Sut Mae Hylendid Geneuol yn Effeithio ar Eich Perthynas

Sut Mae Hylendid Geneuol yn Effeithio ar Eich Perthynas Fel bodau dynol, rydyn ni'n sensitif iawn i aroglau'r corff, ac un ohonyn nhw yw anadl ddrwg. Felly, sut mae anadl ddrwg yn effeithio ar berthynas?

Yn yr Erthygl hon

Dychmygwch siarad â rhywun a'r cyfan y gallwch chi feddwl amdano yw pa mor ddrwg mae eu hanadl yn arogli.

Ydych chi'n parhau i siarad â nhw? Neu a ydych yn gwneud eich esgusodion a rhedeg?

Os na allwch sefyll yn siarad â nhw, ni fyddwch am eu cusanu!

Mae pobl yn eich barnu ar bopeth. Dyna'n union beth rydyn ni'n ei wneud fel bodau dynol. Pan fyddwn ni'n meddwl am ddod o hyd i rywun, mae gennym ni safonau penodol rydyn ni eu heisiau.

Rydyn ni i gyd yn dewis anwybyddu rhai diffygion o fewn ein hunain a pherthnasoedd, fodd bynnag, mae rhai materion yn anoddach eu hanwybyddu.

A yw hylendid y geg gwael yn brifo eich perthnasoedd?

Gadewch imi siarad â chi am ffyrdd y gall hylendid geneuol gwael effeithio ar eich perthynas, fel y gallwch ddychmygu sefyllfaoedd, a beth fyddech chi'n ei wneud.

Gwên

Dyma un o'n nodweddion cryfaf o ran denu partner. Maen nhw'n dweud mai'r llygaid yw'r porth i'n heneidiau, felly ydy ein gwên yn allwedd i'n calonnau?

Gall hyn dorri'n fawr ar berthnasoedd.

Dychmygwch edrych ar draws yr ystafell a gweld y wên hardd hon, wrth i chi fynd draw a dechrau sgwrs rydych chi'n cael eich taro â'r arogl llethol hwn.

Ydych chi'n mynd i barhau â'r sgwrs a cheisio ei hanwybyddu ? neu a fyddai hyn yn dod yn broblem?

Anadl drwg

Gall llawer o ffactorau achosi anadl ddrwg.

Gall y bwyd a diod rydyn ni'n eu bwyta gael effaith enfawr ar ein cegau. Nawr, bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael anadl ddrwg ar ryw adeg yn ystod eu bywydau, fodd bynnag, gallwn ddewis ei anwybyddu neu ddewis delio ag ef.

Bydd y bacteria yn ein cegau yn cael eu trosglwyddo o berson i berson trwy lawer o bethau. Ydych chi'n mynd i fod eisiau poer rhywun yn eich ceg os oes ganddyn nhw anadl ddrwg?

Bydd yr arogl a'r blas yn cael eu hymgorffori am byth yn eich ymennydd!

agosatrwydd

Mae gan bawb lefelau gwahanol o agosatrwydd a hefyd gwahanol ffyrdd o'i fynegi. Rhan serchog iawn o agosatrwydd yw cusanu.

Dychmygwch eich bod yn deffro gyda'ch partner, mae'r ddau ohonoch yn cael anadl boreol gwael. Rydych chi'n codi, yn gwneud eich trefn ddyddiol, sy'n cynnwys brwsio eich dannedd ac yna parhau â'ch diwrnod.

Nawr dychmygwch yr arogl hwnnw bob dydd oherwydd hylendid y geg gwael.

Ydych chi'n mynd i ddewis ei anwybyddu a gobeithio y bydd yn diflannu? Neu a ydych chi am ddatrys y broblem?

Oes gennych chi blant, neu eisiau plant yn y dyfodol? Ydych chi'n poeni y gallech chi neu'ch partner drosglwyddo rhywbeth iddyn nhw? Ydych chi'n poeni y bydd eich plant yn tyfu i fyny heb ddeall difrifoldeb hylendid y geg da?

Gallech fod yn poeni y bydd iechyd eich ceg yn gwaethygu yn ystod beichiogrwydd. A gall iechyd eich ceg ddirywio yn ystod beichiogrwydd.

Y Gwir

Yn y pen draw, bydd eich partner yn dechrau sylweddoli bod rhywbeth o'i le. A fyddech chi eisiau i'ch partner deimlo na allant siarad â chi?

Weithiau mae'r gwir yn brifo, fodd bynnag, mae celwyddau'n brifo mwy.

Byddwch yn onest, efallai na fyddant yn gwybod faint o broblem ydyw mewn gwirionedd. Bydd y problemau iechyd sylfaenol sydd wedi'u cysylltu â hylendid y geg gwael yn waeth o lawer na gorfod dweud wrth eich partner sut rydych chi'n teimlo.

Problemau iechyd sylfaenol

Problemau iechyd sylfaenol Mae pydredd dannedd, clefyd y deintgig, a chlefyd y galon yn rhai y gellir eu cysylltu â hylendid y geg gwael.

Ni fyddech am gael unrhyw un o'r problemau hyn ac ni fyddech am i'ch partner eu cael ychwaith.

Rydych chi'n gweld llawer o hysbysebion ar y teledu am hylendid y geg, ond yr hyn nad ydyn nhw'n ei ddweud wrthych chi yw pa mor ddifrifol y gall fod os nad ydych chi'n ymarfer hylendid geneuol da.

Pe bai gan eich partner haint ar y glust, byddech am ei helpu. Felly pam rydyn ni'n dewis ei anwybyddu pan rydyn ni'n sylwi ar ddeintgig yn gwaedu?

Gall colled dannedd gael ei achosi gan ddeintgig yn gwaedu. Hyd yn oed os gallwch chi fynd heibio iddo o fewn eich perthynas, sut bydd hyn yn effeithio ar eich partner?

Bydd yn rhaid iddynt ddelio â'r ffaith bod pobl yn gofyn cwestiynau. A fyddant yn rhoi'r gorau i fynd allan oherwydd embaras.? Sut bydd yn effeithio ar eu hunan-barch?

Meddyliwch am yr effaith y byddai'n ei chael ar eich perthynas, yn emosiynol ac yn gorfforol. Os ydych chi'n teimlo'n anneniadol eich hun felly, ni fydd eich partner yn eich gweld chi'n ddeniadol hefyd.

Heintiau

O ran heintiau rydyn ni i gyd yn gwybod pa mor hawdd y gallant ledaenu. Mae ein cegau'n dal llawer o facteria, a fyddech chi'n rhannu'ch brws dannedd â rhywun oedd â haint?

Rwy'n dyfalu na fyddai llawer ohonoch, felly a fyddech chi'n teimlo'n gyfforddus yn eu cusanu pe byddech chi'n gwybod y byddai'n lledaenu i chi?

Y sgwrs

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi godi pwnc hylendid y geg gyda'ch partner. Mae dewis pa un sydd orau yn dibynnu ar sut mae'ch partner yn mynd i'w gymryd.

Ceisiwch siarad am hylendid y geg rhywun arall. Gweld a ydyn nhw'n gwneud sylw ar hyn hefyd oherwydd efallai nad ydyn nhw'n gwybod bod ganddyn nhw broblem. Os ydyn nhw'n meddwl y gallai fod angen iddyn nhw wella hylendid y geg, yna efallai bod hyn ychydig yn gwthio i'r cyfeiriad cywir.

Ceisiwch brynu rhai cynhyrchion hylendid y geg gwahanol fel past dannedd, cegolch, fflos dannedd, ac ati Gallwch hefyd ddewis trefnu apwyntiad deintydd ar gyfer eich partner.

Gofynnwch i'ch partner sut mae'n teimlo am y newidiadau hyn. Rhowch lawer o anogaeth a chefnogaeth iddynt.

Gallwch hefyd roi cynnig ar y dull uniongyrchol. Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar bopeth arall, yna efallai mai dyma'ch dewis olaf.

Nid oes yn rhaid i chi fod yn wallgof yn ei gylch. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi eich hun yn eu hesgidiau nhw wrth egluro.

A yw'n werth dod â'ch perthynas i ben?

Ydych chi wir eisiau dod ag ef i ben neu a ydych chi'n barod i ymladd drosto?

Meddyliwch yn ofalus am y berthynas gyfan, yn bwyntiau da a drwg. Hefyd, meddyliwch am sut mae hylendid y geg gwell yn arwain at well perthnasoedd.

Nid yw hylendid y geg yn broblem sydd heb unrhyw ffordd allan. Os gellir datrys y broblem gyda pheth amser a chefnogaeth, yna mae'n werth dal ati

Rhowch y cymorth sydd ei angen ar eich partner. Os ydych chi'n teimlo nad oes unrhyw ffordd arall, a'i fod yn dechrau eu brifo, gwnewch y penderfyniad sydd orau i'r ddau ohonoch yn y tymor hir.

Meddyliwch yn ofalus cyn i chi neidio i unrhyw benderfyniadau. Gall fod yn anodd iawn mynd yn ôl ar rywbeth a ddywedasoch yn y blaen, yn enwedig os yw'ch partner wedi'i frifo yn y broses p'un a oeddech yn bwriadu gwneud hynny ai peidio.

Meddwl terfynol

Mae perthnasoedd yn cael eu hadeiladu ar ymddiriedaeth. Mae siarad â'ch partner yn hanfodol i'r ddau ohonoch.

Mae gan bob un ohonom broblemau mewn bywyd y mae angen inni eu goresgyn. Mae cael rhywun i'ch helpu ar hyd y ffordd yn gwneud gwahaniaeth enfawr.

Mae'n hawdd cadw iechyd y geg yn dda. Os bydd unrhyw broblemau’n codi ac nad ydych yn siŵr am ffyrdd o fynd i’r afael â nhw, peidiwch ag oedi cyn ceisio’r cymorth a’r gefnogaeth gywir gan yr arbenigwyr deintyddol.

Ranna ’: