Trap Priodas Fodern: Beth i'w Wneud Amdano

Y Trap Priodas Fodern a Beth i Mae llawer o ddadlau ynglŷn â phwnc priodas a sut mae pobl yn ei weld heddiw. A yw'n dal i gael ei ystyried yn sefydliad uchel ei barch? Rhwymedigaeth? Neu rywbeth y gallwn ei wneud hebddo?

Cynhaliodd seicolegwyr astudiaethau amrywiol ar y pwnc ac ar bynciau cysylltiedig tra bod eich Jane Doe arferol yn ceisio dod o hyd i ateb i weld a yw'n well priodi ai peidio mwyach. A chyda’r holl fwrlwm yn y cyfryngau, anawsterau cynyddol byw fel pâr priod a chyfyng-gyngor parhaol ar bob cornel, nid yw’n syndod bod pobl yn dewis byw mewn perthnasoedd yn lle priodas.

Priodas heddiw

Yn groes i’r gred boblogaidd, nid diffyg parch at sefydliad priodas na’r nifer o ddewisiadau eraill sydd gan gymdeithas heddiw i’w cynnig sy’n cadw pobl rhag cymryd y cam mawr. Mae pobl yn dal i fod eisiau priodi, maen nhw'n dal i'w weld yn oblygiad difrifol, ond maen nhw'n ei chael hi'n anoddach gwneud hynny nag o'r blaen.

Mae llawer llai o gyplau wedi gwneud y penderfyniad hwn na chenedlaethau'r gorffennol, ond y cwestiwn go iawn yw pam?

Os yw pobl yn dal i fwriadu gwneud hynny, ac eto'n cael trafferth dilyn drwodd mewn gwirionedd, mae'n amlwg bod llawer yn eu dal yn ôl. Mae torri rhwystrau'r ofnau hyn a chynllunio gwrthymosodiad yn hanfodol wrth ddelio â'r sefyllfa.

Anawsterau ariannol

Heriau ariannolneu ei oblygiadau yw'r ateb mwyaf cyffredin pam mae cyplau yn gohirio priodas neu'n ei gwrthod yn gyfan gwbl. Mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o unigolion eisiau bod yn sefydlog yn ariannol cyn mynd yr holl ffordd gyda'upartneriaid bywyd. Yn rhyfedd ddigon, mae a wnelo hyn hefyd â bod eisiau prynu tŷ. Pan ofynnwyd iddynt am lety, mae'r rhan fwyaf o raddedigion yn dal i fyw gyda'u rhieni. Benthyciadau coleg yw'r prif reswm dros eu gorfodi i wneud hynny. A chan nad yw cyflogaeth wedi'i gwarantu ar ôl gorffen astudiaethau uwch, gall y sefyllfa waethygu. Mae'n eithaf dealladwy felly, nad yw'r rhan fwyaf o bobl hyd yn oed yn ystyried priodas neu na allant ei ystyried yn flaenoriaeth yn y dyfodol agos. O ran cyplau sydd eisoes yn byw gyda'i gilydd, mae priodas yn awgrymu costau ac anawsterau ychwanegol y gallent fynd hebddynt. Wedi'r cyfan, mae gan lawer ohonynt gredyd gyda'i gilydd yn barod, mae car neu fflat sy'n cael ei rannu a materion ariannol mwy dybryd yn curo ar eu drysau.

Disgwyliadau a heriau yn y dyfodol

Disgwyliadau a heriau yn y dyfodol

Peidiwn ag anghofio bod disgwyliadau'r dyfodol a'r hyn y mae'n rhaid i ni ei wynebu mewn bywyd mewn gwirionedd wedi dod yn ataliad pwysig ar gyfer priodas. Er y credir bod gan ddynion lai o ddiddordeb na merched, mae'n ymddangos ei fod yn hollol i'r gwrthwyneb yn ôl amrywiol astudiaethau. Mae hefyd yn ymddangos bod menywod yn fwy tueddol o ddewis ysgariad ac i wrthod ailbriodi ar ôl iddynt fynd trwy brofiad gwael na dynion. Dal i orfod cydbwyso'r rhan fwyaf o'r gwaith yw un o'r rhesymau cryfaf am hyn. Ac, er, y rhan fwyafmae cyplau yn cynllunio ar rannu dyletswyddau ac yn ceisio rhannu tasgau yn gyfartal, mae rhythm a rhagfarnau cynaledig cymdeithas y dyddiau hyn rywsut yn dal i greu glitch yn eu holl gynllunio gofalus.

Yn anffodus ag y gallai fod ac yn eithaf anghredadwy am hynny, nid yw dynion a menywod yn cael yr un faint o arian o hyd am yr un swydd. Ac mae ymhell y tu hwnt i lefel y cwestiynu a yw ansawdd y gwaith yn wahanol ar ôl cymaint o astudiaethau sydd eisoes wedi profi i'r gwrthwyneb i fod yn wir. Eto i gyd, mae'r ffenomen yn parhau. Pan dynnir y llinell a phan fydd yn rhaid rhannu tasgau cartref, yn y pen draw bydd gan ddynion lawer o'r tasgau sy'n canolbwyntio ar eu hystod o arbenigedd beth bynnag. Er enghraifft, ef fydd yr un sy'n gyfrifol am newid olew neu deiars y car tra bydd y fenyw yn gwneud y llestri. Ond yn aml iawn nid yw'r ffaith bod ymdrech gyfnodol neu ddyddiol yn gwahaniaethu'r ddau yn cael ei gymryd i ystyriaeth. Ac, yn y diwedd, mae maint y straen a'r egni unwaith eto'n cael eu rheoli'n anghyfartal rhwng y rhywiau ac mae problemau'n codi.

Nid yw cael cynllun A yn ddigon

Weithiau efallai y bydd angen cynllun C neu D arnoch yn ogystal â chael cynllun B yn ei le. Gall dyfalbarhad, dycnwch a gwaith caled oll arwain at ymdrech ofer os na fydd rhywun yn paratoi ar gyfer sefyllfaoedd amrywiol.

Mae’n wych eich bod yn cynllunio ar rannu tasgau ac arian yn gyfartal a beth sydd ddim, ond beth sy’n digwydd pan nad yw realiti yn cyd-fynd â’r cynllun mwyach?

Gan ei bod eisoes wedi’i sefydlu ei bod yn eithaf anodd i bopeth fynd yn ôl y cynllun yng nghymdeithas y dyddiau hyn, mae bod heb set arall yn ei le yn beth peryglus iawn yn wir. Felly yn lle osgoi priodas yn gyfan gwbl, cynlluniwch hi yn strategol. Ydy, efallai ei fod yn ymddangos yn unrhamantaidd ac ydy, nid yw'n ddim byd fel yr oeddem yn ei ddisgwyl pan oeddem yn ifanc ac wedi gwneud cynlluniau i rannu ein bywydau gyda rhywun arbennig, ond y byd yw'r hyn ydyw. Ac mae byw a chynllunio ar gyfer realiti yn gwneud realiti ychydig yn llai brawychus nag y mae'n troi allan i fod mewn gwirionedd.

Ranna ’: