorffwys) yn cael eu diwallu, efallai y bydd yn ei chael hi'n anodd gweithredu'n rhesymegol, a gall wneud iddynt or-ymateb i'w partner. Mae'r un peth yn wir am rywun sy'n teimlo'n unig a heb ei garu mewn perthynas.

Sut i roi'r gorau i or-ymateb mewn perthynas: 10 Cam

Cwpl

Dyma 10 strategaeth ymdopi effeithiol ar gyfer tawelu eich emosiynau ac atal gorymateb mewn perthynas.

1. Nodwch eich sbardunau emosiynol

Efallai bod gennych sbardunau emosiynol sy’n gyfrifol am ysgogi ymateb emosiynol cryf hyd yn oed pan fo’n gwbl ddiangen. Gall sbardun fod yn unrhyw beth o rai pobl, atgofion, lleoedd i eiriau penodol, tôn llais, a hyd yn oed arogleuon.

Efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod wedi'ch sbarduno gan ddewis geiriau, gweithredoedd neu naws eich partner. Er enghraifft, efallai na fyddwch yn hoffi pan fydd eich priod yn eich torri i ffwrdd ac nad yw'n gadael ichi orffen yr hyn yr oeddech yn ei ddweud. Gallai wneud i chi deimlo'n brifo a chael eich diswyddo.

Gall yr ymddygiad hwn sbarduno eich gor-ymateb , ac efallai y byddwch yn cael eich hun yn gweiddi arnynt er mwyn i chi deimlo eich bod yn clywed. Unwaith y byddwch chi'n darganfod ffynhonnell eich ymateb cryf a dwys, efallai y byddwch chi'n dechrau ei reoli'n effeithiol yn hytrach na tharo allan.

|_+_|

2. Defnyddiwch ‘I-statements’ yn lle ‘Chi-datganiadau’

Astudiaethau wedi canfod, tra bod ‘chi-datganiadau’ yn ysgogi dicter, gall ‘I-statements’ leihau gelyniaeth ac amddiffyniad. Os ydych chi am roi’r gorau i or-ymateb mewn perthynas, gall ymarfer ‘I-statements’ fod yn fan cychwyn da.

Os mai amddiffyniad eich partner sy’n gwneud i chi gyd weithio, peidiwch â’u hannog i fod yn amddiffynnol trwy ddweud pethau fel, ‘rydych chi bob amser…, neu dydych chi byth…’. Cadwch at ddatganiadau fel, ‘Dwi angen …, neu rydw i’n teimlo…’ tra byddwch chi’n rhannu eich teimladau a’ch meddyliau mewn modd tawel.

Bydd gweiddi neu sgrechian ar eich partner yn eu rhoi ar yr amddiffyniad yn unig, ac ni fyddant yn gallu canolbwyntio ar eich teimladau. Efallai y byddant yn brysur yn amddiffyn eu hunain rhag eich dicter. Bydd hynny ond yn ychwanegu at eich rhwystredigaeth a'ch teimlad o annilysu.

|_+_|

3. Gwella eich sgiliau cyfathrebu

Cyfathrebu effeithiol yn allweddol i datrys gwrthdaro heb frifo ei gilydd. Ond yn ystod sgwrs wresog, efallai y byddwch chi a'ch partner yn clywed pethau'n wahanol i'r hyn a ddywedwyd. Mae'n debyg bod eich partner wedi gofyn ichi a ydych wedi dyfrio'r planhigion heddiw.

Ond, mae'n debyg i chi ddechrau mynd yn amddiffynnol i gyd wrth i chi eu clywed yn eich cyhuddo o beidio â gwneud digon o gwmpas y tŷ a dechrau cwyno nad ydyn nhw byth yn dyfrio'r planhigion ac nad ydyn nhw byth yn eich helpu gydag unrhyw beth.

Nid oedd gan y digwyddiad hwn lawer i'w wneud â thôn llais eich partner ond popeth i'w wneud â sut rydych chi'n gweld eich hun ac yn dal eich hun i safonau amhosibl. Dyna pam ei bod hi’n hanfodol rhoi cyfle i’ch partner esbonio neu aralleirio’r feirniadaeth a glywsoch yn eu llais.

Efallai y bydd yn cymryd llawer o ymarfer, ond efallai y byddwch chi'n dysgu siarad â'ch partner am yr hyn sy'n eich poeni dros amser yn lle hedfan oddi ar yr handlen. Yr allwedd yw cael sgwrs yn lle dadl.

4. Cymerwch seibiant

Pan fyddwch chi wedi cynhyrfu ac yn methu meddwl yn glir, efallai y bydd eich perthynas yn elwa o gymryd seibiant. Cymerwch amser i ymddieithrio o’r frwydr a dywedwch wrth eich partner eich bod yn bwriadu ailgynnull y drafodaeth unwaith y byddwch wedi tawelu.

Gadewch yr ystafell a cheisiwch gael rhywfaint o bersbectif. Gofynnwch i chi'ch hun a fydd yr hyn sy'n eich poeni yn bwysig i chi mewn ychydig ddyddiau, misoedd neu flynyddoedd. Beth os ydych chi'n newynog, yn dioddef o ddiffyg cwsg, neu wedi cael diwrnod gwael? Ydych chi am roi eich perthynas mewn perygl oherwydd eich gorymateb?

Mae cymryd seibiant a thynnu'ch hun o'r sefyllfa yn strategaeth effeithiol i atal gorymateb a datrys gwrthdaro mewn perthynas.

5. Gwneud hunanofal yn flaenoriaeth

Gall amddifadedd cwsg, newyn a salwch beryglu ein gallu i reoli sut rydym yn ymateb i sbardunau. Os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n gweithio'n gyfan gwbl dros fân faterion, gwiriwch gyda chi'ch hun yn gyntaf i weld beth sydd ei angen arnoch i ddiwallu'ch anghenion sylfaenol.

Os ydych chi wedi hepgor pryd o fwyd neu heb gael digon o gwsg neithiwr, rydych chi'n fwy tebygol o fachu ar eich partner ar y cythrudd lleiaf. Dyna pam mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod chi'n cysgu'n dda ac yn cymryd peth amser allan o'ch amserlen i ymlacio ac ailwefru'ch meddwl.

Hefyd, mae bwyta prydau rheolaidd yn hanfodol gan y gall amrywiadau mewn siwgr yn y gwaed a achosir gan newyn eich gwneud yn flin ac yn flin. Mae angen i chi ddarganfod y rheswm y tu ôl i'ch ymateb emosiynol cryf fel na fyddwch chi'n gorymateb i'ch partner.

|_+_|

6. Osgoi gwneud rhagdybiaethau

Ni all yr un ohonom ddarllen meddwl ein partner, a dyna pam mae angen ichi ofyn i'ch partner am eglurhad yn hytrach na meddwl mai'ch rhagdybiaethau yw'r ffeithiau. Mae’n debygol nad oedd eich partner yn awgrymu’r hyn yr oeddech chi’n meddwl y gwnaeth, ac efallai eich bod wedi gorymateb dros ddim.

Pan fyddwch yn rhagdybio ac yn gorymateb yn seiliedig ar hynny, efallai y bydd eich partner yn teimlo bod rhywun yn ymosod arno ac yn dechrau gorymateb hefyd. Mae’n well rhoi mantais yr amheuaeth iddynt pan fyddant yn dweud wrthych beth oeddent mewn gwirionedd i fod i’w ddweud neu ei wneud.

7. Peidiwch â photelu teimladau cryf

Ydych chi'n dueddol o atal eich teimladau ac yn ddiweddarach chwythu i fyny at eich partner pan na allwch eu dal i mewn mwyach? A astudio a gynhaliwyd gan Brifysgol Texas wedi dangos y gall llethu ein hemosiynau ein gwneud yn fwy ymosodol.

Pan na fyddwch chi'n mynd i'r afael â materion perthnasoedd yn uniongyrchol, maen nhw'n dal i bentyrru, ac mae'ch emosiynau negyddol ond yn cryfhau. Dyna pam ei bod yn syniad da siarad â’ch partner am yr hyn sy’n eich poeni, waeth pa mor anghyfforddus y mae hynny’n teimlo.

8. Byddwch yn empathetig

Byddwch yn dosturiol i chi'ch hun a'ch partner pan fyddwch chi'n gweithio ar reoli gorymateb mewn perthynas. Peidiwch â disgwyl i'ch partner ddatrys eich holl broblemau a chymryd cyfrifoldeb am eich rôl yn y berthynas.

Gosodwch ddisgwyliadau realistig ar gyfer eich partner, a pheidiwch â thaflu eich problemau arnynt er mwyn osgoi gweithio ar eich pen eich hun. Gall perffeithrwydd wneud ichi or-ymateb i'ch partner pan na allant gyflawni eich disgwyliadau.

Ceisiwch weld pethau o'ch safbwynt partner . Unwaith y byddwch chi'n cymryd cam yn ôl ac yn rhoi eich hun yn esgidiau eich partner, bydd beth bynnag maen nhw wedi'i wneud i gynhyrchu'ch ymateb yn dechrau gwneud synnwyr.

9. Anadlwch yn ddwfn

Pan fyddwch chi'n cael eich hun yn gweithio'n galed dros rywbeth, cymerwch funud i anadlu a thawelwch eich hun cyn i chi ymateb mewn ffordd y byddech chi'n difaru yn ddiweddarach. Pan fyddwch chi'n gwylltio ac yn dechrau anadlu bas neu anadlu rhan uchaf y frest, mae'n sbarduno ymateb ymladd-neu-hedfan eich corff.

Mae eich corff yn credu eich bod mewn rhyw fath o berygl ac angen ymladd neu redeg i ffwrdd. Nid yw ond yn naturiol i chi ymateb gydag emosiwn uwch mewn cyfnod o'r fath. I roi'r gorau i or-ymateb yn ystod y cyfnod hwnnw, ceisiwch anadlu'n ddwfn i dawelu'ch system nerfol.

Mae yna lawer o ymarferion anadlu y gallwch chi geisio rheoli straen a dal eich hun cyn i chi ddechrau gorymateb eto.

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu sut i newid y ffordd rydych chi'n ymateb.

10. Ceisiwch gymorth proffesiynol

Os yw eich gor-ymateb wedi dechrau effeithio ar eich perthynas, mae’n bryd cael help gan drwyddedig therapydd . Os oes gennych chi broblemau iechyd meddwl sydd eisoes yn bodoli fel anhwylder gorbryder, gall therapydd eich helpu i ddarganfod ffyrdd mwy effeithiol o ymdopi yn lle gorymateb.

Gallant eich helpu i ddeall achosion sylfaenol eich ymateb emosiynol dwys fel y gallwch eu rheoli'n fwy effeithiol. Gyda chymorth proffesiynol, efallai y byddwch chi'n gallu torri'r arferion perthynas drwg sydd wedi bod yn eich atal rhag cael perthynas eich breuddwyd.

Nid yn unig y gall therapydd proffesiynol eich helpu i ddatblygu gwell sgiliau gwybyddol ac emosiynol, ond gallant hefyd gynnig arweiniad i chi i ddelio â materion perthynas a'ch helpu i brosesu'ch emosiynau mewn ffordd iach.

Casgliad

Gall effeithiau gorymateb mewn perthynas fod yn eithaf andwyol gan ei fod yn eich brifo cymaint ag y mae'n brifo'ch partner. Gallai gorymateb edrych yn wahanol mewn gwahanol berthnasoedd, ond gall gwybod yr arwyddion fod yn ddefnyddiol i'w atal yn ei draciau.

Mae bod yn barod i gydnabod pan fyddwch chi'n gorymateb a cheisio cymorth proffesiynol fel y gallwch chi lywio'r sefyllfa mewn ffordd iachach yn eich helpu chi a'r berthynas yn y tymor hir.

Ranna ’: