Sut i Gefnogi Partner sy'n Gofalu am Rieni Heneiddio

Sut i gefnogi partner sy Mae gorfod gofalu am rieni sy'n heneiddio yn realiti cyffredin i lawer o gyplau canol oed oherwydd cost, gofal ac ymddiriedaeth. Mae llawer o amser, amynedd ac ymdrech yn mynd i ofalu am aelod oedrannus o'r teulu.

Yn yr Erthygl hon

Os yw'ch partner neu briod wedi cymryd y rôl o ofalu am riant neu rieni sy'n heneiddio, mae gennym restr o bum ffordd y gallwch chi helpu i gefnogi'ch priod sy'n gofalu.

1. Dod yn wybodus

Nid yw pob un ohonom yn feddygon, a phan fydd gweithiwr meddygol proffesiynol yn rhoi gwybod i ni am y problemau iechyd sydd gan ein hanwyliaid, mater i ni yw ehangu ein gwybodaeth am y cyflwr.

Efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i'ch priod fod yn eiriolwr ei riant. Nid yw bod yn y sefyllfa hon yn hawdd, a gallwch chi gynorthwyo'ch priod trwy greu rhestr o gwestiynau y gall eu gofyn i'r meddyg i helpu i wneud penderfyniadau gwybodus.

Cymerwch amser i ddysgu popeth a allwch am unrhyw faterion iechyd neu hyd yn oed rai tebyg i'r mater a ddywedodd y meddyg sydd gan eich yng nghyfraith.

Bydd darparu ail farn addysgiadol yn werthfawr i'ch partner, a bydd yn teimlo'n well cael eich cefnogaeth pan ddaw'n amser gwneud unrhyw alwadau difrifol.

2. Bod â chlust i wrando

Mae agor eich clustiau yn ffordd arall o fod yn gefnogol i'ch priod. Mae gwrando ar eich priod yn golygu eich bod chi'n darparu'r cymorth emosiynol sydd ei angen arno. Os yw'ch bywydau'n cynnwys gwaith, plant, ffrindiau, dyletswyddau cartref, anifeiliaid anwes, a mwy, gall ychwanegu'r cyfrifoldeb o ofalu am deulu i'r gymysgedd ychwanegu cryn dipyn o straen.

Pan fydd eich partner yn dod atoch chi i fentro, byddwch chi am sicrhau ei fod yn cael eich sylw llwyr.

Bydd hyn yn caniatáu iddo dynnu unrhyw gwynion oddi ar ei frest.

3. Blaenoriaethu gwaith tîm

Weithiau ewch allan o Y ffordd hawsaf i ysgafnhau llwyth eich partner yw chwarae i mewn a bod yn chwaraewr tîm. Mae gofalwr yn debygol o geisio jyglo llawer o gyfrifoldebau bywyd ei hun, ynghyd â chyfrifoldebau'r person y mae'n gofalu amdano.

Er mwyn ei helpu i ddod o hyd i gysur, gwirfoddolwch i gymryd ychydig o dasgau oddi ar eu dwylo, neu ewch allan o'ch ffordd i roi gwybod iddynt eich bod yn malio.

Rydych chi'n adnabod eich priod orau, yn edrych i ddewis tasg neu'n gwneud rhywbeth meddylgar i'ch partner a fydd yn siarad yn uniongyrchol â hi iaith cariad . Mewn cyfnod lle mae hi dan straen neu wedi lledaenu’n rhy denau, gallai un weithred fach olygu’r byd iddi.

4. Byddwch yn atgof o hunanofal

Er mwyn i'ch priod ofalu am eraill, mae'n rhaid iddo ofalu amdano'i hun, yn gyntaf. I wneud hynny, mae'n rhaid i chi eu helpu i osod ffiniau er mwyn osgoi gorflinder. Y ffordd hawsaf o osod ffin yw diffinio'r llinellau o'r cychwyn cyntaf.

Os gwelwch fod eich priod yn dechrau cymylu'r llinellau hynny, mater i chi yw ei atgoffa bod eu lles yn dechrau prinhau, a bod angen iddynt wasgu'r botwm ailosod.

Ewch at eich partner mewn modd cariadus iawn a byddwch yn glir ynghylch eich arsylwi. Anogwch nhw i neilltuo amser bob dydd i ofalu am eu hunain ac ymlacio.

5. Cydnabod pryd mae'n amser cael cymorth ychwanegol

Fe ddaw diwrnod pan fydd gofalu am rywun sy'n heneiddio yn mynd yn ormod. Os nad ydych wedi bod yn esgidiau eich priod, dim ond i raddau y gallwch chi gysylltu a darparu cyngor defnyddiol.

Anogwch eich priod i ymuno â grŵp cymorth neu i geisio cwnsela gan weithiwr proffesiynol.

Bydd y sesiynau hyn yn caniatáu iddynt siarad â phobl sy'n gallu uniaethu'n uniongyrchol a darparu'r lefel nesaf o gyngor sydd ei angen.

Os yw'r sefyllfa wedi mynd y tu hwnt i geisio cymorth ychwanegol, mae yna lawer o gyfleusterau byw uwch neu weithwyr proffesiynol gofal yn y cartref sy'n darparu'r gofal y gallai fod ei angen ar eich aelod o'ch teulu. Helpwch eich partner i chwilio am gyfleuster neu rwydwaith gofal. Gwnewch ymchwil neu siaradwch â ffrindiau mewn sefyllfa debyg i gael gwybodaeth a chyngor ychwanegol.

Wrth i'ch yng nghyfraith ddechrau heneiddio ac wrth i'r cyfrifoldeb o ofalu amdanynt ddod yn bwnc trafod, mae'n bwysig eich bod yn cefnogi'ch priod yn y pum ffordd hyn. Dysgwch symud gyda thrai a thrai bywyd gyda'ch gilydd, ond yn bwysicach fyth, dysgwch i fod y graig sydd ei hangen ar eich partner. Cofiwch bob amser, byddwch chi'n dod drwyddo gyda'ch gilydd!

Ranna ’: