Sut i Brofi Ewyllys Heb Atwrnai

Sut i Brofi Ewyllys Heb Atwrnai Dywedodd dyn iawn unwaith; Ni allwch fynd ag ef gyda chi pan fyddwch chi'n marw.

Yn yr Erthygl hon

Fodd bynnag, mae cyfreithiwr profiant yn helpu aelodau o’r teulu sydd wedi goroesi i setlo eu dyledion a dosbarthu asedau ar ôl i chi fynd gydag ewyllys neu hebddo.Felly, yn y bôn beth yw pwrpas llogi cyfreithiwr profiant? Neu, -

Beth yw cyfreithiwr profiant?

Efallai y byddwch hefyd yn eu galw'n gyfreithwyr ystad neu ymddiriedolaeth sy'n helpu ysgutorion yr ystâd i reoli'r broses profiant. Gall y cyfreithwyr hyn hyd yn oed helpu gyda chynllunio ystadau fel ymddiriedolaethau byw, pŵer atwrnai, a hyd yn oed gwasanaethu fel gweinyddwr neu ysgutor.

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth yw'r broses setlo ystad a beth mae'r broses profiant yn ei olygu?

Yn anffodus, gall y profiant a'r broses o setlo ystadau fod yn unrhyw beth ond; yn dibynnu ar faint a gweinyddiaeth yr asedau o natur, nifer y partïon sydd wedi'u cynnwys yn y profiant, a'r broses setlo ystadau ynghyd â llawer o ffactorau.

Mae’r teulu sydd mewn cyflwr o alar ac o dan lawer iawn o straen yn cael ei ystyried o dan brofiannau cymhleth, ac mae’r ffaith hon yn gwneud setliadau ystadau yn waeth byth.

System llys profiant yw'r peth olaf y mae'r rhan fwyaf o deuluoedd eisiau delio ag ef mewn cyfnod anodd o'r fath.

Sut i brofi ewyllys heb atwrnai

Mae angen ychydig o asedau hawdd eu rheoli ar yr ystâd. Mae'r buddiolwyr i gyd yn rhan o delerau'r ewyllys a'ch penodiad fel ysgutor, ond dim ond os mai chi yw'r cynrychiolydd personol a enwir mewn ewyllys syml.

Os ydych chi'n teimlo bod gennych chi'r amser, gallu, egni a diddordeb i drin profiant heb gyfreithiwr ar ôl i chi wneud eich gwaith cartref, yna gwnewch gais am un.

Y cyfan sydd ei angen arnoch yw ychydig o ddogfennau fel gwybodaeth gyfan a'r ffurflenni i wneud cais am brofiant. Hefyd, mae angen i chi sicrhau bod y ffurflenni'n cael eu llenwi'n gywir. Ond cofiwch ateb pob cwestiwn gan y bydd eich cais yn cael ei ddychwelyd atoch os bydd unrhyw beth yn cael ei adael allan.

Sicrhewch fod gennych gofnodion manwl o bopeth a wnewch i sicrhau a phrisio'r asedau yn ogystal â nodi dyledion ystadau.

Rhaid cael cofnod o bob trafodiad ariannol y rhoddwyd cyfrif amdano a rhaid iddo allu dangos y cofnodion i'r buddiolwyr gyda chais.

Prif ddyletswyddau atwrnai profiant!

Yr atwrnai profiant yn ffeilio’r apêl profiant i benodi rhywun yn gynrychiolydd personol. Mae'r person yn ymdrin â phob achos arall sy'n ofynnol yn y llys.

Er enghraifft -

Gall ysgutor ffeilio neu amddiffyn gornest ewyllys sy'n dod yn ysgutor.

Mae'n cofnodi ac yn ffeilio deiseb i'w dosbarthu'n derfynol. Wedi'r cyfan mae'r tasgau gweinyddol gwahanol yn cael eu cwblhau.

Yn ystod ei dymor gweinyddu, mae’r ddeiseb hon yn adrodd i’r llys am yr hyn y mae’r cynrychiolydd personol wedi’i wneud. I ddwylo’r cynrychiolydd personol. Mae'r ddeiseb derfynol yn rhoi cyfrif i'r etifeddion am yr asedau a'r arian.

Addysgwch eich hun

Addysgwch eich hun Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw astudio ac addysgu'ch hun. Byddwch yn gallu adnabod lle rydych chi.

Wel, mae'n gwneud llawer o synnwyr siarad ag atwrnai ynglŷn â'r broses ac arsylwi ar yr hyn y mae'n ei feddwl a allai fod yn gywir neu'n gyfreithiol yn eich sefyllfa.

Wedi hynny, efallai y byddwch yn penderfynu y gallwch drin yr ystyr iawn hwn heb gyfreithiwr a chynrychioli'r ystâd eich hun.

Pam aros yn rhy hir i gychwyn y Broses Profiant?

Daw credydwyr yn fwy gwthiol ac etifeddion yn fwy diamynedd ac wrth i amser fynd heibio, mae trethi'n adio i fyny. Mae’n emosiynol amhosibl symud ymlaen wrth golli anwylyd, sy’n ddinistriol.

Bydd aros am lawer o weithiau yn ychwanegu pwysau a galwadau gan eraill at eich proses alaru. Ar adegau, rydych chi'n sylweddoli po hiraf y byddwch chi'n aros, y mwyaf yw'r gofynion, felly mae'n well rhoi amser i chi'ch hun i alaru.

Beth i gloi?

Yn aml, mae ysgutorion yn cyrraedd diwedd ystad ac maen nhw'n dosbarthu'r arian heb or-gau'r ystâd yn ffurfiol.

Gallwch fynd i'r llys a chael cydsyniad barnwr cyn dosbarthu asedau. Neu, os ydych am anwybyddu’r darn hwnnw o’r broses brofiant a bod aelodau o’ch teulu i gyd yn gytûn, gallwch ffurfio setliad teuluol.

Mae’r broses ganlynol yn rhoi cofnodion i bawb o weinyddiad yr ystâd fel eu bod yn gwybod i ble’r aeth yr asedau a faint o dreuliau oedd, a gall y teulu hwnnw gytuno ar y rhain a pheidio â dal yr ysgutor yn atebol am unrhyw gamgymeriadau.

Mae pawb yn cytuno i roi'r arian yn ôl os bydd dyled ddiweddarach yn codi trwy ddogfennu popeth y mae aelodau'r teulu a hyd yn oed yr ysgutor wedi rheoli eu hatebolrwydd. Rhaid i'r Twrnai ei baratoi.

Mae'n arf pwerus wrth amddiffyn atebolrwydd yr ysgutor.

Mae teuluoedd ac unigolion sy’n dioddef y broses brofiant am y tro cyntaf yn tybio y gallant drin yr achos llys eu hunain.

Mae atwrneiod profiant yn arbenigwyr yn y maes hwn ac maent yn deall materion a phryderon y gallent godi yn hawdd, er y gallai rhai ffioedd atwrneiod profiant fod yn fwy nag yr hoffech ei dalu.

Gwneir camgymeriadau gyda’r apêl o ddifrif a gyflwynir i’r llys sydd yn y bôn yn sefyllfa gyffredin lle mae’r teulu’n dechrau’r broses brofiant ar eu pen eu hunain.

Fodd bynnag, bydd llogi atwrnai o’r cychwyn cyntaf yn lleihau’r amser y mae’n ei gymryd i gwblhau’r broses brofiant gan na fydd angen yr atwrnai.

Ranna ’: