8 Awgrymiadau i Gyfathrebu'n Effeithiol â'ch Gwr

Pâr Hapus Asiaidd Ifanc

Ydych chi wedi meddwl weithiau os nad yw'n siarad eich iaith wrth siarad â'ch gŵr? Ei fod yn edrych mor ddrygionus pan rydych chi'n siarad, rydych chi'n argyhoeddedig nad yw'n clywed un gair rydych chi'n ei ddweud?Mae yna ystod eang o lyfrau wedi'u hysgrifennu am y gwahanol ffyrdd y mae dynion a menywod yn cyfathrebu. Chwilio am awgrymiadau ar sut i gyfathrebu â'ch gŵr?

Dyma rai awgrymiadau a fydd yn eich helpu i dorri'r “rhwystr iaith rhyw” a chadw'r sgwrs i lifo rhyngoch chi a'ch gŵr.

1. Os oes angen i chi siarad am bwnc “mawr”, trefnwch amser ar gyfer hynny

Ni fyddwch yn gallu cael sgwrs gynhyrchiol os yw un ohonoch yn rhuthro allan o'r drws am waith, mae'r tŷ yn gythryblus gyda'r plant yn sgrechian am eich sylw, neu dim ond pum munud sydd gennych i eistedd i lawr a mynegi. eich hun.Yn lle, sefydlu noson ddyddiad, llogi eisteddwr, mynd allan o'r tŷ i le sy'n ddigynnwrf ac nad oes ganddo unrhyw wrthdyniadau, a dechrau siarad. Gallwch ymlacio, gan wybod bod gennych gwpl o oriau i'w neilltuo i'r drafodaeth hon.


tystiolaeth perthynas

2. Dechreuwch gydag ymadroddion cynhesu

Rydych chi a'ch gŵr wedi treulio amser i siarad am fater pwysig.

Efallai y byddwch chi'n barod i blymio i'r dde a dechrau'r drafodaeth. Fodd bynnag, efallai y bydd angen cynhesu ychydig ar eich gŵr cyn y gall ddechrau dadbacio'r mater dan sylw. Gallwch ei helpu trwy ddechrau allan gyda noethni bach.Os ydych chi'n mynd i siarad am gyllid cartref, gan agor y sgwrs gyda “Beth sy'n eich poeni fwyaf am y ffordd rydyn ni'n rheoli ein harian?' yn well na “Rydyn ni wedi torri! Ni fyddwn byth yn gallu prynu cartref! ” Mae'r cyntaf yn ei wahodd yn gynnes i'r sgwrs. Mae'r olaf yn ansefydlog a bydd yn ei roi ar yr amddiffynnol o'r dechrau.

3. Dywedwch beth sydd angen i chi ei ddweud, a chadwch ar y pwnc

Mae ymchwil ar y gwahanol ffyrdd y mae dynion a menywod yn siarad yn dangos bod menywod yn tueddu i fynd dros ben llestri wrth ddisgrifio problem neu sefyllfa y mae angen mynd i’r afael â hi.

Os ewch ymlaen ac ymlaen, gan ddod â straeon cysylltiedig, hanes y gorffennol neu fanylion eraill i mewn a allai dynnu sylw oddi wrth nod y sgwrs, efallai y bydd eich gŵr yn parthau allan. Dyma lle efallai yr hoffech chi gyfathrebu “fel dyn,” a chyrraedd y pwynt yn syml ac yn glir.

4. Dangoswch i'ch gŵr eich bod wedi clywed yr hyn y mae wedi'i ddweud

Mae'n bwysig eich bod yn dilysu'r hyn y mae eich gŵr yn ei rannu gyda chi.

Mae dynion wedi arfer siarad, ond ychydig sydd wedi arfer â'u gwrandäwr gan gydnabod eu bod wedi clywed yr hyn a ddywedwyd. “Rwy'n clywed eich bod chi am i ni fod yn well rheolwyr arian” yn dangos i'ch gŵr eich bod chi'n canolbwyntio ar yr hyn mae'n ei ddweud.

5. Ar gyfer datrys gwrthdaro: Ymladd yn deg

Mae pob cwpl priod yn ymladd. Ond mae rhai yn ymladd yn well nag eraill. Felly, sut i gyfathrebu â'ch gŵr mewn sefyllfaoedd lle mae gwrthdaro?

Pan fyddwch chi'n gwrthdaro â'ch gŵr, cadwch bethau'n deg, ar bwynt, a symud tuag at ddatrysiad. Peidiwch â sgrechian, crio, chwarae'r gêm bai, na defnyddio ymadroddion fel “Rydych chi BOB AMSER yn ei wneud (beth bynnag mae'n ei wneud sy'n eich cythruddo)” neu “Rydych chi BYTH (beth bynnag yr hoffech chi iddo fod yn ei wneud)”. Rydych chi eisiau cyfathrebu'n lân, gan fynd i'r afael â'r pwnc sy'n ffynhonnell y gwrthdaro uniongyrchol, a nodi beth yw eich anghenion a sut yr hoffech i hyn ei ddatrys.

Yna trowch ef drosodd i'ch gŵr a gofynnwch iddo sut mae'n gweld y gwrthdaro.

6. Peidiwch â gwneud iddo ddyfalu beth yw eich anghenion

Mae'n nodweddiadol o ferched yn teimlo na allant leisio'u hanghenion.

Mae rhoi wyneb braf ond teimlo'n gyfrinachol yn elyniaethus y tu mewn yn ffordd sicr o aros yn sownd mewn sefyllfa. Bydd llawer o wŷr yn gofyn “Beth sy’n bod?” dim ond i gael gwybod “Dim byd. Dim byd o gwbl.' Bydd y mwyafrif o ddynion yn cymryd yr ateb hwnnw fel y gwir, ac yn symud ymlaen. Fodd bynnag, bydd y mwyafrif o ferched yn parhau i stiwio dros y broblem y tu mewn, nes bod materion yn cronni ac, fel popty pwysau, yn ffrwydro o'r diwedd. Nid yw eich gŵr yn ddarllenwr meddwl, waeth pa mor dda y mae'n eich adnabod chi.

Rydych chi'n gyfrifol am fynegi beth bynnag sy'n digwydd y tu mewn i chi. Yn berchen arno.


gêm newlywed

Trwy gyfathrebu'n onest ac yn blwmp ac yn blaen â'ch gŵr, rydych chi'n symud un cam yn nes at ddatrys beth bynnag sy'n eich poeni.

7. Mynegwch eich anghenion yn uniongyrchol ac mewn iaith glir

Mae hyn yn gysylltiedig â blaen rhif chwech. Oherwydd bod menywod yn cael eu haddysgu nad yw'n fenywaidd siarad yn uniongyrchol, rydym yn aml yn troi at geisiadau “cudd” sy'n cymryd torrwr cod i ddehongli. Yn lle gofyn am help i lanhau'r gegin, rydyn ni'n dweud “Ni allaf edrych ar y gegin fudr hon am funud arall!”

Nid yw ymennydd eich gŵr ond yn clywed “Mae hi’n casáu cegin flêr” ac nid “Efallai y dylwn ei helpu i’w glanhau.” Nid oes unrhyw beth o'i le â gofyn i'ch gŵr roi llaw i chi. Mae “Rydw i wrth fy modd pe gallech chi ddod i'm helpu i lanhau'r gegin” yn ffordd hollol dderbyniol a datganedig o ofyn i'ch gŵr eich helpu chi allan.

8. Mae gwŷr yn gwneud yn well pan fyddwch chi'n eu gwobrwyo am eu gweithredoedd da

A wnaeth eich gŵr helpu gyda thasg cartref heb i chi orfod gofyn iddo?

A aeth â'ch car i mewn i gael ei gyweirio fel na fyddai angen i chi wneud hynny? Cofiwch ddangos eich gwerthfawrogiad am yr holl bethau bach a mawr y mae'n eu gwneud i chi. O ddiolch twymgalon i destun llawn cariad a anfonwyd at ei ffôn, nid oes dim yn atgyfnerthu gweithredoedd da fel cydnabyddiaeth.

Un o’r atebion gorau i’r cwestiwn, “ sut i gyfathrebu â'ch gŵr? ” yn rhoi adborth cadarnhaol ac yn cydnabod yn hael hyd yn oed yr ymdrechion lleiaf.

Mae adborth cadarnhaol yn cynhyrchu gweithredoedd cadarnhaol dro ar ôl tro, felly byddwch yn hael gyda'r diolch a'r ganmoliaeth am swyddi da iawn.

Er y gall ymddangos yn aml nad yw dynion a menywod yn rhannu iaith gyffredin, gall defnyddio rhai o'r awgrymiadau uchod helpu i bontio'r bwlch cyfathrebu hwnnw a'ch helpu i gyfathrebu'n fwy effeithiol â'ch gŵr. Ac yn union fel dysgu iaith dramor, po fwyaf y byddwch chi'n defnyddio'r technegau hyn, y gorau y byddwch chi'n gallu mynegi eich hun mewn ffyrdd y bydd eich gŵr yn eu deall a'u gwerthfawrogi.